Ne. 4921 48s" Jaargang Zaterdag 23 Febr. 1935 Voor de Zondag. IN DE PIJP. EERSTE BLAD. Persoonlijk medeleven. Texelsche Berichten DE Wo/fD IN Uw advertentie in dit blad op Texel huia aan huis gelezen. Wat kunnen wij doen? Hoe dikwijls komt deze vraag bij ons op, als wij om ons heen zien en letten op de nood der tijden. De oppervlakkige menigte moge er mis schien in slagen onder alles wat er thans gebeurt, innerlijk onbewogen te blijven, en kalm haar gang te gaan, alleen in be weging komende, wanneer de noodzake lijke levensbehoeften ontbreken. Maar alle ernstige menschen voelen de zedelijke spanningen van onze tijd en reageeren er op in de een ot andere zin. Dit blijkt o.a. uit het steeds weer vor men van nieuwe groepen en het ontstaan van nieuwe vereemgingen op allerlei ge bied. Daar speuren we duidelijk de be hoefte aan medeleven. Men voelt: zóó kan 't niet blijven, er moet iets „gedaan" wor den. Zelt wil men gaarne de reddende hand uitsteken, op het een ot ander ter rein persoonlijk meehelpen, om tot be tere toestanden te geraken. En moge veel van dit nobele pogen op niets uitloopen, op zichzelt is het zeker sympathiek. Wij kunnen er een spoor m ontdekken van die naastenliefde, die in geen enkel menschenhart geheel is zoek geraakt. Een leidende rol spelen uit de aard der zaaks slechts weinigen. Dat zijn de mannen en wouwen vain de breede levens visie en wier blik een wijde horizon om spant. En tevens de menschen van de daad, diel weten in te grijpen en aan te vatten op de juiste tijd, die als het ware de om standigheden weten te dwingen. Zij zijn dragers van een verantwoorde lijkheid, even ontstellend groot als de hun toevertrouwde taak. Niemand behoeft hen te benijden, want de gevaren, die zij voor zich loopen, zijn grooter dan de buitenstaander vermag te doorzien. Maar evenmin late zich iemand door hun voorbeeld ervan afschrikken nu ook zelt de hand uit te steken. Integendeel, er is weinig, dat ons zoo veel goed kan doen, als ons te verdiepen in het leven van groote mannen en vrou wen, die in moeilijke tijden van vroeger als reddende engelen zijn opgetreden, en dan meestal met zeer weinig opzienba rende middelen. ZONDAG, 24 Februari 1935. ZONDAG. De gerechtigheid moet blind zijn; maar nog blinder is de ongerechtigheid. MAANDAG. Wanneer er van een dienst bewijzen sprake is, bedenke men, dat het leven kort is en men geen tijd moet verliezen. DINSDAG. Stilzwijgendheid is een moeilijke deugd, daar niemand aan ons bemerken kan, dat wij haar beoetenen. WOENSDAG. Het is een eenetaak van iedere mensch, dat hij het goede, dat in hem leeft, tot bloei brengt, het niet laat vergaan. DONDERDAO Iedere dag moet men bedacht zijn op het oplossen van nieuwe moeilijkheden en men dient zich er voor te hoeden, overijldheid met een kloek besluit te ver warren. VRIJDAG. Een fout rondborstig toegeven, moe dig opnieuw beginnen, dankbaar raad aanvaarden, alleen handelen na zorgvul dig nadenken, voordeel putten uit missla gen, zich verontschuldigen als men on gelijk heeft dit zijn pijnlijke plichten, die we ons zelt verschuld zijn. ZATERDAG Ik heb altijd getracht en zal altijd trachten het onschuldig genot zooveel mo gelijk in de wereld te ver mieerderen. Dickens. itHtiiniirhiiiiiiitiüiittiiiiitiiitmiKiiiiiKniiuifiwi llllllllllll SPREKENDE GETALLEN. miHiiiHMiitiiiüiiiiiuffiHqiinHifaiiiiiifiiFtüiiBa HET SPOORWEGVERKEER IN ONS LAND. Vervoer in honderdduizend-tallen: Jaar Reizigers tonnen goederen 1926 923 208 1929 1071 243 1933 899 181 De opbrengsten daalden door tarief verlaging in nog grooter mate. Advertenties uit de Texetsche Courant, verschenen in Febr. 1895: WERKVERSCHAFFING. Ongeveer 90 mud erwten te lezen ad 90 ct. per mud. Adres: hotstede Tijdgeest, Eierland, ot administrateur J. H. Moojen, Den Burg. Antje Kalt te Den Burg beveelt zich aan tot het OPMAKEN VAN MUTSEN, het strijken van halfhemden, boorden en manchetten. Op Zondag 17 Febr. 1895 optreden van de Beroemde BEIERSCHE Dameskapel in De Vergulde Kikkert. Entree 50 ct. Dames 25 ct. Op 15 Febr. 1895 opvoering van „MANUS DE SNORDER" door U.D.I. te De Cocksdorp in het lokaal van J. Buijs aldaar. Uit oude nummers van ons blad. NIEUWS VAN 40 JAAR TERUG: Ziekenfonds Oosterend telde 1 Jan. 1895 95 'leden; het Begrafenisfonds al daar 275, van wie 211 volwassenen. 1 April 1895 was het 300 jaar ge leden .dat de eerste Nederl. schepen van Texel uit naar O.-Indië vertrokken. 6 Febr. 1895 hield de IJsclub te Den Burg een wedstrijd met priksleden. Prijswinners waren: 1. A. Eetman Jz.2. G. Klazinga; 3. J. Vinken. Op 10 Febr. 1895 werd een hardrijderij op schaatsen gehouden. Prijswinners: 1. J. Lemstra; 2. Jn. Dalmeijer Pz.3. C. Gieles. 5 Febr. 1895 werd door Notaris Dikkers Hotel „Den Burg" met koffie huis en tuin, gelegen aan üroeneplaats en Parkstraat, groot 7.94 A., publiek ver kocht. Koopster: Doopsgez. Gemeente van Burg, Waal en Oosterend voor 16335. BOND VAN LANDPACHTERS EN HYPOTHEEKBOEREN. In vorig nummer namen we in hoofd zaak een beschrijving op van de propa ganda-film, welke in de vergadering der afd. Texel van genoemde Bond, Dinsdag in hotel Texel, vertoond is. Hier volgt nog een overzicht van de korte propa- ganda-rede, gehouden door de heer Mar tens, Bondspropagandist, tevens film-ope rateur. De Bond wordt er ten onrechte van verdacht revolutionnair te zijn en de toe stand slechter voor te stellen dan hij is. Wie zoo denkt, heeft het mis. De toe stand is buitengewoon slecht. Hoe zou het anders kunnen dat door fraude van een notaris te Langweer meer dan 100 boertjes met faillissement worden be dreigd? Organisatie is meer dan ooit noodig, ja plicht. In elk geval dient iedere landpachter en hypotheekboer lid te zijn van de Bond van L. en H., omdat deze Organisatie het meest rechtstreeks voor hun belangen opkomt. De opbrengst van de bodem komt thans voor slechts een zeer klein gedeelte aan de bodembe werkers ten goede. De pachter en de hypotheekboeren worden uitgebuit. Daar moet een einde aan komen. Duizenden worden met ondergang bedreigd, vooral onder de groenboeren. Zit nu niet bij de pakken neer, maar wordt lid van onze Bond en strijd mee. Van de gelegenheid tot het stellen van vragen werd geen gebruik gemaakt. De heer H. Klimp voegde er als afd.- voorz. nog eenige woorden aan toe: Wie zwijgt stemt toe. Ik hoop, dat de tilm goed begrepen is. Ook op Texel is nog veel te verbeteren. Helpt daarom mee onze afdeeling en daarmee onze Bond sterk te maken. In den beginne groeide de afd. als kool. Men had ze noodig in verband met de Wet-Ebels, maar lang zaamaan liep het ledental achteruit. Zelts werd de kwitantie van het jaar, waarover men contributie verschuldigd was, niet voldaan. Niet netjes en bovendien in strijd met het belang van het lid zelt. Ook op I exel hebben velen broodsgebrek. Langs de weg van organisatie is iets te bereiken. Zal de in uitzicht gestelde Pachtwet eenige verlichting brengen, dan is een krachtige Bond noodig, om onze wenschen kracht bij te zetten. 0 Schenk nooit uit een waterketel e.d. zonder eerst de stroom uit 0 te schakelen. 0 0 KOOKT ELECTRISCH GEEN VUILE PANNEN. OUDESCHILD. PROPAGANDA-FILMAVOND. De propaganda-filmavond van de Ned. Vereen .tot afschaffing van Alcoholhou dende dranken is goed geslaagd. De op komst, was, het slechte weer m aanmer king genomen, bevredigend. De voorz., de heer P. Kriek, heette allen hartelijk welkom. Toen wij, zoo sprak hij, 2 jaar geleden met succes „Fakkelgang" vertoonden, zeiden wij: Die perzik smaakt naar meer. We heb ben danook dadelijk besloten de nieuwe N.V.-film „Taxi" te laten komen. Somjini- gen zullen vragen: Is propaganda voor geheelonthouding nog wel noodig? en dan is ons antwoord kort en bondig: Ja. Meer misschien nog dan eenige jaren geleden. We zijn daarom vastbesloten te blijven strijden voor een drankvrije sa menleving. Hierna werd allereerst een teeken filmpje vertoond: Grootmoeder gaat uit, gevolgd door een film over de bereiding van alcoh. vrije drank, n.l. de Zoete Most. De heer Harders, secr.-penningm. van het Reizend Drankweer Museum, te vens operateur, gat een korte uiteenzet ting. Most is een vruchtensap, dat men eerst niet langer dan een dag kon bewa ren. Thans is een methode uitgevonden, om alle eigenschapen van het truit te bewaren en de drank duurzaam te maken. De eerste proeven zijn genomen door de Landbouwhoogeschool, speciaal om te trachten hulp te verleenen aan de fruit telers. Er worden hier plm. 400 millioen K.G. truit geoogst, waarvan een belang rijk deel 3e en 4e soort is wegens kleur, vorm, etc. en moeilijk verkoopbaar. De kwaliteit is echter prima en wordt voor de bereiding van zoete most gebruikt, speciaal appelen. Het le jaar werd ver werkt 15000 Kg., 2e jaar 150.000 Kg., thans 650.000 Kg. Alle soorten kunnen dooreen gemengd worden, ook groente. Men verkrijgt op deze wijze een heerlijke, trissche drank, die het biergebruik op de duur moet verdringen. Er zijn thans een vijftal fabrieken, die most tabrioeeren. Hierna kregen we een idee van de be reiding, waarbij heel wat komt kijken en alles buitengewoon netjes en helder plaats- vindt. In de pauze was gelegenheid de most te proeven, afkomstig van zure appelen en nogal zuur, zoodat de meeningen ver deeld waren. Naar de hoer Harders mee deelde, moet een mengsel van appelen en peren zeer goed voldoen en vooral in de zomer een heerlijke koele drank zijn. Voor de pauze volgden nog 2 acten van de tilm Taxi, waarna de heer Harders nog een korte propag. speech hield. Het heeft groote bezwaren, om in ©en tijd als deze, waarin 100 duizenden werkloos zijn en velen geen kans hebben ooit aan werk te komen, over drankbestrijding te be ginnen. In Europa is het een heksen ketel. Er wordt honger geleden op vele CARMONA President van Portugal. PORTUGAL'S president, Carmona, is andermaal tot president der Portugeesche republiek gekozen, met een meerderheid van 85 pet. van alle uitgebrachte stem men. President Carmona is vijf en zestig jaar oud. Hij bracht in 1926 de toenmalige democratische minister-president Da Costa ten val, om zich aan het hoofd van een militaire dictatuur te plaatsen. In Maart 1928 werd zijn positie bevestigd door een volksstemming. MAA CL... plaatsen. Deze dingen, zegt men, zijn veel belangrijker dan drankbestrijding. Doch ondanks de crisis, armoede en el lende, wordt jaarlijks nog 230 millioen gulden aan sterke drank uitgegeven, dat is elke seconde ruim t7. We zitten nog midden in de alcohol-ellende. Met het tegenwoordige snelverkeer kan een ot een tweetal glaasjes reeds noodlottig zijn. Ze veroorzaken iets te veel durt en een ongeluk is het gevolg. Duizenden geval len bewijzen dit. Een groot deel van de alcoholgebirui- kers zal nooit tot misbruik vervallen, doch een ander deel wel, en hoevelen zijn met door één keer dronkenschap tot een domme daad gebracht, waarvoor ze hun verdere leven moesten boeten Voorko men is beter dan genezen en waar hier voorkomen zeer gemakkelijk, doch gene zen bijna ondoenlijk is, moeten we oms tot het eerste bepalen en dus de drank laten staan. Reeds 93 jaar propageert de Ned. Vereen, dit en liet zat nog wel ge ruime tijd duren, eer ons werk overbodig is, ook op Texel. Steunt daarom de afd. I exel, die nog veel te klein is in verge lijking tot het aantal inwoners. Spreker vertelt verder, dat lu'j op een klein plaatsje in Friesland in een kerk gebouw de film vertoonde en dat na af loop de voorz. zeiHier in de zaal is een taxi-chaufteur, die op het doek zijn 'le vensloop heeft meegemaakt, een bewijs, dat de film weergeeft, wat helaas nog geregeld gebeurt. Hierna werden de andere 5 acten ge draaid. George, een taxi-chauftieur raakt door slechte vrienden aan het drinken, hij brengt steeds minder thuis, het huiselijk geluk wordt vernietigd en het gezin raakt uit elkaar. George wordt door een klein meisje, dat hem aan zijn kind doet den ken, van zelfmoord weerhouden en door de hulp van een waar vriend weet hij zich weer op te werken. Het gezin komt KRIJGSLIEDEN VAN ABESSINIE. Van Italiaansche zijde wordt verklaarj, dat de onderhandelingen met Abessinië een gunstig verloop hebben. In beginsel zijn beide landen het eens geworden over de instelling eener neutrale zone tusschen Ital. Somaliland en Abess. Het gaat er thans om, ot Italië de gestelde voorwaar den zal kunnen aanvaarden. Moge dit het geval zijn. TEXELSCHECOUR VOOR HOOFD EN HART. lUlllllltllliRN UIT DE OUDE DOOS. lUlUIWUIIIHI —O Douwt Egbert-» Echte friesche tteeren-Biai en Baal-Taluk Nederlands geurigste pijptabak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1