CK-BOy No. 4939 48s" Jaargang Zaterdag 27 April 1335 fexeische Berichten EERSTE BLAD. Voor de Zondag. BERUSTING. Uw advertentie m dit blad op Texel huia aan huis gelezen. Ieder, die in zijn leven een groot leed te dragen heeft gekregen, ieder, die door een van 's levens slagen getroffen is, on dervond, dat hem door zijn medemen- schen „berusting" gepredikt wordt. „Je moet er in berusten", zoo zegt men, of, meer als wensch geuit, luidt het: „Ik hoop, dat je mettertlijd zult kun nen berusten in je verlies". Geven de menschen, die dat zeggen, zich wel voldoende rekenschap van de beteekenis van het woord Wat bedoe len ze er eigenlijk mee Voor verreweg de groote meerderheid van hen, die het zoo zeggen, beteekent 't „Ik hoop, dat je er over heen zult ko men". „Br over heen komen" Dat is ook zoo'n uitdrukking. En als dit aan de getroffenen voorgehouden wordt, gaan ze maar al te vaak gelooven, dat dit in derdaad een eisch is, die hun gesteld wordt en ze doen hun best om het zoo ver te brengen. „We moeten trachten 't te boven te komen", zoo heet het dan. En ze gaan „afleiding" en „verstrooiing" zoeken. Welmeenende vrienden willen daarbij gewoonlijk graag helpen en men doet, wat men kan, opdat de droefheid wordt vergeten en het gemis niet wordt gevoeld. Maar toch wie werkelijk geslagen is en de groote droeflieid in zijn le ven heeft zien komen, weet, dat deze niet kan worden afgeleid. Die voelt, dat er geen eisch kan zijn van „er over heen" te komen, want dat zou beteekenen: on trouw zijn aan het beste wat liet leven ons geschonken heeft. En hoe meer de menschen tot hem spreken van berusting, van afleiding of verstrooiing, des te meer klampt hij zich vast aan zijn leed en wil hij het niet loslaten. Ook dat leidt echter tot een verkeerde toestand, hier kan de oplossing niet liggen. „Berusting" in de ware zin van het woord, is het hoogste wat er is, 't is de rust, die wij moeten veroveren ondanks het leed, ondanks de slagen, die het le ven ons heeft toegebracht. Óf misschien juist in en door dit leed. Die rust krij gen we niet door afleiding of door ver strooiing, maar evenmin door koesteren van het leed; die krijgen we enkel als we het leed willen aanvaarden en 't in ons leven invoegen willen zonder opstan digheid. Dat kan alleen als we gelooven, dat er een Leiding in de wereld is, die wil, dat we met alle levenservaringen, die ons deel werden, ons leven opbouwen tot een goed geheel. Wie het zóó ziet .die weet, dat het ver driet als het komt niet mag worden ont kend, noch ook kunstmatig mag worden weggewerkt, maar dat het door ons moet worden ontvangen, omdat het, nu het ge komen is, ons leven moet helpen vormen. Dat het daarom moet worden aanvaard en overdacht en verwerkt, dat het rustig in het huis van ons leven opgenomen moet worden en daaT als huisgenoot zijn plaats vinden moet. Want het is gekomen om voortaan bij ons te blijven, om onze le vensgezel te zijn. We komen hier volgende keer nog op terug. ZONDAG, 28 April 1935. iiiiiiiiiiü'iiiiiiyiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiüniiHiiiüaii VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. De weg van de aarde naar de sterren is niet gemakkelijk. MAANDAG. Niet pargij, maar kamprechter moeten wij zijn; maar een ware kamprechter is slechts hij, die zelf gestneden heeft. Aristoteles. DINSDAG. Arbeid, die met liefde gedaan wordt, is een der hoofdvoorwaarden voor de ont wikkeling eener persoonlijkheid. Margaretha Meyboom. WOENSDAG. Toegevendheid kweekt vrienden; de waarheid vijanden. DONDERDAO Recht tegen onrecht Goed tegen kwaad Schijne ook de ruil slecht, Waarlijk het baat! VRIJDAG. Ons geweten lijkt op een spiegel die telkens een beetje beslaat en die men ge durig moet afvegen om er goed in te kun nen zien. ZATERDAG. Geleden koude wordt vergeten; geleden honger wordt vergeten; geleden pijn wordt vergeten maar nooit wordt verge ten: geleden onrecht. CANDIDAATSTELLING voor den GEMEENTERAAD. De Burgemeester van Texel brengt het volgende ter openbare kennis. Op Dinsdag 14 MEI aanstaande zal plaatshebben de candidaatstelling voorden Gemeenteraad. Op dien dag kunnen, van des voormid dags negen uur tot des namiddags vier uur, bij den Burgemeester ter secretarie der gemeente worden ingeleverd lijsten van candidaten, als bedoeld in artikel 35 der Kieswet. Op dezelfde lijst mogen ten hoogste 18 candidaten worden geplaatst. Iedere lijst moet warden onderteekend door ten minste 25 jrersonen, die volgens de kie zerslijst, geldende op hetoogenblik der in levering, kiezers zijn voor den Gemeente raad in de gemeente. Dezelfde kiezer mag niet meer dan één lijst onderteekenen De candidaten moeten met vermelding van hun voorletters en woonplaats, op de lijsten geplaatst worden in de volgorde, waarin door de onderteekenaars aan hen de voorkeur wordt gegeven. Indien de candidaat is een gehuwde vrouw of weduwe, wordt zij op de lijst vermeld met den naam van haar echtge noot of overleden echtgenoot onder toe voeging van haren eigen naam, vooraf gegaan door het woord „geboren" of een afkorting van dit woord. Bij de vermelding van een candidaat mogen de voorletters geheel of ten deele door de voornamen worden vervangen. Dezelfde candidaat mag niet voorko men op meer dan één lijst. Bij de lijst moet worden overgelegd de in artikel 4 van het koninklijk besluit van 12 December 1917 (Staatsblad no. 692) bedoelde schriftelijke verklaring van iederen daarop voorkomenden candidaat, dat hij bewilligt in zijn candidaatstelling op deze lijst. Indien de candidaat zich buiten het Rijk in Europa bevindt, kan de hierbedoekle verklaring telegraphisch wor den gedaan en is zij niet aan het offici- eele formulier gebonden. De inlevering der lijst moet geschieden persoonlijk door één der onderteekenaars. De candidaten kunnen daarbij tegenwoor dig zijn. Van de inlevering wordt een be wijs van ontvangst afgegeven. Formulieren voor de lijsten en voor de schriftelijke verklaring van bewilliging, hierboven vermeld, zijn 'ter secretarie de zer gemeente kosteloos verkrijgbaar tot en met den dag der candidaatstelling. In herinnering wordt gebracht artikel 148 der kieswet, luidende als volgt: Hij die eene lijst, als bedoeld in arti kel 35, inlevert, wetende dat zij voordien is van handteekeningen van personen, die niet bevoegd zijn tot deelneming aan de verkiezing, waarvoor de inlevering ge schiedt, terwijl zonder die handteekenin gen geen voldoend aantal voor eene gel dige lijst zou overblijven, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste Drie Maanden of eene geldboete van ten hoogste Honderd Twintig Gulden. Met gelijke straf wordt gestraft hij, die wetende dat hij niet bevoegd is tot deelneming aan de verkiezing, eene voor die nTIevering bestemde lijst, als bedoeld bij artikel 35, heeft onderteekend. Texel, 18 April 1935. De Burgemeester voornoemd W. B. OORT. UIT DE OUDE DOOS. TEXEL IN DE FRANSCHE TIJD. Aan het „Boek van Ontvang en Uit gaaf betrekkelijk de Administratie van de Gemeente van Texel" 18111812 cmtlee- nen we liet ■voigenae: V ONTVANGSTEN: militaire zaken, betreffende restitutie van huishuur, turf en verkochte goede ren: Restitutie van geleverde turf voor January na aftrek der kos ten f 287.08. Van Gerrit Bakker, voor haver 90.02. Huur van den Heer Plaatselijken Comm. Pugnet 95.16. Voor ketelhuur van Commissaris sen tot militaire zaken 43.10.02 Voor het onderhoud van militaire bedden voor vier trimestres van 1811 10S9.06.00 Van den Luitenant principaal der Keizerlijke douanes een jaar huur der cazerne en gebruik der fournitures 517.16.12 Van eenige afgekeurde goederen na aftrek der verkoopkosten 67.18.— Totaal f2191.16.14 (Lees: 2191 gld., 16 stuivers, 14 pen ningen. Red.) Gecombineerde kas des eilands. Bin- nenlandsche onkosten om in dringende omstandigheden te voorzien: Over den jare 1811 van tijd tot tijd daaruit geligt f 19753.10.02 UITGAAF: Administratiekosten: (We doen slechts een greep Red.) I Maart: Aan den translateur I. I. Reinbach ¥41.14. (We komen zoo'n post nog wel vijf maal tegen onder de uitgaven van 1811. Translateur vertaler. Red.) 4 April: Aan den Secretaris Romans een kwart jaar tractement 43.15. II April: Aan den eilandsbede R. Kikkert een kwart jaar tractement 32.10. Idem W. Vlaming 32.10. Jan Bakker de Jonge, uit schotten birieveporten, loo- pers en sjouwers 45.08.— Aan de consiergie, ver schotten van kleine verte ringen 7.12. 5 Juli: Corn. Zundeirdorp,voor een half jaar leverantie van de nieuwspapieren 20.07. 1 Aug.: I. Bakker voor het aan plakken van placaten 2. ENGELAND. De minister van Indië, SIR SAMUEL HOARE, lijdt aan een con gestie in de longen. De ziekte heeft een normaal verloop. SPANJE. Twee Spaansche schoonen op haar „Paaschbest". TEGEN DE ROEHEFFING. Een beroep op H.M. de Koningin. We deelden reeds mee, dat door die afd. Texel van H.B.G. en Bloembollencultuur een telegram gezonden werd aan H.M. de Koningin en dat aan de afdeelingen el ders in het land verzocht werd daaraan haar adhaesie te betuigen of eveneens een telegram te zenden, „daar dit mis schien de laatste instantie is, die vele kweekers van de ondergang kan redden". In het telegram wordt geconstateerd, „dat alle kosten op de saneering van het in nood verkeerende bloembollenvak zul len worden verhaald op de kweekers, die hiermede DE GENADESLAG KRIJGEN en diensvolgens ook het groote getal ar beiders .die verder op de steun zullen zijn aangewezen. i Glanzend, donker, taai en stevig Is de inhoud van zoo'n pak; Lekker sappig en ook pittig Het is BLACK-BOY Pruim-tabak. GESAUSDE ZWARE PRUIMTABAK Wij brengen hierbij onder Uwer Maje- steits aandacht, zoo luidt het verder dat de aan de akkerbouw gegeven steun, alsook die aan liet zuivelbedrijf, wordt gedragen door de heclc natie en tevens op vele bedrijven en corporaties, die uitliet 60 millioenenplan wonden geholpen. dat de behandeling door de Regeering van liet Bloembollenvak in SCHRILLE EN ONRECHTVAARDIGE TEGEN STELLING is met de andere in Neder land gesteunde bedrijven, hetwelk te meer klemt, waar de .opbrengst van bloembollen zijn oorsprong vindt hoofdzakelijk in ar beidsloon, dat in laatste instantie voor bet grootste gedeelte door liet buitenland wordt betaald. Wij zijner van overtuigd zoo eindigt het telegram dat we de tolk zijn vaii het geheete Bloembollenvak, als wij Uwe Majesteit verzoeken, bet daarheen te willen leiden, dat geen uitvoering gegeven wordt aan de fiscale plannen van de Sier teelt-Centrale, opdat voorkomen worde, dat honderden kweekers AAN DE AR MOEDE WORDEN PRIJS GEGEVEN en wij verzoeken Uwe Majesteit eerbiedig tevens maatregelen te willen treffen dat de belangen van bet bloembollenvak met geen andere maat warden gemeten dan die der Akkerbouwers, Zuivelbeneidersen zoovele andere bedrijven, opdat ART. 4 DER GRONDWET ook op ons van toe passing zij en die bescherming verleent waarop wij als goede Staatsburgers meee- nen recht te hebben". In verband met het bovenstaande dee- len de besturen van H.B.G., L.T.B. en Bond van Z.-Holl. Kleine Kweekers aan de leden het volgende mee: De gehouden besprekingen der Regee ring met vertegenwoordigers der bloem- bollenbedrijven hebben tot resultaat ge had, dat door de Regeering definitief is toegezegd bij het invorderen van de bef fing de noodige soepelheid te betrachten, met dien verstande, dat van die kweekers die momenteel niet in de gelegenheid zijn aati hun verplichtingen te kunnen voldoen, een soepele regeling getroffen zal worden. De onthouding van teelt- recht zal dus uitsluitend toegepast war den bij kwaadwillige aangeslotenen. Voorts zullen genoemde besturen een zoo spoedig mogelijke uitbetaling van de ingeleverde surplusbollen trachten te be vorderen en in overweging geven ook de soepelheid te betrachten met compensatie in gevallen, waarin kweekers hun geheele oogst of meerendeels als surplus aan de Regeering inleverden. Tevens zal verzocht worden bij de regeling der inningskwestie de organisaties te doen adviseeren zoo veel mogelijk moeilijkheden der kweekers te voorkomen en mede te werken aan een zoo reëel mogelijke naleving der sanee- ringsverplichtingen. Door de toezegging der Regeering mo gen onze leden vertrouwen stellen in een werkelijk soepele regeling en verzoe ken wij onze vakgenooten hun .goede wil te toonen door zooveel mogelijk aan hun saneeringsplichten te voldoen. SPORTNIEUWS KORFBAL. Zondag 28 April T.K.B.-Comp.Oude- schild: O.K.C.S.V.C., 2 uur. A. Kiewiet. Dit bericht is tevens convocatie. TEXELSCHECOURA Wordt venrolgd E86

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1