De Nieuwe Texslsche Courant Wat er op de „Remavi" te zien is No. 4950 485te Jaargang Woensdag 5 Juni 1935 20 pet. korting EERSTE BLAD. Van ?;#eek tot week Uw advertentie in dit blad wa op Texel huia aan huis gekom is sinds 1 Juli 1930 in dft blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter rewde van Texel v.m. (nam. ongeveer J/i uur later.) 6 7 8 9 10 U 12 Juni 12,62 1.06 2,02 2,51 3,43 4,42 5C*37 R1|WIELEN en R1ITUIGEN 9,42 ENGELAND VOELT ZICH BEDREIGD. De veranderingen in de regeering, welke in Engeland op til ziijn, hebben, naar het schijnt, voor de internationale politiek ook groote beteekenis. Men wenscht nu in liet Britsche regeeringskamp een krach tige, militaire politiek, en daarvoor acht men Ramsay MacDonald niet de geschikte leider. Het is een geluk voor Europa, dat hij niet door een der scherpslijpers van rechts verdrongen wordt, maar dat 'n zeer gematigd en bezadigd man in zijn plaats komt: Baldwin. Ook Sir John Simon scliijnt te moeten plaats maken voor een krachtiger- figuur, eveneens van kalme aard, n.l. Anthony Eden. Het is echter zeer opmerkelijk, dat juist deze twee vreedzame mannen nu kunnen optreden als voorvechters eener politiek, waarvan zij kort geleden nog niet gedroomd zul len hebben. Men acht het gevaar, dat van Duitschland dreigt, blijkbaar zeer groot, in Engeland, al acht men het niet onmid-i dellijk voor de deur staande. Baldwin heeft dit heel duidelijk te kennen gegeven in een rede, die hij Maandag voor een groote bijeenkomst der conservatieve vrouwen gehouden heeft. Mussolini heeft, met zijn gewone voorliefde voor krachtige taal, dezer dagen verklaard, dat nu de ontwapening van de baan is. Wat de Brit sche staatslieden zeggen klinkt voorzichti ger, maar hun daden spreken dezelfde taal. Zij gaan Duitschland achterna, met een uitbreiding van hun luchtvloot, die van de Britsche nijverheid groote inspanning zal eischen. Engeland wil nu niet meer achterstaan bij eenige mogendheid in West-Europa, wat zijn luchtwapens be treft. Tot nog toe had het zich hieraan niet zooveel gelegen laten liggen. Bald win gaf in zijn rede tot de conservatieve vrouwen duidelijk te verstaan, dat deze maatregelen alleen door Duitschland wa ren uitgelokt. Hij legde uit, waarom En geland het overwicht in de lucht van Frankrijk sedert de oorlog had kunnen dulden. Tegelijkertijd blijkt de Britsche admiraliteit haar denkbeeld om de groote pantserschepen een maximum maat van 25.000 ton te geven, te hebben verlaten, en gaat ze weer een linieschip van 35000 ton op stapel zetten. Engeland is blijk-» baar zeer bezorgd. Dat heeft de rede van Hitier niet kunnen verhelpen, al is zij ook niet slecht ontvangen. ITALIË—ABESSINIË* Wat er in Europa op het spel stond. Het geschil tusschen Italië en Abessinië was het gevaarlijkste vraagstuk van deze dagen. Steeds meer kreeg men de indruk dat Italië ver-strekkende doeleinden na jaagde met zijn waarlijk onredelijke eischen tegenover Abessinië. Italië ging, voort zich machtig te versterken in Oost- Afrika. Ondanks de moeilijkheden, waar mee Italië in Europa te kampen heeft, scheen het toch van zins een avontuur in Abessinië te wagen. Dat was noch Franschen, noch Britten naar de zin. Slechts te Berlijn zag men ontvangt u bij ons bij aankoop van een SWAN of BLACKBIRD, wanneer u gebruik maakt van het tijdelijk ruilaanbod. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. EMILIO DE BONO. Opperbevelhebber der Italiaan sche troe pen in Oost-Afrika. met zeker leedvermaak en zekere verwach ting, hoe Italië zijn hand ging steken in iets, dat men te Berlijn voor een wespen nest van extra kaliber hield. De vrienden echter trachtten Rome tot vreedzamer in zicht te brengen. Zij konden deze ver zwakking van de mogelijke bondgenoot in een Europeesch conflict niet hebben. Ver der past het optreden van Italië heel weinig in hun politiek van versterking van de Volkenbond. Abessinië bad een beroep op Genève gedaan en Oenève kon zich op geen manier daaraan onttrekken. Zou het weer uitloopen op een geschiede nis als van Mandsjoerije? Of zou men, zoo men het Volkenbondsrecht hand haafde, Italië misschien zien wegloopen uit de Volkenbond, zooals Japan dat had gedaan? Het waren alles redenen voor Londen en Parijs om het uiterste te doen, ten einde Italië tot vreedzamer- beleid te brengen. Parijs en Londen oefenden daar bij een druk uit, die Rome moeilijk ver droeg, en die nog juist niet tot een con flict leidde, omdat er naar buiten niets feitelijks van uitlekte. Het prestige van Italië eischte, dat dit zich gedragen kon - alsof er niets was gebeurd. In werkelijkheid had Lavai reeds bij zijn bezoek aan Rome Italië gewaarschuwd. En de Engelschen hadden naar Stresaeen speciale deskundige in Afrikaansche aan gelegenheden, Thomson genaamd, mee genomen, om de Italiaansche vrienden uiteen te zetten, dat zij zich op een ge vaarlijke weg bevonden, en dat Engeland niet daarin kon berusten. Was dit nu en kel bezorgdheid voor Abessinië of voor de Volkenbond, en enkel een vasthouden aan de letter van het verdrag der drie betrok ken groote mogendheden, dat de onge reptheid der zelfstandigheid van Abessi nië waarborgt? In werkelijkheid hielden Parijs en Londen naast 'deze redenen er ook zelfzuchtiger overwegingen op na. Zij wisten, dat Italië zich het pro tectoraat over Abessinë trachtte te ver zekeren, dat het eens verkregen, maar daarna weer, in 1896, op het slagveld van Adoea verloren had. Dit protectoraat zou Italië de beschikking geven over het groote reservoir van eerste kwaliteit krijgslieden, die Abessinië vormt. Dat zag men tocli liever niet. Verder zou de eco nomische heerschappij van Italië in Abes sinië de ruïne beteekenen van de spoor weg, die de Franschen, uitgaande van hun haven Djiboeti aan de~Roode Zee, naar Addis Abeba, de hoofdstad van Abessinië, hebben aangelegd. Die spoor weg rendeert toch al heel slecht. Voor de Engelschen bestaat er nog een biezonder belangrijke reden om niet te wenschen, dat de Italianen meesters worden van Abessinië. Daarmede zouden dezen im mers ook de macht krijgen over het brongebied van de Blauwe Nijl, die in het hoogland van Abessinië ligt. De Blauwe Nijl levert de irrigatie, en daar mede de mogelijkheid voor welvaart, van Soedan. Lord Gromer heeft indertijd reeds gezegd: De Blauwe Ndjl voor Soe dan, de Witte Nijl voor Egypte. Na deze uiteenzetting zal men te beter de leven dige belangstelling en het krachtige optreden voor Abessinië van Londen en Parijs begrijpen. Maar laat ons niet erover klagen. Want het heeft nu te Oenève zegenrijke gevolgen gehad. Het is zeer spannend toegegaan in Oenève, er is veel met Rome getelefo neerd, waarbij Mussolini in hoogst eigen j>ersoon aan het andere einde van de draad stond. Ten slotte is er nog een bijeenkomst noodig geweest, die tot heel diep in de nacht duurde. Maar toen had men ook bereikt, wat slechts de alleringewijdsten mogelijk hadden ge acht. Abessinië en Italië hadden beiden hun goedkeuring gehecht aan een reso lutie, die door de Volkenbondsraad was aangenomen. WAAR? We hadden Zaterdagmiddag het ge noegen tegenwoordig te zijn bij de offi- cieele opening van de tentoonstelling op het gebied van Reddingwezen, Marine en Visscherij welke onder de naam „Rema vi" te Den Helder is aangericht. Oe vindt haar aan de Buitenhaven, ten deele- ondergebracht in de groote exercitiéloods hij de Vischafslag aldaar ten 'deele op het plankier vóór het gebouw. DE OPENING. De officieele opening geschiedde te 2.30 uur in tegenwoordigheid van een groot aantal autoriteiten, onder wie wij ook burgemeester en mevr. Oort opmerkten door Z. Exc. de Minister van Defensie, mr. dr. L. N. Deckers. Minister Deckers constateerde, dat er drie factoren zijn, die ons door de hui dige crisis-moei lijk heden heen moeten hel pen: soberheid, tucht en liefde. Wij ziiï- llen daaraan liet best het hoofd kunnen bieden, wanneer we in alles de grootst mogelijke soberheid betrachten. Orde en tucht moeten ons leiden bij onze pogin gen, om bij alle druk van deze tijd ons toch staande te houden. De visscherij heeft met groote moeilijkheden te kampen en maakt daarom aansjxraak op aller steun en belangstelling. Aan de Marine danken we de schoonste bladzijde van onze ge schiedenis. Moge deze tentoonstelling de belangstelling ook voor de Marine ver- grooten. Voor liet reddingwezen heb ik diej>e eerbied. Qeen hoop op een hooge belooning of zucht naar macht of roem is het, die onze redders drijft, maar louter liefde jegens medetnenschen, die in nood verkeeren wanneer een stormr is losgebarsten. in liet vertrouwen, dat soberheid, tucht en liefde ons leven zouden beheerschen, verklaarde sp. de ten toonstelling voor geopend. WAT KOST HET? De tentoonstelling is toegankelijk tegen betaling van 25 ct. p>er j>ersoon; kinde- ren onder geleide 15 ct.; kinderen in klasse-verband 10 ct. Aan het gebouw, telefonisch aangeslo ten onder no. 800, is een danszaal met cabaret en een restaurant verbonden. Ge legenheid tot stallen van fietsen, auto's, enz. vindt men bij de Remavi. Helaas is het officieel programma pas op de dag van de opening gereedgeko men, waardoor wij behoudens enkele korte berichten nog niet in de ge legenheid waren officieele miededeelingen te doen. Hier volgt thans een beknopt overzicht van hetgeen de Remavi biedt. Het is over het geheel een interessante; tentoonstelling, ieders aandacht ivaaird. HET PROGRAMMA. In Boekhandel Parkstraat is voor 15 ct. een boekje te bekomen, dat in 64 pag., druks een volledig beeld geeft van wat de Remavi te aanschouwen geeft. Ieder bezoeker zoxge, dat hij zoo'n Gids heeft. WOENSDAG 5 Juni. 10 uur: Ojiening; 14 uur: vliegdemonstratie, ook boven de Remavi, o. a. zweefvluchten, auto-giro- viuchten, bommenwerpen, oppikken en wer pen van berichten, kunstvliegen, enz.15 —16 uur: Demonstraties in de duiktank (stand Onderzeedienst); 15.3018 uur: Concert in het Restaurant; 1924 uur: Gelegenheid tot dansen; 19.15 Rondgang van Stedelijk Muziekcorps door de stad; start van Werfpoort; 2024 uur: Con cert en cabaret in het restaurant; 20.15 21.45 uur: Concert op de Remavi door Harmoniekapel Winnubst; 2122 uur: De monstraties in de duiktank; 22 uur: Ver tooning film N.V. Bataafsche Import-Mij.; 24 uur sluiting. AUTO-GIRO. (Molenwiek-vliegtuig.) VRIJDAG 7 Juni. 10 uur: Opening; 15.30—18 uur: Concert in het restaurant; 1924 uur Gelegenheid tot dansen; 19.15 uur: Rondgang door de stad van Winnubst, start Timorpark; 2024 uur: Concert en cabaret in het restaurant) 20.15—21.45: Conoert Oranje-Harmonie kapel; 21—22 uur: Demonstraties in de duiktank; 22 uur: Vertooning film over de kustverlichting; 24 uur: sluiting. ZATERDAG 8 Juni. 10 uur: Opiening; 13.30: Aanvang watersportfeest in de Bin nenhaven, bij de Remavi, balsjiel voor motorbooten, boeitjes oppikken, tournooi- varen met vletten, estafette-wedstrijd, ge- costumeerde optocht in cano's; 15.3018 uur: Concert in het restaurant; plm. 16 uur: Aankomst deelnemers aan de wim- peloptocht. Ieder deelnemer zal een bron zen plaquette ontvangen. Aan deze tocht kunnen deelnemen auto- en motorrijders uit alle deelen van het land. Kosten: 12.50, te storten op giro Rott. Bankveri eeniging. Inlichtingen omtrent route, te volgen om de vereischte wimpels te be machtigen: F.Orunwald, Molengr. 7 Aan melding vóór Vrijdagavond 8 uur. Eind punt van de tocht: Badhotel Huisduinen, waar de deelnemers door de Remavi een vischlunch aangeboden wordt; 16—17 uur: en 21—22 uur: Demonstraties in de duik tank; 19—1 uur: Gelegenheid tof dan sen; 20—1 Uur: Vroolijke scheepsavond in het restaurant, met apppelhappjjen, zang- en roo'wedstrijd, enz. om fraaie prijzen; 1 uur: sluiting. ZONDAG 9 Juni. 12 uur: Opiening; 15.30—18 uur: Conoert en cabaret in het restaurant en gelegenheid tot dansen; 19 1 uur: Gelegenheid tot dansen; 201 uur: Cabaret in het restaurant; 1 uur: sluiting. DONDERDAG 6 Juni: 10 uur: Opi ning; 14 uur: Embarkeeren op divert stoomschepen en andere vaartuigen vooi een tocht op het Marsdiep. Ligplaats bi de Remavi. Kosten: 50 ct. p.p. Kaarten tj voren aanvragen aan loket Remavi of Ven keershuis Velthuys, Kanaahveg 91. Op d« schepen kunnen op het Marsdiep de zeilt wedstrijden, de oefeningen met onderzee- ers en watervliegtuigen, enz. van nabij worden gevolgd. Bij gunstig weer strekt de tocht zich langs het Huisduiner strand tot buitengaats, uit. Terug in de haven te Den Helder om plm. uur: Conoert in het ui.r: Gelegenheid tot dansen; gang door de stad van IV Kunstzin, start Koningsplein; 20—24 uur; Conoert en cabaret in net restaurant; 20.15 21.45: Conoert van de Staf muziek; 21 22 uur: Demonstraties in de duiktank; 24 uur: sluiting. GIDS VOOR DE REMAVI. 64 blz. tekst met foto's. 15 ct. BOEKHANDEL PARKSTRAAT. TEXELSCHE COURANT LICHT OP 1BB JÉ6f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1