De (tieuive Texelsche Courant i DE IN DE PIJP. No. 4930 48'" Jaargang Woensdag 27 Maart 1935 y Van week tot week Texelsche Berichten MAAR ti'zxzaaBsBT STORM OVER EUROPA? lp WIJS HEID IN DB KAN... de VoO MIDDENSTANDERS lllliuuiuillimiliuiiiuiiiiiiia)[ 1 TEXELSCHE COURA is sinds 1 Juli 1930 kn dit blad opgenomen. UI TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 15 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer i/3 uur later.) 28 29 30 31 1 2 3 April 1,21 2.32 4,20 5,53 7,11 7,54 8.38 LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIGEN 6.48 ZATERDAGAVOND. DU1TSCHLAND. Gekletter van wapenen is er over Euro pa als vóór de groote oorlog. Gedaver van motoren van groote militaire vlieg tuigen is er over de steden, gelukkig ech ter nog maar over de eigen steden. Goe- ring mag nu zijn luchtvloot vertoonen en hij heeft eindelijk Europa van het be staan er van kennis kunnen geven. Reeds heeft Berlijn gehuiverd onder de eerste aanval uit de lucht, gelukkig alweer van eigen vliegtuigen. De stad is in het dui ster gedompeld geweest en het volk heeft —volgens de Haagsche Post, waaraan we deze regelen ontkenen „van ganscher harte" daartoe meegewerkt, verheugd het oude spel op nieuwe wijze te mogen spelen. Men is nu terugggekeerd in het „volle leven" te Berlijn. Hitier heeft dè algemeene dienstplicht afgekon digd. Hoeveel jongeren, die de glorie van de „groote tijd" niet hebben kunnen dee- len en zeker geen (of zeer onvolkomen) voorstelling hebben van de ellende van die tijd, droomen vol eerzucht en be reid tot zelfopoffering, van de naderende „frisch-fröhlichen' Krieg" Von Neu- rath, Von Blomberg en, in zijn diploma tieke oogenblikken, Goering mogen het verderfelijke van de oorlog betoogen; en de Fuehrer zelf moge zijn vredelievend heidsbetuigingen steeds weer herhalen, de jeugd heeft het vertrouwen, dat dit slechts ter geruststelling moet dienen van de al tijd nog gevaarlijke buitenwereld. (We hopen, dat de H.P.-schrijver in dit geval te somber geoordeeld heeft). De wereld is niet verbaasd geweest over de inhoud der beide onthullingen, die de Duitsche regeering haar weinig dagen na elkaar gedaan heeft. Maar verschrikt was zij toch wel over het tijdstip, dat Berlijn daarvoor had uitgekozen. O.ver ruim een week zou Sir John Simon, ver gezeld van Anthony Eden, naar Berlijn komen, om over een schikking, zoowel de algemeene ontwapening als de beveiliging van de vrede in Europa betreffende, te spreken. Von Neurath heeft uitdrukkelijk LUDENDORF. Ludendorf, Duitsch generaal, bekend uit de groote oorlog, wordt 9 April 70 jaar. Hem zou nochtans, volgens de New Chronicle, de post van chef van de Ge nerale Staf worden toevertrouwd. erkend, dat de voorwaarden voor de be spreking, die het communiqué had ge steld, voor Berlijn nog altijd van kracht blijven. Een van die voorwaarden is, dat de rechtsgelijkheid van Duitschland in \-rije onderhandelingen tot stand zou ko men, maar dat Duitschland niet eigen machtig deel V van het Verdrag van Versailles, dat zijn verplichtingen ten op zichte van ontwapening formuleert, zou mogen opheffen. Duitschland heeft dit nu wel gedaan en verklaart tegelijkertijd de voorwaarden nog steeds van kracht. Hoe is dat mogelijk Waarom werd nu ineens de afkondiging van de dienstplicht juist voor de komst van Simon zoo dringend Hals over kop is Hitier uit Beieren teruggekomen om het besluit be kend te maken. Er is iets stuipachtigs in de politiek van Berljjn en dit wekt alge meene ongerustheid. FRANKRIJK. Ook Frankrijk heeft tot versterking van zijn bewapening besloten en wel door verlenging van de diensttijd. Het is voor- loopig slechts een tijdelijke maatregel, die ten doel heeft de gapingen aan te vullen nu de door de geboorteschaarschte in de oorlogvaren verdunde lichtingen 1914- 1918 aan de beurt komen. Dit zou in een rustiger tijd zeker niet zijn geschied. De maatregel toont, dat men te Parijs ern stig ongerust is. Te Berlijn heeft men de afkondiging van de dienstplicht voor gesteld als een antwoord op dit be sluit van Frankrijk. De juistheid van deze bewering wordt echter in twijfel ge trokken. Te Londen is men van meening, dat het nu meer dan ooit noodig is te trach ten Hitier tot gematigdheid te bewegen. Men heeft dus de geruststellende verkla ring van Von Neurath uitgelokt, waar door het bezoek kon doorgaan. Zóó snel was men in Downing Street daartoe be sloten, dat men te Parijs door deze be slissing op onaangename wijze was ver rast. Men zei liet niet ronduit, maar men vond, dat de houding van Landen tegen over de daad van Berlijn wel heel zwak was. Inderdaad heeft Hitler anders ge reageerd op de kaakslag van het Witboek dan Simon op de afkondiging van de dienstplicht. Maar te Londen is men bo venal practisch. Men zal trachten liet beste er van te maken, dat er van te maken is ITALIË. Veel opgewondener dan Parijs is op het oogenblik Rome. Daar is veel voor te zeggen. Als er gevaar bestaat, bedreigt het misschien Italië onmiddellijker nog dan Frankrijk. Het Oostenrijksche pro bleem ligt Hitier het naast aan het hart Als hij zijn nieuwe macht wilde gebrui ken, dan zou het waarschijnlijk in die richting zijn. Dan echter ware een con flict met Italië onvermijdelijk. Stellig be schouwt men dit gevaar te Rome als ver re van denkbeeldig. Daarom heeft Mus solini zich onmiddellijk met Parijs in verbinding gesteld en vertegenwoordigt hij nu de scherpste richting in de veroor deeling van de eigenmachtige handeling van Berlijn. RUSLAND. Het meest opgewonden zijn echter de Russen. Zij zien hun gebied reeds door de Duitscher, (Polen) en Japanners be dreigd. Zelfs de Engelschen schijnen zij niet te vertrouwen. Zij droomen reeds van een Duitsch Poolsch Engelsch Japansche oorlog tegen de Sowjet-Unie. Hun opgewondenheid zoekt een uitweg. Zoo hebben ze een aantal burgers opge pakt en naar Siberië gezonden. Te Lenin grad hebben zij 1074 slachtoffers bij eengegaard. Samengezworen hebben deze „arme lieden" zeker wel niet; anders had men met hen korter metten gemaakt. Maar zij bevielen de roode overheid niet. Immers: onder hen waren 41 prinsen, 33 graven, 66 baronnen, 142 oud-ministers en andere hoogwaardigheidsbekleeders v. het keizerrijk, 547 officieren van leger en vloot uit vroeger dagen. Wie was zich bewust, dat Leningrad dit alles nog her bergde Als Moskou op' deze wijze be gint, is het allerminst op zijn gemak. VOLKENBOND. De Volkenbond krijgt het druk. Abes- sinië heeft zich nu ook te Genève op art. 15 van het pact tegen de maatregelen van Italië in Oost-Afrika beroepen. De on derhandelingen tusschen beide tegenstan ders schoten al te slecht op. Abessinië heeft nu zijn geduld verloren en een aanklacht doorgezet, ondanks het feit, dat men te Genève blijk gaf, daarvan wei nig gediend te zijn en Londen zelfs op gemelijke wijze Abessinië daarvan af trachtte te brengen. Dergelijke dingen zijn gevaarlijk voor de Volkenbond, daar z'n macht en het rechtsbegrip van vele vol ken nog niet rijp gebleken zijn voor een scheidsrechtelijke behandeling van ge schillen, die zij kans zien met macht te farceeren. Daarom liebben Japan en nu weer Paraguay de Volkenbond verlaten. Op die manier zou men ook Italië uit Genève kunnen zien vertrekken. Maar ge lukkig is het nog niet zoover. De Abes- siniërs hebben geen buitengewone bijeen komst voor de behandeling van hun klacht aangevraagd, zoodat deze alvast twee maanden kan blijven nisten. Zoo veel tijd kan nog heel wat raad brengen. Italië zal ook weinig lust hebben nu ver wikkelingen, van welke aard ook, te ver wekken, terwijl het bovenal voor Duitsch land op zijn hoede meent te moeten zijn. ENGELAND. Terwijl Frankrijk zijn diensttijd ver lengt en, in navolging van zijn nieuwe vriend, Italië, groote pantserschepen op stapel zet, terwijl in Duitschland ge schiedt wat wij reeds besproken hebben, en Berlijn ook reeds over een hernieu wing van zijn vloot begint te spreken, terwijl men met spanning afwacht, wat Polen van zins is, gaat ook Engeland voort, nieuwe credieten te vragen voor leger en vloot. Opeens blijken beiden verwaarloosd, wat hun deugdelijkheid betreft, te zwak voor hun doel, enz. De Engelschman, die jaarlijks ontzag lijke sommen voor militaire, en vooral voor maritieme doeleinden heeft moeten opbrengen, vraagt zich verwonderd af, hoe het mogelijk geweest is, dat men hem zoo weinig waar heeft kunnen ver schaffen voor zijn vele geld. Intusschen bestaat tegen de omvang der begroo ting voor het leger en zijn hulpmidde len nog het minste verzet. Zelfs van Labourkant heeft men erkend, dat 'de regeering het niet bont maakt met haar, eischen. Terwijl op deze wijze, zooals wij reeds zeiden, allerwegen gekletter van wapenen of geraas van wapen fabricage is zien wij een „daad" van vredelievendheid en wel: Duitschland, de ontwapeningsbe palingen van het Verdrag van Versailles van zich afschuddende, is van plan, de plicht tot deinilitairisatie van het Rijn land te eerbiedigen. Die te schenden is nog te gevaarlijker, daar zij onder de be scherming van het verdrag van Locarno staat. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG fUUUHII Handelsinformatie-en Incasso- Bureau voor den Middenstand, opgericht 1864, biedt u in deze tijden groote voordeelen. Een volledig prospectus, waar-B uit zulks duidelijk blijkt met een s exemplaar van de veert endaag- sche zeer verzorgde courant, wordt op schriftelijke aanvrage p.o. verstrekt. NV. PROVINCIAAL BELANG B Amstelstr 14 Tel 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. g Voor Middenst. Federaties en Bonden kan een speciale overeenkomst getrof- fen worden ten behoeve hunner leden II BESTE VARKENS. Aan het jaarverslag 1934 van het N.- H'oll. Groot Yorkshire-Varkensstamboek ontleenen we het volgende: „Wij ontvingen in 1934 27 toornen big gen, waarvan 10 toornen volledig werden beoordeeld. Vijf hiervan werden premie- waardig bevonden". Een dezer toornen werd gefokt door de heer C. de Wit, P.H. Polder. VADERTJE LANGBEEN. Komt een dag eerder. Door onvoorziene omstandigheden eens deels en tevens op verzoek van een aantal neringdoenden zal de tweede opvoering niet op Zaterdag 6 maar op Vrijdag 5 April plaatsvinden. NAAR DE WIERINGERMEERPOLDER. Veehouders, die deel willen nemen aan inscharing van vee in de Wieringermeer- polder, worden attent gemaakt op een voor hen bestemde adv. in dit nummer. NED. VEEHOUDERIJ-CENTRALE. Vrijdag zijn door de Ned. Veehouderij- Centrale wederom 89 runderen overgeno men. De prijzen waren over het geheel be vredigend. Het percentage reageerende runderen is door deze overname weer belangrijk ver laagd. Met betrekking tot de verplichte leve ring aan de N.V.C. bevat dit nummer in een der adv. kolommen nog een be langrijke mededeeling. Douwe Egberts Echte Fri«<he Heeren-Baai en Baai-Tabak Melange van rijpe tabakken. E44 VERGADERING CHR. DEM UNIE. Vrijdag 1.1. in Pen's Zaal. Na opening met gebed, door de voorz., de lieer Jn. Vlaming, begint de lieer J. J. H'. Wolkers, no. 3 van de lijst voor de Prov. Staten zijn rede naar aanleiding van Matth. 17:14. Spr. vindt een treffen de gelijkenis in de tijd van de jongeling uit dit Evangelie en de tijd, waarin wij nu leven, 't Is als leven we in een gekken huis inplaats van in een normale wereld. Door het heerschemde ongeloof kunnen wij de maatschappelijke, sociale en inter nationale toestanden niet verbeteren. Dat kunnen wij niet alleen wijten aan bolsje wieken of fascisten; ook de christenlieid zelf is daar vaak schuldig aan. Inplaats dat zij kracht zoeken in God, dekken christelijkheid en chir. Veneen. zich vaak met vernisjes. Het wezen van de chris tenheid is liefdeleer: onze naasten lief hebben als onszelf. Het is echter vaak heel anders. God geeft ons overvloed en toch is er gebrek. Door de menschen wordt de groente vernietigd, het vee af geslacht, graan en koffie als brandstof misbruikt. Er is werk en toch werkloos heid. Dat is juist het tragische van de tegenwoordige tijd. De Schrift, waarnaar we toch als christenen hebben te leven, ademt een heel andere geest. Het is niet, meer allen voor allen, doch allen voor één. Hieruit volgt opstapeling van pro ducten eenerzijds en armoede anderzijds. De Kain-gedachte beheerscht thans de wereld. De toetssteen moet zijn: onze naasten liefhebben, weduwen en weezen helpen en bezoeken. Doen wij dat niet, dan veronachtzamen wij de Leer van het Evangelie, waartoe iedere mensch geroe pen is. Een derde deel van de Nederl. jeugd is werkloos. 70.000 personen zijn tot nietsdoen gedoemd, waardoor de mis daad welig gaat tieren. En dan de onder voeding der kinderen. In Drente b.v. wa ren 46 pet. der kindenen ondervoed. Vnee- selijke ellende in de gezinnen der werkloo- zen. Spr. zelf zag meermalen het leed, dat daar door de crisis is ontstaan. De regeering, meent spr., doet niet alles, wat zij had moeten doen. Niets, zelfs geen petitionnement, baatte, om vermindering ondersteuning werkloozen en steunrege ling tegen te gaan. Ook wij christenen hebben schuld. Deden wij onze taak goed, stelden wij christelijke daden, de S.D.A.P. en het fascisme hadden niet die toename gehad als nu. Grisisheffing door de heer Van Houten gevraagd, kwam niet. En toch was het volgens spr. niet zoo erg, als zij die meer dan f2000 verdienen, een extra-belasting moesten betalen. Zij im mers zijn bevoorrechten boven zoovele anderen. Ook door opheffing van het bankgeheim kon veel geld gevonden wor- deh om de maatsch. toestanden te ver beteren. Millioenen worden voor de be lasting verzwegen. Dat zagen we na de afkondiging door de Minister .dat zij, die vrijwillig verzwegen inkomens opga ven, niet zouden worden vervolgd. Milli- arden komen los voor mobilisatie, waar om dan niet voor het behoud van ons volk? Als Chr. Dem. Unie vragen wij ook uit roeiing van 't cummulatiekwaad. Schande 's het, zegt spr., dat vele ministers e.a. naast hun salaris ook nog hooge pensi oenen uit de schatkist trekken, terwijl een ander deel van het volk aan het aller- noodigste gebrek heeft. Ook rentevermin-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1