D E IN DE PIJPI D0UWE EGBERTS De Nieuwe Texelsche Courant No. 4936 48'" Jaargang Woensdag 17 April 1935 Q Van veek tot week 7tecCeh£and& geutUg&te pypta&ab/ EERSTE BLAD. Aspirin MAAR Texelsohe Berichten Uw advertentie in dit bUd wondt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven woidt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer y> uur later.) 25 26 27 28 29 30 Mei 0,19 1.11 2,25 4,02 5,29 6,29 7.30 LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIGEN 7 25 DIENSTPLICHT UITSPRAKEN INZAKE VRIJSTELLING De Burgemeester van Texel brengt ter algemeene kennis, dat eenige uitspraken op aanvragen om vrijstelling van de dienstplicht, welke uitspraken zijn geda teerd 10 April 1935, ter secretarie van deze gemeente voor een ieder ter inzage zijn gelegd. Tegen elke uitspraak kan uiterlijk den lOen dag na den dag dezer bekendmaking in beroep warden gekomen: a. den ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, of door diens wettigen ver tégenwoordiger; b. elk der overige voor deze gemeente ingeschreven personen of door diens wet tigen vertegenwoordiger. Het verzoekschrift, waarbij beroep wordt ingesteld, moet met redenen omkleed zijn. Het behoeft niet gezegeld te zijn. Het moet worden ingediend bij den Burge meester ter secretarie van deze gemeente. De Burgemeester zorgt voor de doorzen ding van het verzoekschrift aan de Ko ningin, die op het beroep beslist, na ad vies van de Raad van State, afdeeling voor de geschillen van bestuur. Indien de ingeschrevene, wien de uit spraak geldt, in het buitenland woon plaats heeft, kan, voor zoover het door dezen in te stellen beroep betreft, met overschrijding van den termijn van 10 da gen genoegen worden genomen. Zoolang omtrent zoodanige overschrijding geen beslissing is genomen, wordt de uitspraak na het verloop van den termijn van 10 dagen als onherroepelijk beschouwd. Texel 15 April 1935. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. ZATERDAGAVOND GEEN OORLOG MEER. De positie van Z.H. de Paus als hoofd van een wereldkerk leidt er als vanzelf toe, dat hij met de uiterste omzichtigheid zich buiten de internationaLe verwikkelin gen houdt en slechts in gevallen van uiterste noodzaak een openlijke waarschu wing uitspreekt in zaken, welke de ka tholieken nationaal of politiek verdeelien. Des te meer reden is er om aan te nemen, dat het oorlogsgevaar op heden niet ge ring is, nu de Paus zich ter gelegenheid van het onlangs gehouden consistorie, zeer kras heeft uitgelaten. Sprekende over het krijgsrumoer, dat overal opklinkt en zorg wekt, noemde de Paus een nieuwe oorlog een vreeselijke misdaad, aangezien de volken opnieuw de wapens tegen elkaar zouden opnemen en broeders opnieuw eikaars bloed zouden vergieten. Dat te water zoowel als te land en in de lucht vernieling en ellende weder hun vrije loop zouden hebben achtte de Paus een zoo waanzinnig schrikbeeld, dat hij het voor absoluut onmogelijk hield. Hij kon niet gelooven, dat iemand, wie 't geluk en de welvaart der volken ter har te moest gaan, dat zou aandurven. Oor log zou niet alleen zijn eigen natie doch een groot deel der menschheid in een bloedbad drijven en aan vernietiging en ellende prijsgeven. Wanneer echter iemand het zou wagen deze roekelooze misdaad te begaan, zou de Paus slechts met de Psalmist tot God kunnen bidden: Verdelg de volkeren, die de oorlog wil len. Als de menschheid nu maar luisteren wil. DE VREDE BEDREIGD. Er dreigt inderdaad oorlogsgevaar en niet het minst wordt dit veroorzaakt door de officieele herbewapening van Duitsch- land en de erkenning der Duitsche re geering, dat ze de vooraf gegane gehei me bewajjening reeds tot groote hoogte had weten op te voeren. Hitier heeft tegenover Sir John Simon toegege ven, dat de huidige militaire luchtmacht van Duitschlaud die van Engeland reeds overtreft. De Engelschen zijn dan ook niet weinig verbluft door deze onver wachte mededeelingen en deze hebben de Engelschen danook weer stijf in de ar men van Marianne (Frankrijk) gedreven en van Stalin (Sowjet-Rusland). Het oorlogsgevaar ïs zoo serieus, o'at b.v. Lord Anth. Eden, die voor "de En- gelsche regeerïng te Moskou onderhan delde, zich in een gesprek met journa listen heeft afgevraagd, of er nu niet meer oorlogsgevaar dreigt dan in 1914. Lord Eden meende dat de' verhoudingen nog niet zoo toegespitst zijn als in dat rampjaar 1914, maar liet verschilt z.i. maar weinig. Met belangstelling ziet de wereld uit naar de maatregelen, welke op de pas begonnen conferentie met vertegen woor digers van Engeland, Frankrijk en Italië tegen het Duitsche bewapeningsgevaar ge nomen zullen worden. En zeker niet tegen het Duitsche bewapeningsgevaar al leen. Ook andere landen voerden het peil van hun bewapening schrikbarend op zelfs nog voor Duitschland de wereld daardoor zoo verontrustte. DE HOUDING VAN POLEN. Ook Polen, dat zich de laatste tijd wat aan samenwerking met Frankrijk had onttrokken, is niet gerust meer over het verloop van zaken en de regeering heeft zich nu bereid verklaard een gewijzigd Oost-pact te aanvaarden. In Praag is Eden enthousiast ontvangen. Het is duidelijk, dat vele Europeesche mogendheden be reid zijn veiligheidspacten te sluiten, waarbij men zich over en weer tot mi litaire hulp tegenover liet zich isoleerende Duitschland verplicht. ITALIË TE KORT GEDAAN? Een belangrijk gevolg van de anti- Duitsche stemming is verder de toena dering tusschen Frankrijk en Italië. Het schijnt, dat Frankrijk de nieuwe vriend schap, ten koste van anderen, heeft be loond. Oud-minister Herriot deed dezer dagen tegenover zijn radicale partij de bekentenis, dat hij Italië bij heti slui ten van de vrede onrechtvaardig bedeeld achtte; in het Verdrag van Versailles, zoo meende hij, is niet tot uitdrukking geko men het groote aandeel, dat Italië in de gemeenschappelijke overwinning der ge allieerden heeft gehad. M.a.w: Italië is tekort gedaan bij de verdeeling van de buit. BETAALT ABESSIN1E HET GELAG? We vreezen nu, dat Abessinië dit te kort zal moeten aanvullen, want de Ita- liaansch-Abessinische kwestie blijft sle pende, ondanks het feit, dat de regeering van Abessinië op spoedige instelling van een commissie heeft aangedrongen. Italië blijft troepen zenden naar Eritrea, het Italiaansch koloniaal gebied, dat aan Abes sinië grenst. Reeds in 1897 heeft Italië oorlog gevoerd om Abessinië te verove ren, maar toen werd het Italiaansche le ger bij Adoea in de pan gehakt, waarop de poging werd gestaakt. Wie vreezen dat Mussolini thans besloten is eindelijk de nederlaag te wreken en daarmee aan de behoefte van Italië aan gebiedsuitbrei ding te voldoen. Met goedkeuring wel licht van Frankrijk en misschien van En geland, dat plotseling nu ook grensinci denten tusschen Abessinië en het aan- aangrenzende Bngelsche koloniaal gebied heeft geconstateerd. ELECTRISCH KOKEN Gebruik pannen met dikke, vlakke bodem. HEEREN-BAAI A HEEREN-BAAI Paars 15 ct. per ons 10 ct. per /a ons 50 ct. per pond BAAI No. 140 ct. per pond BAAI 25 25 ct. per pond S.D.A.P.-PROPAGANDA. De zaal van hotel Texel was flink be zet, toen daar Zaterdag de heer W. v.d. Vall, lid van de Prov. Staten, voor de Fed. Texel der S.D.A.P. optrad. Na een inleidend woord van de lieer A. Backer, verkreeg de lieer Van der Vall het woord. We geven van zijn rede hier een beknopt overzicht. De belangstelling voor de a.s. Staten verkiezing is grooter dan ooit; eensdeels is dit verheugend, want de Werkzaamhe den der Staten hebben daar recht op, al kan een spreker daarop moeilijk een geestdriftig betoog bouwen. De maat schappelijke tegenstellingen komen in de Staten maar zelden aan het licht. Wel eens ziet men de leden verdeeld naar ge lang hun sympathieën uitgaan naar de stad of het platteland, waaraan de S.D.- fractie zich echter niet te buiten gaat. Evenals de heer Thomassen wijdde spr. uit over de werktijden van het verple gend personeel in de Prov. Ziekenhuizen; met kracht en klem kwam de S.D.A.P. voor de 8-urendag op. Vooral de lieer Gerhard maakte zich daarbij zeer ver dienstelijk, gelijk de heer Piet Zeeman het voor de tuinbouwers deed. Op wegen- gebied was N. Holl. achterlijk. Ettelijke millioenen zijn er reeds aan wegen ten koste gelegd en nog Isteeds wordt op spoed aangedrongen om de achterstand in te halen en om de werkloosheid te lenigen; de werkloosheid, welke zooveel slachtoffers maakt. Is het fe verwonde ren, vraagt spr., dat het aantal zelfmoor den toeneemt? Meer arbeid vragen we, o.a. door wegenbouw, door beplanting langs de wegen. Ook kan N. Holl. nog wel wat kanalen gebruiken. De crisis zal voorbijgaan, de tuinbouw zal weer op leven en het beste vervoer van tuinbouw producten geschiedt nog altijd te water, vooral in N.Höll., een uitgesproken tuin- bouvvprovincie. Geen protectie. Dit vloekt met het socialisme. Rroductief werk, geen werkverschaffing, welke de vloek van de huidige samenleving is. In plaats van de akkers te laten bebouwen, die nu braak liggen, laat men arbeiders boompjes planten of fietspaden aanleggen in de duinen. Kan dit niet wachten De Prov. Ziekenhuizen (voor verpleging van geesteszieken) staan onder het be-1 heer der Prov. Ze zijn duur maar goed. Wat waterleiding en Electr. bedrijf der Prov. betreft, staat de S.D.A.P. op het standpunt, dat tegen kostprijs geleverd moet worden. Voor reserves moet flink worden gezorgd. Dat heeft het Water leidingbedrijf ook in staat gesteld par ticuliere duinen in handen der Prov. te doen overgaan. Spr. noemt de heer Tho massen als onvermoeid strijder voor goe dé wegen, voor openstelling der duinen voor het publiek, enz. Na de pauze wijdt spr. uit over de taak der Prov. Staten als kiescollege voor de Eerste Kamer. Deze taak is het, welke de belangstelling voor de Statenverkiezing juist nu zoo ten top heeft gevoerd. In welke richting wenscht het Nederl. volk dat het schip van staat zal worden ge stuurd? De crisis brengt veel ellende, vooral op geestelijk gebied, zie maar naar Z. en O. Europa. Gaat het met de be- schavingslijn daar niet omlaag? In de czarentijd reeds werden de Joden ver volgd. Nu is het daarmee nog erger ge steld. Ze worden mishandeld in naam' eener nieuwe „cultuur", die men ook hier brengen wil. Kwakzalvers zijn het, de N.S.B.'ers, die met wonderpillen de crisis willen wegwerken. Doctor Sequah probeerde 't destijds met de rheumatiek, maar hij faalde voor 100 pet. De N.S.B. werkt volgens slecht vertaald Duitsch recept. Laat u niet verleiden en geeft de vrijheid niet prijs, welke onze voor- oujlers niet zooveel moeite bevochten. De fascistische staat wil zijn: liet geweten van het volk en wil boven de religie staan. Dat kunnen wij, socialisten, wij Nederlanders niet aanvaarden. Wij dulden geen aanranding van de gewetensvrij heid ook wanneer wij de meerderheid hadden, zou de priester zijn woord moe ten kunnen spreken. Thans zijn er in Duitschland veel r.k. priesters in con centratiekampen opgesloten. Volgt niet critiekloos wat van Utrecht uit gedicteerd wordt. Vanwaar de geldlawine, die zich over de N.S.B. uitstort en de propaganda financiert, die vooral in het donker ver richt wordt? Wie geen uitkomst meer zien, drinken zich een roes aan de dikke N.S.B.-woorden. De sterke boom onzer or ganisatie wordt bestormd door de blaas kaken uit Utrecht, politieke analpliabeten, maar wij vreezen niet. Wij strijden voor een heilig goed, tegen fascisme en com- munisme, voor vrijheid, arbeid en brood. De zee van reactie uit het Z. en O. zal breken op de dijken, welke wij so cialisten hebben opgeworpen. Voor de vrouw vooral staat veel op het spel. Zij zal in de fase. taak geen andere taak hebben dan te behagen en de moeder onzer kinderen te zijn. Terug de reactie, en wij met volle kracht vooruit, ondanks storm en tegentij. Mei daverend applaus werd spr. be loond. Toen volgde de opvoering door Palvu van een tooneelspel in een bedrijf, „Le vensdwang" getiteld, dat op felle wijze de schrijnende tegenstelling tusschen ka pitaal en arbeid in het licht stelde. Er werd over het geheel uitstekend ge speeld. Medewerking verleenden de da mes mw. C. EelmanDogger, Annie Dogger en Jannie Bruin en de heeren Jb. Eelman, Jan Blom Fz., Paul Kruger en Huib Vermeulen. Te ruim half elf sloot de voorz. met dank aan Palvu en de heer Van der Vall en de opwekking no. 1 van lijst 5 te stem men, deze rustig verloopen vergadering. BOUWVERGUNNINGEN. Sinds vorige opgaaf werden door 'B. en W. deze bouwvergunningen verleend: Groeneplaats, bijbouw woonhuis, S. Prins; Warmoesstraat, verbouw woon huis Wed. P.J.ZoeteliefWarmoesstr., bijbouw idem, A.J.Bruin; Molenstr.,ver bouw idem, mej. G. Keijser; Schilderweg, kleedlokaal O.K.C.Wilh.laan, woonhuis J. Hillen; De Koog, woonhuis, W. Slort (den Burg); Eierl., woning, Jac. Drij ver Cz.De Koog, woonhuis, R. J. Daal der; Den Burg, verbouw winkel, N. V. Ph. Vlessing. OUD PAPIER. In de onlangs gehouden „papienveek" werd ten bate van het R.K. Liefdewerk Oud-Papier alhier de enorme hoeveelheid van drieduizend Kg. oud papier opge haald. BENOEMING. Onze vroegere plaatsgenoot, de heer G. A. Dros, thans te Den Haag, wend met ingang van 1 Mei a.s. benoemd tot Inspecteur der Alg. Friesche Levensverz. Mij., ter standplaats Groningen. 9 m KOOKT ELECTRISCH Gemakkelijk, zindelijk en goed. 9 TEXELSCHE COURANT het kleine tab fel je 9^ 9 9 9 BAAI No. 230 ct. per pond ECHTE FRIESCHE HEEREN BAAI.n BAAI-TABAK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1