KING De llieuwe Texelsche Courant No. 4956 48steJaargang Woensdag 26 Juni 1935 Van 'veek tot week ZO ziet het zakje er uit, waarin Uw winkelier KING-PEPERMUNT per ons verkoopt, en ZO zien de afzonderlijke EERSTE BLAD. Texelsche Berichten DE NIEUWE RAAD. Brieven van Texelaars in den Vreemde. Uw advertentie in dit blad op Texel huia aan huis geteem. is sinds 1 Juli 1930 ka dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.ra (nam. ongeveer Vj uur later.) 27 28 2 9 30 1 2 3 Juli 6,30 7.42 8,25 9,^7 9 54 10.41 1124 RljWIELEN en RIITU1GEN 9.56 ZATERDAGAVOND. DE VREDE KWAM. Een even verheugend als opmerkelijk bericht is er dezer dagen gekomen uit Zuid-Amerika. Precies om 12 uur werd Wijdag 14 Juni aan het front in de Grand Chaco door de militaire aanvoer ders van Paraguay en Bolivia het bevel gegeven: „Staakt het vuren". Niet alleen in de landen, welke het aan den liijve hebben ondervonden, wat het beteekent, een oorlog te moeten voe ren in een gebied, dat bijgenaamd „De Groene Hel", honderdduizenden men- schenlevens opeischte en schatten gelds verslond, maar in geheel Zuid-Amerika was de vreugde over het ingaan van de wapenstilstand zoo groot, dat men el kaar naar zuidelijke aard in het openbaar omarmde, betoogingen hield, die herinneringen opwekten aan de too- neelen, welke zich afspeelden in de we reldsteden na het beëindigen van de oor log 1914—1918. Hieruit blijkt overduidelijk, dat een oor log, met hoeveel geforceerd enthousiasme ook begonnen, ten laatste maar een echte feestdag kent, de dag namelijk, waarop die strijd van mensclien onderling wordt beëindigd. We kunnen de inzet van de Chaco-oorlog, en de rechtskwestie 'hier verder onbesproken laten en de conclusie weergeven van nagenoeg de heele pers, dat de eenigen, die voordeel van de strijd in Z.-Amerika getrokken hebben, de wa penfabrikanten zijn, want Bolivia en Para guay zijn er zelf niet beter van gewor den, laat ons hopen, alleen maar wijzer. NOOIT MEER OORLOG. Van die wijsheid door ervaring, vindt men geluk kig ook voorbeelden in 'Europa, wanneer men oud-strijders van Engeland en Duitschlannd hoort verklaren, dat zij, die de loopgraven-ellende hebben gekend, geen oogenblik meer terugverlangen deze opnieuw te moeten doorstaan. Het is al veel gewonnen, dat de oud-soldaten uit de verschillende landen, zooals de Brit- sche, wagen het oud zeer te vergeten, en zooals de Duitsche het nog dezer da gen uitdrukten, aan hun woegere tegen standers, wagen om achting en respect. Maar het wordt direct weer moeilijker, wanneer we de Duitsche woordvoerder na mens de bond van oorlogsinvaliden tege lijkertijd hoornen verklaren: „Als iemand ons vraagt tegen wie wij ons dan be wapenen, is ons antwoord: Wij bewa- nen tegen niemand, wij bewapenen voor het Duitsche volk en wie dit niet begrij pen wil jvvenscht bewust ons volk zijn vei ligheid te ontnemen". De eenige verkla ring, waarin èn deze afkeer van oorlog, èn deze drang naar bewapening tezamen passen is: men wil de vrede, doch men durft zich er niet op voorbereiden, omdat het internationale wantrouwen nog onver minderd sedert de wereldoorlog heerscht. Eden slaat danook de spijker op de kop, wanneer hij in zijn rede over de noodza kelijkheid van collectieve veiligheid in Europa, vooropstelt, dat de naties bereid moeten zijn, om zich aan elkaar te onder werpen. Anders uitgedrukt, bedoelt hij dus terug te wijzen het kennelijk streven om in de verschillende internationale overeenkom sten, niet vvederzijdsche nationale belan gen, maar eenzijdig nationalistische of chauvinistische tendenzen te laten gel den. Practisch beteekent dit, dat er een beroep gedaan wordt op onderlinge offer vaardigheid, welke men beter in vredes tijd kan betrachten, teneinde de oorlog te voorkomen, dan zij het in 'n andere vorm in oorlogstijd om een voordee- lige vrede te verkrijgen. WIE WINNEN? Vast staat, dat nog nooit een volk iets bij een oorlog heeft gewonnen, wat met even zooveel woorden ten aanhoore van een 25.000 Duitsche strijders, ook een paar dagen geleden op de betooging te Oldenburg werd ver klaard. Maar vast staat ook helaas, dat men in Italië en Japan met deze waarheid blijkbaar geen rekening houdt, noch met de lessen, welke te trekken zijn uit de we reldoorlog en het jongste conflict in Zuid- Amerika. Mussolini heeft in een tweetal redevoeringen .vVaarvan er een werd uit gesproken bij liet vertrek van nieuwe troepen naar Abessinië verklaard, dat de strijd zal worden voortgezet tot welzijn van het volk en de eer van de vlag. Frankrijk, maar vooral Engeland, hebben getracht, hun collega van Stresa en de ontwerper van bet z.g. vier-mogendhe- den-pact ter bescherming van de Volken bond te overreden, om het in Afrika niet tot een militair conflict te laten ko men. Doch Mussolini hoeft hierop zeer tel gereageerd, door zich te beroepen op het voorbeeld, dat Engeland zelf gegeven heeft toen het bezig was het Britsche Imperium in de koloniale gebieden te ves tigen. En dientengevolge is eenige wrij ving ontstaan tusschen Londen en Rome en verschillende kleine maatregelen als 't verbieden van Britsche bladen in Italië, bewijzen welk een geprikkelde stemming er in Rome heerscht tegen de „Britsche schoolmeester". Gelukkig zetelt er in Engeland een nuchtere iregcering, welke uiterst gema tigd op deze Italiaanscbe uitvallen en maatregelen reageert. Baldwin schijnt be grip te hebben voor de overwegingen, welke klaarblijkelijk de buitenlandsche po litiek van Italië leiden. In een openbare vergadering heeft er zich toe bepaald, positief en niet agressief te zijn. Enge land wil de vrijheid, vrede en veiligheid voor eigen en voor andere volken, het strijdt voor Genève en hoopt Europa geleidelijk te brengen binnen de bescher mende kracht van een collectieve veilig- heid. Het is noodzakelijk, zoo betoogt hij, om te komen tot een bewapenings- bepsrking, vooral in de lucht, doch zoo lang deze nog geen feit is, zal Engeland zich militair blijven toerusten, om de veiligheid voor het eigen volk aldus te verzekeren. Warmwaterreservoirs: steeds heet water voor ca. 7 ct. per dag S.D.A.P.: J. Bruin, J. Henkes, T. Dogger R.K.H. Leber, S. Keijzer, J. C. KAGER. 3 9 Alg. Tex. B.J. Parlevliet, C. J. DE LUGT, P. Dros BI C.H.: S. DE WAARD, J. v.d. VIS S3 V.D.: A. El>e. m A.R.K. Vlaming. Met één oogopslag ziet ge in boven staand lijstje, hoe thans de zetels onzer vroedschap verdeeld zijn. De namen van hen, die als nieuweling hun intrede zullen doen, hebben we met hoofdletters gezet. Ware de Kieswet in Mei 1933 niet ge wijzigd, de zetelrerdeeling had op ietwat andere wijze moeten plaats vinden. In 1931 gold hier het stelsel van de grootste gemiddelden, thans dat van de grootste overschotten. We hebben becij ferd ,dat bij toepassing van het oude stel sel niet de Chr. Hist, een „overschot zetel" zouden hebben gekregen maar de lijst Alg. Tex. Belang. Immers heeft de C.H.-lijst bij toekenning van twee zetels een gemiddelde van 186 stemmen en de Alg. T. B.-lijst bij toekenning van vier zetels een gemidd. van 237. Een geluk voor de C.H., maar een strop voor de A.T.B. was, dat nu (omdat Texels raad nog geen 19 leden telt) het stelsel der grootste overschotten toegepast moest worden en dat na S.D.A.P. en R.K. de C.H. met 65 stemmen overschot een zetel extra mocht opeischen. Catholic Mission Giriama P.O. Mariakani, Kenya Colony, Br. E. Africa. (Vervolg). Mijn eerste zorg is danook voorloopig aan zooveel mogelijk mannen werk te ge ven en aldus een fatsoenlijk onderhoud voor hun familie. Sommigen probeerden in het begin hun vrouw te sturen, zooals ze voor al het werk plegen te doen, maar die Vlieger ging niet op. Met geld betalen durf ik ook al slecht, uit vrees, dat vrouw en kinderen dan nog niet te eten krijgen - want het is lang niet uitgesloten, dat paps er bier voor 'koopt van oudsher zijn de oudjes er ongelooflijk aan ver slaafd. Gezonde civilisatie in een chris tendom, dat zelftucht en plichtsbesef leert, behoeven ze op de allereerste plaats, en dat probeer ik hun bij te brengen, iedere morgen voor een paar uurtjes, voordat liet werk aanvangt. Ze zijn nog ver van een gezonde ziel in een gezond lichaam. Mijn ideaal, om eerst in een kostschooltje een kern te vormen, heb ik voorloopig moeten opgeven, daar geld maai- één keer kan worden verbruikt. Eerst eten, dan phüosophesren, zegt het spreekwoord. Dus heb ik dagelijks een veertig man aan liet werk, zoolang het VJtiurt. In iéder geval is liet drinken geducht verminderd, want sinds ik hier ben zijn er nog geen dronkemansvechtpartijen voorgevallen. Vroeger werd er nogal eens iemand dood geslagen hier in de buurt. Een neger» hoofd, die de situatie hier goed kent, vertelde m'n boy, dat de omgeving zien- dieroog aan 't veranderen is ten goede. Met uitrekenen en dagen-tellen hoop ik het werk zoolang te kunnen rekken, dat de nieuwe oogst er is.... tenzij de sprink hanen de boel weer in de war komen schoppen. Nog niet langer dan een week geleden werd er alarm geslagen voor een groote nieuwe zwerm, uitgebroed op slechts enkele mijlen afstand van de Mis sie .maar met man en macht zijn de jonge sprinkhanen nog in hun eerste stadium van hun ontwikkeling doodgeslagen en opgepeuzeld. Een gelukje bij een on geluk. Maar genoeg van de hongersnood. Laat ik er nog ter geruststelling bijvoegen, dat ik het zelf uitstekend maak en meer en meer gehecht raak aan land en volk. Ik zal hier best kunnen „wennen". De aller eerste tijd gat de acclimatisatie me wel eenige onaangename uurtjes, zelfs dagen en nachten, maar daar ben ik nu finaal doorheen en ik kan mezelf feliciteeren, met een dertig pond overtollig gewicht kwijt te zijn geraakt, zonder gebruik van ver mageringspillen. Na zoo'n half jaar va-! cantie in het genot van een „warme stal en goed voer", was een beetje Afrikaan- sche „saneering" in die richting wel te verwachten; geen viering van de buikband althans. Mijn nieuwe werk wordt al ge makkelijker naar gelang ik eraan gewend raak en ook interessanter. Tevens heb ik de voldoening, te vernemen persoonlijk heb ik het nog niet kunnen zien dat m'n oude werk in Kabaa flink doormar cheert onder de impuls van zeven Euro peanen. Voorloopig kan ik het hier alleen af en m'n eerste gezelschap zal wel zijn: de toekomstige Radio. En nu maar weer het allerbeste toegewenscht aan alle lezers en lezeressen en wie zich in mijn werk meer interesseeren. PATER M. J. WITTE. KOOKT ELECTRISCH te geen stof, walm of onaangename te te lucht. COLLECTE „VALKENHEIDE". De opbrengst van de collecte voor „Valkenheide", onlangs op Texel gehou den, was zeer goed. Aan gevers en col lectanten wordt hartélijk dank gebracht. Den Burg f 50.— Den Hoorn 12. De Waal 17.28 Oosterend 15.60 Eierland en de Cocksdorp 32.52 I' Oudeschild 8.05 Totaal f 135.45 PEPERMUNT REISJE HERV. ZUSTERKRING. Woensdag M. verlieten met de vroege boot een 20-tal Leden van de Herv. Zus- terkring, onder leiding van Mevr. Visser* ons eiland, om er eens een paar dagen heelemaal uit te zijn. Een keurige reiswa gen van de firma Moorman Bracht de reizigsters via Bergen, Schoorl en Haar lem, naar Den Haag. Daar werd 's mor gens de Groote Kerk bezichtigd, waarna de bus, die gedurende deze beide dagen ter beschikking van het gezelschap bleef, koers zette naar het huis van de familie F. B. Visser, die zorgde voor een heerlijke lunch. Daarna stond Scheveniiigen op het program. Heerlijk weer was 't. 't Zon netje overgoot badplaats, vissehersdorp, baren zee en strand met een overvloed van licht. Terug werd ten deele gewan deld langs de oude Scheveningsche weg naar het Vredespaleis, dat onder leiding van teen gids van binnen en van buiten) werd bewonderd. In het Chr. Tehuis voor vrouwen en meisjes, in het Westeinde, een prachtige pas geopende modern in gerichte logeergelegenheid, werden de Texelsche huismoeders toen allerharte lijkst ontvangen door de directrice. Hier werd de 'avondmaaltijd gebruikt, 's Avonds nog een wandeling door de Haagsche verlichte winkelstraten, 'n korte avondwijr ding, 'geleid door mevr. Visser en daarna welverdiende rust. Donderdagmorgen werd na een bezoek aan de Bijenkorf, gereden langs verschil lende mooie gebouwen en parken. Het paleis aan 't Noördeinde werd bezich tigd. 't Was ai ver over twaalven, toen de „zusters" arriveerden aan het Waal- sche Weeshuis, waar de familie Kaat, welbekend op Texel, toonde, dat ook Ha genaars weten wat gastvrijheid is. Met 'n heerlijk maal zorgden zij voor kracht voor de terugtocht. Opgetogen over al het meegemaakte kwamen ze weer op Texel aan. En wie mieer van de reis 'wil weten, moet er maar een van de leden van de Burgsche Zuster- fcring naar vragen: ze zal „in geen uren uutpraat Iraken". GIFTEN VOOR HET WITTE KRUIS. Fam. S., Oudeschild f 2. De meeste thuisblijvers telde Oosterenjd; ruim 11 pet. De minste de Waal: 4.6 pet. Gemiddeld over heel Texel:8.5 TEXELSCHE COURANT LICHT OP tete te KING tabletten er uit."' Indien U dus hier op let, ontvangt U de originele enU leert de edele eigenschappen kennen van het onvervalste natuurproduct. TONNEMA 8. C'E SNEÉJC BI B II W. Oe. E. C. K. H. Os. Totaal Stemmen van onwaarde 12 20 6 9 2 8 4 4 15 80 GELDIGE STEMMEN: 624 879 221 593 266 330 264 349 459 3986 TOTAAL UITGEBRACHT 636 899 227 602 268 338 268 353 475 4066 AANTAL KIESPLICHTIGEN 695 976 238 677 294 378 285 389 514 4446 NIET OPGEKOMEN: 59 77 11 75 27 40 17 36 39 380

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1