4 Ne. 4941 48s,eJaargang Zaterdag 4 Mei 1935 d Voor de Zondag. Texe'sohe Berichten EERSTE BLAD. BERUSTING. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis getaan. We willen onze overdenking over rusting" met dit artikeltje besluiten: Alles wat leeft ontwikkelt zich, groeit en verandert. Ook ons leed, als het een levende realiteit is, is aan de wetten van- het leven onderworpen, het verandert en het groeit. Het is ermee als met 'n kind, dat in een gezin geboren wordt. Eerst is het een zuigeling, die aller aandacht tot zich trekt, en in het middelpunt van aller belangstelling staat. Maar allengs wordt het een kindje, dat op eigen beenen staat en waarmee niet ieder zich bezige houden mag en iTan wordt het een school kind, dat tijden dit het huis weg is, maar terug Komt en er thuis behoort. Zoo is het ook met ons leed. Eerst staat het in het middelpunt, we zijn er voortdurend mee bezig, we kunnen aan niets anders denken, maar zoo blijft het niet. Weldra wordt het een zelfstandig iets, het is of het zich losmaakt van ons, het leeft naast ons als liet ware, het behoort thuis in onze kring, en neemt er zijn eigen plaats in. Dit te laten gebeuren, is geen on trouw tegenover degene, die is heenge gaan; zoo moet het, dat is 's levens wet. Zoomin als we 't kind vertroetelen, en kunstmatig klein en hulpbehoevend hoiw den mogen, evenmin mogen we ons leen Koesteren en Trachten te bewaren in zijn oude vorm. Want hef leven gaat zijn gang en eischt spoedig weer onze aandacht. De wereld roept ons op, ons werk staat weer voor ons. Andere menschen vragen onze be langstelling voor hum leven, voor hun vreugde en verdriet. Het zou verkeerd zijn als het anders was. En zij, die zijn, heengegaan, krijgen hun eigen plaats in ons leven, eem andere dan de levenden,, een andere ook dan die vroeger de hunne was. Dat behoeft niet vender van ons weg te zijn, dat stellig niet, soms is het nog dichterbij dan vroeger, maar het is wel en dat moet het zijn een andere. Die plaats te vinden voor hen kost tijd, natuurlijk, en pijn en strijd, maar die moet een mensch in zoo'n tijd doormaken en daarbij kan geen „afleiding" helpen. Pas als dit geschied is, kan de rust in ons leven terugkeeren. Zeker mogen we, uit een verkeerd begrepen gevoel van trouw, dit zeer natuurlijke proces in olns leven niet trachten te verhinderen. De levender. om ons heen te geven wat hun toekomt, voor ons werk te zijn degenen, die we moeten zijn en met de dooden in liefde volle herinnering te leven, dat is inder daad „aanvaarding" van het leed en „be rusting" in de hoogste zin van het woord. Het getuigt van trouw tegenover de doo den en van kracht tegenover het leven. ZONDAG, 5 Mei 1935. iiininniiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZONDAG. Gelukkig is de hulck Waer, midden in de baeren, Een stuurman zit te roer, Die wijs is en ervaeren. Vondel. MAANDAG Een ieder blijve onder de wetten van zijn eigen wezen, niet onder die van een ander. DINSDAG De edelste daden zijn niet altijd de schitterendste. WOENSDAG Geduld breekt door verhardheid heen, Geduld tart bergen van bezwaren. De waterdrup doorboort de steen, Al eischt zijn werk ontelbare jaren. DONDFRDAO Maak uw hart tot uw huis. VRIJDAG. Zooals wij doen als wij alleen zijn, zoo zijn wij. ZATERDAG Er zijn kruisen van stroo, die men toch met moeite draagt. F n 1 o n. KOOKT ELECTRISCH 9 geen stof, walm of onaangename 9 0 lucht. 0 E.Ostermann&C°'s Handel-AA'J N.V.-Amsterdam-Fabrieken te Jutphaas bij Utrecht 9 Voorziet uw radio-storingen ver- 9 9 oorzakende apparaten van con- 9 9 densatoren. 9 9 9 Warmwaterreservoirs: steeds 9 9 heet water voor ca. 7 ct. per dag 9 TEXELSCHE COURANT Be- llltlilll!llll!llflillllll!llllinilini!llllinHlllllUiHllrll! VOOR HOOFD EN HART. Voor de schoonmaak onontbeerlijk! C> 9 WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de zo mertijd dit jaar zal aanvangen op Woens dag 15 Mei a.s. te 2 uur in den voormid dag, dus in den nacht van Dinsdag op Woensdag. In verband hiermede zullen de toren klokken 15 Mei a.s. des voormiddags een uur worden vooruitgezet. Texel, 3 Mei 1935. Burgern. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. DE REGEN IN APRIL. In de afgeloopen maani is op Texel 48.7 mM. regen gevallen. De grootste hoeveelheid, in 24 uur gemeten, bedroeg 9.4 mM. Op acht dagen is er in het ge heel geen water gevallen. Ter vergelijking geven we nog deze cijfers: April 1931 77.8 April 1932 73.4 April 1933 19.5 April 1934 40.0 April 1935 48.7 AMELAND. DE ZOMERHUISJES. De eigenaars van 80 zomerhuisjes op Ameland kregen destijds een aanschrij ving, deze vóór 1 April 1936 af te breken. Het bestuur van de veneeniging van eige naren van deze huisjes heeft thans aan de raad verzocht, aan deze eigenaars alsnog bouwvergunning te willen verkenen. OUDESCHILD. BEPERKING ANSJOVISVISSCHERIJ. Van regeer ings we ge deelt men ons mee: Door de beperkte afzet van ansjovis naar het buitenland met name naar Dcitschland, gedurende de laatste jaren ligt hier te lande nog een groote voor raad ansjovis van oudere jaargangen in opslag. Indien a.s. seizoen de ansjovis- visscherij, zooals vroeger herhaaldelijk voorkwam, ruime vangsten mocht opleve ren, zoodat de aanwezige voorraad gezou ten ansjovis nog aanzienlijk zou worden vergroot, ontstaat het gevaar, dat een ge deelte van de voorraad ten slotte onver koopbaar zou blijven. In verband hiermee zal het zouten van ansjovis worden verboden, zoodra een hoeveelheid van 15000 ankers gezouten zal zijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1