N. S. B. Lijst no. 7 VLEKKE BLACK Boy Ne. 4935 48'" Jaargang Zaterdag 13 April 1935 tnkuufepakji EERSTE BLAD. Voor de Zondag. OUD EN JONG. Texelsche Berichten Stemt op de Lijstaanvoerder: de heer Gemengd Nieuws Uw advertentie in dit blad wohS op Texel huis san huis geksen. Een ander is het die zaait en een ander die maait. In zijn bloeiende voorjaarstuin liep een oude man neuriënd heen en weer van boom tot boom. Zijn sneeuwwit haar lichtte in de morgenzon. Nu stond hij stil bij wat jonge boompjes, die toch reeds enkele blanke bloesems droegen en zacht-roze knoppen. „Ze doen het goed", zei hij hardop. „Ik heb ze ook een mooi plekje gegeven". En een warme, blijde glans spreidde zich over zijn nog frisch gelaat. Hij nam een takje in de hand, trok het tot dicht onder zijn oude oogen, liet het weer los en nam een ander. „Ze doen het goed", herhaalde hij tevreden. Toen hoonde hij een stem „goede mor gen" en zag hij, hoe een jonge buurman zijn tuin binnengeloopen was. Hij wenkte hem naar zich toe. „Kijk eens". En de ander keek naar de jonge appel- en pereboompjes met een glim lach. Toen zag hij in het oude gezicht daar naast hem en zijn glimlach verdiepte zich. „Zijn dat weer nieuwe?" vroeg hij. De oude knikte. „Ja, van 't najaar ge zet. Aardige dingen, hè? Ik had nog 'n paar plekjes over". De ander aarzelde. Toen sprak hij uit, wat hij toch eigenlijk liever verzwegen had. „Dat u daar nog lust in hebt. Zoo op uw leeftijdU zult er menschelijker- wijze gesproken, toch weinig vrucht meer van zien. Hoe oud bent u eigenlijk?" De oude man mat met de oogen de af stand tusschen twee stammen. Daar kon straks nog wel een tomatenplant tusschen staan overlegde hij. „Zes en zeventig", antwoordde hij teen. De ander zweeg. Jonge boomen zetten als je zes en zeventig bent, dacht hij „Och" ging de oude voort, „om de vruchten is het niet allereerst te doen. Die mag later een ander ook wel pluk ken. Maar het zaaien en poten en plan ten, dat kan ik niet laten. Leege, nutte- looze plekken kan ik niet goed zien. En dat groeien van die jonge dingen is mijn vreugde. Dat ze goed groeien, zie-je, gezonde sterke boomen zullen zijn. De oogst komt, of ik die nu heb of een an der? Als je veertig jaar bent, weet je evenmin of je bloesems vruchten voor je worden". „Ja, dat is wel zooweifelde de ander „Maar toch De oude man zette zich op een bank in de lentezon. „Jullie, jonge menschen," zei hij, met stille oogen, die de verre horizon af zochten, „jullie willen dadelijk vrucht zien van al je werk. Zelf je oogst binnen halen en anders lijkt het werken je doel loos. Als je ouder wordt, ondervind je, dat het er niet op aankomt, wie de vruch ten plukt. Als ze maar eens geplukt kun nen worden. Is dat boompje er soms min der mooi om" zijn blik streelde het jonge groen„of ik het misschien niet meer groot zal zien?" „Nee...." gaf de ander toe en het was hem vaag, of hij onvermoede verten zag. „Weet je, wat ik wel dikwijls denk?" klonk de oude stem naast hem voort. „Dat dit juist is, wat de menschheid nog leeren moet. Te werken om de vreug de van het werken zelf. Zoo. te werken, dat je er haast zeker van moogt zijn, dat het groeien en bloeien zal. Eenmaal. Wanneer? Die gelooven haasten niet. Zij dringen niet ongeduldig tot de oogst om die vooral toch maar zelf binnen te mo gen halen. Het goede oogstkrachtige wer ken dat moet de vreugde zijn. lllllllltlllllllülllllllllUIUIIUiiiUllllilijlllllllllllllllllllllllilllil IVOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Wie met zich zelf ontevreden is, kan niet met de wereld tevreden zijn. MAANDAG. Beschaving is de sleutel van de hoogste schatten. Herder. "DINSDAG. In een kleine haard kan een groot vuur branden. WOENSDAG. Bakens kunnen wij allen zijn, iedere maal, dat we een mensch in nood voorbij gaan. DONDERDAG Zoek waarheid in het denken, niet in stoffige boeken. Zoek de maan aan de he mel, niet in een poel. Perzisch Spreekwoord. VRIJDAG. De macht om te helpen volgt altijd wanneer men begint met werkelijk lief te hebben. Jan Ligthart. ZATERDAG In het beheerschen van de wil is de grootste wilskracht gelegen. VERBOUWVERBOD AARDAPPELEN. De Burgemeester van Texel brengt op verzoek van den Minister van Economi sche Zaken het volgende ter algemeene kennis: In verband met het voor 1936 uit te vaardigen verbouwverbod van de aard appelrassen Bravo, de Wet en Kampioen zullen vele verbouwers van deze rassen, er toe moeten overgaan, pootgoed van andere rassen aan te schaffen. Ten sterk ste wordt aangeraden, daarvoor thans reeds de noodige maatregelen te nemen, omdat op verder uitstel van liet verbouw verbod of het verkenen van ontheffing niet kan worden gerekend Ten einde moeilijkheden en kosten bij de aanschaffing van nieuw pootgoed te voorkomen, verdient het ten zeerste aan beveling, op dit oogenblik reeds, dus voor de teelt van 1935 zooveel pootgoed van het ras of de rassen, die men in 1936 wenscht te verbouwen, aan te schaffen, dat men uit de opbrengst daarvan vol doende pootgoed heefj om de te verbie den rassen in 1936 geheel te kunnen ver vangen. Aangezien het uitvaardigen van een ver houwverbod van Bravo, de Wet en Kam pioen ten doel heeft, de gevaren, die voor cultuur en handel aan de teelt van voor de aardappelwTatziekte vatbare rassen ver bonden zijn, te verminderen, is het in de hoogste mate .gewenscht, ter vervanging van de veroocren rassen alleen die te ver bouwen, welke voor de wratziekte onvat baar zijn. Tot deze rassen behooren o.a. de in de rassenlijst van het Instituut voor Plantenveredeling opgenomen geelvleezige rassen: Bevelander, Noordeling, Souvenir, West-Brabander, Populair, Furore, Tri- umf, Record, Robijn, Unicum, Muntinga 17, Konsurages, Gruno, Nationaal, Bato, Alpha, Atlas, Bonus, Erdgold, Preussen, Alberta en Juli en die witvleezige rassen: Albion, Hellena, Concurrent, Parnassia, Majestic, Great Scot, Arran Crest en Arran Pilot. Bij aanschaffing van nieuw pootgoed geve men nauwkeurig acht op de ras- echtheid. Het te velde goedgekeurde poot goed, voorzien van een certificaat en plombe van de N.A.K., geeft biezondene waarborgen van echtheid. Bij aanschaf fing van niet te velde gekeurd pootgoed, trachte men op andere wijze de noodige zekerheid te verkrijgen, in elk geval opdat dit van zuivere culturen afkomstig is. Texel, 5 April 1935. De Burgemeester van Texel. CORSETTEN-DEMONSTRATIE. Dinsdag j.L werd in Pen's Zaal door de N.V. Goederenhandel Ph. Vkssing in samenwerking met de Koninklijke Ned. Corsetten Industrie een demonstratie ge houden met Superbe-corsetten. Wat zoo duidelijk tot uiting kwam, is, dat velen zoo maar een corset koopen zonder er op te letten of dit inderdaad voor haar Ji- chaam geschikt is; in het algemeen moet het lichaam zich maar voegen naar het corset, terwijl juist het corset naar het lichaam moet zijn. Ondanks het feit .dat de N.V. Ph. Vks sing bepaald had, dat op de demonstratie geen corsetkn verkocht zouden worden, kon niet worden ontkomen aan de drang van het publiek om na afloop verschillen de modellen te passen, mét het gevolg, dat verschillende dames met een geheel ander figuur te voorschijn kwamen. Gedemonstreerd werd, welke modelkn de slankere figuren noodig hebben en ook hier werd aangetoond, dat in vele gevallen maar lukTaak een corset gekocht wordt, zonder te weten, of dit inderdaad voor het lichaam geschikt is, met het gevolg, dat later hiervan de nadeelige gevolgen on dervonden worden, terwijl toch gewone figuren reeds zeer goedkoop kunnen sla gen. Een corset moet, hoe zwaar een figuur ook is, niet hinderlijk zitten bij het wer ken, zitten of loopen, doch het moet pret tig gedragen kunnen worden. Wij zijn er van overtuigd, dat zulke demonstraties het klakkeloos aan de deur koopen van zulk een voornaam kkeding- stuk zal voorkomen. Prima van smaak Stevig in de mond Wordt niet glad Lang houdbaar Geen gebruiker van pruimtabak verzuime met dit nieuwe pakje kennis te maken. (Slot). De b.D.A.P. wil een noodoffer van 1 pet. van de bezitters, verhoogde successie belasting. De loonen, zegt de regeering, moeten terug tot het peil van 1913, de franje moet van de steun af en deze ver laagd tot het ethisch minimum. Wij wil len niet terug, doch vooruit. De mijn werkers lijden kou omdat er kolen te veel zijn, de magazijnen puilen uit, doch velen hebben gebrek. Dit kan alleen ver anderen door sociale ordening. De be volking groeit jaarlijks met 100.000 zielen en hiervoor zal werk moeten worden ge zocht. In de Staten van N.-Holland heeft de S.D.A.P. 26, de Katli. 17 van de 77 zetels. Goede voorstellen worden met onze steun dan ook steeds aangenomen. Zorgt er dus voor, dat wij versterkt in de Staten terugkeeren door te stemmen op lijst 5, lijstaanvoerder- A. W. Michels. De heer Van Nuland (r.k.) verwijt onze gedeputeerden gebrek aan verantwoorde- heidsgevoel, omdat we adviezen van Mr. Bomans, om b.v. de arb. tijd van krank zinnigenverplegers van 40 op 55 of 60 uur te brengen, zooals dit in kath. gestichten gebeurt, niet wilden aannemen. Op voor stel van onze fractie is reeds in 1923 be sloten f 200.000 op de begrooting te plaat sen voor steun aan gemeenten en polder besturen, maar deze hebben nooit fut genoeg gehad om het geld te gebrui ken, thans is het niet meer mogelijk, want als wij subsidie geven, vermindert de regeering haar subsidie met eenzelf de bedrag en daar past de Prov. voor. Wij willen verder een Industrie-Bank om kleine en onbekende Industrieën op de been te helpen. In bebossching van de duinen ligt ook een groote taak. In 1933 werd in Ne derland nog voor 67 miljoen gld. hout ingevoerd. Dus is bebossching econo misch. 800—1000 menschen konden er bij werkzaam zijn in een tijd, dat ander werk schaarsch is. Ons voorstel is nu bij Ged. Staten om prae-advies. Middenstanders, die juichen bij loons verlaging, juichen om hun eigen onder gang. Eindelijk gaat men dit inzien en krijgt ook de middenstand anti-kapitalis tisch gevoel. Gaan ze naar Mussert, dan komen ze bedrogen uit, want geen enkel feit bewijst, dat de fascisten de wereld zullen redden. De eenige uitkomst is de weg, die het socialisme biedt, geen ge weld, geen slavernij, geen geestelijke min derwaardigheid maar door rede en rede lijkheid naar een wereld waarin het goed is te leven voor iedereen. De rede werd met een hartelijk applaus beloond. Na de pauze zeide spr. nog, dat vol gens oude boeken de Zuiderzee lag ten zuiden van de lijn Harlingen-Noordpunt van Texel en dat de Texelsche visschers dus onder de ZU1DERZEESTEUNWET behooren te vallen. Ook had hij vragen gesteld over de af name van de DUINEN BIJ DE COCKS- DORP, waarop Gedeputeerden hadden geantwoord, dat zij zich in Febr. tot de Minister van Waterstaat hadden gewend met verzoek om in te grijpen. Spr. eindigde met een treffend anti oorlogsvers, waarna de 'Stem des Volks nog een 4-tal strijdliederen zong. Het eerste couplet van de Internationale werd door de aanwezigen staande meegezongen Uit de dagbladen van Woensdag: ENSCHEDE. Woensdagmiddag vier u. kwamen de drie rouwauto's met de ze ven slachtoffers van de ramp met de Leeuwerik over de grens. De burgemee ster legde namens het gemeentebestuur 'n krans in een der auto's. Er volgden nog meer kransen, o.a. van de K.L.M. een drie tal. TE ENSCHEDE is tegen 18 winkeliers procesverbaal opgemaakt wegens zonder verlof verkoopen van sterke drank. Voor 13000 drank is in beslag genomen. TILBURG heeft door de instelling van het Rijkswerkloosheidssubsidie-fonds op zijn begrooting 1935 plm. f304000 tekort. ROTTERDAM. De Zilvermeeuw, uit gerust met verstelbare schroeven en pi loot Hondong, vloog de 336 K.M. Rot terdamLonden in 59 minütejn. A'DAM. A.s. zomer wordt ter gele genheid van het 50-j. bestaan van het Rijksmuseum een Rembrandt-tentoonstel- ling gehouden. TE DEN HAAG bracht de Emma- bloemcohecte f 11000 op. ARNHEM. De 25j. rijwielhandelaar te Bergharen kreeg wegens diefstal van drie koeien in de Betuwe, drie jaar gevangenis. LEIPZIG. De filmster Brigitte Helm kreeg wegens met haar- auto veroorzaken van zwaar lichamelijk letsel, twee mnd. gevangenis. LETLAND. Ook hier is de oorlogsbe- grooting met eenige millioenen gld. ver hoogd. Vroegere regeeringen zouden vol gens de minister-pres. het leger verwaar loosd hebben. NOORWEGEN. Op voorstel van arbei ders- en boerenpartij werd besloten de oorlogsbegrooting met 190.000 kronen te verhoogen, opdat de soldaten boter in plaats van margarine kan worden ver strekt. MANDSJOERIJE. Bij de ontploffing van een arsenaal te Moekden kwamen 64 personen om. Men vond zelfs lijken op twee mijl afstand. Er zijn 13 personen ge arresteerd. Uit de dagbladen van Donderdag: SCHIPHOL. De Ijsvogel vertrok op 4 April naar Singapore met 300 K.G. ma teriaal voor het Ned. s.s. Zuiderkerk, dat daar wegens gebroken askoppeling opge houden wordt. Aankomst vermoedelijk 12 April Deze snelle hulp spaart de betrok ken reederij honderden guldens. TE BREDA is op de Haven de 22-j. Hendrika Otten door een vallende ruit getroffen en daardoor overleden. Deskundigen roemen deze tabak als TEXELSCHECOUR W. B. OORT. föi OUDESCHILD FED. TEXEL DER S.D.A.P.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1