De Nieuwe Texelsche Courant No. 4948 48s" Jaargang Woensdag 29 Mei 1935 Q Van ?;#eek tot week EERSTE BLAD. Om de Vrede in Europa. Gemengd Nieuws Uw «dverteatie dit MMl op Texel hui» aan hui» gcka is sinds 1 Juli 1930 tai dit blad opgenomen. UI TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer Vi uur later.) ZATERDAGAVOND. Millioenen hebben het oor te luisteren gelegd, om het woord van oorlog of vrede op te vangen, dat Hitier Dinsdag spreken zou. Meer dan twee uur lang heeft Hitier de luisterenden in spanning gehouden. Want eerst aan het slot van zijn lange rede vernam men, dat hij toe nadering zocht. Bijna twee uur lang sprak Hitier zoo fel, overstelpte hij de anderen zoozeer met grieven en verwijten, dat men moei lijk nog een bevredigend effect van de rede kon verwachten. Wel was het op merkelijk, hoe hij vermeed, eenig staats man persoonlijk aan te vallen. Hij richtte zich, behalve dan tegen Rusland en Li- tauen, tegen geen enkel persoon, en zelfs niet tegen eenig, met name genoemd land. Als Italië en Mussolini eenige steken toe gediend kregen, dan was het ook nog op vrij bedekte wijze, hij citeerde de gealli eerden in het algemeen, hun houding te Versailles en later. Er waren meer dingen, die de luiste raar eerst moesten ontmoedigen, ja, zelfs met bange verwachtingen vervullen. Hit- Ier kon Genève en het streven naar col lectieve handhaving van de vrede, niet ge noeg ver-oordeelen. Deze systemen be rustten, volgens hem, op een manie. Zij waren niet alleen niet nuttig, maar zij vormden zelfs, als oorlog dreigde, een rechtstreeksch gevaar. Als de anderen zich ermede bemoeiden, kon men de oorlog niet localiseenen, isoleeren. De Duitsche soldaten waren te goed om voor een internationale organisatie te vechten, meende hij verder. Doch als de internationale organisatie maar goed func tioneerde, ware het niet noodig, dat Duitschland naar het zwaard greep. Hitier dacht daarbij aan een strijd ten gunste van Sowjet-Rusland. Naast de 14 punten van Wilson heb ben wij nu een reeks van 13 punten Van Duitschland's dictator. Zelfs als zij zoo gedeeltelijk worden ten uitvoer gelegd als de punten van de Amerikaan, kun nen zij nog groot nut stichten. 1. De Duit-» sche regeering wijst de resolutie van Ge nève, waarin haar eenzijdige verlooche ning van de ontwapeningsbepalingen van Versailles gewraakt wordt, van de hand. Dit nieuwe feit maakt het de Duitsche re geering onmogelijk naar de Volkenbond terug te keeren tenzij zij daar niet lan- DIE DURFT. Mrs. Amelia Earhart is een Amerikaan- sche pilote, die „niet bang" is. Zij vol bracht in het begin van het jaar het waag stuk geheel alleen over de Stille Oceaan te vliegen (3875 km.) en maakt weer nieuwe plannen. ger als overwonnene behandeld wordt, het volkenbondsstatuut gescheiden wordt van het verdrag van Versailles en Duitschland in alle functies en rechten van een groote mogenheid treedt. Waarschijnlijk slaat dit laatste op het bezit van koloniën. Uit deze eisclien blijkt, dat het Duitsche stand resolutie niet is verscherpt. 2. Heeft dej punt tegenover de Volkenbond door de Duitsche regeering ook al zekere bepa lingen van het vredesverdrag, die zij on dragelijk vernederend vond, afgeschud, zij zal, wat er nu nog overgebleven is, ook de territoriale bepalingen, verder eerbiedigen, tot een vreedzame wijziging mogelijk wordt: Inderdaad een verzekering van het allergrootste belang. 3. De Duitsche re geering zal alle, ook door vroegere re geeringen aangegane verplichtingen hand naven, vooral ook die, voortspruitende uit het verdrag van Locarno. Zij zal, al wordt het haar ook door Fransche maatregelen moeilijk gemaakt, de demilitarisatie van de Rijnzone eerbiedigen. Dit is het gewichtig ste punt in de heele rede. Mocht Duitsch land, zooals de buitenwereld reden had te vreezen, zich daaraan niet hebben gehou den, dan ware dit volgens het verdrag van Locarno als een aanval op Frankrijk te beschouwen, en zouden Engeland en Italië tot militaire hulp aan Frankrijk verplicht zijn geweest. De schending van deze bepalingen vormde misschien een nog onmiddellijker oorlogsgevaar, dan een schending van de zelfstandig heid van Oostenrijk. Hitler's verzeke ring is dus zeer geruststellend. IJSBERGEN-GEVAAR. De noordelijke route over de Atlanti sche Oceaan wordt thans door een onge woon groot aantal ijsbergen onveilig ge maakt. We zien hier hoe zoo'n berg onder schot genomen wordt. Nummer 4 is .na zijn harde woorden over de collectiviteit verbluffend, maar verblijdend tegelijkertijd. Het zegt eenvou dig, dat Duitschland te allen tijde bereid is aan een stelsel van collectiviteit tot verzekering van de vrede mede te werken! No. 5 behelst, dat naar de meening van; Berlijn, de opbouw van een nieuwe Euro- peesche samenleving niet volgens eenziij- dig opgestelde formules en slechts gelei delijk kan geschieden. Punt 6 zegt, dat Duitschland bereid is met zijn buren ver dragen van non-agressie te sluiten, en zich daarbij te verbinden, oorlogvoerenden op geen wijze te steunen, ook niet door leveranties van wapens of grondstoffen. Geldt dit ook Litauen, waarmede Hitler verklaarde, niet te willen onderhandelen? Want Litauen is een buitengewoon be langrijk knooppunt in Oost-Europa, b.v. e^n brug tusschen Duitschland en Rus land. In punt 7. biedt Duitschland zijn medewerking aan voor een aanvulling van het verdrag van Locarno met een „Locarno voor de lucht". Weer een concessie van groot belang, waarop men ternauwernood nog hoopte. Punt 8 bevat de mededeeling, dat Duitschland in geen geval iets zal afdoen van de omvang van zijn bewapening, die het heeft aan gekondigd, maar tevens de tegenover gestelde mededeeling, dat het tot iedere beperking, waaraan allen zouden deel nemen, bereid is. De Duitsche regeering spreekt hier ook van pariteit in de lucht met Westelijke mogendheden. Nu is Duitschland de sterkstej en Duitschland heeft ook vroeger, met het oog op zijn omstandigheden, meer gevraagd. Wat de vloot betreft, belooft het, zijn e'isch van een tonnage ten bedrage van 35 pet. dei» Britsche vloot, nooit te zullen verhoogen, zelfs al zou het koloniën te beschermen krijgen. Het wil het recht van het Brit-, sche Rijk op een domineerende positie ter zee te allen tijde erkennen. HET ESPERANTO- MONUMENT, zooals het morgen hier zal worden ont huld. Belangwekkend is punt 9. Duitschland stelt voor, terug te keeren, tot de Roode Kruis-conventie van Genève, die eens het gebruik van allerlei wreede strijdmiddelen zooals dum-dumkogels, giftige gassen, enz. verbood. Het meent echter dat men slechts stap voor stap die terugkeer zal kunnen voltrekken. Het is niet noodig de bommenwerpers te verbieden, als men maar begint, met het werpen van gas-, brand- en ontploffende bommen buiten de strijdzone buiten de wet te stellen, en dan verder gaat met het verbieden van het neerwerpen van bommen in het algemeen. Dan hebben tenslotte de bommenwerpers geen zin meer, en zullen zij vanzelf ver dwijnen, zoo heet het In punt 10 biedt de Duitsche regeering deelneming aan aan een algemeene conventie tot het af schaffen van de zware artillerie en van zware tanks. Dan kan Frankrijk, zoo heet het, zich volkomen beveiligd voelen ach ter zijn vestinggordel. (En lucht-oorlog dan Red.) Punt 11 is voor Engeland bestemd: Duitschland wil meedoen aan iedere beperking van het kaliber van scheepsartillerie en van het tonnage der verschillende scheepstypen. Het zou zelfs zoover willen gaan, tot de algeheele af schaffing der duikbooten mee te werken, als de omstandigheden daarvoor gescha pen werden. Dit laatste is een harte- wensch der Engelschen, zoo onvervulbaar echter, dat Duitschland niet behoeft te vreezen, aan zijn woord te worden ge houden. In punt 12 verlangt Duitschland, dat er een einde wordt gemaakt aan de vergiftiging der openbare meening in de wereld. Is het zelf bereid, Julius Strei» cher, om maar het allermisdadigste vergif ter wereld te noemeni, de mond te snoe ren? Tenslotte kondigt punt 13 aan, dat Duitschland mee wil doen aan een inter nationaal verdrag, waarbij de staten zich verbinden, zich niet in eikaars za'ken te mengen. Dat moet echter allen ten goede komen. Bovendien moet het begrip niet- inmenging scherp worden bepaald. Mus solini zal van dit punt niet veel verwach ten voor zijn Donau-conferentie. Dit is dan de lijst van punten, die Hitier Europa, na het -eerst geducht te hebben aangeblaft, als vertroosting voor gelegd heeft. Voor ons en de landen van ons type en van onze ligging, had hij de troost, dat Duitschland oen levensbelang ziet in ons onafhankelijk bestaan. Dit klonk alles zeer schoon. Zal het alles uitvoerbaar zijn? Intusschen worden in Duitschland ook binnenlandsche plannen aangekondigd. Zij komen neer op een gedwongen ieening, die de nijverheid zal worden opgelegd, en die feitelijk als een heffing zal wor den beschouwd, teneinde de politiek van werkverschaffing en wapening te kunnen voortzetten. De spaarbanken hebben reeds voor ©en half milliard moeten bloeden, de verzekeringsmaatschappijen eveneens, van de industrie wordt nog meer verlangd, daar zij partij trekt van de werkver schaffing, en men meent dat haar bezit slechts een verplichting tegenoveT de staat kan vormen, daar de staat het is geweest, die haar aan haar nieuwe win sten geholpen heeft. In werkelijkheid is de maatregel het gevolg van nijpend geldgebrek en van een overwinning van de radicaal-socialistische elementen in de nationaal-socialistische partij. PORTUGAL. Een ernstig complot om de regeering omver te werpen werd ver ijdeld, een vijftal officieren en 500 man vlootpersoneel is gearresteerd. ROME werd bjj een storm gehuld in wolken van stof, dat uit Afrika's woestijn afkomstig bleek. CHINA stelt zilversmokkelen straf baar met de dood omdat het de republiek in gevaar brengt. Uit de dagbladen van Zaterdag: BIJ OTTERSUM is 'n tabakssmokke laar op Ned. grondgebied door Duitsche douanebeambten, die eveneens op Ned. grondgebied kwamen,, met kogels zwaar gewond. Dat muisje zal ©en staartje heb ben. TE BRIELLE is een 13-j. jongen met het pedaal van zijn rijwiel in aanraking gekomen met -de tramrails. Hij raakte te water en verdronk. TE R'DAM liep een 5-j. kind achter ©en tram om tegen een andere tram aam De jongen kreeg een klap, viel en werd door ©en auto gedood. LIMBURG. Het mijneonflict is van de baan na ©en conferentie van vier uur van- beide partijen in tegenwoordigheid van Ministers Van Lidt de Jeude, sTotemaker, en prof. Aalberse, "Yijksbemiddelaar op het Dep. van Waterstaat te Den Haag. KOPENHAGEN. De alg. raad van het Internationaal Vakverbond besloot tot 'n actie ten gunste van ontwapening en te gen de oorlog. Het aangenomen rapport verklaart, dat de arbeidersbeweging aan de regeeringen een internationale conven tie tot -ontwapening moet opdwingen. IN ZWEDEN zal het 500-j. bestaan van de Rijksdag feestelijk worden herdacht. ITALIË heeft de twintigste verjaardag van zijn deelnemen aan de wereldoorlog enthousiast gevierd. (Heeft die oorlog-dan niets geleerd?) ITALIË. Mussolini heeft zich dank zij het onvermoeid streven van Eden en La- val laten vin-den voor een vreedzame op lossing van het geschil met Ethiopië. MEXICAANSCHE bandieten overvielen een zilvertransport in Jalisco. Zij ver moordden -de begeleiders en roofden 300.000 peso. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Q 0 Handelsinformatie- en Incas- 0 sobureau voor de Midden- 0 stand, opgericht 1864, biedt 0 in deze tijd groote voordee- 0 len. 0 Een volledig prospectus, 0 waaruit zulks duidelijk blijkt 0 met een ex. van de 14-daag- Q 0 sche zeer verzorgde courant O 0 wordt op schriftelijke aan- 0 vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. TEXELSCHE COURANT 30 31 12 3 4 5 Juni 7,42 8.51 9,32 10,12 10.51 11,29 12 12 LICHT OP R1IWIELEN en R11TUIGEN 9 34 0

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1