No. 4946 48'"Jaargang Woensdag 22 Mei 1935 De Nieuwe Texelsche Courant Van week tot week Texelsche Berichten Uw advertentie ia dit blad op Texel huis aan huis geks». is sinds 1 Juli 1930 ia dit blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer V» uur later.) 23 24 25 26 27 28 29 Mei 12,55 1.22 2,20 3,22 4.42 5,52 6.51 LICHT OP RljWlELEN en RIITUIGEN 9,24 UIT DE OUDE DOOS. TEXEL IN DE FRANSCHE TIJD. Aan het „Boek van Ontvang en Uit gaaf betrekkelijk de Administratie van de Gemeente van Texel" 18111812 ontlee- nen we het volgende: Administratiekosten (vervolg) 11 Oct.: Aan de geregtsbode W. Vlaming, een kwart jaar tractement 32.10.00 (32 gld. 10 stuivers Red.) Idem R. Kikkert 32.10.00 Genrit Bakker, voor turf 186.11.00 28 Oct.: P. van Grouw, voor het aanplakken van placaten 2.00.00 30 Oct.: de heer Maire (burge meester. Red.) voor ver schot van brievenporten 32.02.00 idem voor het laten snijden van een koperen stempel met toebehooren voor de mairie van Texel 16.16.00 31 Oct.: Fr. Philippus, aanplak ken placaten 2.00.00 A. Kalf, idem 2.00.00 A. Schouten, idem 2.00.00 J. G. Rodner, griffier van de maire 125.00.00 Lasten 11 April: Aan de oppassers van het Raadhuis, een kwart jaar tractement met eenige kleine verschotten 15.19.00 30 April: Contributie aan de brandwagt Corn. Zoetelief 1.10.00 1 Mei: Simon Dekker, glazen maker aan het raadhuis 9.04.00 1 Juli: Grietje Dros voor het schoonhouden van het Raadhuis 6.12.00 (Wordt vervolgd.) ZATERDAGAVOND LAVAL IN POLEN. Op het gebied der internationale po litiek is de afgeloopen week zeer belang rijk geweest. Laval heeft Warschau be zocht en is daar met groote hartelijkheid begroet. Heel anders is hij ontvangen dan zijn voorganger Barthou (de in Marseille vermoorde Minister), nu juist een jaar geleden. Barthou liet men blijken, dat hij ternauwernood welkom was. Laval echter heeft de dank van de Poolsche regeering in ontvangst moeten nemen, omdat hij aan haar uitnoodiging tot een bezoek ge volg had gegeven. Of deze hernieuwde vriendschap van Warschau tot Parijs reeds onmiddellijk resultaten heeft opgeleverd, lijkt wel twijfelachtig. Daarvoor staat Warschau nog met te veel twijfel tegen over het oostelijk pact, dat het groote politieke verlangen is van Frankrijk en Rusland. De vriendelijke ontvangst kan DE COCKSDORP. ZOMERTOCHTJES. Voor ongeveer een half jaar werd door de heer A. Boon Pz. alhier begonnen aan de bouw van een motorboot. Thans is dezè gereedgekomen en 'Zaterdag werd ze te water gelaten. In de loop van vorige week gingen we eens een kijkje nemen in de werkplaats van de lieer Boon, die juist de laatste hand, n.l. door middel van verfkwast, aan zijn scheepje legde. De boot heeft een lengte van 10 M. en is 2.75 M. breed. Ze heeft een vast dek en is voorzien van een kajuit, plaats bie dende aan plm. 30 passagiers. Een Ford- motor zal voor de voortbeweging zorg dragen. Het scheepje, dat een zeer solide indruk maakt, is bestemd voor passagiers vervoer tusschen de Cocksdorp en Vlie land en eventueele pleziertochtjes op de Waddenzee. Gok de lveeren Gebr. Boon hebben hun schuit van een motor voorzien, waarmee ze thans de geepvisscherij uitoefenen. In de a.s. zomer zal ze dienst doen voor het vervoer van passagiers. De heeren Jb. v.d. Kooii, C. Daalder en A. Bakken* bieden gelegenheid tot tochtjes per zeilboot, zoadat, ais straks de vreem delingen komen, er volop gelegenheid zal zijn tot het beoefenen van de watersport. DE GROOTE TROM. 't Volksblad van 17 en 18 Mei vestigt nog eens de aandacht op de bedreiging, welke de zee voor de N.O.-kust van ons eiland oplevert en illustreert zijn artikel met 'n foto van de woning, welke wegens het gevaar dat ze loopt, door de fam. Van Heerwaarden verlaten werd. We lezen in dit artikel het is niet geheel van overdrijving vrij te pleiten, maar zeker geschikt om nog eens nadruk op de noodzakelijkheid van afweermaatregelen te wijzen „dat aan de uiterste noordpunt van Texel het meest verraderlijke stukje van ons fieeie land ligt en dat daar de dood loert in haar meest infame vorm. „De zee knabbelt met niets ontziende vernielzucht; de teruggang van de kust lijn is huiveringwekkend. De heele noord punt is ondermijnd en groote stukken strand en duinen vallen haast dagelijks weg. Het is thans zoo ver gekomen, dat bij een zware storm het buitenwater aan de dijk zal staan". Welkom is ons ieder bericht in de groote pers, dat op de aanvallen, waaraan Texels N.O. kust blootstaat, de aandacht vestigt. De groote trom moet geroerd worden. Moge het geluid doordringen tot de werkkamers („bovenkamers") van hen, die bevoegd en in staat zijn hier in te grijpen. vrijding van een zoo groot mogelijk ge deelte van zijn volk te bewerken. Tijdens de oorlog vocht hij aan de zijde van Oostenrijkers en Duitschers, tot hij wan trouwen opvatte tegen de bedoelingen der Duitschers. Toen heeft hij Duitsohe hech tenis moeten ondergaan, dat was in 1917. Maar toen was de bekroning van zijn levenswerk nabij. 1918 bracht de bevrij ding van Polen. Pilsoedski is gestorven in een kenter- tijd der Poolsche politiek, en het is twij felachtig, ot er iemand is om zijn politiek verder voort, en door te zetten. Daarom is zijn dood, juist op dit oogenblik, een internationale gebeurtenis van de eerste rang. ALLERLEI. De Grieksche regeering heeft haar ge zanten te Rome, Parijs en Londen en in de landen, welke het Balkan-pact onder- teebend hebben, opgedragen, deze regee ringen te raadplegen inzake haar houding indien in Griekenland de monarchie zou warden hersteld. In Juni wordt te Moskou bezoek ver wacht van de Cechoslovaaksche minister van Buitenlandsche Zaken, dr. Benesj. Het pact van wederzijdsche bijstand, dat in Praag is onderteekend, worit hier als de eerste stap beschouwd voor een toe nadering tusschen Rusland en Gechoslo- vakije. Naar van Paraguaansche zijde wordt medegedeeld, hebben de Paraguaansche troepen in de sector Boyuibe opnieuw; een overwinning op de Bolivianen be haald. Twee bataljons infanterie en een eskadron cavalerie zouden zijn verslagen en een groote hoeveel materiaal zou zijn buitgemaakt. Sedert de wereldoorlog zijn meer dan 200 tractaten door verschillende landen geteekend, alle met het doel een oorlog te voorkomen llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll iiiiiiiiiiii zoo sprak. Illinium iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiniiifiiiiiiiiiiHiiiiiHiniiin MINISTER GOERING: Dank zij de herbewapening, vooral dank zij de heer lijke luchtmacht, kan het Duitsohe volk weer rustig slapen, daar nu weer mannen, en geen lafaards over Duitschland waken. Het volk is bereid de wissel der Duitsche eer in te lossen, als het moet met zijn bloed. WOROSJILOV (Russ. Volkscomm. van Defensie): Wij zijn en blijven de verdedi gers van de vrede. Wij weten echter, dat alleen onze kracht de waarborg voor de ontwikkeling van het land is. Ons voor nemen iedere slag met een eveneens harde slag te beantwoorden, is de beste ver zekering tegen iedere schending van onze veiligheid. RAMSAY MACDÓNALD: Duitschland heeft de weg tot de vrede vernietigddeze is thans omgeven door terreur. Duitsch land eischt een machtig leger waardoor de meeste landen van Europa aan zijn ge nade zijn overgeleverd. De Duitsche poli-- tiek heeft meer onrust dan vrede ge bracht. Het land, dat zich verheugde in de grootste veiligheid in Europa tot de dag, dat het zelf wantrouwen wekte, was Duitschland. Duitschland heeft niet de eer en de sympathie gevonden, welke het zocht, doch het heeft in alle landen van Europa wantrouwen doen ontstaan. Ir. MUSSERT (Volk en Vaderland): Als wij de meerderheid hebben, gaan alle stembussen naar de vaalt. GENERAAL LUDENDORFF (Duitsch land): Ik ben anti-christ en lieiden en ben daar trotsch op. Ik heb sinds lang het christendom afgezworen, omdat de christelijke leer niets anders wil dan het joodsche volk weer aan de macht helpen, en van noodlottige invloed moet zijn op de erfelijke raseigenschappen van ons volk. Omdat ik ons volk liefheb, strijd ik tegen het christendom. (Tel.) HERRIOT (minister van Staat, Frank rijk): Wij koesteren ten opzichte van Duitschland geen haat. Wij gelooven nog steeds, dat het mogelijk zal zijn de ver nielde draden weer aan te knoopen en willen hieraan arbeiden tot onze laatste ademtocht. echter niet anders beteekenen, dan 'dat Warschau er niet meer aan denkt, zich geheel naar Duitschland te richten. LAVAL BIJ STALIN. Na zijn, ten deele, bevredigend be zoek aan de Poolsche hoofdstad, heeft Laval zijn reis naar Moskou voortgezet. Daar kwam hij als welkom vriend, en als zoodanig is hij ook behandeld. Stalin heeft hem de eer aangedaan, uit zijn te ruggetrokkenheid te treden, en aan een noenmaal voor de gast deel te nemen. Dat heeft de Spartaansch levende dic tator nog nooit gedaan, zelfs niet voor Anthony Eden. Voor het overige was er veel gelijkenis tusschen de beide bezoe ken. In de groote Opera is nu, vóór de Internationale, de Marseillaise gespeeld, zooals bij het bezoek van Eden „God save the King". Evenals toen is het pu- bliek opgestaan om vreemd volkslied en bezoeker te huldigen. Wat de politieke kwesties betreft, is men het vlug eens) geworden, voor zoover dat nog noodig was. Beide partijen waren blijkbaar van meening, dat men nu de boog van het Oostelijk pact niet te strak moet span nen, maar trachten moest, Polen door schappelijke verlangens het toetreden te vergem akkelij ken Rusland sluit niet slechts een militair bondgenootschap met Frankrijk, ten einde Duitschland in toom te houden, maar op aandrang van zijn bondgenoot gelast het ook de Fransche communisten, voortaan goede patriotten te zijn en zich niet langer te verzetten tegen de militaire maatregelen der Fransche regeering. Want liet gaat om de verdediging van de vrede van Europa, waarvan de beveiliging heet te zijn gelegd in handen van de Sowjet- Unie en de Fransche republiek. Prachtig, maar waarom zich bepaald tot Frankrijk? Zijn naast Frankrijk niet een heele reeks staten van Europa verknocht aan de vrede en zouden zij niet met even groote toewij ding voor de wede opkomen, als die werd STALIN. aangerand? Moskou zal zich zeker niet tot Frankrijk kunnen beperken, wanneer het de vrede inderdaad nader aan het hart ligt dan het partijbelang. OVER PILSOEDSKI. Terwijl Laval in de trein zat van War schau naar Moskou, stierf te Warschau aan ingewandskanker de Poolsche vader des vaderlands, maarschalk Pilsoedski. Een ider merkwaardigste figuren van onze tijd verdwijnt hiermede van het wereld- tafereel. Deze man heeft van zijn kinds heid af geen ander ideaal gekend, en voor geen ander ideaal gestreden dan de bevrij ding van zijn onderworpen en uiteenge- scheurd vaderland. Voor dat ideaal heeft hij de verbanning in Siberië, de Russische gevangenissen en lange ballingschap lee- ren kennen. Geen oogenblik is daaronder zijn moed of zijn volharding verslapt. Hij toonde zich bereid met iedereen samen te gaan, zelfs met onderdrukkers van de Polen gelijk de Pruisen waren, of met de overheeirschers van een ander deel van Polen, gelijk de Oostenrijkers, om de be- MAUR1N. MAURIN (Minister van Oorlog, Frank rijk): Plm. 70 pet. der Duitsche fabrie ken maakt oorlogstuig. Aan mitrailLeures, wordt dag en nacht gewerkt. Iedere dag komen 15 vliegtuigen gereed. TEXELSCHE COURANT t» VISGH DIEFJ E5 TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1