DE De Nieuwe Texslsche Courant ASPIRIN No. 4919 48sle Jaargang ZatgjdagU# Febr. 1935 7 IN DE PIJP. Van ?iVeek tot week Kunstmatige welvaart. Hitier en Dr. Schacht. Ten strijde in Afrika Rond de Stille Zuidzee. ÜÊttjd de/pfr Texelsohe Berichten ToÜf IN Je ÖANfE sv 9 O Uw advertentie ka dit blad woedt op Texel hui» aan huis geinen. TEXELSCHECOUR is sinds 1 Juli 1930 is «Ht blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texal v.m. (nam. ongeveer i/s uur later.) 21 22 23 24 25 26 27 Febr 10,29 10.57 11,39 12,— 0,i9 0.57 1 43 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 5 45 ZATERDAGAVOND LORD LONDONDERRY. Engeland's Minister van Luchtvaart, een der invloedrijkste autoriteiten in het he- dendaagsche Engeland, die met kracht en klem voor een doeltreffender luchtvloot opkomt. ENGELAND. Twee berichten, verschillend en toch gelijk, en beide uit Londen. Het eerste verkondigde de wereld, dat men er in was geslaagd synthetische (kunstmatige) dia mant te maken. Onmiddellijk is de Lon- densche Kamer van Koophandel in het geweer gekomen. In een van haar labo ratoria heeft zij het synthetisch product laten onderzoeken. En zij kon, geruststel- stellend voor de bezitters van diamanten en van aandeelen in diamantmijnen, mee- deelen: De synthetische diamant bLeek niet bij echte te kunnen halen. In hard heid en verdere eigenschappen leek ze heel weinig op het echte voortbrengsel der natuur. Geen handelaar of desloin- dige zou er de dupe van kunnen wor den. En nu het tweede bericht: „De scherpe stijging van het getal werkloozen in Engeland heeft in verschillende krin gen pijnlijke verrassing gebaard. De pers vermoedt, dat de handel in Januari be langrijk gedaald is. Hierop wijzen o.a. de daling in de opbrengst van het goede renvervoer der spoorwegen en de lagere omzet der provinciale banken". Ook de synthetische welvaart, waarop Engeland zoo trotsch was, blijkt dus van echte wel vaart zeer verschillend. Geen deskundige wordt ook daarvan nog de dupe. Enge land heeft, door gebrek aan goud ge dwongen, het oude peil van zijn pond noode losgelaten. Achteraf stelde het dat ongeluk als ware wijsheid voor, en ging het de achteruitgang van de werkloosheid aan de daling van het pond toeschrijven, welke nu als een uiting van 'de nationale intelligentie van het Engelsche volk en van zijn regeering in het biezonder werd voorgesteld. Men meende het mid del gevonden te hebben, waarmede men kunstmatig voorspoed kon kweeken. Nu blijkt op pijnlijke wijze, dat men zich heeft vergist. De synthetische welvaart blijkt in hardheid en duurzaamheid niet op het natuurlijk product te lijken. Zal in Engeland nu het beroemde woord van Rousseau: terugkeer tot de natuur, de nationale, economische leuze worden Volken zijn hardleersch. (Haagsche Post.) IN DU1TSCHLAND. E>e strijd der richtingen te Berlijn gaat verder. Dr. Schacht zwaait de scep ter en verhindert alle economische expe rimenten, die het nationaal-socialisme ge predikt heeft. Hij heeft daarbij de steun van de rijksweer, die er, ook weer als Dr. Schacht, bezwaar tegen heeft, dat men door allerlei ruigheden de antipa thie van het buitenland wekt. Het zag er zelfs naar uit, 'dat men uit dien hoofde wat voorzichtiger werd met zijn buiten sporig antisemitisme. Kerkelijke bladen konden zich reeds veroorloven daartegen te protesteeren. Er vielen vonnissen, waar bij Joden tegenover antisemitisch fana tisme in het gelijk werden gesteld. Men bestreed wel niet de pogingen om te Mün- chen een nieuwe boycot tegen de Joden in toepassing te brengen, maar toen het publiek zich niet daaraan stoorde, waren de posten/de bruinhemden niet meer in staat, het publiek, zooals vroeger, te in- timideeren. Daar stonden wel weer ver schijnselen van verbijsterende rechtsver krachting en van ruwe bestrijding der Joden tegenover. Dat liet eerste mogelijk was geworden, leek echter van grooter beteekenis dan dat het tweede nog voort duurde. Op de houding der hooge heeren komt het tenslotte aan. En als zoodanig is het demonstratieve bezoek van Hitler aan Julius Streicher ter gelegenheid van diens 50e verjaardag van biezonder groote beteekenis. Hitier denkt er dus nog niet aan, de dolleman van het antisemitisme, aan zijn lot over te laten. Streicher had het juist in de laatste tijd nog biezonder bont gemaakt. Zijn laatste prestatie is een voorstel om alle entstoffen af te schaf fen, die door Joden zijn ontdekt. Daar tegen is toch de leider van nationaal- socialistische geneeskundigen opgekomen. En andere instanties hebben eveneens ge protesteerd. Men ziet, de toestand blijft dubbelzinnig. Tegen al te groote dwaas heden protesteeren de nationaal-socialis- ten zelf, maar tegelijkertijd bewijst Hitier de man, die ze uitbroedt, ongewone eer, en kan deze ermee doorgaan. ITALIË—ABESSYNIE. Het gaat nu spannen tusschen Italië en Abessynië. Reeds ;hebben eenige regi menten met bestemiming naar Ital. O. Afrika het moederland verlaten. Een oor logsverklaring is echter nog niet verzon den. Het moge nimmer gebeuren. Italië eischt in verband met de gevechten aan de grens schadevergoeding en eerbewijzen jegens de Ital. vlag van ieder Abess. offi cier. Maar de Negus (Keizer) is aller minst tot toegeven geneigd. Ten eerste bestrijdt hij de juistheid van de Itald- aansche berichten en dan beklaagt hij zich er over, dat allerlei Italiaansche grens posten zich op Abessynisch gebied be vinden. Na het grensconflict zijn toevallig daar aanwezige Engelsche ambtenaren, landmeters van 'hun vak, voor de voor stelling van zaken der Abess. te Genève opgekomen. Heel gemakkelijk zal het de Italianen dus niet vallen de Abess. er toe te bewegen, hun zin te doen. Het geval krijgt biezondere internationale beteeke nis daar beide landen lid van de Volken bond zijn, en deze, als Abessynië daarom- vraagt, een uitspraak in het geval moet doen. Het is duidelijk, dat men dit te Pa rijs en te Londen vreest, en zich alle moeite geeft om de Abess. ervan te weerhouden, de zaak te Genève aanhan gig te maken. Men is niet zonder raden bang, als dat gebeurt, groote moeilijk heden met Italië te krijgen. Deze aange legenheid blijft voorloopig van groot be lang voor de algemeene toestand in Euro pa, om de kwesties, die eruit kunnen ont staan. KEIZER HAILE SELASSIE VAN ABESS!NIE- AMERIKA, JAPAN EN RUSLAND. Onrustig blijft ook de toestand in het Verre Oosten. Men hoort tegelijkertijd, dat Amerika een nieuwe groote vlootbasis op Hawaii gaat aanleggen, en leger en MOLOTOV. President van de Raad van Volkscom missarissen in Sovjet-Rusland (Minister president zegt men in andere landen), die samen met Stalin en eenige andere op de voorgrond tredende Sovjet-leiders tot lid van het Centraal Executief Co mité is gekozen. vloot verder versterkt. Vijf regimenten voor het luchtwapen worden opgericht, welk feit eveneens met de toestand in het gebied van de Groote Ooeaan in verband staat. Met dit alles bij elkaar zal een be drag van meer dan 400 millioen gemoeid zijn. Wel zeer ongelukkig komt met al deze grootsche bewapeningsplannen sa men de ramp die Amerika heeft getroffen in de ondergang van zijn grootste lucht schip, de „Macon". Wat de oorzaak van deze ramp is, valt op het oogenblik nog niet te zeggen, maar geruchten, dat liet materiaal, waaruit deze luchtreus is ver vaardigd, niet evengoed is als dat, waarv. de Zeppelinwerven zich bedienen, zijn er. Zenuwpijnen!1 Wie hieronder dik te lijden heeft, moei steeds er aan denken: het product van vertrouwen. Iedere handeling op bewapeniugsgebied lokt noodlottigerwijs steeds uit tot tegen- handeling. Ook Japan zal zijn luchtvloot gaan versterken. Dit land heeft overigens reeds genoeg aan zijn moeilijkheden in Mandsjoerije, waar het er blijkbaar niet in kan slagen aan de plaag van het ban ditisme een einde te maken. In de laatste maanden moeten 137 operaties voor dat doel hebben plaats gevonden. Maar het resultaat is geweest, dat nu de toestand in de naaste omtrek van Moekden bie zonder ongunstig wordt genoemd. Met Rusland worden de betrekkingen van To kio ook nog steeds niet goed, ondanks het feit ,dat men het nu werkelijk een» schijnt geworden te zijn over de verkoop van de spoorwegrechten der Russen in Mandsjoerije. De Japanners nemen het de Russen erg kwalijk, dat zij zooveel tor- pedomateri.aal en duikbooten te Wladi- wostock hebben verzameld. Zij stellen hun nu voor, alle versterkingen ten Oos ten van het Balkanmeer te slechten. Doen zij dat, dan zal Japan bereid zijn, zijn troepenmacht in Mandsjoerije tot het uiterste te beperken. Mochten de Russen dit aanvaarden, zoo meent men te Tokio, dan kan de vrede in het Verre Oosten, gewaarborgd zijn. Wij vreezen, dat men nog lang daarop zal moeten wachten. De Russen zijn nu eenmaal wantrouwig. NUSTAVOND. Met een enkel woord schreven we in vorig nummer over de indruk, welke de Nutsavond van Vrijdag (het optreden van Ds. O. Westmijze, te Rotterdam) heeft achtergelaten. Jammer, zoo schreven we, dat nauwelijks tachtig leden deze avond hebben mee-genoten van de uitnemende voordracht van welgekozen proza en poëzie, ernst en luim. Met een kort woord leidde de heer burgemeester, als voorz. van het Nuts- Dep. de spreker in. We moeten altijd MAAR.. Douws Egbitts Echte frieschc Heeren-Baai en Baz i -TaK.U Melange van rijpe tabakken. trachten, aldus de voorz., het werk van onze voorgangers te verbeteren en zoo hopen we, door uitnoodiging van Ds. Westmijze om voor ons te willen optre den, deze avond iets te krijgen, dat op weer hooger peil staat. Ja, we vertrou wen, dat dit inderdaad het geval zal zijn. We schreven reeds, dat dit vertrouwen op goede grond berustte; dat de avond ten volle aan de verwachtingen heeft voldaan, ja, die ver heeft overtroffen. Ds. Westmijze is een voordracht-kunste naar van de eerste rang, die inderdaad al hetgeen vroeger op dit gebied werd gepresteerd voor zoover onze herinne ring gaat in de schaduw heeft gesteld. Zeer veei dus hebben (de „thuisblijvers" gemist. DE STILLE GENIETING. Ds. Westmijze hield eerst een korte causerie over het aangekondigde onder werp, getiteld De stille genieting. Hier mee werd het genot bedoeld, dat in liet lezen van goede Lectuur gelegen is. Spr. maakte een vergelijking tusschen de stad met haar wereldwijsheid en 'liet platte land met zijn levenswijsheid; tusschen 't haastige leven daar en het gemoedelijke rustige hier en legde vervolgens de na druk op de beteekenis van „het goede boek" ten plattelande. Hij wees op „de groote dag", de dag, toen wij aanvingen met lezen te leeren; op de goede invloed van tschool- en Nutsbibliotheken. Ter loops herinnerde spreker aan 'het Rusland van tijdens de oorlog, toen het plm. 88 pet. analphabeten telde. In tegenstelling met ons land, waar dit percentage maar heel gering is, was de bevolking daar zeer achterlijk (de laatste jaren is het onderwijs pr aanzienlijk verbeterd)hier aan igchreet spreker'de ontwikkeling van het communisme in dat land toe. Vervol gens gewaagde spreker van de omvang rijke boekenschat, welke jaar op jaar die drukpersen verlaat en van de waarde, welke boven een 'boeik uit de een of andere bibliotheek een „eigen" boek heeft. „Het stille genieten" wordt belem merd door de gedachte, waaraan men zoo men een geleend boek leest niet ontkomt: Straks moet ik het terugbren gen. Daarom: schaf, als het even kan, uzelf eenige boeken aan en vul die eigen bibliotheek aan, zooveel als in uw ver mogen ligt. Goede boeken zijn, ook al keeren zij ons in de kast hun ruggen toe, onze beste vrienden. Spreker waar schuwt voor boekhouders"(sters), d.w. z. voor boekenleeners, die niet aan terug brengen denken en geeft tenslotte eenige wenken, die boekenlezers goed doen ter harte te nemen. Kies liet goede en laat u, zoo noodig, door bevoegden raden. Hierna droeg spreker een humoristisch getinte novelle, „Het praatje" getiteld voor. Ze werd reeds in 1868 geschreven, door Simon Gorter, destijds Doopsgez. predikant ,o.a. te Wormerveer en later hoofdred. van het pas opgelichte Nieuws van de Dag. Hij onderscheidde zich door zijn losse, geestige, vaak humoristische schrijftrant (zijn zoon was de bekende Herman Gorter, de dichter van o. a. „Mei") en het was hiervan, dat we een staaltje te genieten kregen. Hoewel da-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1