IVO ROL No. 4923 48"' Jaargang Zaterdag 2 Maart 1935 Voor de Zondag. Jitooée unite Tonden. EERSTE BLAD. ONS OFFER. IN DE PIJP Texelsche Berichten Uw advertentie in dit blad iwd op Texel huis san huis getataa. Mogen we nog eens terugkomen op ons onderwerp van vorige week. We plaatsten er toen „Persoonlijk medele ven" boven. Het zou er ook nu kunnen staan. We willen het nu eens hebben over het leven van Kingsley, „een wel doener der menschheid". Denken we ons driekwart eeuw terug. Omstreeks 1850 heerschen in het schoone Engelsche district Hampshire al lerdroevigste toestanden. Cholera en kwaadaardige koortsen teisteren de streek. Dan slaat Kingsley, de dominee van Eversley, de hand aan de ploeg. Hij wijst op het belangrijke werk der ge zondheidscommissie, wier arbeid hij een goddelijke taak noemt. Onder zijn invloed komen er betere hygiënische toestanden, herstellen zich ook de maatschappelijke verhoudingen en duizenden begroeten hem als een redder en bevrijder. Wat heeft deze mensch voor biezonders gedaan Hij onderscheidde zich door niets van de anderen dan hierin, dat er een vonk van waarachtige naastenliefde in hem gloeide en dit dreef hem tot per soonlijk medeleven met de nooden van zijn volk. In de armste hutten trad hij binnen, hij paste een zieke op, hielp mannen en vrou wen bij hun arbeid, wees hen op het be lang van reinheid voor het lichaam en voor de ziel en deed hen voelen, dat zij hem niet onverschillig waren. Zoo is hij een hervormer voor die streek gewor den. En 't heerlijkste was, dat 't hem alles zoo spontaan afging. Zijn ziel en zijn le ven zongen het loflied der liefde en der zelfverloochening: de liefdie doet de naaste geen kwaad; de liefde zoekt zich zelf niet. En die bron der naastenliefde werd bij hem altijd gevoed, doordat hij een levend en waarachtig Mensch was. Als gij in de een of andere streek van ons land een vroolijk bronnetje uit de grond ziet ontspringen, kunt ge er vast oprekenen, dat er een heuvel in de nabij heid is, vanwaar al dat water afvloeit. Er is tweeërlei levenshouding. Ten eerste is er die, waarbij men als motief en maatstaf van verandering alleen uit gaat van eigen wensch/en en die conse quent tracht te verwezenlijken, m.a.w. de handhaving van het eigen ik. En het is deze levenshouding, waaruit alle ellende in deze wereld ontstaat. Daarnaast, ot liever: daar tegenover staat het offer, de zelfopoffering, de zelfverloochening, de waarachtige liefde. En wie in deze wereld iets bereiken wil ten nutte zijner medemenschen, heeft eenvoudig het offer te brengen van zijn eigen leven. Wie daartoe waarlijk bereid is, zal er zeker in eigen kring en omgeving over vloedig gelegenheid toe vinden. ZOEK ZE! ZONDAG, 3 Maart 1935. DOOS 20CT. TUBE 40 EN 60 CT. IllülllUHIIllllilÜllllUilllllUljlllllllllllllllllllillllllllilllllllilli IIIBliHIB VOOR HOOFD EN HART. IUMItll)llllli:i:i!IIIIUHIIUUillHIIIUH11HUIIKIlllUIIIIIIIIIIIIII ZONDAG. Wanneer gij veel hebt geleerd, ver beeldt u dan niets, want gij deed niets meer dan uw plicht. MAANDAG. Plicht fronst slechts de wenkbrauwen, als ge hem ontvlucht; volg hem en hij zaï u toelachen. "DINSDAG. Het komt er niet zoozeer op aan, hoe men de dingen zegt; veel meer, hoe men ze denkt. WOENSDAG. Als het er op lijkt, dat een werk, een gedachte, zijn tijd vooruit is, dan komt dat vaak alleen, omdat de tijd zich wat heeft verlaat. DONDERDAO. Wij moeten langzamerhand leeren zon der menschenvrees in de wereld te leven. VRIJDAG. Laat ons bij het beginnen van een nieuw tijdperk nimmer achteruitzien; het oude is voorbij en de toekomst is hun, die moedig voorwaarts treden. ZATERDAG Het is met het leven als met een rede voering: het komt meer op de inhoud dan op de lengte aan. Laurillard. ESPERANTO MONUMENT. Februari, alhoewel slechts 28 dagen tellende, is voor de Esperantisten van ons eiland een zeer belangrijke maand ge worden. 6 Februari kwam de heer L. Igesz, technisch adviseur van het Esp.-Monu- ment Comité en ontwerper van het Espe ranto-monument, in het bezit van de door de Adviescommissie voor Bouwontwer pen goedgekeurde bouwteekening. 18 Fe bruari volgde van de heer W. Bruin, Ar chitect-leider van voornoemde Advies commissie een schrijven. Na een telefo nisch onderhoud van de secr. van het Monument-Comité met de heer W. Bruin, werd besloten een onderhoud aan te vr? gen met B. en W. van Texel. Dit onder houd had 21 Febr. plaats, en daarbij bleek, dat geenerlei bezwaren meer aan wezig waren om tot oprichting van het monument op het plantsoen aan de Koo gerstraat over te gaan. Hierop werd de bouwvergunning verleend. Woensdag 27 Febr., 10 uur 's morgens werd door de heer J. Tiessen, Directeur van Gemeentewerken, definitief de plaats van oprichting aangewezen, waarna onder leiding van de heer L. Igesz, direct met de werkzaamheden een aanvang werd ge maakt. Zooals reeds eerder werd medege deeld, zal 'het metselwerk geheel worden uitgevoerd door de, ook in Esperanto- kringen, niet onbekende Siem de Waal. Oorspronkelijk was het de bedoeling 't monument te doen oprichten op het z.g. „Groentje". Het monument, ontworpen in overeenstemming met de omgeving al daar, zou 400—500 gld. kosten. Het bleek echter spoedig, dat het monument op die plaats niet geheel tot zijn recht zou komen en dus werd naar een andeie plaats uitgezien. Het oog viel toen op het nieuwe plantsoen aan het begin van de Koogerstraat, tegenover de woning van de heer C. Jonker, gem.-secr. Daar het monument hier een andere omgeving zou krijgen, moest een geheel nieuw ontwerp worden gemaakt. Als gevolg hiervan zijn de bouwkosten gestegen tot phn. 1650.—. De kas bevat thans f448. 55, zoodat nog een t200 bijeengebracht moet worden. De penningmeester is echter als steeds optimistisch gestemd en verwacht, dat nu, bij het groeien van het monument, ook de kas weer goede dagen tegemoet gaat. Er zijn nog heel wat personen, die financ. steun toezegdien, en dus De officieele onthulling zal over drie maanden, op Hemelvaartsdag, 30 Mei a.s. plaats vinden. Het monument zal bestaan uit een to ren van 6.10 M. hoog, geflankeerd door een 1.06 M. hooge muur, alles afgedekt met natuursteen. In de toren wordt op oogshoogte de beeltenis van Dr. L. L. Zamenhof, de auteur van Esperanto, in natuursteen aangebracht. Op de toren zal (symbolisch) 'n wereldbol van smeed werk rusten, waarboven op kogellagers 'n windhaan, in de vorm van een koperen 5-puntige ster, als symbool van de ver spreiding van het Esperanto naar alle windstreken. De natuur zal er wel voor zorgen (door oxydatie van het koper), dat de ster een groene kleur krijgt, de kleur van het officieele Esperanto-insigne. Texelsch Filmarchief heeft de aanvang der werkzaamheden op de filmband vast gelegd en zal zorgen,, dat we later nog maals de geheele groei, uiteindelijk be kroond dooide onthulling, zullen kunnen aanschouwen. VIVU ESPERANTO LEVE ONZE WERELDTAAL! De onthulling zal plaats hebben op Hemelvaartsdag 1935. ONDERWIJS EN OPVOEDING. Onderstaande regelen zijn ont leend aan het boekje van prof. dr. E. Gorter: „Verzorging van de zuigeling". GEESTELIJKE VERZORGING van de zuigeling. Aan de geestelijke verzorging van me nige zuigeling ontbreekt nog veel. Menig ernstig ouderpaar denkt het best te doen door de zuigeling alleen in een slaap kamer te leggen, hem alleen voor de voe ding en zijn bad uit de wieg te nemen en verder hem niet in zijn rust te storen. Dit mag voor een heel jong kind niet zoo erg zijn, al is het voor een zuigeling van 6 weken verkeerd, maar het is bepaald verwaarloozing te noemen voor andere zuigelingen van 4—6 maanden. Kinderen van deze leeftijd hebben al behoefte aan geestelijk contact, aan toespraak en in de handen nemen, aan spelletjes en bewe ging, en al moet men vooral niet over drijven, men moet toch zorgen, dat ze krijgen, wat ze noodig hebben. Trouwens, welke moeder wil niet graag deze raad volgen en haar kind zoo eens ot twee maal per dag een half uurtje uit de wieg te nemen, op de tafel' te leggen ot op schoot te nemen ot rond te loopen met het kind op de arm Het is slechts uit reactie op verkeerde gewoonten, dat men te veel naar de an dere richting heeft overdreven. UIT DE OUDE DOOS. VOOR VEERTIG JAAR. Predikbeurten N.Hl Gemeente. Zondag 3 Maart 1895. Den Burg, vm. 10 uur Ds. Van Schaick. De Waal, vm. 10 uur Ds. De Mazure. Den Hoorn, vm. 9.30 uur Ds. Leffet. Oudeschild, nm. 2 uur Ds. Leffet. Oosterend, nm. 2 uur Ds. De Mazure. De Cocksdorp, vm. 9.30 uur de heer Barends. Doopsgezinde Gemeente. Den Burg vm. 10 uur en Den Hoorn n.m. 1.30 uur Ds. Kuperus. ADVERTENTIES uit Tex. Crt. van 28 Febr. 1895: Dubb. stamslaboonen 25 ct. p.p. W. C. VISSER, Oosterend. Voor het adverteeren in de TEX. CRT. zijn gunstige condities gesteld bij veel vuldige plaatsingen. (DAT IS NOG ZOO. Red. 1935). i Op Zaterdag 2 Maart hopen onze ge liefde ouders, P. VOS en T. VISSER, te Oosterend, hun 30-jarige echtvereeniging te herdenken. Uit naam der kinderen en behuwdzoon. MN DAG IN D£ PETOET.. AAAAR. R.K. VOLKSBOND. In de Woensdag in De Zwaan gehou den vergadering, bijgewoond door een 20-tal personen, werd definitief tot op richting eener afdeeling van de R. K. Volksbond besloten. De vergadering stond onder leiding van de heer Hl Zijm, voorz. van het voorloo- pig bestuur, die na de bijeenkomst met de Chir. groet geopend te hebben, in het bie- zonder verwelkomde de heer Pastoor Van Ruyven en de heer Van Slingerland, hoofdbestuurslid van Alkmaar. De voorz. stelde de groote beteekenis van organisatie in een helder licht en wees daarbij in het biezonder op de voondee- len, geestelijke en stoffelijke, aan het lid maatschap van de Volksbond verbonden. Speciaal ook de jonge generatie zal daar van z.i. de voordeelen kunnen plukken door het bezoeken van cursussen, ont spanningsavonden, door de Bond te orga- mseeren. Na lezing der notulen door de heer Jn. Huisman, onder dankzegging goedge keurd, verleende de voorz. het woord aan de heer Van Slingerland, die het doel van deze vergadering uiteen zette en verder in het kort herhaalde, hetgeen hij omtrent de Volksbond in de vorige vergadering Ireeds betoogd had. Als één man, zoo zeide spr., moeten de r.k. arbeiders zich als lid van de Volksbond aanmelden, tot heil van Kerk en Maatschappij. Hoofddoel van de Bond is: Behartiging van het godsdienstig en zedelijk welzijn der r. k. arbeiders, verder bevordering van het stof felijk welzijn. Van de instellingen, welke de Bond in het leven kan roepen, noemde spr. het Fonds hulp in nood, hetwelk voorziet in de contributiebetaling vóór de Volksbond voor leden, die hiertoe niet in staat zijn. De afd. kan besluiten iedere maand samen heilige communie te houden en zou er goed aan doen een retraiteclub op te richten; door te sparen kunnen financi- eele moeilijkheden, aan bezoek van een retraitehuis verbonden, worden over wonnen. Verder kunnen georganiseerd worden cursusavonden, ook apologetische avonden, praatavonden, coöperaties, een afdeeling voor weduwensteun, een klee- dingtonds, enz. Leden kunnen verder gratis advies bekomen bij het Advies bureau van de Bond, enz. Nadat spr. de voornaamste artikelen uit het huishoudelijk reglement voorge lezen had bezwaren werden niet ge opperd werd definitieve verkiezing van het Bestuur aan de orde gesteld. Besloten werd het voorloopig bestuur definitief te benoemen. De heer Hl Zijm blijft voorz. De heer Van Slingerland feliciteerde de vergadering en de beer pastoor met het besluit, en sprak de wensch uit, dat de afdeeling rijke vruchten zou mogen dragen. De contributie werd op 10 ct. per lid per week vastgesteld; 2'/2 ct. moet hiervan door de afd. aan het Hoofd bestuur worden afgedragen. In de contri butie zijn de kosten begrepen van het Bondsorgaan, dat wekelijks franco toe gezonden wordt. Zonder orgaan bedraagt de contributie 7y2 ct. per week. De rondvraag leverde niets van belang op, waarna voorz. de vergadering op de gebruikelijke wijze sloot. TEXELSCHE COURANT O met O Douwt Egberrs Echte Eriesche Hceren-Baai er QMi-Tabah. Melange van rijpe tabakken

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1