De Nieuwe Texelsche Courant No. 4944 48steJaargang Woensdag 15 Mei 1935 Z'SLT EERSTE BLAD. Reclasseeren. Van 'jveek tot week Texelsche Berichten Ned. Vereeniging tot Bescherming van Vogels. is sinds 1 Juli 1930 hl dit blad opgenomen. UI TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer V» uur later.) ui. Wij komen terug op het belangrijkste deel van deze arbeid: de rapportage, mede in verband met de voorwaardelijke veroordeeling. Dit werk, geheel in handen van de reclasseeringsvereenigingen, is een onmisbaar deel van onze strafrechtsple ging geworden. Hoe zou de Rechter we ten, met wat voor menschen hij te doen heeft, wanneer de reclasseeringsinstellin- gen niet gereed stonden jaarlijks duizen den voorlichtingsrapporten uit te bren gen? Het spreekt vanzelf, dat tal van personen dit werk niet geheel belangeloos verrichten, maar er ook heel wat aan ten koste leggen. Maar daarnaast moet, voor al in de oentra van het land, het voorlicht tingswerk worden verricht door bekwame ambtenaren, die in sommige plaatsen in dienst zijn van de gezamenlijke reclas- seeringsinstellingen. Deze arbeid heeft naast zijn ethische beteekenis en waarde ook nog een andere kant. In tal van gevallen wordt door de Rechter bij voorw. veroordeeling als voor waarde het betalen van een schadeloos stelling opgelegd. De benadeelde krijgt aldus het hem toegebrachte verlies ver goed de voorw. veroordeelde krijgt in plaats van neerdrukkende gevangenis straf een opvoedende straf, en een les bij uitnemendheid. Alleen door bemidde ling van het Centraal Bureau te Amster dam werd op deze wijze ruim f130.000 door voorw. veroordeelden opgebracht. Dit werk wordt bedreigd door subsidie- vermindering. Alle reclasseeringsvereeni gingen doen elk jaar meer werk. Het kan alleen worden voortgezet, wanneer het noodige en thans ontbrekende geld wordt bijeengebracht. Daarom onze NATIONALE RECLASSEERINGSDAG OP ZATERDAG 11 MEI A.S. ZATERDAGAVOND. TREKT ITALIË TEN STRIJDE? „Wij zijn geen Chineezen". Dat is de kern van het onderhoud dat Keizer Jailé Selassi van Abessinië toestond aan de correspondent van de Daily Telegraph voor hij naar de versterkte stad Harrar vertrok. De negus begint tegen te spar telen en zegt de algeheele mobilisatie van zijn leger te zullen afkondigen als Italië nog langer door blijft gaan met oorlogs zuchtige toebereidselen. Uitdrukkelijk ver klaarde hij, dat Abessinië er niet aan dacht met zich te laten sollen. Wil Italië een hap Abessijnsch grondgebied inpalmen dan zal het er voor moeten vechten en Abessinië zal geen genoegen nemen met een toestand van niet-officieele oorlog, zooals die bestond bij de Japansche ver overing van Mandsjoekwo. Keizer Selassi heeft natuurlijk gespro ken in antwoord op de zeer onvriende lijke woorden, die in de Italiaansche Ka mer aan het adres van Abessinië zijn ge uit. Uit zijn woorden zou men kunnen op maken, dat hij er aan wanhoopt, de vrede te bewaren en hoewel hij nog zijn ver trouwen uitspreekt in de tus'schenkomst van de Volkenbondsraad, die 20 Mei a.s. bijeenkomt, valt een ondertoon van groote ongerustheid in zijn woorden niet te miskennen. Hij heeft inderdaad reden om zich bezorgd te toonen. EXCURSIE EN ALGEMEENE JAARVERGADERING OP TEXEL. De Ned. Vereeniging tot Bescherming van Vogels organiseerde 11 en 12 dezer een excursie naar de vogelbroedplaatsen van ons om zijn avifauna terecht zoo be roemde eiland. Het aantal deelnemers be droeg ongeveer 125 (van wie plm. 10 van Texel), die wijwei allen ook de jaarver gadering bezochten, welke Zaterdagavond in Bathotel Prinses Juliana te De Koog gehouden werd. De deelnemers aan de excursie werden in vijf groepen verdeeld; elke groep stond onder deskundige leiding, resp. van de heeren J. Drijver (secr. der Vereen.), J. P. Strijbos (bestuurslid), W. H. Lap, Dr. Ir. M. D. Dijt en A. Epe. We namen Zaterdag aan de excursie deel, welke onder de bekwame leiding van de heer J.Drijver des voormiddags de Geul en na de koffiemaaltijd de zilver meeuwenkolonie in de Westerduinen tot hoofddoel had. In zijn boek Texel noemt de heer Drij ver de Z.W.-hoek een der bekoorlijkste deelen van het eiland. Daar vinden wede Geul, de plm. drie K.M. lange, smalle duinvallei, behoorende tot een der jongste formaties van het eiland en belangrijk door zijn rijkdom aan planten, maar bo venal door zijn vogelwereld. Het spreekt vanzelf, dat de belangstelling van de meesten in het biezonder uitging naar de vogels en hun nesten, in de meeste waar van eieren aangetroffen werden. Jonge vogels (nestjongen), hebben we nergens gezien. Daartoe waren we te vroeg in het seizoen. Met de vogelwachter Boon als gids, was spoedig menig nest gevonden, hier van zomertaling of wulp, elders van wilde eend, aschgrauwe kiekendief of kievit. En zoo waren er veel meer. We genoten het uitzicht over de zandvlakte, welke het eiland me't Onrust verbindt en verwijlden eenige tijd op een duin nabij de Petten, waar een heerlijk met vogels gestoffeerd landschap, aan de oostzijde door een duinrichel beschermd, het oog boeide van allen, die voor natuurschoon, waaronder de altijd interessante en aan trekkelijke vogelwereld, ontvankelijk zijn. Italië blijft maar steeds doorgaan men schen en oorlogsmateriaal naar Afrika te verschepen en als men dan kennis neemt van de voortdurend herhaalde Italiaan sche beschuldigingen over de ongeorden de toestanden in Ethiopië, dan voorvoelt men de bedoeling van Mussolini. Ook wij mieenen, dat in het najaar de oorlogsfakkel zal worden gezwaaid over het laatste onafhankelijke Afrikaansche rijk en wij gelooven niet, dat Mussolini er zich van zal laten weerhouden om straks zijn troepen de grenzen van Abessi nië te laten overschrijden. In dit verband zou het wel interessant zijn om te weten hoe Engeland en Frank rijk denken van het voornemen van hun Italiaansche vriend. Beide landen hebben groote belangen bij Abessinië en het is duidelijk, dat Mussolini zich wel van te voren van hun houding zal hebben ver zekerd. HITLER EN DE VREDE IN EUROPA. Er valt een zekere mate van toenade ringsgezindheid bij Hitler te eonstateeren Blijkbaar wil hij toch niet geheel met Engeland breken, daar dit land per saldo het eenige is, dat de rol van bemiddelaar kan en wil spelen. De inhoud van het fe licitatietelegram, dat de Leider aan de jubileerende Engelsche koning zond, kan weer temeer als bewijs hiervoor dienen. T>e klemtoon, die hierin speciaal wordt gelegd op de wenscTi om onder alle om standigheden de vrede te bewaren, is veel zeggend. Blijkbaar is men toch in Duitsch land geschrokken van de onheilspellende geesten, die men door zijn starre houding Na de middag waren de Westerduinen het doel van onze tocht, een duingebied derhalve, dat zoowel door zijn formatie als door zijn plantenkleed en vogehveelde de aandacht van ieder natuurvriend vól komen verdient. De bescherming, welke dit gebied geniet is oorzaak van die groote vogelrijkdom. Het talrijkst zijn er de zil vermeeuwen maar ook de vviilp treft men er veelvuldig aan. Verder vragen in de valleien de kieviten onze aandacht, en, waar het landschap er heideachtig uitziet, de grutto's. Maar ook de aschgrauwe kiekendief, de velduil, de torenvalk, de scholekster en veel andere vogels zoekt men hier niet vergeefs. De ekster schijnt zich hier ook goed thuis te voelen. Het is in de meidoornstruiken veelal, dat deze zijn nest heeft. Het was een vrij winderige dag, maar in de duinen was het aangenaam en werd ons een zoo levendig en kleurrijk schouw spel geboden, dat het je geheel in beslag nam. Minder goed hebben de gasten het Zon dag getroffen, toen de zon al te vaak schuil ging en de noordenwind van Za terdag aardig in kracht toenam. Maar ook toen moet de aanschouwing van zoo veel schoons in de wereld van planten en dieren, in Texels vrije natuur in het alge meen, veel hebben vergoed. Aan het diner, dat aan de jaarvergade ring voorafging, was mede aangezeten Burgemeester W. B. Oort, die ook in de vergadering tegenwoordig was. Aan het diner werd het eerst het woord gevoerd door de vioe-voorz., de heer P. G. van Tienhoven, die zijn voldoening te kennen gaf over de groote opkomst en liet feit memoreerde, dat mevrouw Crema de Jong van de eerste excursie in 1917 af steeds daaraan deelneemt. De heer en mevr. Van Nimwegen waren zelfs per vliegtuig uit Berlijn gearriveerd, oin aan de excursie en aain de vergadering te kunnen deelnemen. Voorz. sprak met waardeering over de ontwikkeling onzer gemeente tijdens het plm. 10-jarig bur gemeesterschap van de heer Oort en uitte de wensch, dat de opvolger van burge meester Oort die binnenkort het eiland zal verlaten van dezelfde gevoelens van sympathie jegens het eiland en de arbeid der Vereeniging bezield zou mogen zijn. Spreker eindigde met een dronk in te stellen op de voorspoed onzer gemeente, welke z.i. „een angstige ontwikkelings- tijd" tegemoet gaat. Burgemeester Oort dankte voor deze vriendelijke woorden, maar vond de lof, hein toegekend, wel wat overdreven. Z. Edelachtb. prees zich gelukkig zoo lang burgem. v. Texel te hebben mogen zijn. waar hij veel goeds ondervond en veel schoons te genieten kreeg, vooral in de vogelwereld, die men beter waardeeren leert naarmate men die nader leert ken nen. Aan het slot van zijn betoog noo- digde spr. alle aanwezigen uit tot een be zoek aan het Texelsch Museum te Den Burg. De heer Thiebout bracht hulde aan de heer Drijver wegens het prachtige boek, dat hij over Texel schreef en aan de hoe ren leiders van diverse groepen, in het biezonder aan de heer W. H. Lap. Mevr. Frank declameerde een gedicht van J. Prins, getiteld De Bruid, dat im mers volkomen op de excursiedag met zijn zon en overvloed van bloemen en vo gels in de vrije natuur van toepassing was. De heer J.Drijver zeide erkentelijk te zijn voor de welwillende woorden, tot hem gesproken, en wekte allen op, mee te helpen om op Texel in stand te hou den, al hetgeen het eiland zoo merkwaar dig maakt. Daartoe is onder meer noo- dig, dat de Vereeniging tot Bescherming ■'an Vogels zoo sterk mogelijk is. Het behoeft nauwelijks vermeld te wor den, dat het diner vanwege de directie van het Strandhotel tot in de puntjes verzorgd was en dat allen zich de maaltijd zeer goed lieten smaken. Na zoo'n excur sie licht verklaarbaar. Bovendien geniet de keuken van het hotel een vermaard- neid, welke ook nu weer werd bevestigd. Ook de koffiemaaltijden, aangericht in pension Bosch-en-Duin (G.Buis) en in het Wapen van Amsterdam te Oosterend (IJ. Koppen), waar de deelnemers des middags gezamenlijk aanzaten, waren van uitstekende kwaliteit; ze oogstten aller tevredenheid. JAARVERGADERING. De jaarvergadering stond, wegens ont stentenis van de heer prof. dr. A. E. H. Swaen, voorz., onder leiding van Mr. P. G. van Tienhoven, onder-voorz.,' die in het biezonder burgemeester Oort ver welkomde. De notulen van de vorig jaar te Oost- Voorne gehouden jaarvergadering, voor gelezen door de sear., werden onveran derd goedgekeurd. en de verklaring van 16 Maart heeft op geroepen en is men thans bereid, „de weg terug" te gaan, d.w.z. opnieuw de bemid deling van Engeland te aanvaarden. De toenemende moeilijkheden in het binnenland en de dreigende economische debacle zullen denkelijk ook nog wel het hunne er toe bijdragen om de Leider tot toegeven te dwingen. De aanstaande rede voering van Hitler over de buitcnlandsche politiek is daarom van buitengewoon groot belang, daar zij een politiek kan in luiden, die eindelijk eens een blijvende rust aan Europa kan brengen. FRANKRIJK, RUSLAND EN POLEN. In één schuitje? Sinds minister Bairthou', na ongeveer een jaar geleden, zijn koffertje pakte om de verschillende vrienden en bondgenioo- ten in Oostenrijk en Midden-Europa te bezoeken, ter versterking van de politieke zakenrelaties, is er heel wat in de wereld veranderd. Na zijn aftocht uit Genève heeft Duitschland kans gezien, om de toe stand een totale wijziging te doen onder gaan: terwijl Frankrijk, toen Barthou de pelgrimsstaf opnam voor zijn Vredes- kruistocht, meer en meer in een geïso leerde positie was geraakt, heeft de poli tiek van Berlijn het blaadje volkomen doen keeren. Bijna de geheele wereld be vindt zich nu aan Frankrijks zijde en Duitschland staat vrijwel alleen. De Quai d'Orsay heeft Rusland de Volken bond kunnen binnenloodsen en is er vervolgens in geslaagd het Fransch-Rus- sische pact, als belangrijk onderdeel in de Fransche vredespolitiek te sluiten, dat dezer dagen onderteekend is. Ofschoon dus daarvoor de aanwezigheid van Laval te Moskou niet noodig is, heeft deze zich cr toch niet van afgehouden om in persoon lijk contact te treden met de bolsjewis tische leiders. Het hoofddoel van het be zoek aan Moskou zal intusschen wel zijn, om tegenover Berlijn de beteekenis van de inniger toenadering te markeeren en Fransch-Russische vriendschap nadrukke lijk te doen uitkomen. Hoe belangrijk deze visite overigens ook dientengevolge moge zijn, het ge wicht van het bezoek aan Warschau, voor en na dat aan Moskou, is zeker niet min der groot. Het komt er n.1. voor Parijs op aan om nu zekerheid te erlangen om trent het werkelijke standpunt van Polen, dat zich met Berlijn verbonden heeft en zich nog altijd onthouden heeft om kleur te bekennen inzake een Oostelijk pact van wederkeerige bijstand. Polen heeft zich aan de voogdij van Parijs onttrok ken; wil nog wel de betrekkingen aanhou den, doch is niet van plan, verder zijn orders in Parijs te halen. Het voelt zich groote mogendheid en wenscht als zoo danig een zelfstandige politiek te voeren ter behartiging van de eigen belangen. Daarmede dient de Fransche vriend ter dege rekening te houden. Laval heeft nu de moeilijke taak om te peilen in hoever Frankrijk nog op de Poolsche wapenbroe der kan rekenen bij zijn politiek om een „prikkeldraadversperring aan te leggen rondom de vrede", zooals dezer dagen Titoelescoe het Fransche streven om schreven heeft TEXELSCHE COURANT 16 17 18 19 20 21 22 Mei 8,02 8.42 9,19 10,01 10.42 11,22 1207 LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIGEN 9.13 DE EXCURSIE. .O» -OOTextLSCMt COURAfT 3TZ - &RUTTO TOtrtSClie COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1