No. 4917 48ste Jaargang Zaterdag 9 Febr. 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. Het was maar 'n distel.... Texelsche Berichten {/"CRÈME De distel stond aan de kant van de weg en toen ik haar die dag daar zag staan, forsch, ruig, moedig, bleef ik even ui beschouwing over haar heengebogen. Ah, gemakkelijk had zij het niet _gehad. Daar lagen wat steenen, een halve dak pan, wat verteerd hout, en door al die belemmeringen had de distel zich deze zomer heengeworsteld, telkens, telkens wat verder. Wellicht £ad zij niet alleen lijdelijk verzet, maar zelfs actieve tegen stand ontmoet. Dan had zij haar stekels gehad om zich te verweren, te verweren totdat ook haar fraaie bloemen vrucht zouden hebben gedragen. En nu was het zoover. Daar praalde een weelde van kleur aan de toppen, een weelde van paarsblauw tegen bronsgroen. Hoe trotsch ze er bij stond. Hij geringschattend zij' neerkeek op de lompe steenen beneden, en hoe zelfbewust en verzekerd van haar afweermiddelen ze zich verhief. Ik voelde de lust opkomen, voorzichtig een paar takken af te snijden en die be zetten in een vaas en tot mijn bezoekers te zeggen: Zie, ik had gaarne wat edelers gekozen, maar kent ge in waarheid schoo ner symbool van de levensmoed dan deze zoo gesmade distel? Ik liet haar echter staan. Men lacht zoo spoedig om sym bolen. Maar het geeft toch te denken en is daarom waard even vermeld te worden. ZONDAG, 10 Februari 1935. ZONDAG. Spreek spaarzaam met de grooten, be dachtzaam met uw gelijken, oprecht met uw vrienden, zachtzinnig met de kleinen, feeder met de armen. MAANDAG. Wie oordeelt zonder de tegenpartij ge hoord te hebben, handelt onbillijk, zelfs wanneer hij billijk geoordeeld heeft. Sluit vriendschap met uw buurman, maar breek de schutting niet af van de tuinen. WOENSDAG Wie nooit gevallen is, heeft geen juist beset van wat er noodig is om vast te staan. Multatuli. DONDERDAG Onze eigen innerlijke kracht kan ons over de grootste moeilijkheden des levens heenhelpen. VRIJDAG. Men schaamt zich dikwerf om zich te toonen, zooals men is; men moet er zich altijd voor schamen, om zich anders voor te doen dan men 'is. ZATERDAG Een dwaas kan veel dwazen, een wijze gewoonlijk slechts weinig wijzen maken. VEREENIGING VAN OUD-LEERLINGEN Lagere Landbouwschool. De eerste ontwikkelingsavond, belegd door het bestuur van bovengenoemde Ver een. in hotel Texel op Maandag 1.1., werd door plm. 30 personen bezocht. Als spre ker was uitgenoodigd de heer Frederiks, dierenarts alhier, die de melkwinning in weide en stal als onderwerp gekozen had. De heer P. Kikkert, (Z.-Haffel), voor zitter, opende met een woord van wel kom, in 't biezonder tot de heeren Klimp, Noordijk en Frederiks, adviseurs der Vereen. Ook de heeren C. Stoepker en A. Ens, voorz. en directeur van De Een dracht, woonden deze vergadering bij. De rede van de heer Frederiks laten we hier in beknopte vorm volgen. Het Melkbesluit eischt, dat aan de melk niets toegevoegd of onttrokken wordt; dat kleur, reuk en smaak normaal zijn; dat de melk bij koken niet schift en dat een halve L. of minder melk bij filtreeren geen of weinig vuil achterlaat. Uitvoerig gaat spreker na, hoe er voor gezorgd kan worden, dat aan die eischen wordt voldaan. Ook de vraag, „Hoe wordt melk zuur?" beantwoordt spr. op duidelijke wijze. Alles dient in het werk te worden gesteld, om te VOORKOMEN, dat de melkzuurbacteriën zich in betee- kenende mate vermenigvuldigen. Het nut van KOELEN wordt op overtuigende wijze aangetoond. Zindelijkheid kan nau welijks voldoende worden betracht: (staart opbinden, de huid aan de rechter flank, borstelen, de haren knippen, ook van de uier). Kies om te melken niet steeds dezelfde plaats, want het land wordt daar vertrapt, met als gevolg veel stof in de zomer en een modderpoel in de herfst. Men doet het verstandigst, wanneer een VERPLAATSBARE melk- boom gebezigd wordt. (Aan deze balk zet men de koeien vast.) Reinig alvorens te gaan melken uier en tepels en wel vóór het spannen. Zorg voor schoone handen en zindelijk melkgereedschap. Ook uw melkstoeltje en het spantouw kunnen een bron van besmetting met melkzuurbacteriën zijn. FILTREEREN doet men het best door een wattenschijf. Ook de zeef moet zeer schoon gehouden worden. Vertinde naadlooze emmers en bussen verdienen aanbeveling. Het REI NIGEN van melkgereedschap geschiede als volgt: eerst spoelen met koud water, dan boenen met heet water, waarin een ot twee lepels LOOG is opgelost (loog doodt de bacteriën) en ten slotte naspoe len met heet water. De heer C. Stoepker deelt mee, dat door De Eendracht zoowel watten schij ven als loog KOSTELOOS aan de leden worden verstrekt. Van dieren, lijdende aan uierontsteking, mag de melk niet geleverd worden (de melk vertoont dan velletjes en brokjes). Spr. wijdt uit over de beteekenis van het goed uitmelken (de laatste liters melk hebben een hooger vetgehalte dan de eerst uitgemolken hoeveelheid) en gaat na,, hoe op dat vetgehalte invloed kan worden uitgeoefend (palmpitmeel, cocos koeken.) Van koeien met OPEN T.B.C. kan de melk met tuberkelbacillen besmet zijn en dus gevaar voor mensch en dier opleve ren. Dieren met uier-t.b.c. vertoonen een scheefhangend uier, terwijl het aangetast kwartier hard en knobbelig is. De melk krijgt een geelachtige kleur en moet voor al niet voor de consumptie bestemd worden.. MILTVUUR gaat met hooge tempera turen gepaard (de heer E. Noordijk, die uit hoofde van zijn ambt met het toe zicht belast is, geeft hierover eenige inlichtingen). Daarom is bepaald, dat van koeien met temperatuur boven de 40 gra den, de melk niet vervoerd mag worden. De veehouder wordt verplicht driemaal per dag van al zijn runderen de tempera tuur op te nemen en moet onmiddellijk aangifte doen, wanneer hij een tempera tuur constateert van 40 graden of hooger. Dan immers dreigt miltvuur, waaraan zjjn geheele veestapel ten gronde kan gaan. Ook in zijn eigen belang is 't dus raad zaam, de voorschriften van de dieren arts stipt op te volgen. Wanneer milt vuur vermoed wordt, volgt inspuiting met miltvuurserum, hetgeen als regel zeer goed werkt. Melk van aan miltvuur lij dende koeien, kan met miltvuurbacillen besmet zijn. Daarom: KOKEN. In het algemeen verdient het aanbeve ling, de eerste stralen melk uit iedere te pel weg te melken, omdat die eerste melk tamelijk veel (melkzuur)bacteriën bevat. Wegmeiken is dus winst, geen verlies. Het BESMETTELIJK VERWERPEN wordt door een bacil Veroorzaakt, die ook in de melk kan voorkomen en bij de mensch tot zeer ernstige ziekten, gepaard gaande met hooge koortsen, aanleiding kan geven. Wie zijn bedrijf zoo hygi ënisch mogelijk wil* inrichten, dient d'aar- om zijn stal niet alleen op t.b.c. maar ook op besmettelijk verwerpen te doen onderzoeken. (We geven hierboven tevens het ant woord op eenige vragen, aan de heer Frederiks gesteld.) Spreker is hiermee aan het eind ge komen van zijn causerie, die met aan dacht gevolgd werd. Voorz. P. Kikkert dankt hem hartelijk voor zijn leerzame uiteenzettingen en spreekt de wensch uit, dat nog menige ontwikkelingsavond op deze zal mogen volgen. De heer Klimp vestigt er nog de aan dacht op, dat de ontwikkelingscursussen welke des avonds in de Landbouwschool gegeven worden, niet voor leerlingen, oud-leerlingen of toekomstige leerlingen dezer school bestemd zijn, maar voor hen, die door diverse omstandigheden de school niet kunnen bezoeken. De aandacht van hen, die. van het on derwerp, door de heer Frederiks behan deld, meer willen weten, wordt gevestigd op het boekje over melkwinning in weide en stal, geschreven door de heer S. Stuurman, directeur van 'het Melkcon- trolestation te Utrecht. Het bevat o.m. veel interessant en leerzaam cijfermateri aal. Pijs f0.50. De heer Klimp maakt er. verder be langhebbenden op attent, dat boeken op het gebied van land- en tuinbouw, vee teelt enz., uit de Nutsbibliotheek voor 10 ct. per maand te leen kunnen worden bekomen. Aanvragen te richten tot de heer Posthuma fdir. P.T.T.-kantoor). Ca talogus ook bij ae heer Klimp ter inzage. Het Veevoederbureau te Alkmaar stelt formulieren beschikbaar om daarop pre cies in te vullen hoe men zijn vee voe dert en brengt na inzending daarvan kos teloos advies uit. In zijn eigen belang wordt ieder veehouder aangeraden zoo- ceel mogelijk van de diensten van het Bureau gebruik te maken. Het doelmatig en dus zoo voordeelig mogelijk voeren wordt er door bevorderd. Ten slotte herinneren we nog aan de ledenvergadering der Vereen, van Oud- leerhngën op 13 Jan. a.s., des avonds 8 uur in de school. Agenda: proefvelden en excursies. Bij weer en wma De propaganda-feestavond van de Moderne Bond v. Arb. in het Land-, Tuinbouw- en Zuivelbedrijf, is schitte rend geslaagd. Het Eigen Gebouw was geheel bezet, toen voorz. J. Westdorp namens de Fed. Texel van de Landarb. bonden allen hartelijk welkom heette, in 't biezonder de hoofdbestuurder Porte- gies en het gezelschap Romeyn. Hierna was het woord aan 't Modern Kleinkunst Ensemble, bestaande uit Is. Romeyn, leider, lac. Presser, humorist en conferencier, Wim Wégerif, muzikale leiding en Rita Ross, zang. Met het liedje Wij stellen ons voor, bracht het gezel schap er al dadelijk de stemming in, welke nog verhoogd werd door de zang nummers van Rita Ross: Mijn lied, Man- nenmoraal en Zet de bloemetjes buiten. Bij het laatste liedje zongen de aanwezi gen het refrein vol vuur mee. Is. Romeyn droeg nu voor: Gevraagd een bediende en een reiziger, een ty pisch beeld van deze maatschappijalles wordt gevraagd maar over salaris wordt niet gepraat. De 2e voordracht: De Vonk, gaf het schrijnend leed der werk loosheid weer en maakte diepe indruk Wim Wcgerif speelde op accordeon eenige populaire wijsjes, welke enthousi ast werden meegezongen. Een tooneel- stukje besloot het eerste optreden van het gezelschap. De heer Portegies verkreeg hierna het woord. Toen de socialistische beweging begon, zeide spr., bestreed men ons met te zeggen, dat onze verlangens en gelof ten in strijd waren met zedelijkheid, mo raal èn godsdienst. De kapitalistische maatschappijvorm waarin het recht van de sterkste heerschte, en een ongebrei delde uitbuiting bestond, was dit zeker niet. Wij wilden meer vrijheid, meer ont wikkeling om des te beter voor onze rech ten te kunnen opkomen. Macht moesten wij hebben^ want ook de bezitters con centreerden' zich.Nooit heeft de gods dienst grooter knauw gekregen dan in de wereldoorlog. En weer waren het de socialisten, die na de oorlog met hun opbouwend- en vredeswerk begonnen. De orisis dompelde millioenen werkloozen in ellende, hetgeen evenals de oorlog, aan de invloed van godsdienst en moraal reusachtige schade berokkende. Het bank kapitaal is als oorlog en crisis ook een gevaar voor de maatschappij. Een nieuw evangelie is door al die invloeden ont staan, het fascisme, dat de menschheid met geweld en oorlog dreigt. Dit alles is een gevolg van de kapit. orde, waar de eenige wijsheid is: aanpassing. De loonen moeten omlaag en de steun daar bij aangepast. Waar is het einde? Waar om zijn we een gevaar voor moraal, orde en godsdienst, als wij wijzen op de over productie van allerhande dingen, terwijl millioenen gebrek lijden. Is het slecht te strijden tegen een wereld, waar enkelen zich verrijken ten koste van het geluk van duizenden? Het is in strijd met gods dienst en zedelijkheid, dat zulk een we reld in stand wordt gehouden. In Ame rika is de 40-, zelfs 30-urige werkweek ingevoerd. De werkgevers zijn soms ge- SONJA HENIE KAMPIOENE. In het midden beelden we Sonja Heiiie (Nooxw.) af, die te St. Moritz wederom het kampioenschap schoonrijden be haalde. Links: de Oostenrijker Schaefer, die het kampioenschap voor heeren yer- overde. dwongen om de loonen te verhoogen, etc. In Denemarken bestrijdt men met ont zaggelijke werkverruimingsobjecten de werkloosheid. De devaluatie bracht in Denemarken 16 pet. loonsverlaging, hier is het wel 40, soms 50 pet. geworden. Alleen de couponnetjesknippers en rente trekkers worden hier beschermd, voor de arbeiders bestaat geen bescherming. Wij willen naast planmatige productie ook planmatige distributie, doch wij willen onze ideeën zonder geweld verwezenlij ken. Wij zullen voortgaan de vrede te prediken zooals Christus heeft geleerd en wij willen werk voor de jeugd, arbeid voor allen. Fascisme beteekent uitbuiting, gelijk schakeling, slavernij. Br is voor ons dus de keus strijd of knechtschap en wan neer we geen sterke organisaties hebben zullen de arbeiders blijven zuchten onder nieuwe heeren doch onder eenzelfde sy steem. Verdiep daarom uw geloof, ver sterk uw wilskracht, span uw veer kracht in de strijd voor ons aller ideaal, het socialisme. De spr. werd met dave rend applaus beloond. Na de pauze kreeg het gezelschap Ro meyn weer gelegenheid de aanwezigen aangenaam bezig te houden, hetgeen op Buitengewoon verdienstelijke wijze ge schiedde. Is. Romeyn vertoonde zijn kunst verder als occultist (blind-lezer) en vond op een wonderlijke manier allerlei dingen, die door het publiek waren ver stopt. Tenslotte bracht hij een der aan wezigen onder hypnose: hij liet haar- op een stoel slapen. Een merkwaardig staaltje van wat op dit gebied te bereiken is. Besloten werd met „Wij draaien", 'n z.g. opname van een film, waarin een kruier acteur wordt. Vooral het slotbe drijf waarin Duitsche ouders zongen van hun zoon, die bij de A.J.C. was geweest, en thans naar het buitenland was ge vlucht, was zeer aangrijpend en werd onder doodsche stilte aangehoord. Hierna besloot het gezelschap met 'een gezamen lijk gezongen lied en een daverend _ge- zongen Internationale. Het Klein Kunstensemble is zeer zeker bij allen in de smaak gevallen. De heer Presser was als zanger en conferencier buitengewoon. Rita Ross was bekoorlijk en wist het publiek te boeien, terwijl ook de anderen hun deel in de feestvreugde bijdroegen. Het was voor de Landarbeidersbond danook stellig een schitterend geslaagde avond. Voorz. Westdorp dankte het ge zelschap voor de prachtige avond, die het de aanwezigen had bezorgd, de heer Portegies voor zijn boeiende rede en hoopte, dat de ongeorganiseerde aanwezi gen er de weg naar de organisatie door zouden hebben gevonden. Een gezellig bal besloot de bijeenkomst. LLOYD GEORGE (Eng.): Ik geloof niet, dat er in Europa spoedig een nieuw groot conflict is te verwachten, doch ik ben meer bezorgd over de toestand in het Oosten. Ik denk, dat de gebeurtenissen in dat werelddeel geleidelijk een stadium bereiken, waarin de Vereen. Staten en Groot-Brittannië niet langer afzijdig kun nen blijven. Ik lees niet graag, dat China in porties wordt opgegeten, welke elke keer duizenden vierkante mijlen be dragen. Daar moet een einde aan komen. Een frissche mond mei wiiie -tanden door Uw advertcatie ia dit blad wordt op Texel hui* aan huis gelean. TEXELSCHE COU VOOR HOOFD EN HART. DINSDAG. 120-50-60ct. OUDESCHILD. FEESTAVOND LAND ARBEIDERSBOND. IIHIIIIilllltllllllllllNHIIIIIlllillHIliillllHlllllüllUil tttfflltlffl ZOO SPRAK Pe Nederlandsche Tandpasta «WAT MIJNHARDT MAAKT IS GOED»

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1