DE IN DE PIJP. Oe Nieuwe lexelsche Courant ASPIRIN 10 V0GBL9 No. 4928 48steJaargang Woensdag 20 Maart 1935 IN Of LUCHT Texelsche Berichten MAAQ Uw advertentie in dit blad op Texel huis san huis gr k lai is sinds 1 Juli 1930 kn dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer Vj uur later.) 21 22 23 24 25 26 27 Maart 9,32 9.59 10,27 i 0,59 11,32 0.32 R1IW1ELEN en Ri|TUIGEN 6.36 VERKIEZING PROVINCIALE STATEN. Stemmen in een andere gemeente. De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat bij de verkiezingen voor de Pro vinciale Staten, de kiezer met inachtne ming van het bepaalde in artikelen 57 b tot en met 57 j der kieswet, in plaats van in de gemeente op welker kiezerslijst hij voorkomt, in een andere gemeente in de zelfde provincie aan de stemming kan deelnemen. De kiezer kan In die andere gemeente niet bij volmacht stemmen. De kiezer, die van deze bevoegdheid ge bruik wil maken, deelt, uiterlijk veertien dagen vóór den voor de stemming be paalden dag, met betrekking tot de aan staande stemming voor de Provinciale Staten, alzoo uiterlijk op 2 April a. s., in persoon ter secretarie van een gemeente aan den Burgemeester of aan den daartoe door dezen aangewezen ambtenaar mede in welke gemeeente hij aan de stemming deelnemen wil. Hij geeft daarbij op zijn naam en voornamen, de dagteekening en plaats zijner geboorte de gemeente in welke hij op de voor deze verkiezingen geldende kiezerslijst voorkomt, en een adres in de gemeente in welke hij aan de stemming wil deelnemen, zoo mogelijk met aanduiding van straat en nummer. Van de mededeeling wordt een schrif telijke verklaring opgemaakt, waarvan een afschrift aan den kiezer wordt uitgereikt. De kiezer, die heeft medegedeeld, in een andere gemeente dan die op welker kiezerslijst hij voorkomt aan de stemming te willen deelnemen, behoort tot het stern- district in hetwelk hij het door hem op gegeven adres geeft. Bij onzekerheid hier omtrent behoort hij tot het eerste stern- district. De kiezer en zijn gemachtigde mogen niet meer deelnemen aan de stem ming in de gemeente op welker kiezers lijst de kiezer voorkomt. Aan het opgegeven adres ontvangt de kiezer, die bevoegd is aan de stemming deel te nemen, van den Burgemeester der gemeente van dit adres de oproepings- kaart voor de stemming in die gemeente. Texel, 15 Maart 1935. De Burgemeester voornoemd. W. B. OORT. TMjdOtJt. sttecCi &£jCpt FOK- EN CONTROLE-VEREEN. De Maandagmorgen in De Zwaan ge houden jaarvergadering van bovenge noemde vereen, viel geen druk bezoek ten deel. Na opening door 'de voorz., de heer C. de Wit, en lezing notulen door de heer M. Zuidewind, secr., bracht deze zijn JAARVERSLAG uit, waaraan we het vol gende ontleenen: Het aantal gecontroleerde melkkoeien was even groot als vorig jaar, maar het aantal leden daalde tot 30, waardoor het gemidd. aantal koeien per lid van negen op acht kwam. Dat is voor de kas nadee- deelig, want de uitgaven stijgen hier door, terwijl de ontvangsten niet grooter worden. Voor de stierenkeuring van Maart 1934 was maar weinig belangstelling. Vorig jaar waren er ook maar vijf jonge stierkalveren geschetst De aanwezigheid van één ingevoerde stier kon niet ver hoeden, dat een op Texel gefokte stier no. 1 werd geplaatst, n.l. Frans 4, fokker ker C. de Wit, No. 2 werd Adolf van Stierenvereen. De Waal, no. 3 Agnes Cox 13, fokker C. de Wit. Nog was aanwezig een 2-j. stier van de Vereen. Den Hoorn om gekeurd te worden voor het Stamboek, een dier van beste afstamming, doch to tale indruk gaf geen hoog cijfer. De prov. bond bepaalde, dat niet meer op vaste dagen gemonsterd mocht wor den. Het moest n.l. uit zijn met 'n frisch weidje geven een paar dagen voor het monsternemen. In de stalperiode mag als van ouds gemonsterd worden. Er werden 22 registerkoeien ingeschre ven. Duidelijk is bij twee jaar terug ver geleken, vooruitgang merkbaar, vooral on der vee van hen, die al lang aan selectie doen. Dank zij het dubbeltje extra heffing kon de schuld aan de heer Poot met f25 worden verminderd. Blijft nog f45. Door scheuring van veel grasland, melk- beperking, enz., daalt het aantal koeien per lid, wat de financ. positie der Vereen, moeilijker maakt. Een lichtpuntje is, dat C. Z. Eendracht, die de subs., die twee jaar verleend is, niet handhaven kon, door onderzoek der melkmonsters de ver een. blijft steunen. Aan het verslag van de controleur, de heer Jac. Roeper Johz., ontleenen we: Het afgeloopen jaar kenmerkte zich door minder melk en lager vetgehalte. Voor een enkele groep gold het tegendeel. Een berekening doet zien, dat de produc tie van b.v. erkende vaarzen hooger was dan die van niet-erkende. Van beide groe pen was de productie echter beter dan vorig jaar. Bij de erkende was het ver schil: 246 Kg. melk, 10 Kg. vet, 0.04 pet. Bij de niet-erkende: 176 Kg. melk, 7 Kg. vet, 0.03 pet. Controleur schrijft dezle vooruitgang toe aan het feit, dat vrijwel alle op het bedrijf aanwezige 2-j. dieren werden aangehouden. Overi gens is het aantal stuks melkvee be langrijk ingekrompen (lage melk- en vee- prijs, scheuren grasland, enz.), plm. één per bedrijf. Over 1934 zullen vermoedelijk 44 melklijsten kunnen worden opgemaakt van koeien, die voor de le maal kalfden (in 1933 65). Aangehouden zullen zijn de dieren, waarvan men een goede pro ductie verwachtte. En hierin is men niet teleurgesteld. Een gelukkig verschijnsel is, dat dank zij de controle, drie dieren met te lage opbrengst konden worden opgeruimd. Da' een beste productie heel goed kan samen gaan met een goed exterieur bewijst het feit, dat de drie hoog-productieve dieren, in de herfst voor het stamregister ge keurd, 77.7 78.9 en 81.4 punt be haalden. Dank zij de melkcontrole vindt, speci aal onder de 2-j. koeien, een flinke se lectie plaats. De gemidd. productie van de drie beste twenters van erk. afstam m. bedroeg in 1933: 146 Kg.; van de drie laagste 113 Kg. Een verschil dus van 33 Kg., een betrekkelijk klein verschil, ver oorzaakt, doordat de minst productieve dieren verwijderd zijn. Ten einde de invloed na te gaan, welke stieren op hun nakomelingen kunnen uit oefenen, bestudeere men deze cijfers van acht 2-j. dieren van eenzelfde vader. Deze had van vaders kant een productie achter zich van gemidd. plm. 3.50 pet. vet. Van moeders kant waren twee melklijsten be kend met gemidd. 3.80 pet. vet. Bezien we de cijfers van deze acht dieren en van haar moeder, dan bemerken we, dat vier dieren een iets hooger vetgehalte hadden dan de moeder, drie een iets la ger en van één dier in vetgehalte vrijwel gelijk gebleven was. De vernooging van 't vetgehalte vond plaats bij dieren van moe ders met een laag gehalte; verlaging bij dieren, afkomstig van moeders, wier vetgehalte behoorlijk goed was. Hieruit mogen we concludeeren, dat om verbete ring van het vetgehalte door middel van de stier, de productiecijfers van deze in ieder geval hooger moeten zijn dan die van het moederdier en dat we, om een kalf te telen van een koe mét een goede productie, moeten uitkijken naar vatler- dieren, wier productie minstens evengoed is als die van het vrouwelijk fokvee. Vol gens de controleur worden de eischen voor de productiecijfers der stierenmoe der in het algemeen nog vedï te laag ge steld. In 1934 werden gebruikt acht dekstieren, n.l. twee eenjarige, vijf tweejarige en een oudere stier, die in totaal 213 dieren van leden dekten, met in totaal 281 dekkingen. Geschetst werden 79 kalveren, waarvan 55 kui- en 24 stierkalveren. 17 stierkalve ren werden geschetst voor de C.R.C. en mochten door de eigenaars boventallig women aangehouden. Dne verzoeken wer den ingediend voor erkenning als meer waardig fokbedrijf, waarvan er een werd ingewilligd; op het betreffende bedrijf mogen dus kuikalveren boven liet toege wezen aantal worden aangehouden, maar tegen betaling van f20 per kalf. De keuring voor het 8. Regl., welke pp 2526 Oct. plaats vond, had tot resultaat, dat van de 10 dieren, van welke twee melklijsten bekend waren en die, wat pro' ductie betrof, voor keuring in aanmerking kwamen, zeven dienen boven liet minimum aantal van 75 punten kwamen en dus ui het S.R. werden ingeschreven. Aantalpun ten varieerde van 75.181.2. Twee van deze zeven werden eveneens goedgekeurd voor het N.R.S. Drie werden wegens on voldoend exterieur afgekeurd. Ten besluite geeft liet verslag nog eenige feiten waaruit liet nut van melk- eontrole, zelfs in deze slechte tijd, duide lijk spreekt. In 1933 werden bij de leden 208 melk lijsten afgesloten inet totaal 851,798 Kg. melk, 28299 Kg. vet, gemidd. 290melkd. en gemidd. oporengst per koe: 4095 Kg. 136 Kg. 3.32 pet. 290 m.d. Aan de Eendracht werden in het tijdvak 1 April 1933—'34 afgeleverd 3,6 millioen Kg. melk met gemiddeld 3.16 pet. Hiervan leverden leden der Fokvereen. 0.6 millioen Kg., met 3.32 pet. De melk van de andere leveranciers zal gemidd. 3.13 pet. heb ben bevat. Een berekening toont aan, (de controleur geeft deze in zijn verslag) dat de onder controle staande koeien voor plm. f8.meer produceerden dan de niet-gecontroleende. De kosten van melk controle worden, zooals hieruit blijkt, door de meerdere opbrengst dus ruimschoots gedekt. Hierbij komt dan nog de hoogere fokwaarde der gecontroleerde dieren. De voorz. zegt de heenen Zuidewind en Roeper hartelijk dank voor hun keurige verslagen en stelt vervolgens aan de orde de REKENING 1934-'35. Ontvangen was 1 1100.68. Uitgegeven aan monsternemers 1608.50, controleur f292.70 enz. Totaal f 1087.95. Batig saldo f 12.73. De reke ning werd dioor de nazieners in de beste orde bevonden. Ze wordt onder dank zegging aan secr.-penn. goedgekeurd. Voorz. deelt mee, dat bet bestuur zich genoopt heeft gezien, het loon van de monsternemers met 20 pet. te verlagen (van f 1.25 op fl.Het ledental gaat steeds achteruit. Gevaar voor opheffing der Vereen, acht spr. echter niet aanwe zig, daar een kern van doelbewust fok kende veehouders de Vereen, wel trouw zal blijven en dat zijn er nu nog 30. Het aantal is echter wel 56 geweest. BESTUUR. In de plaats van de heer P. Meindertsma, die wegens opheffing veebedrijf niet meer in aanmerking wil komen, wordt met 9 van de 13 steirimen de heer P. Dros Bz. benoemd, die zijn benoeming aanneemt. De voorz. dankt de heer Meindertsma, die steeds aangenaam met de andere bestuursleden samen werkte. Bij de rondvraag wordt door de heeren S. Kuiper en Jn. Roeper gesproken over het aanhouden van boventallige kuikalve ren op meerwaardige veebedrijven. Voorz. deelt mee, dat het bestuur zich veel moeite heeft gegeven, om leden der Ver- eeniging in een voordeeliger positie te brengen. Meestal waren deze pogingen echter vruchteloos. En als een verzoek werd ingewilligd, werd per boventallig kuikalf de somma van f20 gevorderd. Naar aanleiding van 'het artikel van Ir. L. de Vries, in ons blad van Zaterdag stelde de beer P. Lap Kz. voor aan'T.E. S.O. te verzoeken reductie te willen ver kenen, op het vervoer van koeien, die, om gedekt te worden, naar de vaste wal moeten worden vervoerd. Indien TESO meewerkt, zou de Texelsche rundvee stapel op deze wijze 'belangrijk kunnen worden verbeterd. De hooge transport kosten weerhouden nu menige veehouder om zijn koeien door hoogwaardige stieren aan de vaste wal te doen dekken. Wan neer van deze gelegenheid druk gebruik gemaakt zou worden, zou het bestuur der Fokvereen. wellicht ook voordeelige con dities van de stierenhouders (zie vorig nr.) kunnen bedingen. Het bestuur zal de noodige stappen doen en hoopt, bij succes, in Mei een oproep in dit blad te doen opnemen. Tenslotte wees de voorz. er nog op, dat kalveren zoo spoedig mogelijk en wel op de boerderij, waar zij geboren zijn, moeten worden geschetst. Tevens werd fokkers in overweging gegeven, bij de ver koop te bepalen, dat de kosten van af- stammings- en identiteitsbewijs voor re kening van de kooper komen. Anders geeft dat later moeilijkheden. Deze kos ten worden ten behoeve van de koopers gemaakt, maar hoewel het voor de hand ligt, dat deze die betaalt ook blijkt hij daartoe niet altijd bereid. Het beste is dus, tevoren hierover te spreken. Hierna volgt te 1.15 uur sluiting der vergadering van deze nuttige vereeniging. I IERLAND. LUCHTVAARTTERREIN TEXEL. Zoo heet het officieel. Of beter gezegd: Zoo zal het heeben, want het lijkt er nu nog allerminst op. Er moet nog menig metertje sloot gedempt, nog heel wat gedraineerd en geëgaliseerd worden eer hier een landingsterrein voor vliegtuigen verkregen is. Maar er wordt aan gewerkt en reeds is een enorme hoeveelheid zand en water verplaatst. Met kipkarren op rails en met kruiwagens heeft het zand- transport plaats; een motorpomp ont last het land van het overtollige water. Voor de drainage is reeds heel wat ma teriaal aangevoerd. Binnenkort kan ook dit omvangrijke werk ter hand genomen worden. Zooals bekend mag warden ver ondersteld, wordt de aanleg in werkver schaffing uitgeoefend, onder toezicht van de Nederl. Heidemaatschappij. NED. H EI DE-MIJ. Mogen we u iets meer van deze maat schappij vertellen? Ze werd opgericht in 1888 en stelt zich ten doel de ontginning van woeste gron den, stichting en instandhouding van be- bosschingen en beplantingen, de aanleg van sport- en vliegvelden met ondetr- grondsche drainage, enz. Er is vrijwel geen cultuurwerk, of men trekt er profijt van het werk der maatschappij, daar haar ambtenaren op het gebied van bodemcul tuur, terreinaanleg, enz. speciale ervaring beschikken. Plm. 2000 werken zijn thans aan de Mij. toevertrouwd; het meerendeel wordt uitgevoerd voor landbouwers, hetgeen be wijst, dat de Mij. niet te duur werkt. Veel werk wordt met behulp van werk- loozen uitgevoerd. Zoo ook in Eierland. Er zijn tijden, dat over het geheele land gerekend, wel 40.000 werkloozen onder leiding van de Heide-Mij. te werk zijn gesteld. VOOR HET FILMARCHIEF. Zaterdagmorgen zijn onder leiding van de opzichter der Heide-Mij. en in tegen woordigheid van weth. Parlevliet en ge meente-opzichter Veldstra op het terrein van de werkzaamheden eenige tafereelen vastgelegd voor Texels Filmarchief. Ze zullen door een tneeks andere worden ge volgd en met elkaar een verrassend mooi document vormen van niet geringe histo rische waarde daar de ganscbe wordings geschiedenis van ons vliegveld met alle werk, daarbij verricht en alle personen, daarbij betrokken, bewaard zal blijven, in levende beelden voor dit en komende geslachten. Illlll^ Mina, je hebt allemaal vinger- llllll* afdrukken op de glazen laten staan lil* Dat bewijst tenminste, dat ik illill* een goed geweten heb, mevrouw. TEXELSCHECOURA LICHT OP komen bij ons klimaat ge regeld voor; hel product van vertrouwen. Douwe Egberts Echte Friesche Vleeren-Baai en Baal-Tabak. Nederlands geurigste pijptabak.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1