De Nieuwe Texelsche Courant MAGGI5 KING No. 4954 48s" Jaargang Woensdag 19 Juni 1935 EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten Van 'veek tot week Problemen van deze dagen. SOEPTABLETTEN EEN WACHTER VOOR UW MOND V THANS MAAR PER TABLET VOOR 2-3 PORTIES volkomen zuiver en van onvervalste kwaliteit is dus: PEPERMUNT TONNEMA 8. C'E SNEEK TEXELSCHECOURA (Jw *1 vrrtentie m dit blad op Texel huis san huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 tn dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij, v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tef 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer yf uur later.) 20 21 22 23 24 25 25 Juni 11,58 11.43 1,12 2,— 3,— 3,50 5.07 LICHT OP RljWIELEN en RIITUIGEN 9.53 UITOEFENING KIESRECHT door personen, die in dienstbetrekking zijn. De Burgemeester van Texel herinnert personen bij wie, en bestuurders van bij zondere ondernemingen en instellingen, waarbij personen, die den leeftijd van vijf en twintig jaren hebben bereikt, in dienstbetrekking zijn: dat zij, volgens art 55 der kieswet, ver plicht zijn te zorgen, voor zoover niet bij algemeenen maatregel van bestuur vrij stelling is verleend, dat ieder van dezen, die bevoegd is tot een te houden stem-, ming mede te werken, gedurende ten minste twee achtereenvolgende uren, tus- schen acht uren des voormiddags en vijf uren des namiddags, daartoe gelegenheid vin de; dat zij, volgens art. 56 van genoemde wet, voor zoover- arbeid wordt verricht, in fabrieken of werkplaatsen, verplicht zijn te zorgen, dat in het arbeidslokaat en, zoo er meerdere arbeidslokalen zijn, in het grootste of wel in meer dan één ar- beidslokaal, gedurende twee werkdagen vóór en op den tot stemming bepaalden tijd op een zichtbare wijze is opgehangen een door hen of van hunnentwege onder- teekende lijst, de twee achtereenvolgende uren, bovenbedoeld, vermeldende, voor elk afzonderlijk of groepsgewijze of voor allen gezamenlijk; dat, volgens art. 151 der kieswet, over treding van bovenstaande voorschriften wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste veertien dagen of geldboete van ten hoogste vijf en zeventig gulden. Bij Koninklijk besluit van 27 Mei 1929 (Staatsblad no. 265), gewijzigd bij Ko ninklijk Besluit van 13 Augustus 1930 (Stbl. no. 363), is in verband met het vorenstaande bepaald, dat vrijstelling wordt verkend aan de in art. 55 der kies wet bedoelde personen en bestuurders van biezondere instellingen en onderne mingen ten aanzkn van bij hen in dienst betrekking zijnde personen, welke uit hoofde van die dienstbetrekking op den dag der stemming tusschen de in vermeld artikel genoemde tijdstippen niet gedu rende twee achtereenvolgende uren ver toeven in de gemeente, waar zjj bevoegd zijn aan de stemming deel te "nemen, of in een aangrenzende gemeente. lijsten, op te hangen in fabrieken en werkplaatsen, als in art. 56 der kieswet bedoeld, zajn ter gemeentesecretarie ver krijgbaar. Texel, 14 Juni 1935. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt 9 in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, 9 waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- 6 sche zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden kan een speciale overeenk. getrof fen worden. LICHTPUNTJE: SIR JOS. STAMP (Eng. eco noom): Over liet geheel valt er in het economisch leven verbete ring te bespeuren. Bij mijn bezoek aan Amerika ook zag ik overal teekenen van welvaart. STEMMING. De Burgemeester van Texel brengt ter openbare kennis, dat op Vrijdag 21 Juni 1935, van des morgens acht uur tot des namiddags vijf uur, zal geschieden de stemming ter verkiezing v.d. leden van den Gemeenteraad. Herinnerd wordt aan de verplichting, opgelegd bdj art. 72 tweede lid, der kies wet, dat ieder, die volgens de kiezerslijst bevoegd is tot de keuze mede te werken, zich binnen éten voor de stemming te- paalden tijd ter lÏÏtocfening van zijn kies recht moet aanmelden bij het stembureau van het voor hem op de kiezerslijst aan gewezen stemdistrict. De kiezer, die aan deze verplichting niet voldoet, wordt, tenziij, van eene gel dige reden van verhindering blijkt, ge straft met geldboete van ten hoogste drie gulden. Indien tijdens het plegen van de over treding nog geen twee jaren zijn ver- loopen, sedert een vroegere veroardeeling, van den schuldige wegens gelijke over treding onherroepelijk is geworden, wordt geldboete van ten hoogste tien gulden opgelegd. Tevens wordt de aandacht gevestigd op: Artikel 128 van het wetboek van straf recht, luidende: Hij die opzettelijk zich voor een ander uitgevende, aan eene krachtens wettelijk voorschrift uitgeschre ven verkiezing deelneemt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar. Artikel 150a der kieswet, luidende: Hij die bij een verkiezing als gemachtigde stemt voor een persoon, wetende dat deze overleden is, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één maand of geldboete van ten hoogste duizend gulden. Texel, 14 Juni 1935. De Burgemeester voornoemd, W. B. OORT. STEMT JOH. PARLEVLIET. O - NO. 10 VAN LIJST 9. LAMMERENMARKT. Bij een aanvoer van 2412 stuks was de Iammerenhandel Maandag tamelijk stug. Prijzen van f4.50—f6.50. Gemid deld f5.50. FOKVEEDAG. De jaarlijksche fokveedag is voor dit jaar bepaald op Woensdag 5 September a.s. Er zal zoowel gelegenheid worden gegeven voor het inzenden van wolvee als van geregistreerd rundvee. OUDESCHILD. VISSCHERIJ. Aangevoerd aan de vischafslag: 10 Juni: 100 Kg. vrije garnalen. 11 Juni: 511 Kg. vrije garnalen. 12 Juni: 54 Kg. vrije garnalen. 13 Juni: 658 Kg. vrije garnalen. PRINS HENDRIK-POLDER. EXAMENS. Onze plaatsgenoot, de heer C. van Groningen, heeft met goed gevolg het onderwijzersexamen (L.O.) afgelegd. Na eenige voorbereidende studie per schriftelijke cursus, die hij wist te vol gen, hoewel het landbouwbedrijf, waarin hij werkzaam was, hem slechts weinig vrije tijd liet, werd hij, nu twee jaar ge leden, toegelaten tot de derde klas van de Gereformeerde Kweekschool te Am sterdam. In deze twee jaar heeft hij zeer hard gewerkt. In veel was de klas hem. voor, maar het duurde niet zoo heel lang ot hij was een der beste van de leerlin gen. Met prachtige cijfers heeft hij thans de akte behaald, zoodat de voorzitter van de examencommissie hem nog een extra woord van lof heeft gebracht. Onze beste wenschen vergezellen deze jonge onderwijzer. ZATERDAGAVOND. AFRIKA en AZIE drukken hun stem pel op de Europeesche politiek en zetten alles op losse schroeven, wat eenige we ken geleden nog zioo hecht en sterk leek. Toen scheen het alsof DUITSCHLAND gel teel alleen stond in de wereld en zou moeten bukken voor de bedreiging van het z.g. Stresa-firont, n.l. de vereem'gde machten van FRANKRIJK, ENGELAND en ITALIË. En ziet. Nog geen maand later wan kelt dit trotsche front en schudt Hitier steeds krachtiger aan de peilers, die het schragen. 5 STEMT JOH. PARLEVLIET. NO. 10 VAN LIJST 9. x De zeer handige politicus Benesj, mi nister van buitenlandsche zaken van TSJECHO-SLOWAKIJE, is van schrik naar MOSKOU vertrokken, om daar hulp en troost te zoeken voor de dreigende ge varen. Zijn land heeft nu eenmaal de on aangename eigenschap geheel te zijn op gebouwd uit stukken van Duitschland en de vroegere dubbel-monarchie Oostenrijk- Ho ngarije. Bij de laatste verkiezingen is nog eens duidelijk gebleken, welk een macht de Duitsche inwoners in het land vormen en het is dan ook volkomen begrijpelijk dat Benesj tracht hulp en steun te vin den tegen het steeds sterker wordend Duitschland. Tot dusverre werd de onaf hankelijkheid van Oostenrijk en Tsjedho- Slowakije voldoende gewaarborgd door de anti^Duitsche politiek van Frankrijk en Italië maar dit laatste land is zoo he vig teleurgesteld door de houding van zajn vriend Engeland, in de Abessinische kwestie, dat het thans lonkjes werpt in de richting van Berlijn en zich lang zoo agressief niet meer toont jegens Hitier.. Het is onder deze omstandigheid begrij pelijk, dat Benesj buitengewoon blij is, zoo hartelijk te zijn ontvangen in Moskou Dat was aanmoedigend. Als de berichten juist zijn, dat Rusland zich bereid heeft verklaard de politiek der Kleine Entente inzake de onafhankelijkheid van Oosten rijk te steunen, dan is dit succes van de Tsjechische minister niet zonder belang. HET GELE GEVAAR. Echter is de waarde van dit bondge nootschap geheel afhankelijk van de ont wikkeling der dingen in het Verre Oos ten. JAPAN is meer uittartend dan ooit tevoren en schijnt er alles op te zetten om geheel NOORD-CHINA met Pe king incluis in te palmen. Rusland heeft dus in Azië zorgen ge noeg en zal als bondgenoot in Europa vooreerst wel weinig waard zijn. Het is toch immers duidelijk, dat Ja pan in de overwinningsroes er wel eens niet voor zou kunnen terugschrikken om een greep te doen naar het Russische deel van het eiland Sachalin en naar de oor- logshaven van Wladiwostok. Er zijn twee landen, die naast Rusland met angstige bezorgdheid de ontwikkeling der dingen in het Verre Oosten gade slaan, .1. AMERIKA en ENGELAND. Zij hebben er beide groot belang bij het onmetelijk Chineezenrijk als afzetgebied te behouden, nog ongerekend het gevaar dat de eigen koloniën in Oost-Azië Ioo- pen bij een te groote machtsontwikkeling van Japan. Ot Jij echter reeds nu 6ereid zulfen zijn door hun militaire kracht Japan in zijn veroveringspogingen te remmen, valt te betwijfelen. Japan is geen katje om zonder hand schoenen aan te pakken, waarbij nog komt, dat men het in Amerika misschien beter zal vinden om Tokio nog maar voor- loopig een paai- vette brokken te laten ophappen. Deze landhonger van Japan is voor het land zelf immers buitengewoon gevaarlijk, omdat het hier gaat om gebie den van zulk een geweldige uitgestrekt- lieid, dat de volledige pacificatie geheele legerscharen zal vastleggen. De toestand in China is niet zonder ge vaar voor een groote botsing tusschen blank en geel. AMERIKA en ENGELAND laten wel niets los, maar men kan er zeker van zijn, dat zij zich op alles voor bereiden en reeds thans de pionnen ver zetten, die straks het Japansche gevaar moeten keeren. Er kan geen kanon of geweer naar Afrika worden verscheept, of Mussolini schettert het rond, opdat we allen maar goed zullen weten, welke geweldige mili taire maatregelen de Duee neeint, om het stoute Abessinië te tuchtigen. Het kan natuurlijk 's mans aard zijn en hoogst ernstig bedoeld, maar in het algemeen maakt hij toch meer en meer- de indruk van de blaffende hond die niet bijt. Japan zegt weinig, maar grijpt raak. Mussolini daarentegen bralt en pocht, doch van daden blijkt nog weinig. Voor de veiligheid inEuropa is de laatste methode veel verkieselijker. Laat de Duoe maar- flink schelden. Niemand wordt daar heet of koud van en des te luider hij tiert, des te dichter ko men wij tot 'n mogelijke oplossing van het conflict. KOOKT ELECTRISCH GEEN VUILE PANNEN. Stelt bij het kiezen Uwer versnaperingen een wachter voor Uw mond. Laat alleen datgene Uw lippen passeren, hetwelk Het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1