thans m,W@^©L No. 4955 48"eJaargang Zaterdag 22 Juni 1935 yTStrj;llXr al£R w Voor de Zondag. Jrfooie witte landen,' 3S(t. 30 et. 2 PER HALF POND EERSTE BLAD. EIGEN IK. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Texelsche Berichten Sommige menschen maken meer dan anderen de indruk, dat ze alles op zich zelf conoentreeren en niet in staat zijn personen en dingen te bezien, afgeschei den van de verhouding, waarin deze staan tot hun eigen persoon. We kun nen liet geen gewoon egoisme noemen. Dit toch, hoewel ons allen aangeboren, is bestemd zich te wijzigen naar gelang van de staat van zedelijke ontwikkeling die we vermogen te bereiken. Een kind is geheel egoist; maar de natuurlijke gang van zaken is, dat zijn kring zich van lieverlede uitbreidt en dat meer en meer een gezichtspunt zijn deel wordt, waarblij (hooger drijfveeren dan het eigenbelang zich doen gelden. Nog een hooger soort egoisme, de mensch ingeschapen, is de drang naar verwezenlijking Van zijn innerlijke aspi raties, het streven naar inwendige har monie, waardoor zich het vooruitzicht opent op vrede en geluk. Maar ook dit laten we voor 'het oogenblik ter zijde. Elk 'mensch vindt in zichzelf een we reld in het klein. Het is dus niet meer! dan natuurlijk, dat hij inwendig de kern zoekt, die zich naar alle kanten moet ontwikkelen en dat die ontwikkeling dan liet meest betrouwbaar is, als zij van die kern is uitgegaan. Een kind zal het gron digst in de aardrijkskunde worden inge wijd wanneer men het doet aanvangen op de plek, waarop het staat en de lerin gen, daaromheen getrokken, langzamer hand grooter maakt. Gu'oote sprongen zijn uit den booze, want zij verwarren meer dan dat zij verduidelijken. We mo gen het danook een fout noemen, wan neer we van kinderen op het gebied van opoffering meer eischen dan ze voorals nog kunnen geven. Doen we dit, dan loo- pen we op de tijd vooruit en ontstaat het gevaar, dat ze tegenzin krijgen in datgene wat zij later als het hoogste moeten be schouwen. In dit alles zit echter een element, dat bij een egocentrisch per soon ontbreekt: het element van vooruit gang. We denken bij deze laatste veel eer aan stilstand, aan beperktheid, aan onvermogen. Hij beneemt zich zelf het vrije uitzicht; en evenals men in een besloten ruimte alle begrip van verhou ding kwijt raakt en het verleert, de din gen bij onderling*? vergelijking te schat ten, zoo bestaat voor hem geen andere maatstat dan het eigen aanvoelen en het daarnaar taxeenen. Hoe die taxatie in staat is te bedriegen, behoeft hier nau welijks te worden betoogd. Het ongeluk kigste is ,dat zij het veelal niet aan zich-i zelt bekennen maar zich onbevredigd voelen zonder recht te weten waardoor. Het eenige doeltreffende geneesmiddel wordt door hen niet begeerd en dienten gevolge ook niet gevonden. Steeds zijn z)ij geneigd zich verongelijkt te voelen en de schuld bij anderen te zoeken. Hoe veel gelukkiger zouden zij kunnen zijn. ZONDAG, 23 Juni 1935. llllllllllllinilllllllllllillilllllllllllllllllinilllKKIHlllI llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. iiiiiininiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZONDAG. Als datgene, wat wij aanvatten, niet geregeld en met krachtige hand wordt af gedaan, hoopt zich alles zóó op, dat geen mensch meer orde kan brengen in di.e chaos. MAANDAG. Wees onder de menschen een doove, die hooren, een blinde, die zien, en een stomme, die spreken kan. DINSDAG. Niet ieder genoegen moet men najagen; slechts het genoegen, dat tot iets goeds leidt. WOENSDAG. Ook bij het slechtste wezen ontwaakt bet hart, als men het roept. DONDERDAG. Men wordt nooit gelukkig als men het geluk van een ander met voeten treedt. VRIJDAG. Er loopt veelal een groote lijn door ons bestaan, maar toch zijn het kleinigheden, die de som des levens uitmaken. ZATERDAG. Wanneer gij u niet naar uw geweten voegt, zal uw geweten zich naar u voegen. En dan zijt ge verloren. Catholic Mission Giriama P.O. Mariakani, Kenya Colony, Br. E. Africa. Geachte heer redacteur. Sinds mijn laatste schrijven heb ik re gelmatig uw krantje mogen ontvangen en Ik behoef u niet. te zeggen, hoe dankbaar ik er voor ben. Iedere Texelaar, vooral' in den vreemde, zal zijn regelmatig toe gezonden Texelsch nieuws niet graag willen missen temeer naarmate men verder „van honk" is. Lang leve het „Texelaartje!" Verschillende lezers, binnen en buiten Holland waar liet krantje al niet ge lezen wordt! vroegen me sindsdien een vervolg te schrijven op mijn eerste ar tikeltje. Zoolang ik er de tijd. voor kan vinden natuurlijk graag. Want als ik hier aan de armsten onder de armen eenig goed kan doen, is het grootendeels dank zij de Texelsche edelmoedigheid, waarvan de herinnering me nog week maakt. Vooreerst heb ik een correctie te ma ken op wat ik schreef: mijn volksstam telt geen 30.000 koppen, maar heel dicht aan 100.000. Verders kan er niet aan een slangen-leer-handtaschjes en damesschoe nen-industrie worden gedacht, want alle slangen, die ik hier dagelijks zie, zijn groen of zwart, grauw of leelijk bruin en allemaal effen geteekend. Vervolgens was de groote hitte, die ik beschreef ik arriveerde in de zwoele tijd vóór het groote regenseizoen abnormaal, en kwam ik sindsdien tot de ontdekking, dat het gemiddelde klimaat hier „koel" kan worden genoemd en althans met een beetje goede wil en vergeleken met de kust in het algemeen. Nu had ik eigenlijk graag willen aan vangen met over m'n Radio te spreken. Edoch, toen .ik verleden week na een paar maanden afzondering Mombasa be zocht (daarvoor had ik vier uren te tippe len naar het naaste station), vertelden m'n Hollandsche vrienden daar op het kantoor van de Twentsche Overzee Maat schappij, dat het niet de moeite waard was een bestaand ultra-korte-golf radio, op batterijen te koopen, maar dat ik beter kon wachten, totdat over eenige maanden het geperfectionneerde Philips' toestel zou uitkomen. Waartoe werd besloten. En zoo ben ik dan weer terug in Giri ama, na onderweg, bij gemis aan radio een oude ossenkar te hebben gekocht voor 20 pop. De volgende week, op een extra koele dag, gaan m'n vier ossen hun eerste les krijgen. De maïs begint al langzaamaan te rijpen (3 maanden tusschen zaaien en oogsten) en de voedselnood wordt nij pender bij de dag. In het begin van de week liep ik door de „school" en zag twee jongens van misschien acht en tien jaar rechtuit op de grond liggen, terwijl de overige scholieren naarstig op hun leitje zaten te krassen. Ik vroeg m'n zwarte meester, die de rekenlessen diri geert, of ze ziek waren. Neen, was 't antwoord, ze hebben alleen maar hon ger. Natuurlijk ging ik eens gauw naar hun hut kijken (een soort ovale bijen korf, overal met gras bedekt), en jawel: vader en moeder slap bij het vuur ge-v hurkt (in Holland zou dat heeten: ziek te bed) en nog drie kinderen met de vin ger in de mond. Sinds twee dagen had den ze niets gegeten. Dezelfde dag vroegen me de school kinderen „mapera" te mogen plukken, d.i. een soort Afrikaansche peer, vol pitten, waarvan ik eenige boomen rondom huis heb staan en die me heel weinig be koren. Ik verbeeldde me, dat er nog maar een paar vruchten rijp waren, maar gaf hun graag verlof er de eetbare uit te zoe ken. Na een half uurtje kwam ik tot m'n schrik tot de ontdekking, dat al m'n boo men kaal gestroopt waren: rijp en onrijp, alles met huid en haar verslonden. Je moet maar honger hebben! Het gekste was, dat er niemand last van scheen te "hebben i n z'n buik. Het van alles eten, rauw en gekookt, van het veld en in het wild, heeft de negermaag zeker met een soort oementlaagje gepleisterd. Nog geen twee dagen geleden kwam een echt- werkzame man, wiens veel beter bewerkt veld ik dikwijls bewonderd heb, me met een hongerig gezicht zeggen, dat 's nachts al zijn cassava-wortels tot naast z'n huis gestolen waren. Hij had het wel ge hoord, maar durfde z'n huis niet uit, uit vrees voor 'n knoetslag op z'n knik-/ ker, of nog erger: een laffe vergiftigde pijl. PATER M. J. WITTE. (Wordt vervolgd.) Een slecht humeur is verkoud- |||j||+ beid der ziel. IIHIIIIIIIIIlllllllllillllllllilllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllHI llllllllllll Medcdeclingen llllllllllll iliilillllil van Texels Bioscoop-Theater llllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll DE PATROUILLE DES DOODS. Korte inhoud: Een patrouille der Engelsche cava lerie doolt eenzaam en verloren door de woestijn van Mesopotamië. De comman dant wordt neergeschoten en de sergeant, een oude veteraan, neemt bet commando over. Ze komen aan een kleine oase, waar ze besluiten, voorloopig te kampeeren. Arabieren sluipen om het kampement, schieten de schildwachten neer en stelen de paarden. Het kamp wordt belegerd door een onzichtbare vijand, waarvan men de aanwezigheid alleen maar merkt, door de met noodlottige zekerheid afgegeven schoten. Eén voor één worden de solda ten neergeschoten, als ze zich maar even buiten de dekking wagen. Twee soldaten, Cook en Mackay, willen trachten hulp te halenen enkel hun verminkte lijken, op hun eigen paarden gebonden, komen terug. De laatste, die het waagt het kamp te verlaten, is Brown, die er de voorkeur aan geeft vechtende te sterven. Drie zdjii er nu nog maar over: de sergeant, Mo- nelli en de krankzinnig geworden San ders. De redding schijnt nabij, als een vliegmachine over het kamp zweeft. Als de vliegenier uit zijn machine stapt, wordt hij door de onzichtbare vijand neerge schoten. Als de avond daalt, steekt Mo- relli het vliegtuig in brand om het als hulpsignaal te laten dienen. Sanders grijpt een brandend stuk hout en loopt daar mee de woestijn in. Morelli holt naar voren om hem terug te halen. Beiden wor den neergeschoten. Nu is nog alleen maar de sergeant over en als de Arabieren eindelijk tot een aanval overgaan, maait hij ze grijns lachend weg met een licht machinegeweer, dat hij uit het vliegtuig heeft gered. Als eenzame overwinnaar wordt hij ten slotte gered door een escadron cavalerie. Als tweede hoofdnummer een dol-ko- mische show-openette-film met pittige mu ziek en weelderige ensceneering. Een film om te gieren, in tegenstelling met de bovengenoemde, welke van een ernstig karakter is en de toeschouwer van begin tot eind in spanning houdt door de ont stellende avonturen, waarin de man schappen van de Patrouille des Doods worden meegesleept. GEBRUIK GEEN KOOKPLATEN 0 e.d. ZONDER deugdelijke 0 aardverbinding. 0 KOOKT ELECTRISCH 0 Gemakkelijk, zindelijk en goed. Vrijdagavond speelde een Texel-comb. tegen een elftal van De Mok; uitslag 7-5 voor de Mok. Het M-elftal zat goed in elkaar, vooral spil, keeper en rechtsbin nen vielen op. Handig wisten ze te pro- fiteeren van het soms minder goed op zetten der tegenpartij, terwijl snelheid en meer enthousiasme in het spel werden gelegd. Bij T. minder goed harmonieeren en minder hard werken dan soms noodig was. Intusschen een goede oefening, welke herhaling verdient. Zondagavond: Texel-comb. tegen een Scholierenelftal, (Texelsche jongens, die in den Helder op school gaan), werd een dcelpuntennegen, met 124 wisten onze jongens te verliezen. Van de aanvang af lukte bij de eene aanval alles en bij de andere niets. Met 92 kwam de rust. Daarna maakten de gasten 3 en T. 2 goals. Het verschil was wat groot. Zondag om 12 uur waren door de re gen enkele jongens weggebleven. Dit belette de anderen niet om een goede oefenpartij, te spelen, waarbij de kennis Van zuiver plaatsen en opstellen zeer goed werd benut. Van de training wordt nog steeds door veel leden, met veel animo gebruik ge maakt. Dit zal ons spelpeil zeker opvoe ren, maar blijft de wenken van Mr. Lae- vey opvolgen. Men schrijft ons: Door wijziging Arbeidswet is kinder arbeid nu, behalve in fabrieken, werk plaatsen, winkels, enz., ook verboden voor het in loondienst verrichten van huise lijke diensten. Deze kinderen mogen dus ten behoeve van een huishouding geen boodschappen doen, nóch arbeid ver richten als dienstbode, kindermeisje, enz. Hoewel jongens beneden 14 jaar of nog leerplichtig practisch niet in aanmerking komen voor dergelijke werkzaamheden, geldt het verbod ook voor hen. Het ver richten van huiselijke werkzaamheden in en ten behoeve van "het gezin, waarin het kind wordt opgevoed, blijft toegestaan. (Hé! Red.) TEXELSCHE COURANT j.KB^SflBRVEK ^HHQOORUS VttEMEUER CiROHVWGEN DOOS 20CT. TUBE 40 EN 60 CT. m A SPORTNIEUWS VOETBAL. ARBEIDSWET.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1