DE /N DE PIJP De Nieuwe Texelsche Courant ASPIRIN No. 4916 48stc Jaargang Woensdag 6 Febr. 1935 Gemeenteraad van TexeS Uw advertentie ba dit blad op Texel hui* aan huis gelezen is sinds 1 Juli 1930 tn dit blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Teh 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer uur later.) 7 8 9 10 li 12 13 Febr 11,12 11.52 0,10 0,52 1.39 2,47 4 21 RijWIELEN en R1ITUIGEN 5 19 Zitting van Zaterdag 2 Februari 1935, Voorz.de heer W. B. Oort, burge meester. Secr.: de heer C. Jonker, gem.-secr. Alle leden van de raad zijn present. Op de „publieke tribune" (in het da- gelijksch leven: die burgemeesterskamer) zelfs niet één belangstellende. Het is trouwens een uitzondering, wanneer voor raadsvergaderingen belangstelling aan de dag wordt gelegd; men geeft blijkbaar de voorkeur aan lezing van het raadsverslag' in de krant, redenWaarom wij ons altijd beijveren, dit zooveel mogelijk aan zijn deel te doen beantwoorden. De vergadering begon over kwart over drie. o Voorz. opent de vergadering, spreekt zijn genoegen uit, over het weder aanwe zig zijn van de heer Jb. Bruin, die van de gevolgen van een hem aan de haven overkomen ongeval weer hersteld is, en biedt vervolgens zijn JAARVERSLAG aan de raad aan. We ontleenen aan dat verslag het vol gende *utaoui st&ecCa /ceJtpt Tot liet jaarverslag over 1928 moét men teruggrijpen, om iets te vinden dat op voorspoed wijst, en ook dit verslag kan nog niet in optimistische toon gesteld worden. Wel is hier en daar verandering te bespeuren en schoorvoetend durfde men in enkele nieuwjaarsredevceringen van lichtpuntjes spreken - van ganscher harte geschiedt dit nog niet. Maar-er zijn lichtpunten te ontdekken. De economische toestand in Noorwegen is beter, het aan tal werkloozen in Engeland neemt af, het aantal zeeschepen, dat de Waterweg bin nenliep, was grooter dan in het vooraf gaande jaar, opheffing van de contin- genteering van narcisbollen door de V.S. werd in uitzicht gesteld en, wat het meest verblijdend was: de politieke toe stand in Europa werd beter, de invloed van de Volken bondsraad werd versterkt. Lichtpunten zijn er, ook voor Texel: niet vele, maar ze zijn er. Men denke aan het vreemdelingenbe-. zoek, dat een kleine bron van inkomsten voor velen geeft, een welkome toeslag op de lage loonen. Men denke aan dia landbouw; voor enkele producten was, zij het met behulp van steunbepalingen, de opbrengst loonend. Verder aan de bloembollencultuur, waarbij Texel ten op zichte der narcissen, een bevoorrechte positie inneemt; teelt en handel zijn voor-; uitgaande. Men vergete ook niet, wat in het be lang van de gezondheid van het kind ge daan werd; eerstens door de schoolart- sendienst, die thans twee jaar met gunstig gevolg functionneerde; door het consultatiebureau Voor zuigelingen, waar bij 263 gezinnen werden ingeschreven en 559 adviezen werden verstrekt. Men denke ook met voldoening aan de energie, be toond om de veestapel dezer gemeente op beter peil te brengen door bestrijding der T.B.C. onder het rundvee (wering tuberculeus vee). Reeds thans zijn 278 stallen t.b.c.-vrij, terwijl de vereeniging 404 leden telt en 4960 dieren werden onderzocht. Een vruchtdragende arbeid zij de Raad in 1935 toegewenscht. Moge spoedig de tijd komen, dat gezegd kan worden:„het daghet". 1. Ingekomen stukken. Mededeelingen. A. Procesverbaal van de opneming van kas en boeken gemeente-ontvanger op 28 Dec. In moest zijn en werd ook be vonden f2679.10. Alles in orde. B. Jaarverslag Comm. tot Wering Schoolverzuim. Èr werden in 21 vergade ringen 71 ouders opgeroepen. C. Brief van V.V.V. TEXEL te De Koog (voorz. N. Schumaker, secr. G. Michels, penn. R.J. Daalder,) met verzoek om subsidie. Voorz.: Het adres "is niet gezegeld, voldoet dus niet aan de bepalingen van de wet en kunnen we dus niet in behan deling nemen. Dhr De Graaf: Zou het prae-advies gunstig luiden, indien het adres wel gezegeld was? Voorz.: Dan zouden we het nu toch behandelen. We kunnen het beter voor kennisgeving aan nemen. Dhr Leber stelt voor een MOTIE aan te nemen, waarin de raad bevordering van het vreemdelingenver keer een dringende eisch noemt, een drachtige propaganda het middel noemt om daartoe te komen en ten slotte als zijn overtuiging uitspreekt, dat aan Mooi Texel alleen subsidie moet worden verleend. Voorz.Het doet me genoegen, dat een dergelijke motie uit de raad naar voren komt. Ik ben een ijverig propagandist voor eenheid in de bevordering van het V.V. Het algemeene belang hiervan mag niet aan partijen en groepen worden opgeofferd. Alleen door eendrachtige samenwerking kan de vooruitgang van het V.V. het best worden gediend. Gaat de raad niet volledig met de motie accoond? (De raad zwijgt).. Dan neem ik aan, dat ze met alg. stom men is aangenomen. 2. Benoeming lid Schoolcommissie. In de plaats van mevr. Keijser-Bolier, niet-herkiesbaar, werd mevr. Hellema-Van Boschveld Heinsius met alg. stemmen be noemd. (Mevr. De Rode werd als tweede candidate genoemd.) 3. Idem regent en regentes Algemeen Weeshuis. Voordracht A.: 1. C. Jonker, (aftr.); 2. R. Kikkert. No. 1 met alg. stemmen benoemd. Voordracht B.: 1. mevr. H. Dijt-Brans (aftr.); 2. mevr. J. Dekker-Swartsenburg. Benoemd mevr. Dijt met alg. stemmen. 4. Idem leden en regentes Algemeen Armbestuur. Voordracht A.: 1. J. C. Visser (aftr.); 2. C. Keijser Hz. Benoemd dhr J. C. Vis-, ser met op één na alg. stemmen. Voorz.: Ik stel het op prijs mijn groote voldoening over deze herbenoeming uit te spreken. Ongetwijfeld rust op de heer Visser een zeer moeilijke taak. Hij ver vult deze echter met zoo'n opgewektheid, flinkheid en cordaatheid, dat ik hem daarvoor gaarne hulde breng. Dhr Lap: Ik sluit mij er gaarne bij aan. Dhr Keijzer; Dat doen we toch allemaal. Voordracht B.1. W. J. Bakker, den Hoorn (aftr.); 2. K. du Porto, den Hoorn. Benoemd dhr Bakker met alg. stemmen. Voordracht C.: 1. mevr. Roeper-Boon, (Koogerstr.; aftr..); 2. mevr. Roeper- de Braai (Waalderstr.) Benoemd met alg. stemmen mevr. Roeper-Boon. 5. Aanwijzing stemlokalen. Stemlokaal no. 1 zal zijn: de openb. leeszaal, achter Museum. No. 2. de voor malige Z.V.S., thans Ulo. 6. Benoeming leden en plaatsvervan gende leden hoofdstembureau. Benoemd worden de heeren W. J. Der- nison, Jac. Kikkert Nz., Joh. Parlevliet en J. Henkes. Als plaatsvervangers de heeren C. Graaf, J.Keijser Az. en W.Slort Allen benoemd met alg. stemmen, be halve de heeren Kikkert en Parlevliet (ieder één minder.) .7 Idem leden en plaatsvervangende leden van stembureaux. Te de Cocksdorp benoemd de heer B. T. Zondervan; te Oudeschild, waar dhr A. Boon bedankte, dhr C. A. Kaczor. 8. Wijziging heffing hondenbelasting. (Zie vorig nir.) Accoord. 9. Rekening-courant overeenkomst. Voorgesteld wordt, de overeenkomst met de N.V. Rott. Bankvereen. op de oude voet te verlengen (35000 max. cre- diet). Dhr Epe verzoekt nadere in lichtingen, in verband waarmede de ver gadering voor plm. 10 mnt. wordt ge schorst. 10. Aanvrage Arie Ellen om beschik baarstelling gelden voor een land- arbeidorspiaatsje. (Zie uiteenzetting in vorig nr.) Dlvr De Graaf informeert, of B.enW. de situ atie ter plaatse bekeken hebben. Voorz. antwoordt bevestigend. Het voor malig Prins Hendrikhotel zal in tweeën bewond kunnen worden. Dlvr Vlaming: Dhr ELen is een handig vakman en kan alle werk bijkans zelf uitvoeren. Aan genomen z.h.st. 11. Vergunning radio-centrale te den Burg. (Zie vorig nr.) Dhr Van Swinderen kan de centrale van dhr Mittelhausen overnemen en zal dan een derde station gaan doorgeven. - Dhr Dogger: Stond in de overeen komst met dhr M. ook „tot wederopzeg ging"? Bemoeit het gemeentebestuur zich ook met de financ. kant van de over dracht? Hioe goedkooper de nieuwe on dernemer de centrale krijgt, hoe meer hij er van maken kan. Ik geloof, dat dhr M. vroeger bij electr. aanleg nogal eens een paar centen te veel afgenomen heeft. - Weth. Vlaming: U kunt beter zeggen, dat hij goed heeft laten betalen. Dhr Dog ger: Hij heeft ons wel eens knollen voor citroenen verkocht. Voorz.: We heb ben alle bescheiden van de oentrale nage zien. Alles is, meenen we, in goede banen terwijl we liet publiek beschermd hebben door een derde station te doen uitzenden. De prijs is behoorlijk. Dhr Leber: Dhr Van Swinderen kan over de prijs het best oordeelen. Dhr Bruin informeert, of niet aan meer personen gelegenheid kan worden gegeven om het bedrijf voort te zetten, aan b.v. dhr Vonk. Voorz.: Dhr Van Swinderen heeft het bedrijf nu al jaren. Bovendien is er niemand anders bij ons geweest. Dhr Lap: Dhr M. was Iter de pionier. Het ligt op onze weg, aan dhr Van Swinderen de voorrang te geven. Dhr Keijzer: Bovendien is de lieer M. de verkooper en niet de raad. Dhr Kikkert: Het is misschien gevaar lijk zoo te spreken, maar dhr M. zal toch geen jaarlijksche subsidie opstrijken? Voorz.: Daarvan is uit de boeken niets gebleken. Dhr Henkes: Destijds kon dhr Koorn geen vergunning krijgen, om dat hij niet in den Burg woonde, maar nu is dhr M. toch al lang elders woon achtig. Dhr Dogger: Vandaar mijn vraag, of er in de overeenkomst stond „tot wederopzegging". Dhr Daalder: Bepaald moest worden, dat BenW genoe gen moeten kunnen nemen met de prijs door dhr M. bedongen. Voorz.: Dat is al bekeken. Weth. Vlaming: De koopsom is aannemelijk. Bovendien komt er ook nu weer „tot wederopzegging" in de vergunning. Aangenomen z.h.st. 12. Subsidie tentoonstelling bevordering vreemdelingenverkeer. (Zie vorig nr.) BenW vragen f200. subs. Dhr Bruin betwijfelt, of de ten toonstelling te A'dam wel zoo gunstig werkt als een flinke perscampagne. Voorz.We willen niet alleen, dat men van Texel leest, maar ook, dat men het ziet en dit laatste zal door een maquette (10 bij 3 M.) mogelijk zijn. Bovendien kunnen we deze later in ons Museum plaatsen. Weth. Parlevliet: De pers komt niet hier zoo vaak als wij dat willen. Dhr Bruin: Ze willen wel op bloote beenen hierheen komen. Zoogoed hebben ze het hier vroeger gehad. Di'.r Lap zet uiteen, dat het niet makkelijk is, persmannen naar Texel te krijgen. De tweede maal ging het nog, omdat het toen z.g. ging om de nieuwe boot. Dhr De Graaf: De tentoonstelling be oogt mede het bezoek aan het buitenland te beperken. Ik zal daarom gaarne voor het subs, stemmen, maar hoop, dat de Burgemeester voortaan niet moer over de grens gaat. Burgemeester lacht met de raad over deze schalksche veronder stelling, eti merkt op, „dat hij zoo'n lang leven niet meer heeft". Het subs, wordt verleend. 13. Wijziging algemeene politieveror dening. Het gaat over de uitvaardiging van 'n plak- en kalkverbod. (Zie vorig nr.) Dhr Bruin juicht het toe, omdat goede wijn geen krans behoeft, maar vraagt, of de gemeente zoó'n verbod mag uitvaardi gen. Voorz. wijst op andere gemeen-' ten met een dergelijk verbod. Aange nomen z.h.st. 14. Rioleering ten dienste van een op te richten wasscherij. Voorz.: Op 28 Nov. verzocht dhr Vlas 4124.20 vergoeding voor een rioleering ten behoeve van zijn te stichten wassche- rij. BenW stellen voor, hierop afwijzend te beschikken, daar dhr Vlas reeds niet slecht at is, doordat hij over 90 M. van een riool van de Eendracht gebruik mag maken. Inplaats van op f340, komen de kosten nu op f 124.20. Dhr Daalder: GAT IN fl-ET LAK€N.. maar... Misschien kan bij uitbreiding der bebou wing het dool door de gemeente overge nomen worden. Dlrr BruinWe moes ten een eenigszins riskant bedrijf als een wasscherij hier steunen. Dhr Dros: Ik ben het met BenW eens. De Eendracht heeft ook geen subs, gekregen. Dhr De Graaf: Hoeveel personen zullen inde wasscherij werken? Dhr Bruin denkt van acht. Weth. Vlaming betwijfelt dit, daar in de vorige 'fabriek alleen oe fam. Klein Kfouwenberg werkte. Van „indu strie" kan moeilijk gesproken worden. Een precedent wil ik daarom niet schep pen.Dlrr Epe is't niet met BenW eens. Hij wil ook industrie in opkomst steunen, en, zooals hier, 'n gezin uit de werkver schaffing houden. Weth. Vlaming: Geven we subs., dan komen er meer aan vragen, terwijl eigen rioolplannen bij. gebrek aan geld blijven liggen. Het is hier een privé-zaak. Dhr Lap: Het zou te gek zijn, het dorp laten vervuilen en particulieren helpen. Weth. Parle vliet: We hopen, dat de industrie zich ontwikkelt, en dat dhr Vlas verder komt dan dhr Klein Klouwenberg. Wanneer Texel deze onderneming steunt, door zoo veel mogelijk waschgoed te zenden, is het bestaan verzekerd. Maar de gemeenteraad heeft hier geen taak. Met uit de werkver schaffing houden heeft het al of niet ge ven van f 124.20 subs, totaal niets te maken. Dhr Lap wijdt uit over het be derven van het water door afvalstoffen.' - Dhr Bruin meent, dat het water, er dank zij de wasscherij, zeker niet op achteruit gaat. Dhr Lap geeft toch in, overweging liever industrie te stichten op plaatsen, waar afvalwater rechtstreeks in. zee loozen kan. De aanvraag wordt overeenkomstig advies van BenW afge wezen. De heeren Bruin en Epe willen, geacht worden te hebben voorgestemd, 15. Aangaan geldleening. BenW stellen voor: f44000 a pari te, leenen van de N.V. Mij. voor Gemeente-, crediet; f1000 a pari van het Alg. Arm bestuur, in beide gevallen tegen 4.125, pet. (f12000 voor gronden, brink, enz., de Koog, f9000 voor aankoop gron^ vliegterrein; f20850 voor verdere kosten vliegterrein volgens begrooting Heide- Mij.; 1 1700 voor wachtlokaal, kantoor,, windzak, enz. op vliegterrein; f1450 voor notariskosten, brug naar vliegveld, enz.) Dhr De Graat merkt op, dat de voor het vliegveld geraamde bedragen nu hoo- ger zjjn dan 'aanvankelijk het geval was. Voorz.: De grasmat was niet mooi en moest 40 cM. omgespit worden,, wat extra kosten gaf. Dhr Lap: Maar eerst werd f15300 nu f20850 geraamd. Voorz.: Voor eventueele bemaling is 12000 uitgetrokken. Wij verwachten ech ter deze f2000 niet noodig te hebben. Dhr Lap: Eerst werd de bemaling op t400 geraamd. Dhr Leber: Jarenlang is de grond verwaarloosd. Als de drai-, neerbuizen er liggen, is bemaling wel niet noodig. Dhr Epe: Ik heb aan die. hooge bedragen ook aanstoot genomen. Eerst was het f15000, later f24000, nu is het al een bankroetje van f47000. En het is mijn heilige overtuiging, dat we er hiermee nog lang niet zijn. Ik stem daarom tegen de leening, voor zoo ver de bedragen boven de eerst ge raamde gaan. Een stem: De kift (Dit doelt vermoedelijk op de voorkeur van de heer Epe voor een vliegveld op Vre- delust. Verslaggever.) Voorz.: U (ZIE VERVOLG VIERDE PAG.) TEXELSCHECOURA LICHT OP komen bij ons klimaat ge regeld voor; hel product van vertrouwen. Douwt Eqberrs Echte Frlesehe Heeren-Baai en Baai-Tabak. Nederlands geurigste pijptabak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1