CKBOy No. 4943 48s" Jaargang Zaterdag 11 Mei 1935 Q Voor de Zondag. EERSTE BLAD. WAAROM Texel, zijn natuurschatten en zijn gasten. Texelsche Berichten Reclasseersn. 00 Uw advert**tic ia dit hUd op Texel huis ui huis mém Als een kind gaat rondzien in de we reld en gaat nadenken over wat het op merkt, klinkt uit zijn mondje voortdu rend dat kleine woordje „waarom". Met groote oogen kijkt de kleine mensch de wereld in; hij wil begrijpen, hij wil ver staan. Waarom is dit goed en dat slecht, waarom mag dit wel en dat niet, waarom? Sommige ouders vinden dit wel eens ver velend; ze leggen hun kinderen het zwij gen op of ze maken er zich wat makkelijk af. Maar dit is toch niet juist, want zoo'n kindje is een mensch, die zijn leven be gint en als hij gaat .vragen beteekent dit dat hij zich rekenschap gaat geven van wat om hem heen gebeurt en dat hij zijn plaats in de wereld gaat bepalen. En nu is het onze plicht hem daarbij te helpen zooveel als we maar kunnen, wanneer hij dat van ons vraagt. Daarmee bedoel ik niet, dat altijd alles lang en breed met een kind moet warden besproken. Het kan wel eens noodig zijn dat we kort en goed zeggen: het mag niet, omdat moeder het verboden heeft of: omdat vader het niet goed vindt. Maar in zoo'n geval mogen vader en moe der zelf wel goed weten, waarom ze ver bieden. Want als het kind een beetje ouder geworden is, moet het hem wor den verklaard en daarom is het noodig in de opvoeding één lijn te volgen en één doel voor oogen te hebben, waarnaar al les wordt afgemeten. Wat geldt van de opvoeding, geldt evenzeer van het leven in zijn geheel. Ook tegenover onszelf moeten we op het '„waarom" een antwoord kunnen ge ven. Waarom is dit slecht en mag dat niet Waarom moet ik zus en zoo mijn leven inrichten En ook hierbij dienen wij het doel van dat leven wél in het oog te houden. Anders zwalken we heen en weer en meenen we het eene oogenblik te mogen doen, wat we op een andere tijd afkeuren. A'ls we over het doel van ons leven spreken, zijn er menschen, die ons ver tellen, dat we van dat doel niets weten. En ze wijzen er op, hoeveel duisters en raadselachtigs er in het leven is. Qe weet niet vanwaar een mensch komt, noch waar hij heengaat. Mysterie is zijn geboorte, grooter mysterie nog zijn dood. En 't ■leven, dat er tusschen ligt, waarvoor dient het Maar als ge het zoo stelt, dan gevoelt ge tegelijkertijd: er is toch een doel. De mensch is maar niet een stuk wrakhout, dat, door de winden gedreven, ergens op het strand wordt gegooid, en daar blijft liggen, totdat er weer eens een hooge golf komt, die het opnieuw in de zee doet verdwijnen. De antplooing van een menschelijk leven op een bepaalde tijd heeft zijn doel, zooals alles in de wereld een doel heeft. Het mag dan zijn, dat ons leven is „als een bloem des velds", ook zulk een bloem vervult een plaats en heeft een doel te verwezenlijken, al is het nog maar zoo'n bescheiden. Hierover in volgend artikeltje meer. ZONDAG 12 Mei 1935. ZONDAG. Wie niet bemind wordt, schept zichzelf eigenwillig een voortdurende eenzaam heid. Hij is overal en onder allen alleen. MAANDAG. Ieder kan dwalen; maar volharden in de dwaling doet de dwaas alleen. DINSDAG. Het ongeduld heeft vleugels en streeft het doel voorbij; het voornemen pakt zijn koffer en komt te laat; de wil gaat te voet en bereikt het doel. WOENSDAG. Die over de gebreken van anderen zwijgt, geeft blijk van zelfkennis. DONDERDAG. Houdt woord tegenover u zelf, dan zult gij het ook tegenover anderen doen. Ook beleefdheid is een wapen, waar mede wij onze vijanden onschadelijk kun nen maken. ZATERDAG. Wat de mensch niet van harte doet, doet hij maar half en gebrekkig. Wij zenden na ontvangst van 35 cent een GROOTE KAART van Texel franco per post. Afgehaald aan ons Bureau 30 c. ADM. TEXELSCHE COURANT. Postrekening no. 652. DOOR J. DRIJVER, De belangrijkste stoot tot de tegen woordige vermaardheid van Texel heeft de Gemeenteraad gegeven in 1890 door de benoeming van dr. Jac. P. Thijsse tot hoofd van de z.g. Fransche School Ik geloof niet, dat zijn kennis van en zijn liefde voor de levende natuur op die be noeming eenige invloed gehad hebben; daar wainen de tijden nog niet naar. Maai de boeken, de tijdschriftartikelen en de lezingen van Thijsse en later ook van an deren hebben de natuurrijkdommen van 't eiland gaandeweg tot gemeengoed ge maakt en allen, die eenmaal met Texel kennis gemaakt hebben, helpen daaraan een handje mee. Ook de foto's en de films van Burdet, Strijbos e.a. hebben er het noodige toe bijgedragen om het eiland een klinkende naam te bezorgen. Het kan niet ontkend worden, dat de groeiende belangstelling een zeker ge vaar inhoudt, maar het gaat toch niet aan, om dikke woorden als „schennis" en „ont heiliging" te gebruiken. Sommige natuur vrienden zijn niet van egoïsme vrij te pleiten: zij zouden het heele eiland graag alleen, voor zichzelf hebben en houden. Het doodzwijgen van al het schoons zou zeker niet met het economisch belang van het eiland strooken; het is zelfs de vraag, of zijn natuur er op de duur wel mee gebaat zou wezen. In het algemeen kunnen wij zeggen, dat de ontwikkeling van het vreemdelingen verkeer in de goede lijn gegaan is; uit wassen, zooals die elders voorkomen, be- hooren gelukkig tot de uitzonderingen, doch ze beginnen zich hier en daar te openbaren. Tusschen de velen, die in de broedtijd het Marsdiep oversteken gedreven door onbaatzuchtige natuurliefde, voelen de enkelen, die roofplannen mochten koes teren, zich niet thuis. Het drukke bezoek biedt zoodoende al een zekere waarborg tegen verkeerde practijken. Het is danook meer dan eens voorgekomen, dat onge- wenscnte gasten aan de kaak gesteld wer den, voor zij nadeel konden doen. Het gevaar, dat het eiland leeggeroofd of on der de voet geloopen zal worden, acht jk werkelijk niet groot. Moge de toekomst mij in het gelijk stellen. (Aldus de heer J. Drijver in het voorwoord van zijn onvolprezen boek „Texel, het Vogeleiland") pnderzoek van Verlofgangers. De Burgemeester van Texel maakt be kend, dat het onderzoek van verlofgan gers, bedoeld in art. 41 derde lid, dei- dienstplichtwet, voor deze gemeente zal worden gehouden te Den Burg in het Gymnastieklokaal aan de Molenstraat op Dinsdag 4 Juni 1935, des voormiddags 11 uur voor dienstplichtigen der lichting 1923 en des middags 12 uur voor dienst plichtigen der lichting 1926. Voor nadere biezonderheden wordt ver wezen naar de aangeplakte openbare ken nisgeving. Texel, 8 Mei 1935. W. B. OORT. Burgemeester en Wethouders van Texel maken bekend, dat een afschrift van den staat van hetgeen naar het burgerlijk recht eigendom der gemeente is, tegen betaling der kosten ter gemeentesecreta rie verkrijgbaar is. Texel, 9 Mei 1935. Burgern. en Wethouders voornoemd, De Secretaris. De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. N.N. (131) n.b. den Burg fl. N.N. (zelfde als 24 Mei '34 no. 18) den Burg f0.50. J.M. (ontvangen door P.H. in Sanatori um Julianaoord. Laren in 't Gooi) f0.50 Verkoop folders f 0.25. Thans in kas f482.71. INSTITUUT Dezer dagen werd de heer A. Beers, van het Administratiekantoor A. Beers alhier, toegelaten als lid van het NederLandsch Instituut van Belastingconsulenten, ge vestigd te 's Gravenhage. Alleen belastingconsulenten van wie de vakbekwaamdheid als zoodanig vol doende vaststaat zoo deelt de voorz. van genoemd Instituut ons mee kun nen als lid tot deze organisatie toetreden. De heer Jac. Kikkert Nz. heeft aan het Museum verscheidene voorwerpen afge staan, welke hij uit het perceel land aan de Hollevvalsweg, bij hem in huur, met toestemming van de eigenaar heeft op gegraven. Daarbij bevinden zich o.in. urnscherven, beenderen uit de. klei- en urnenlaag en uit de schelpenlaag; eenige plaggen, welke vroegere bewoners moeten hebben gebezigd en een partij roode oker. De Minister bepaalde het aantal vaar tuigen, dat dit jaar aan de haringdrijfnet- visscherij zal mogen deelnemen op 270. Een regeling is getroffen om deze sche pen bij gedeelten in de vaart te brengen, teneinde overgroote aanvoer in het begin te voorkomen. Bovendien is met hetzelfde doel het aantal netten, dat mag worden medegenomen, beperkt. Op 13 Mei mgen uitvaren 71; op 8 Juni 65; op 27 Juni 61 en op 22 Juli 73 vaartuigen. Van 13 Mei af zal ter haringvangst mogen warden medegenomen een vleet, waarvan de totale bovenspeenreeplengte niet meer bedraagt dan 216 M., vanaf 8 Juni een vleet met een totale bovenspeer- reeplengte van ten hoogste 1824 M., en vanaf 27 Juni een vleet, waarvan de totale bovenspeerrecplengte 2432 M. niet te bo ven gaat. (Vervol®). De celbezoeker, die zijn werk met veel tact moet uitvoeren, teert de gevangene, zijn familie-omstandigheden en zijn ver leden kennen. Hij leert begrijpen, wat de oorzaak van zijn val is geweest. Hij toont de gevangene zijn sympathie. Niet door het misdrijf te vergoelijken, maar door het aanbieden van hulp om hem het wederopstaan te vergemakkelijken en mo gelijk te maken. Hij maakt mét de Re- classeeringsïnstelling, waarvan hij lid is, het plan voor de toekomst als de gevan gene ontslagen wordt en doet pogingen de door het misdrijf verstoorde Of ver-' broken familiebetrekkingen weer in orde te maken. Dit werk, reclasseering ge- heeten, is reeds meer dan een eeuw ge leden begonnen en sinds tientallen van jaren door tal van reclasseeringsvereeni- gingen ter hand genomen. Mocht een eeuw geleden het werk zich nog hoofdzakelijk bepalen tot het cel- bezoek en tot hulpverleening na ontslag, in 'latere tijd ontwikkelde het Reclassee- ringswerk stuwende kracht in de richting van de lotsverbetering van de gevan genen. Tal van kleine verbeteringen, die nu in de gevangenis algemeen zijn, en in het harde en koude systeem wat licht brachten, zijn tot stand gekomen op initiatief en op voortdurende aansporing van de reclas9eeringsinstellingen. De tijdsomstandigheden hebben stil stand gebracht in de uitvoering van veel wenschen, die wij nog hebben. De Reclasseering blijft echter haar ide aal voor oogen houden. Brengt een klein offertje op de Natio nale Reclasseeringsdag, 18 Mei a.s., ge organiseerd ten bate van ALLE Reclassee- ringsinstellïngen in Nederland. Giro no. 160150. Luistert naar deze radio-uitzendingen: Zaterdag 11 Mei, 5—5.15 uur n.m. V.A.R.A. Mr. G.TJ. de Jongh. Dinsdag 14 Mei 7.15—7.35 uur n. m. K.R.O. Prof. Mr. W.P.J. Pompe. Vrijdag 17 Mei 10.15—10.45 uur n.m. V.P.R.O. Ds. J.J. Thomson. Piet Pruim Peinst GESAUSDE ZWARE TABAK TEXELSCHE COURANT VOOR HOOFD EN HART. VRIJDAG. llllll-IIIIIMIIIIMIIIII-IIIIIMIIIII-IIIHI «fm TURELUUR TEXELSCHE COURANT DIENSTPLICHT. De Burgemeester van Texel. STAAT DER GEMEENTE-EIGENDOMMEN. GIFTEN ESPERANTO MONUMENT. BELASTINGCONSULENTEN. VOOR TEXELSCH MUSEUM. Of ik onder in de grond graaf Of 'k zit boven op het dak, Of ik timmer, sjouw of metsel, BLACK-BOY is mijn pruimtabak. OUDESCHILD. REGELING HARINGVANGST. vervolgd .Vordt

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1