De Nieuwe Texelsche Courant DE IN DE PIJP. No. 4938 48s" Jaargang Woensdag 24 April 1935 Van week tot week VERKEERD VERKEER. ONGELUKKIG /N HET <?P£T... MAA Texelsohe Berichten Uw advertentie in dit blad op Texel hui* uo hun gatei is sinds 1 juli 1930 ka dit blad UI TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. TeL 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 15 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer y» uur later.) 2 3 4 5 6 7 8 Mei 8,12 8.49 9,22 10,02 10.42 11,25 RIJWIELEN en RI|TU1GEN 7.37 WEGVERBETER1NG. Burgemeester en Wethouders van Texel) brengen ter uitvoering van art. 21, tweede alinea, der Waterstaatswet 1900, ter openbare kennis, dat door Gedeputeerde Staten van Noordholland bij hun besluit van 10 April 1935, no. 181, goedkeuring is verleend aan het besluit van stemge rechtigde ingelanden, van den Prins-Hen drikpolder op Texel, d.d. 14 Februari 1935 tot het aangaan eener geldleen ing teneinde eenige wegen in dien polder te doen verbeteren. Het besluit van Gedeputeerde Staten ligt van heden af gedurende dertig dagen voor belanghebbenden ter inzage. Texel, 23 April 1935. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. BOMMENWERPOEFENING. De Burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis .dat op 24 en 25 April 1935 vanuit vliegtuigen bommen zullen worden geworpen op de Hors ten zuiden van Texel. Texel, 23 April 1935. De burgemeester voornoemd. W. B. OORT. ,M"cn ZATERDAGAVOND. DE TOESTAND IN EUROPA. Toen Mussolini 'de conferentie van Stresa sloot, moet hij wel herinnerd zijn aan de waarheid van een uitspraak, welke hij ruim een jaar geleden deed en waarin hij tot uitdrukking bracht dat internatio nale conferenties slechts ten gevolge heb ben, dat bestaande meeningsverschillen, wat scherper tot uitdrukking komen. De conferentie van Stresa eindigde met een „overeenkomst", welke algemeene in stemming verwierf, maar de inhoud dier overeenkomst is van betrekkelijk weinig reëele beteekenis; de groote verschillen tusschen het inzicht van de gedelegeerden van Engeland en die van Frankrijk en Italië verhinderden het nemen van meer concrete besluiten. Frankrijk wilde garan ties tegen Duitschland wegens de schen ding van het Verdrag van Versailles door herbewapening, maar in Stresa kon men 't niet verder brengen, dan tot 't formulee ren van een berisping. Italië wenschteeen verbond tot bescherming en verdediging van de onafhankelijkheid van Oostenrijk, maar men kwam niet verder dan tot de afspraak, dat deze aangelegenheid in een latere conferentie nogmaals aan de orde zal worden gesteld. Het eenige practische gevolg van Stresa zal misschien zijn, dat een Oostpact van non-agressie zal worden gesloten, waarbij 'Duitschland bereid is, zich aan te sluiten, echter zonder de ver plichting van wederzij dsche militaire bij stand bij een aanva'l op zich te nemen. Zulk verdrag van wederzijdsche bijstand zullen thans misschien Rusland, de Kleine Entente en Frankrijk mctielkaar aangaan. De conferentie van Stresa is gevolgd door een zitting van de VOLKENBONDS- RAAD, waarin Frankrijk een moreelever- oordeëling van TJiiitschlarid's eigengerech tigde herbewapening aan de orae stelde,, maar verschillende raadsleden Bleken hui verig om de Fransche voorstellen te steu gen. De Poolsche afgevaardigde zelfs out hield zich van de stemming. De Duitsche regeering legde de Fran sche en andere berispingen eenvoudig naast zich neer. Ze toont zich er vreese lijk boos over, dat naast de oude „oor- logsschuldleugen" een nieuwe „herbewa peningsschuldleugen" tegen Tiet Duit sche volk en de Duitsche regeering zou worden geformuleerd. De Fransch-Duit sche verhoudingen zijn er deze week in derdaad niet prettiger op geworden. De Volkeubondsraad heeft voorts van de week geweigerd, om de klacht van ABESSINIE tegen Italië in behandeling te nemen. Deze behandeling is voorloopig tot Mei uitgesteld. De Abessinische regee ring werd geadviseerd om intusschen di recte onderhandelingen te voeren met de Italiaansche. De politieke atmosfeer blijft geladen in Europa; er is veel licht ontvlambaar materiaal opgestapeld en het ergste zou gevreesd moeten worden, als daarin on verwachts eens de bliksem sloeg. En tóch, hoe gemakkelijk zou dat het geval kunnen zijn. Een dwaas, met een revolver in de hand, kan oorlog maken. DE DUITSCH-ZWITSERSCHE be trekkingen zijn de laatste tijd ook al piet van vriendelijke aard. De Zwitsers zijn heel boos omdat de uitgeweken Duitsche journalist Jacob door sluwe streken van Zwitsersch naar Duitsch grondgebied is gelokt of -gebracht, waar hem thans als landverrader hij onthulde in het bui tenland de Duitsche herbewapening in détails de dood wacht. De Zwitscher- sche regeering had de uitlevering van deze Jacob, althans zijn teruggeleide ge- eischt, maar deze eisch heeft Berlijn af gewezen. De Duitsche regeering geeft de ontvoe ring van Jacob toe, maar geen officieeLe instanties, zoo zegt ze, zijn er schuldig aan en ze is niet van plan om de land-1 verrader zijn straf te laten ontloopen, nu hij in de handen van het Duitsche redht viel. Vermoedelijk zal de Zwitsersche re geering thans arbitrage in het geschil voorstellen. De Duitsche regeering schijnt erg ongevoelig voor de indruk, welke haar dikwijls eigenaardig optreden op het buitenland maakt. LANDBOUW EN VEETEELT. CENTRALE STIERENKEURING TE ALKMAAR. Ir. L. de Vries, Rijksveeteelt-Consulent, schrijft ons: De Prov. Commissie tot Bevordering van de Rundvee fokkerij in Noord-Holland hoopt op VRIJDAG A.S. des voormid dags om 9 uur in de Bergerhout te Alk maar, de jaarlijksche stierenkeuring te houden. Over het algemeen is er, mede door de crisis, een verhoogde belangstelling voor de georganiseerde veeverbetering te con- stateeren. Een lage melkprijs is oorzaak, dat enkel de allerbeste koeien nog eenig profijt kunnen afwerpen. De crisis beeft eenerzijds met zich meegebracht maat regelen tot inkrimping van de veestapel en de melkproductie, anderzijds moet ge poogd worden de gemiddelde productie per koe onder gewone bedrijfsomstandig heden (bedoeld het gebruik van weinig krachtvoer en overwegend eigen geteeld voer, zoo hoog mogelijk op te voeren, met behoud van voldoende kracht en weer standsvermogen. Het groote belang van het fokken van productief, sterk en cor rect gebouwd vee treedt onder de huidige omstandigheden nog meer naar voren. Een van de belangrijkste middelen tot veeverbetering is de stier. Waar het aan tal stieren, noodig voor de instandhou ding van de veestapel veel geringer is dan het aantal koeien (in N.H1. is ^dit aantal te groot) en gemiddeld evenveel koe- als stierkalveren worden geboren, kan wat de stierkalveren betreft, veel strenger geselecteerd worden. Bij de be slissing, welke stierkalveren voor de op fok zullen worden aangehouden, dient naast de kwaliteit van het kalf zelf, voorai de kwaliteit van de moeder de doorslag te geven. De moeder dient een correct en sterk gebouwde productieve koe te zijn, met goed vetgehalte (3.50 tot 4pet.) en bij voorkeur een koe, die reeds bewe zen heeft goed te fokken. Als uitzondering dient men stierkalveren aan te houden van vaarzen, om de doodeenvoudige re den, dat men zoowel van deze dieren de productie als de fokprestaties nog moet afwachten. Het fokken meT een éénjarige stier is altijd min of meer riskant, des te riskanter wordt zulks, wanneer de stier een vaarskalf is. Enkel in goeddoorge fokte veestapels kan men zich de weelde veroorloven stieren aan te houden van vaarzen. De keuze van de stiermoeders is voor de fokkerij van zeer groote be teekenis. Laat een ieder, die in het bezit 'is van een of meer vrouwelijke nazaten van een beste fokfatnilie, er zorg voor dragen, dat deze dieren ook worden ge paard met een beste stier en bij voorkeur een, die bewezen heeft, goed te fokken De Centrale Stierenkeuring wordt voor afgegaan door de plaatselijke keuringen, De georganiseerde rundveefokkers presen teeren op deze voerkeuringen hun man nelijk fokmateriaal, dat op die keuringen door de jury wordt verdeeld in „aange- gehouden" en „niet aangehouden". Alle aangehouden of goedgekeurde éénjarige stieren verschijnen nu op de Centrale Stie renkeuring te Alkmaar. Van de „aange houden" tweejarige en oudere stieren wor den alleen die naar Alkmaar ontboden welke de keuringscommissie daarvoor ge schikt acht, m.a.w. de beste. De Centr. Stierenkeuring is dus de jaarlijksche show van het beste mannelijk fokmateriaal wat in de provincie aanwezig is. Op de Centr. Stierenkeuring zelf worden de dieren per leeftijdsrubriek beoordeeld en wordt, wat de eenjarige stieren betref^ aan de besten een bronzen medaille toegekend. Voor de beste tweejarige en oudere stieren zijn geldprijzen beschikbaar. In de catalogus vindt men gegevens over de afstamming tot in drie generaties, alsmede alle bekende melklijsten van de daarin voorkomende vrouwelijke voor ouders. Tevens heeft een daartoe inge stelde commissie haar oordeel over de af stamming (afstamming productie en af stamming exterieur, enz.) neergelegd in een letter, waarbij behoort een zekere kwalificatie, een en ander om de fokkers van voorlichting te dienen. De catalogus telt dit jaar 130 nummers, verdeeld als volgt: éénjarige stieren: a. geb. vóór 15 Jan. 1934 9 stuks. b. tusschen 15 Jan-1 April '34 68 stuks c. na 1 April 1934 20 stuks; twee-jarige stieren 25 stuks en drie jarige en oudere 8 stuks. Wat de afstamming van vaderszijde be treft, komt de Wodan-stam met het groot ste aantal, vervolgens de Frans-stam, hierop volgt met een veel geringer aantal de Groninger Henriot 2} daarna de Jonge Meine 22-stam, terwijl er dit jaar ook meerdere geïmporteerde Friesche stie ren in de ring zullen verschijnen. Wij hopen, dat de Centr. Stierenkeuring a.s. Vrijdag begunstigd wordt met mooi weer, alsmede met een druk bezoek van fokkers uit eigen provincie en van elders. Maar vooral hopen we, dat de kwaliteit van het stierenmateriaal een gunstige in druk mag achterlaten, wat tenslotte de allerbeste reclame is. Noordholl. fokkers, adspirantkoopers zouden wij nog -de raad willen geven, of een beste stier tekoopen en dan gezamen lijk met eenige collega's, omdat anders de uitgaaf te groot wordt, öf indien de bewuste stieren, die men verkiest, niet te koop zijn, een afspraak te maken over het dekken. Tengevolge van de huidige crisismaatregelen waarbij het aantal kal veren per bedrijf zeer krap is toegemeten, is het economisch maar ook fokkundig een dwaasheid, als vrijwel iedere fokker er een eigen stier op na houdt. Wanneer er minder stieren worden ge bruikt, gaat dat ten koste van de klasse matige stieren, waardoor degemiddelde kwaliteit van het ter dekking staande stie renmateriaal stijgt en zulks de veeverbete ring met het oog op de uniformiteit zeker ten goede zal komen. Doe het met hersens 't Is zoo jammer, na zoo'n Paaschfeest, Na zoo'n lucht- en zon-festijn, Dat er zulke lange lijsten Narigheden moeten zijn. Hier en daar en ginds en elders Is weer extra tol betaald. Onze ziekenhuizen hebben Groote oogsten ingehaald. 't Is zoo jammer na zoo'n Paaschfeest In zijn volle kleur en fleur Deze triesterige naklank, Deze echo in mineur. Wat zou wel het resultaat zijn, Heeft men zich eens afgevraagd Als nu eens, vandaag of morgen, De benzienprijs werd verlaagd GekheidZelfs als de benzine Geheel gratis wordt verspreid Blijft de toestand net hetzelfde Tenzij men met hersens rijdt. Douwt Egbtm Echte Erie'scht Heeien - Baai en Baai-TabaK. Melange van rijpe tabaKKcn. GIFTEN VOOR HET WITTE KRUIS. F. v.d. S., Eierland fl. M. B., Eierland fl. v. L., Ongenen fl.— OOSTEREND. TENTOONSTELLING EN VERLOTING. Nadat de verschillende voorwerpen van handenarbeid en sommige prijzen vobr de verloting ten bate van Ziekenfonds! Oosterend gedurende een paar dagen ter bezichtiging waren gesteld in de winkel van de heer P. Vlaming, werden (leze Vrijdagmorgen overgebracht naar de o. L school, waar des namiddags van 2t uur de aangekondigde tentoonstelling plaats vond. Deze tentoonstelling mocht zich in een druk bezoek verheugen; 3e prijzen voor de verloting waren ook te bezichti gen, waarvan ook ruimschoots gebruik werd gemaakt. Van de voorwerpen van handenarbeid verdienen die van Bram de Smit (12jr.) te Zevenhuizen speciaal te worden ge noemd. Ook trok een schemerlampje, ver vaardigd door Cor Timmer Pz. (9 jaar) biezonder de aandacht. Er waren trou wens nog vele andere voorwerpen, die getuigden van wat onder deskundige lei ding kan worden bereikt. De verloting, waarvan de prijzen voor een groot gedeelte ook bestonden uit door handenarbeid vervaardigde voorwerpen, en verder uit verschillende voorwerpen, voor dit doel welwillend afgestaan, in het ge- geheel 125 stuks, vond te 9 uur plaats. Het schoolgebouw bleek toen te klein om allen een behoorlijke plaats te geven. Er werden t25 nummers getrokken lilt de 1000; er waren n.l. 1000 loten verkocht in korte tijd. Dit bewijst, dat de belang stelling voor liet Ziekenfonds te Ooster end en omstreken algemeen is. De prijs van 10 ct. per lot was ook voor we'inigen een bezwaar om een of meer loten te koopen. Voordat de prijzen werden uitgereikt werd door de voorzitter van het Zieken fonds hartelijk dank gebracht aan allen, die meehielpen om deze tentoonstelling en verloting tot stand te brengen. In het biezonder aan Mej. Spaans, "die het initia tief had genomen en geen moeite ge spaard had om èn tentoonstelling èn verloting te doen slagen. Als blijk van waardeering werd haar door het bestuur een prachtige kamerplant in een dito bloempot aangeboden. Na de tentoonstel ling en prijsuitreiking kon de reoette wor den geteld. Een bedrag van f 107.50 kon worden afgedragen; het werd verkregen door de verkoop der loten en enkele vrij willige bijdragen. Daar geen onkosten in rekening behoefden te worden gebracht, komt dit bedrag geheel ten bate van het fonds. Een schitterend succes. Hieronder vindt men een lijst van de nummers, waarojp prijzen zijn gevallen, die nog niet zijn afgehaald. De prijzen kunnen tegen inlevering van het lot nog gedurende twee weken worden afgehaald ten huize van IJ. Koppen. Na die datum vervallen de prijzen aan het Ziekenfonds. Prijzen vielen op lot no.: 11 104 115 133 173 189 236 246 302 352 357 404 408 420 428 530 542 546 563 564 577 592 597 606 609 621 622> 702 718 739 767 772 783 787 839 882 886 887 890 931 948 953. TEXELSCHE COURANT LICHT OP A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1