DE IN DE PIJP. De Nieuwe Texelsche Couran tftspiriït"1 £EAI 4-1OED /N 'T WATER No. 4924 48"e Jaargang Woensdag 6 Maart 1935 Van ?,veek tot week De positie van Oostenrijk. Hoe Schuschnigg in Parijs kwam. Spanje nog vol onrust. Italië en Abessinië. Van Paraguay en Panama. MAAa.... Texelsohe Berichten Wie zorgt een buisje Aspirin bij de hand te hebben, maakt zich over griep geen zorgen meer. De griep dreigt en de griep is een gevaarlijke vij and. Maar enkele tabletjes bij een opkomende onge steldheid zijn in den regel voldoende, om zich in kor- ten tijd weer fit te voelen Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis geieaen. TEXELSCHECOURA is sinds 1 Juli 1930 bi dit blad opgenomen. UI TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal buiten den Burg fl.losse irrs. 4ct. ADVERTENTIES: 15 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer y> uur later.) 7 8 9 10 11 12 13 Maart 10.09 10.43 11,24 -,- 0.24 1,12 2 15 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 6 jaagt de griep op de vlucht! ZATERDAGAVOND. Schuschnigg, bondskanselier van Oos tenrijk, maakt op het oogenblik een rond reis door W.-Europa, om de groote mo gendheden te vertellen, hoe hij wenscht, dat de bescherming van zijn land er zaï uitzien. Frankrijk en Italië hadden samen een garantieverdirag voor Oostenrijk ont worpen. Aan dit verdrag zouden alle bu ren van het land, met uitzondering van Zwitserland, deelnemen, en bovendien nog Polen en Roemenië. Al deze landen moesten zich verplichten, geen aantasting van de zelfstandigheid van Oostenrijk te zullen dulden. Ot men er in zou slagen een dergelijk verdrag tot stand te bren gen, leek nog twijfelachtig. Duitschland kon, om niet te worden gewantrouwd, zich er moeilijk aan onttrekken. Maait veer lust tot deelneming had het niet. De heele beweging was immers tegen de Duitschers gericht. En Polen, ofschoon terwille van zichzelf niet afkeerig, hield zich afzijdig om zijn Duitsche vrienden. Ook Hongarije toonde zich niet geestdrif tig gestemd. Bet wil zijn grenzen verwijd hebben, en is bereid iedereen zijn vriend schap te schenken, die het daaraan hel- KEIZER PRAJADHIPOK. VAN SIAM. Hij deed afstand van de troon. VEN1ZELOS. De oud-preinier van Griekenland, die zich op Kreta aan het hoofd van de rebellen plaatste. pen wil. Het voelt er echter niets voor, gratis een verdrag aan te gaan, dat voor een belangrijk deel ten doel heeft, de ge hate Kleine Entente gerust te stellen Konden de heeren ex-geallieerden Hon garije met missen, dan zouden zij voor die gevraagde dienst ook moeten betalen. En die betaling kon niet anders dan een her ziening van het vredesverdrag zijn. De bescherming, die men Oostenrijk wil ge ven, was moeilijk te organiseeren. Tot overmaat van ramp maakte ook Oosten rijk zelf moeilijkheden. Het wilde geen protectoraat van een kongsie van staten zijn. Het wilde wel een waarborg van zijn zelfstandigheid aanvaarden, voelde zelfs, die terdege noodig te hebben, maar het stelde daarvoor zijn eigen voorwaar den, die door beset van waardigheid wa ren ingegeven. Zooals gezegd, Oostenrijk wilde niet puur voorwerp van bescherming zijn Moest er beschermd worden, dan wilde het zelt mee beschermen. Garandeerde rrankrijic net bestaan van de Weensche republiek ,dan wilde Weenen ook de on schendbaarheid van Frankrijk waarborgen. .Oostenrijk wenschte een verdrag, welks deelnemers elkaar militaire steun toezeg den, als een der leden door een andere staat in zijn bestaan zou worden be dreigd. Op die manier was zijn eigen vei ligheid vanzelf gewaarborgd. Men ziet, wat Oostenrijk voorstelde: Niets meer ot minder dan een Locarno voor Middel Europa. Daartegen konden noch Frank rijk, noch de landen der Kleine Entente bezwaar- hebben. Zij willen niets liever, dan een net van dergelijke verdragen van veiligheid voor heel Europa. Maar voor het Donaubekken en omliggende landen hadden zij het niet eens durven voorstel len. Op verlangen van Rusland hadden zij een dergelijk plan voor 't N.O.-Europa geopperd. Men weet, hoe slecht dat in Duitschland en Polen is opgenomen. Nog met nieuwe denkbeelden van die aard aan te komen, had geen zin. Nu echter deden de Oostenrijkers zelt het voorstel. Schuschnigg heeft het te Parijs bepleit, als de eenige vorm van waarborgverdrag, die voor Weenen aannemelijk was. Als de Oostenrijkers dit zoo wenschten, konden de Fransehen waarlijk geen bezwaar heb ben. Men was te Parijs dus zeer tevre den met de bezoeker, zooals de bezoe ker het met Parijs was. Het was een en ai hartelijkheid tusschen elkaar. Niet heel Parijs was tevreden met Schuschnigg. Toen hij aankwam, stonden er voor het station vele lieden, die een betooging in de zin hadden. Daze was als wraakneming bedoeld voor de zeer harde behandeling, die in Februari 1934 de socialisten is ten deel gevallen. Het socialistisch-communistische eenheidsfront bereidde de Oostenrijksche bondskanse lier een warme ontvangst. Er was echter een sterke politiemacht bij het station aanwezig, zooals dat bij aankomst van Middel-Europeesche grootwaardigheidbe- kieeders gebruikelijk en nuttig is. Maar in werkelijkheid was dit alles slechts schijnbeweging, om de aandacht ervan at te leiden, dat Schuschnigg op een heel andere plek uit de trein was gestapt. Aan een kaal stationnetje, waar de deuren van de ontvangstsalon niet open wilden, had men hem uit zijn wagon in een auto peioodst. Die auto was reeds een aan wijzing van wat men duchtte. Het was de wagen, waarin de president der republiek bij openbare gelegenheden wordt rondge reden. Deze heeft geen treeplank, zoodat adspirant-moordenaars het werk zeer be moeilijkt wordt.. Schuschnigg is dus feitelijk Parijs binnengesmokkeld. Men kan, na het gebeurde te Marseille, be grijpen, dat men in Frankrijk voorzichtig is geworden. Ook aan Londen heeft de Bondskanse lier een bezoek gebracht en ook daar werd tegen hem gedemonstreerd, maar zulke buitengewone maatregelen voor zijn veiligheid als in Parijs achtte inen er niet noodig. In Spanje is het nog altijd zeer onrus tig, als nawerking van de burgeroorlog, die het land geteisterd heeft. Vele van de rebellen zijn ter dood veroordeeld waaronder zeer bekende persoonlijk heden. Voor en tegen de voltrekking van deze vonnissen woedt nu een telle strijd. Aan de linkerzijde doet men zijn uiterste best, gratie voor de veroordeelden te ver krijgen. Een adresbeweging te hunnen gunste verkreeg op één dag te Madrid 150.000 handteekemngen. Uit Huelva werden, eveneens op één dag, 7000 tele grammen met verzoek om gratie gezon den, ten voordeele van de ter dood ver oordeelde afgevaardigden van die stad. Lerroux, de minister-president, oude radi caal, is zelt ook zeer voor gratie gestemd. „Als het aan mij lag, zou deze niet twij felachtig zijn", heet hij te hebben gezegd, en dat klinkt geloofwaardig. Daarentegen dringt men van rechts evenzeer aan op de voltrekking der von nissen. Ook het Opperste Gerechtshot heeft tot executie geadviseerd. Op het oogenblik schijnt zelfs een regeerings- crisis naar aanleiding van deze aange legenheid te dreigen. De agrariërs, die een sterke steun vormen voor het kabi net, zijn ontevreden met de zachtzinnig heid van Lerroux, en het is zeer goed denkbaar, dat zij uit dien hoofde het kabinet ten val brengen. tam ZAIMIS, President van Griekenland. Italië gaat voort, troepen naar Noord- Atrika te verschepen. Van een eigenlijke mobilisatie van bepaalde lichtingen is geen sprake, maar men wekt uit alle macht mobilisatiestemming, blijkbaar om de Abessiniërs daarmede te imponeeren. Intusschen schijnt men al een heel eind op weg om het eens te worden over het inrichten van een neutrale zone. Italië zou er dan geen bezwaar tegen hebben, dat de Abessinische nomadenstammen door deze zone trokken, als dit noodig was. intusschen is er nog een ernstig punt van geschil, dat niet bepaald ver trouwen geeft in de belangeloosheid der Italiaansche politiek. In de commissie tot afbakening van de neutrale zone wilde de Abessinische regeering Belgische en Zweedsche officieren opnemen, die als militaire instructeurs in het land verblijf houden. Daartegen echter komen de Itali anen met groote felheid in verzet, zóó zelts, dat de regeeringen dezer officieren hun toestemming tot het aanvaarden van deze taak niet hebben verleend. Het wordt te begrijpelijker, dat Italië bezwaar heeft tegen de medewerking dezer Europeanen, als men bedenkt, dat liet al zooveel onge noegen heeft gehad van de aanwezigheid van Engelschen bij het grootste der grensincidenten. Deze Engelscbe ambte naren hebben te Genève een getuigenis uitgebracht, die onvoorwaardelijk de Itali anen als de aanvallers voorstelde. Aan hun geloofwaardigheid scheen niemand te twijfelen. Dergelijke onaangename ver rassingen wil men zich te Rome nu blijk baar bespitren. Vertrouwen wekt dit zeer zeker niet. Paraguay wil uit de Volkenbond tre den. Het was zoo prettig aan het over winnen, toen de Volkenbond de vrede Doune Egöerrs Echte Friesche Heeren-Baai en Baai-Tabak Mela nge van rijpe tabaknen wilde torceeren. Vóóir die overwinningen was Paraguay eveneens voor vrede ge stemd. Nu beschouwt het de dingen anders. Maar het is voor Paraguay niet gemakkelijk van de Volkenbond los te komen. Twee jaar duuirt dat onder alle omstandigheden. Maar men wordt, ver der nog niet losgelaten, vóór men al zijn verplichtingen is nagekomen. Paraguay nu heeft een groote achterstand in het betalen van zijn contributie. Die kan het met inhalen. Aldus blijft liet, uit armoede, de gevangene, ot, als men wil, de gijzelaar van de Bond. Dit zal Para guay echter evenmin deren, als zijn uit treden de Bond deert. Een andere Amerikaansche republiek, Panama, heeft eveneens geldelijke zwarigheden, maaT kan niet aan zijn volle geld komen. De regeering der Vereen. Staten had een re mise gestuurd van een kwart niillioen dol lar, als een kwartaal huur voor de ka naalzone. De regeering van Panama heeft echter het bedrag teruggestuurd, met de mededeeling, dat het betaling in echte gouden dollars verlangde, en geen min derwaardig geld aannam. Mocht Amerika n:et bereid zijn, met fatsoenlijk geld te betalen, dan zal Panama de rente inhou den van een leening van 16 millioen dol lar, die Panama in de Vereen. Staten geplaatst heeft. WONINGBOUW. Voor rekening van mej. Tine Hoekstra werd onderhands de bouw aanbesteed van een woonhuis aan de Schilderweg, op de hoek van de straat, geprojecteerd langs de woning van de heer T. Buijs. De werk zaamheden werden gegund aan timmerlie den Bakker en Koorn, metselaar Hl Bak ker, loodgieter P. Oele, schilders gebr. Bremer en electr. A. Knopperts. De bouw geschiedt op grond, welke de gemeente >van het Alg. Weeshuis kocht. HOLL. MIJ. VAN LANDBOUW. Tot seor. van de afd. Texel der Boll. Mij. van Landbouw werd in de vacature A. J. Keijser benoemd de heer E. Nooir- dijk. GIFTEN ALG. WIJKVERPLEGING. L. W., te 12.50. ALGEMEENE POLITIEVERORDENING. Burgemeester en Wethouders der ge meente Texel brengen ter openbare ken nis, dat de heden afgekondigde op 2 Fe bruari 1935 vastgestelde verordening tot wijziging der „Algemeene Politieverorde ning voor de gemeente Texel, vastgesteld 20 April 1929" van heden af gedurende 3 maanden voor een ieder op de ge meente-secretarie ter inzage ligt. De verordening is tegen betaling van tO.15 algemeen verkrijgbaar gesteld. Texel, 2 Maart 1935. Burgern. en Weth. voornoemd. De Serret-iris. Dc Burgemeester, JONKER. W. B. OORT.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1