s«§ H|j ^H| I A DE IN DE PI PUROL HF l&Étin1 No. 4925 48*" Jaargang Zaterdag 9 Maart 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. De kunst van geven. DOE WEL Op, naar de „Flora". Piinlijl Klovei jke loven Texelsohe Berichten £e€LU/N NOOD.. Texels Eigen Stoomboot-Onderneming. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. Wij zouden een kleine variatie kunnen maken op het bekende gezegde: „Toon mij uw vrienden en ik zal u zeggen wie gij zijt", door er voor in de plaats te stellen: „Toon mij wat gij geeft en ik zal u zeggen wie gij zijt", want tusschen ge ven en geven is nog een groot verschil. leder, die iets wil geven, zal rekening moeten houden met de smaak en de ver langens van hen, die men gelukkig wil maken. Hoe klem het ook moge zijn, toch heeft een geschenk alleen maar waarde als het werkelijk van pas komt. Een be kend feit is, dat zij, die minder met aardsche goederen gezegend zijn, meer en vaker iets wegschenken dan rijker geze- genden. Hoe ouder men wordt, des te grooter is de vreugde, die men in het geven heeft en net geluk van een ouder mensch bestaat enkel nog maar in de blijdschap, die hij ondervindt als hij an deren met een geschenk gelukkig kan maken. Geven is een groote kunst, want met wat men geeft is van belang, maar hoe men geeft. Het geven van cadeautjes aan kinderen brengt geen biezondere bezwaren mede. maar wel aan hen,, die airm zijn en niet gaarne iets krijgen of moeilijk bedanken kunnen. Dezen iets geren is een groote kunst, voor zulke gevallen heeft men tact, discretie en kieschheid noodig. De beste methode hierbij is dan ook te doen, alsof men datgene, wat men geeft, abso luut kwijt wil zijn en men u dus een, groot genoegen zou doen met het aan te nemen. Zich werkelijk en oprecht dank baar en verheugd toonen over het ont vangen geschenk, is een eren groote kunst als het geven er <jen is. Daarom krijgen kinderen nog het meest cadeautjes, want hjet is heel gemakkelijk achter hun wen- schen te komen. Als men deze geraden heeft en men brengt het verlangde voor hen mee, toonen zij hun dankbaarheid zoo ondubbelzinnig mogelijk. En ach, wij groote menschen zijn toch ook nog als kinderen, wij willen graag wel eens be dankt worden, maar wij moeten werke lijk pas tevreden zijn, als wij weten, dat wij iemand een oprecht genoegen hebben bereid. De wereld zou er heel wat beter uitzien en ook prettiger worden als ieder een dit gevoelen was toegedaan. ZONDAG, 10 Maart 1935. ZONDAG. Men moet het koren niet plat trappen om een klaproos te plukken. MAANDAG. Aangezien bij het zoeken naar de waar heid de weg door vuur zou kunnen gaan, waarom neemt men dan nog notitie van regen, wind of sneeuw? Oud Japansch Spreek woord DINSDAG Het leven is een boek, de dwaze bladert het luchtig door. De wijze niet, die leest met aandacht, omdat hij weet, dat hij 't maar eenmaal lezen kan. WOENSDAG. Herinnering is als een toorerstaf, waar door wij het verleden tot heden maken, waardoor wij dooden opwekken. Deze wonderbare gave is voor allen rijk en arm zooals alle goede gaven voor allen *ijn. DONDERDAO Het goede, te ongelegener tijde geschie dend, kan kwaad uitwerken. VRIJDAG Men verliest gemakkelijker tien vrien den dan één vijand. ZATERDAG Zijt gij alleen, peins dan over uw ge breken; zijt gij in gezelschap, zie dan de gebreken van anderen over Het hoofd. Wanneer gij 's avonds bij de schijn Der lamp uw dag herdenkt. O, laat er dan één weldaad zijn, Die u voldoening schenkt. Wijd elke dag door minstens één Daad van liefdadigheid, Eén vriend'lijk woord, één gave kleen, Voor wie ellende lijdt. Vergeet de arme broeder niet, Door tegenslag gebukt, Terwijl gijzelt u veilig ziet En alles u gelukt. Een goede daad werpt zegen af Voor u en uw gezin. Het geld dat men de armen gaf, Brengt rijk geluks-gewin. Internat. Bloemententoonstelling te Heemstede: 15 Mrt.19 Mei. (Vervolg.) i De bezoeker zal hier ronddwalen, be vangen door een droom van schoonheid. Hij 'zal 511e gedachten van de ongunst der tijden van zich afzetten en de uren, doorgebracht in deze omgeving van lou ter schoonheid en liefelijkheid, ontstaan door de onzichtbare vermenging van na tuur en cultuur zullen hem nieuwe kracht en nieuwe levensvreugde schenken in de dagelijksche strijd om het bestaan. Geen lunapark ot kermisgewoel dat bij zoo menige tentoonstelling onvermijdelijk schijnt zal deze verheffende gedachten verstoren. Wel zal, na de wandeling op het ter- tenrein en door de gebouwen, die ten minste twee uur zal eischen voor een oppervlakkige rondgang, gelegenheid zijn tot verpoozing in het aan alle eischen be antwoordend restaurant „Flora", in het Volendamsch bier-restaurant en in het populaire Belvedère-theehuis, waar men onder een frissche of warme dronk van meegebrachte consumptie zal kunnen ge nieten. Er zal af en toe muziek zijn op het terrein, in het restaurant zal een be schaafd strijkje de stemming veraangena men, die vooral 's avonds in het Volen- damsch-bienrestaurant door een zeer ge liefde kapel ten top zal worden gevoerd. KALENDER DER „FLORA". De „Flora" is dagelijks geopend van 9 uur tot donker. Bovendien is een be langrijk deel van het terrein met de ge bouwen dagelijks des avonds geopend van donker tot 24 uur. Toegangsprijs, voor de geheele dag, belasting inbegrepen, tO.60. 15 Maart19 Mei 1935. Vollegrondstentoonstelling, omvattende 20 H.A., beplant met millioenen bloembol len, vaste planten, heesters en boomen. Groote en kleine rotsgroepen- en muur- tuinen, tuinlandschappen en voorjaars- tuinen. Demonstratie van nieuwe aan winsten in tien nieuwighedentuinen en in het groote „warenhuis". (Wordt vervolgd.) VJ*.R.O.-AVOND. De V.P.R.O.-propaganda-avond, Dins dag in de Doopsgezinde kerk, werd door plm. 100 personen bijgewoond, een aan tal, dat, gelijk Ds. Vis in zijn ojrenings- woord opmerkte, grooter had kunnen zijn. Spr. herinnerde aan de strijd om de zend tijd. Toen liepen de vrienden van de V.P. R.O. te hoop. De in 1930 gehouden Pinksterpreek bracht velen tot het besef, dat op de bres gesprongen moest wor den, om aan de V.P.R.O. de plaats te verschaffen, welke hem toekwam. Het was helaas geen heilig Pinkstervuur, dat die strijders bezielde, maar slechts een stroo- vuur. En toch verdient de V.P.R.O. meer belangstelling, want deze omroep geeft \eei goeds; dat zijn luisteraars talrijk zijn en wijd verbreid en dat zijn uitzendingen gewaardeerd worden, blijkt uit verschil lende brieven, die met erkentelijkheid en dankbaarheid daarvan gewagen. Ook na de radio-rede, die ik in 1930 houden mocht. Zegenrijk werk doet de radio, welke een wonder Gods is, voor gods dienst, christendom en kerkgang. Aan allen, die daarmee sympathiseeren de plicht de V.P.R.O. naar vermogen te steunerk Na het gemeenschappelijk zingen van vers 1—2 van Lied 95 uit de Protestan tenbundel vertoonde Mr. Edelman een reeks lichtbeelden, betrekking hebben de op de V.P.R.O.: de zenders, de stu dio's, bestuursleden en andere mede werkers van de V.P.R.O., kerkgebouwen, waaruit uitzendingen plaatsvinden, het centraal bureau, enz. De beelden waren maar klein en tamelijk duister, zoodat de projectie te wenschen overliet. De heer Edelman vertelde onderwijl over het ont staan en de groei van de Vrijz. Protest Radio Omroep, van zijn streven en zijn beteekenis en wekte tenslotte op tot steun door als lid toe te treden (minimum tl.- per jaar) en(of) door leden te werven. Na de pauze vertelde de heer Edelman over het leven van J.S. Bach, de groote Duitsche componist, ter gelegenheid van de herdenking van zijn 250e geboortedag. Wre uitvoerig over Bach wil worden in gelicht, beval spreker lezing aan van de biografie, welke dr. Alb. Schweitzer van hem schreef en van De Kleine Kroniek, het dagboek, dat Bach's tweede vrouw bij hield. Een samenhangend verhaal van Bach's levensloop gat spreker niet; hij bepaalde zich tot de mededeeling van enkele bie- zonderheden uit zijn rijke leven. (We ver wijzen naar ons artikel over Bach, opge nomen in ons nummer van 2 Maart). Spr. wijst op de karakters van Bach en Luther, die in menig opzicht met elkaar overeenstemmen. Evenals Bach werd ook Luther in Eisenach geboren en wras ook hij muzikaal begaafd. Vindt Luther zijn tegenhanger in Erasmus, Bacli vindt die in zijn landgenoot Handel. Veel meer dan Bach en Luther waren Handel en Erasmus internationale figuren. Bach's muziek neemt in het kerkelijk leven een voorname plaats in en dit is danook de reden, dat de V.P.R.O. gemeend heeft, speciale aandacht aan deze componist te moeten schenken, nu zijn 250e geboorte dag gevierd wordt. Uit het omvangrijk oeuvre van Bach kregen we op grammafoon een viertal fragmenten te hooren uit zijn Mattheus- passie. Met deze passie we schreven het reeds heeft Bach het ideale ora torium gecomponeerd. Volmaakte kunst en algemeene toegankelijkheid door zijn eenvoud zijn daarin vereenigd voor het tot stand brengen van een aangrijpend beeld van de lijdensgeschiedenis van Christus. Eerlijke godsdienstzin, oprecht geloof komt daarin op onovertroffen wijze tot uiting. Door groote levendigheid in het Evangelieverhaal van Mattheusen door sterker spanning in de ontwikkeling van het drama overtreft dezie passie door pakkende grootschheid de Johannespassie. Wel konden de passages, welke ten ge- hoore werden gebracht, liet groote werk geen recht doen wedervaren, maar een goede indruk van Bach's meesterlijke compositie lieten zie toch wel achter. Nadat Ds. Vis nogmaals tot steun van 'de V.P.R.O. opgeweKt en oe collecte aan de uitgang ten bate van deze omroep aanbevolen had, werd deze samenkomst met vers 7 van Lied 5 uit de Protestan- tenbunde! gesloten. ANDRÊ SPADA. De jury-rechtbank te Bastia heeft Woensdag de Corsicaansche bandiet An- dré Spada, beschuldigd van moord in acht gevallen gepleegd, ter dood veroor deeld. Driemaal was bij verstek 'n dood vonnis over hem uitgesproken. DE KEIZERIN VAN ABESSINIE. MAAR... Jaarvergadering in hotel Texel op Woensdag 6 Maart, bijge woond door 51 aandeelhouders. Aan het belangwekkende openings woord van de lieer- W. Hl Lap, voorz. van de Raad van Comm. der N.V. ontleencn we het volgende: Hartelijk heet ik u allen welkom. On danks de nood der tijden heeft 1934 zich voor TESO door- voorspoed geken merkt, alhoewel het zakenpeil der meeste ondernemingen juist beneden het nul punt daalde. Zooals u reeds uit de Tex. Crt. heeft gelezen, nam het passagiers vervoer weer met 5000 toe, waardoor re cordcijfers werden geboekt. Dat dit in de ■ontvangsten niet tot uitdrukking kwam, is, zooals de Tex. Crt. reeds meldde, toe te schrijven aan de arisis, welke een naar verhouding grooter aantal j>erso- nen 2e klas deed reizen, maar zeker wel voornamelijk aan betere accommodatie van de Dokter Wagemaker, vergeleken bij de andere twee booten, waardoor minder le klas wordt gereisd. Die betere accommodatie is een winst, welke niet in cijTers is uTr te drukken. Het jaar 1935 is verder een belangrijk jaar geweest door de ingebruikneming van de DOKTER WAGEMAKER, die, on danks de korte diensttijd, de harten van liet reizend publiek al veroverd heeft en wier naam boven alle lof is verheven. Een gelukkige „greep" was het, welke T.E. 5.0, door het op stapel zetten van deze boot deed. DE BOUWKOSTEN van de Dokter Wagemaker vielen mee. De werven be concurreerden elkaar op geweldige ma nier. Van winstmaken was geen sprake. Toch is de kaspositie van TESO door de aanschaffing van deze boot belangrijk verzwakt. Konden we eind 1933 nog groote reserves boeken, nu zijn die abso luut weg. Er is zelfs een kleine schuld. 1 och hoefde het Bestuur geen beroep op de kapitaalmarkt te doen. Het plaat sen van nieuwe aamdeelem ot uitgeven van obligaties kon achterwege blijven. We konden ons helpen met een kascrediet bij de Bank. Eindjaar 1934 was Tiet nadeèljg saldo bij de Bank f15000, een verschijn sel, zooals zich sinds lang niet voordeed. Evenwel is de positie van TESO ONGE ËVENAARD STERK, wanneer we haar eigendom, bestaande uit drie schepen, Jeugdherberg, T.E.S.O.-gebouwen en di verse woningen in aanmerking nemen. Voor DE DAGERAAD was er weinig emplooi. Nadat het seizoen gesloten was, werd het schip te Den Helder opgelegd. We hebben het schip feitelijk niet meer noodig en hebben het laatste halt jaar danook herhaaldelijk gepoogd het schip te verkoopen. Het is echter niet makke lijk een schip van 27 dienstjaren van de hand te doen. Op heden zijn weer onder- nandelingen gaande. H'ooge cijfers moet men zich maar niet in het hoofd halen. Voor de propaganda van het vreemde lingenverkeer is het noodige gedaan. Het deelnemen van een aantal journalisten aan de proefvaart van de Dokter Wage maker, bracht wederom eenige artikelen over Texei in de groote pers, waardoor ons eiland wederom een bevoorrechte en benijde positie innam. Da meeste Noord- zeebadplaatsen moesten over achteruit gang klagen, Texel had reden tot tevre denheid. Het getal van 147000 vervoerde TEXELSCHECOURA VOOR HOOFD EN HART. Pijnlijke Kloven verzacht en geneest men met 'zyt. ÉÊkA Douwt Egbert-s Echte Eriesche Meeren-Baai Baai-Tabak Nederlands geurigst* pijptabak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1