D 'E IN DE PIJP No. 4919 48"e Jaargang Zaterdag 16 Febr. 1935 Voor de Zondag. Jiertrijd 11 van hou £ên „Mier,, IN D£ LOTERIJ.^ I. EERSTE BLAD. MIJN ZOON. Gemengd Nieuws Texelsche Berichten Uw advertentie in dit blad op Texel hui» aan hui» „Hoor, mijn zoon, naar de ver maningen van uw vader en sla de lessen uwer moeder niet in de wind, want zij zijn u een sierlijke krans voor uw hoofd, en een ke ten voor uw hals". „MIJN ZOON". Deze aanspraak was in de oudheid geliefd. Van eeuw tot eeuw leverde men verzamelingen van wijze woorden over met levenslessen, die jon geren van ouderen konden leeren. Men had behagen in scherpzinnige waarneming en in de fraaiheid van taal, waarin zij waren uitgedrukt. Men sprak er van als van „wijsheid" van „inzicht" en van „recht verstaan", d.i. „verstand". Men drukte door de aanspraak „mijn zoon" uit, dat er een verhouding van ver trouwen bestond tusschen het opgroeiend geslacht en het oudere, dat meer van het leven had leeren kennen en over rijpe ervaring beschikte. Men ging uit van de overtuiging, dat het voor het rechte, le vensgeluk noodzakelijk was, dat de jon gere zijn voordeel deed met de ervaring van vroegere geslachten. Men zag die er varing niet als toevallig, doch was er zeker van, dat de jongeren op hun beurt door het leven hetzelfde zouden leeren als zij, die eeuwen geleden leefden, reeds hadden ondervonden. De levenswijsheid was geen tijdelijke waarheid, die samenhing met voorbij gaande toestanden, maar een blijvend be zit, .dat geen opwassend mensch anders dan tot zijn scha zou kunnen missen. Zoo komt het ,dat wij zulke verzamelingen levenslessen vinden in de Bijbel en daar buiten, bij Arameeërs, Assyriërsen Egyp- tenaren. Men las ze blijkbaar gaarne. Zij voorzagen in een behoefte. De grondgedachte is, dat er een le vensweg is, die gevolgd moet worden en dat de jeugd goed zal doen te vertrouwen op blijvende waarheden, die door geen omstandigheden warden veranderd, omdat zij samenhangen met het wezen van de mensch als deel der menschelijke samen leving. De oudere, die de wijsheid voordraagt, is op zijn beurt jong geweest. Zoo vor men de lessen der wijsheid een lange ke ten, waarvan de aanvang zich verliest in het verleden. Zóó gaat hun inhoud ver uit boven het denken van een enkele mensch. Zoo leert de wijsheid de mensch bescheidenheid, wat zijn eigen invallen aangaat, en ingetogenheid tegenover per soonlijkeopwellingen lust. De aanspraak „mijn zoon" is deel van een levensbe schouwing, die het bestaan van vastheid en waarheid erkent. Zij aanvaardt de wijsheid van vroeger met vertrouwen en werpt ze niet weg, omdat ze niet „up to date" zijn. De taal van de oudheid is niet meer de taal van onze tijd. Het aartsvaderlijke „mijn zoon" botst eenigszins met het stoute toekomst-begeeren en het zelf bewuste van hedendaagsche jongeren. De taal is veel maar niet alles. Als bij meer kameraadschappelijk verkeer tusschen oud en jong dan de oudheid kende het be wustzijn maar niet verloren gaat, dat de jeugd van heden slechts zijn voordeel zal kunnen doen met de vrome wijsheid van het verleden. Want de toestanden veranderen, maar de menschen niet. ZONDAG, 17 Februari 1935. ZONDAG. Met de Vrijheid is het evenzoo ge steld als met de Wijsheid, 't Verstand en de Deugd. Geen mensch kan haar vol komen bezitten, maar toch veel van haar genieten. MAANDAG. Spot is dikwijls gebrek aan geest. DINSDAG. Tusschen bloed en bloedverwant Is een band Van natuur niet licht te breken, Van een boom scheurt nooit een tak Zonder krak. Zonder zucht of jammerkreten. Vondel'. WOENSDAG. De waarheid behoeft geen wapen om zich te verdedigen en geen geweld, om de menschen tot het geloof te brengen. DONDERDAO. „Bezint eer gij begint"! Accoord. Zoo gij bedenkt, mijn vrienden, Qat wie zich al te lang bezint, 't Begin vaak niet kan vinden. VRIJDAG. Van ons zelf gelooven we menigmaal, wat we van anderen niet gelooven zouden ZATERDAG De waarheid heeft zich slechts te ver- toonen en zoo gauw haar licht de wolken uiteen gedreven heeft, waarin zij verbor gen was is haar triomf verzekerd. Hnmno van 30 ct. MANILLA. Het definitieve ontwerp vooreen Philippijnsche grondwet is goed gekeurd. Er zal één Kamer worden inge steld; de regeering zal nimmer toevlucht kunnen nemen tot oorlog; vrouwenkies recht zal worden ingevoerd. Uit de dagbladen van Woensdag: TE GIESSENDAM brandde de hoepel- buigerij van Aandewiel af; hierdoor ging ook de kolenopslagplaats van Kop in vlammen op en werden zes arbeiderswo ningen en een winkel zwaar beschadigd. De brandweer werkte met 14 stralen. Oorzaak: spanen rond de kachel, die vlam vatten. A'DAM. Bij de voetbalwedstrijd Ned.- Duitschland zal de K.N.V.B. geen volks liederen laten spelen, daar de Duitschers om het Horst Wessel-lied vroegen, waar aan het Bestuur niet wil voldoen. A'DAM stelt f30.000 beschikbaar voor ratte n ver delging. DEN HELDER. Tot gemeente-secr. werd benoemd rnr. dr. E. van Bolhuis, hoofdcommies-redacteur ter gem.-secr. te Hilversum, geboren in 1900 te Zwartsluis. DEN HAAG. Ondanks groote tariefs verlaging ontving de Haagsche Tram over Jan. f418000, dat is f16000 meer dan in Jan. 1934. DEN HAAG. De boomkweekerij zal met hoogstens f225000 gesteund worden. SLAGHAREN. De 70-j. gepens. Ind. soldaat F. van Os, sinds 2 Febr. ver mist, is doodgevonden in een waterlei ding; het lijk was met touw gebonden, het hoofd vertoonde eenige wonden. Men vermoedt roofmoord, daar Van O. er ta melijk goed bijzat en zijn geld vaak bij zich droeg. ZWITSERLAND. In de Berenkuil te Bern heeft de moeder-beer twee van haar zes pasgeboren jongen verslonden. MET FRANKRiJK's grootste vlieg- boot, de Lieutenant Paris, is de laatste proefvlucht gemaakt. Enkele biezonderhe- den: geheel van metaal gebouwd, 5820 p.k., ruimte voor 84 pass.; benzinevoor raad 27000 L., waarop zij 800 mijl vlie gen kan. FRANKRIJK. Te Saint Flour is iemand, die een schaapherder vermoordde endaar- na beroofde, onthoofd, BELGIE. Op 2 Maart wordt een „be devaart" georganiseerd naar de plaats, waar Koning Albert omkwam. BERLIJN. Volgens de Zuercher Zei- tung, zou de ex-keizer een kuur willen doormaken in Bad Hombeig (dat bekend staat om genezing van rheumatiek en jicht o.a.) Ot hij toestemming krijgt? LUXEMBORG. Het soc. Kamerlid Bausch is bij een mijnongeval, waar hij nog steeds werkte, omgekomen. ITALIË eischt van Abessinië, dat eer- Z. O. EUROPA lijdt onder een koude golt. Boedapest meldt 26 gr. C. vorst. In Hongarije viel meer sneeuw dan ooit. De Donau vertoont veel drijfijs. bewijzen zullen worden gebracht aan de Italiaansche vlag alsmede schadevergoe ding. Het liet in de hoofdstad van A. een scherp protest hooren. Engeland bood zijn bemiddeling aan, hetgeen Frankrijk toejuicht. AMERIKA. Proces-Hauptmann. De Off. van Justitie beschuldigt Hauptmann van moord met voorbedachten rade en raadt de jury hem naar de electr. stoel te verwijzen. Hij sprak o.m.: De ve nijnigste slang zou baby Lindbergh niet hebben aangeraakt, maar dit individu heeft het bestaan. De politie heeft ten slotte dit beest, deze „vijand der wereld no. 1", gevonden, Bruno Hauptmann. Zelfs geen verdediger gelooft aan zijn onschuld. VEREEN. STATEN. Goedgekeurd is een plan voor Marinewerken, dat 38 mil- lioen dollar zal kosten; hiervan 15 voor versterking vlootbasis op Hawaii. FILMAVOND. De Bond van Landpachters en Hypo- theekboeren zal Dinsdagavond a.s. in ho tel Texel zijn Bondsfilm vertoonen. Ook niet-leden kunnen die avond bijwonen. Wij vestigen de aandacht op het vroege aanvangsuur: HALF acht. (Zie adv.) OPENBARE PROPAGANDA VERGADERING tot oprichting van een afdeeling v.d. Katholieke Volksbond op 13 Febr. in het St. Sanshuis. De heer J. Schraag opent met de Chr. groet en heet in het biezonder welkom de geestelijke adviseur Pastoor Van Ruy- ven en de heer Van Slingerland, propa gandist voor N.-Holland, die deze avond, de voordeelen, verbonden aan de Kath. Volksbond zou uiteenzetten. Februari is de propagandamaand voor Katholieke Beweging, zoo begint spr. hierna zijn rede. Een groote taak is in deze tijd van omwenteling en crisis voot de kath. arbeiders weggelegd. In allerlei oudere begrippen en stelsels is inge grepen en dit heeft vaak geleid tot revo lutie en geweld. De geest is door vele valsche beginselen verslechterd en dit moet ons een waarschuwing zijn om door organisatie tot nieuw en oeter leven te komen. We moeten echter rekening hou den met de veranderde tijdsomstandig heden. De crisis heeft op geestelijk en stoffelijk gebied veel vernield. Het eco nomisch herstel Iaat op zich wachten. Vernietiging van gezin, echtscheiding e.d. zijn geen middelen tot herstel v.d. toe stand. Het Chr. gezin wordt principieel afgewezen als een ongezond element. In Rusland is het reeds in practijk gebracht. Ook onze regeering houdt met groote ge zinnen nog te weinig rekening. Voor de steunregeling wordt veel gedaan, maar in de werkverschaffing niet. Hierdoor is veel nood ontstaan, vooral onder de arb. klassen. De industrie heeft te worstelen tegen de ondergang. Chr. sociaal gevoel is bij de steunpolitiek absent. De positie der arb. en arb. beweging is daardoor verre van gemakkelijk. Toch wordt door die beweging veel in ons land in stand gehouden, wat anders verloren ging. In deze tijd wordt heel veel gevraagd van onze arb. beweging en standsorgani satie. Door het vertrouwen hierin is onze Kath. organisatie echter sterk ge groeid. Maar we moeten danook allen in actie tegenover hen, die ons willen ver drukken en onze arbeiders door waan voorstellingen tot zich trachten te trek ken. We moeten niet verdedigen maar moeten veroveren. Dat is de taak, die ons leeken-apostolaat, ons oplegt en die wij hebben te vervullen. Wij moeten soldaten worden voor Christus en Zijn kerk. De crisis geeft ons vele zorgen, doch wij mogen niet moedeloos worden. Ons programma blijve in onze wetgeving zede lijke hervorming. Wetten maken geen ze den, zegt spr. Maatregelen tegen de cri sis mislukken en Wereldconferenties ge ven geen resultaat, indien wij opbouwen zonder deugdelijk materiaal. In onze maatschappij van levende menschen wordt pionierswerk verricht tot zedelijke verbe tering en voor een gezonde econ. toe stand. Als kath. arb. beweging moeten wij protesteeren tegen alle slechte zeden langs de straat, het strand, in de fabriek, ja overal. Door eigen voorbeeld moeten wij aantrekken. Door samenwerken met onze geestelijken moeten wij een sfeer scheppen, die ons katholieken past, en het opkomend fascisme de wind uit de zeilen nemen. Het fase. stelt belan gen boven beginselen. Voor zoo'n begin sel is in onze maatschappij geen plaats. Een gewichtige taak wacht onze Volks bond. Wij staan voor de geboorte van een nieuwe maatschappij. Duizenden ver wachten van de Kath. Arb. Beweging steun en stoffelijke verheffing. De bewe ging vraagt nieuwe rechten, maar heeft ook nieuwe plichten. De leden van de standsorganisatie hebben met alle macht te strijden tegen de stroom van slecht heid en moeten werken tot verbetering van de mensch en herstel der zeden. Christus en Zijn leer verdedigen zij onze eerste plicht. Diep overtuigd katho lieke mannen en vrouwen worden door onze standsorganisatie gevormd. Wij ken nen het arbeidersmilieu en willen daarin werken tot geestelijke en moreele ver heffing van hen. Op God vertrouwend kunnen wij deze heerlijke taak tot 'n goed einde brengen. Bij alle gekanker in stempellokalen onder werkloozen zij er geen reden tot wanhoop. De kath. vereen, telt duizenden mannen en vrouwen naar Schaepman's geest. Wij hebben na jaren een keurkorps van strijders gevormd, dat het durft opnemen voor de kath. arbei- hsr Douwt Egberts Echte Eritsche Heeteti-B»ji en Baai-Tab^k Nederlands geurigste pijptabak. ders. De storm der revolutie giert over de wereld. Wij moeten pal staan om het gezag en recht van de wet te verdedigen. Het modern heidendom wil Chr. bescha ving verdringen. Wij blijven echter strij den tot instandhouding en verbetering der beschaving. Paus Pius XI deed im mers een dringend beroep op ons om mede te werken tot opbouw van een maatschappij, waarin Christus zal hecr- schen, Wie eer toekomt in eeuwigheid. Door vertrouwen in de K.A.B. vernieu wen we ons sociaal en econ. ideaal, over winning van het socialisme, ontwikkeling van klasse tot stand, ordening van be drijfsleven, org. opbouw en werkvendee- hng. Wij moeten worden katholieken van de daad. Schouder aan schouder moeten wij staan en de eenheid blijven bewaren. We hebben te streven voor godsdienstige, zedelijke en stoffelijke belangen der arb. Laten onze menschen misschien doen ze het onbewust niet meedoen aan af breuk, maar laten we allemaal betere menschen worden, mannen die weten wat ze willen. Br wacht onze K.A.B. een zware taak, ook op materieel gebied. Na de pauze brengt spr. de materieele belangen van de K.A.B. op duidelijke wijze naar voren. Hij herinnert aan 't sanatorium Herwonnen Levenskracht, door de arbeiders zelf gesticht, l'/s mil- Üoen gld. werd daarvoor door hen bijeen gebracht. Br is plaats voor 264 mannen en vrouwen, 100 kinderen en 50 h 60 z.g. nazorgpatiënten. Ieder lid van de Volksbond heeft recht op verpleging. Daarom moet die Bond ook hier komen. Spr. betreurt, dat de wachtlijst nog niet verkleind kan worden, daar de geldmidde len ontbreken en wekt op om „stuiver- vrijwilliger" te worden. Door één sigaar minder te rooken per week is de stuiver immers al voor dit schoone doel ge vonden. Spr. haalt voorbeelden aan, waar uit blijkt, hoe nuttig deze instelling kan werken, vooral voor de arb. gezinnen. TEGEN LOSLOOPENDE HONDEN. Schaapherders werden tot nog toe als voorbeelden van vrede en rust gesteld. Ons kiekje echter werd in Essex (Eng.) opgenomen, waar herders zich genoopt hebben gezien zich met een geweer uit te rusten wegens het groot aantal losloo- pende honden, dat de streek onveilig maakt en niet zelden een slachting onder het wolvee aanricht. TEXELSCHECOURA VOOR HOOFD EN HART. 'A m hoofd en neus door inademing IffCder geneeskrachtige dampen van 'yLé±t> PS -».IN DOOZEN Wal Mljnhardt maakt U goed ot*£!j I MAAR

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1