■aio. 4957 48s,e Jaargang Zaterdag 29 Juni 1935 H eel l— per EERSTE BLAD. Voor de Zondag. heek.! Ons Hoogste Goed. Maakt Kinderen gelukkig. Texelsche Berichten Gemengd Nieuws Uw advertentie in dit blad op Texel huis aan huis gelezen. en. geopeni Het gaat met onze gezondheid als met •ovele onzer bezittingen eerst als wfij moeten missen, beginnen wij ten volle jar waarde te beseffen. Zoo ervaren Ijj pas, wat gezond zijn beteekent, wan- eer wij door ziekte verhinderd zijn ons erk te verrichten of ons van één onzefl rganen te bedienen. - pee ongelukkig voelen wij ons dan. -jgker, lief zou overdreven zijn, te willen Iveien, dat buiten ons zieke lichaams cel en zijn voor- of achteruitgang niets |s meer interesseert het staat echter st, dat onze gedachten er in een zeer uwe kring om heen blijven cirkelen, ze eerste gedachte des morgens is: gevoel ik mij? De laatste des avonds: zal de nacht zijn? Zou ik morgen er zijn? det angstvalligheid waken wij over zieke orgaan geen enkele maat- 1 wordt veronachtzaamd om de ge- ing te bespoedigen de voorschrif- van de geneesheer worden strikt op- olgd (zoo hoort het althans), het bit- te drankje lijkt ons zoet, mits het ons nier brengt tot ons doel: het herwin- van onze gezondheid, onze groot- schat. at zou het ons baten, al zouden wij rijkdommen van Croesus bezitten, [ijl ons zieke lichaam ons alle moreel physiek genot ontzegt, als ons pm ten prooi is aan onduldbare n, als onze maag bijna geen voedsel ich kan nemen, onze beenen ons lenst ontzeggen? armste drommel, die langs 's Hee- Vegen dwaalt en des morgens niet waar hij des avonds zijn hoofd zal ggen. zijn moede ledematen uit en, doch wiens lichaam Veer- ig, wiens arm gespierd is en die Iiq. ooit over het probleem der spijs- ng gepeinsd heeft, tenzij dan om terie voor te vinden, zou willens ttens niet ruilen met de invalide, a zijn dure, geruischlooze wagen stuift en hem met stof overdekt, iz.) is bij te beklagen, die door eigen iichtigheid of onnadenkendheid dit goed, zijn gezondheid, in gevaar en welk een les voor de toe- g indien het kwaad niet onherstel- nze bezittingen, willen wij ze in ouden, dienen verzorgd en onder- te worden; alles wat daaraan \an toebrengen, moet geweerd len wij dan die gezondheid van saam, de tempel, die onze ziel vervvaarloozen gezonde geest in een gezond .cunl: (zouden niet vele afwijkingen de geest te wijten zijn aan het een, ander lichaamsgebrek, dat het karak- tot op zekere hoogte beïnvloedt? I een slechte gezondheidstoestand, Dorzaakt. doordat wij maar al te be- I gevonden worden, onze eigen ver- rde wenschen in te willigen en dien- gevolge aan ons lichaam schade toe- chten .aten wij daarom, zonder van ons laam een afgod te maken, voor onze londheid waken; het is op iedere ftijd plicht, voor een goede verzor- g van het lichaam zorgt te dragen, lat de ziel gebaat moge worden en wij t door groote en kleine kwalen nog er aan ons stoffelijk bestaan herinnerd rden. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAQ. Hij, die wacht, tot men zijn taak hem wijst, zal sterven, eer zijn boodschap is vervuld. MAANDAG. Kind, als gij ter wereld komt, weent gij en. alles rondom u lacht; zorg, dat wanneer ge van dit leven scheidt, allen weenert en gij alleen lachen kunt. DINSDAG. Eenheid, rechtvaardigheid en liefde moeten regeeren. WOENSDAÜ. 'Brengt het kwaad al niet terstond zijn vruchten voort, toch sloopt het lang zaam sluipend hem, die 't pleegt. DONDERDAG. De groote fout van de menschen is, dat zij, bij het beoordeelen van anderen, nooit zichzeh afvragen: „hoe zou ik het in die omstandigheden gemaakt hebben". Deden zij dit, dan zou menigeen zich stil houden of vrij wat zachter criticus zijn. VRIJDAG. Zonder de ondervinding van smart zou medelijden niet ontwikkeld worden. Wat zoekt gij? Zegepraal of marte laarschap? Een kruis? Een kroon Zoek niets, vervul uw plicht. N. Beets. De laatste jaren hebben de school gaande gestichtskinderen van „Hulp voor Ónbehuisden" te Amsterdam onder Je groote vacantie in Nunspeet kunnen kam peeren. Tweehonderd misdeelde kinderen, on der wie veel zwakken en prae-tuberculeu- zen hebben daar telkens gezondheid op gedaan ener misschien wel de ge lukkigste weken van hun bestaan beleefd. Het is echter steeds moeilijk het kamp geld (dit keer plm. f2500) bijeen te bren gen. En bovendien: mag ook in deze tijd van groote benardheid wel gevraagd worden voor een doel als een vacantie- -Kamp voor misdeelde kinderen Zou het niet beter zijn, de Onbehuis- dien-jeugd onder de a.s. groote vacantie maar in het gest/lcht te laten? Echterde kinderen hunkeren en ver langen zoo. Zij missen steeds zooveel, ondanks alle goede gestichtszorg. Moet deze grootste vreugde, tevens uit gezond heidsoogpunt zulk een weldaad, hun ont nomen worden? Welaan, het hangt thans mede van u af, ruim tweehonderd Onbehuisden-kinderen gelukkig te maken. Help het kampgeld bijeenbrengen. Schenk uw kampgift. Vereeniging „Hulp voor Ónbehuisden" 2e Const. Huygensstraat 35, Amsterdam. Postgiro: No. 32534; Gem. giro A'dam: V No. 207. MELKPRIJS. De melkprijs hier is Maandag verhoogd van 6'/s op 7 ct. per Liter. Vreemdeling: Zijn er op Texel ook groote mannen geboren? Nee, meneer, aFliendig kleine kien- diers. REGEERINGSJU3ILEUM IN ITALIË. De vdgende maand viert het Italiaansche koningspaar zijn 35-jarig re- geeringsjubileum. Hierboven: Koning Viktor Emanuel en Koningin Helena. COLLECTE BLINDEN. Evenals andere jaren wordt ook dit jaar wederom gecollecteerd voor de 150 blinden, tewerkgesteld in de bekende In richting, Plantage Middenlaan 64 te Amsterdam. De vereen, streeft er naar de blinden in staat te stellen zich zooveel mogelijk in het maatschappelijk leven te kunnen handhaven, opdat zij hun gemis zoo weinig mogelijk zullen gevoelen. Hiertoe wordt aan de blinden voor hun arbeid een weekloon uitbetaald, waardoor zij in staat zijn voor zich en de hunnen te zorgen. De vereeniging beschikt tevens over een internaat voor alleenstaande vrouwelijke blinden. Voor het uitkeeren van bovenbedoelde bescheiden loonen is veel geld noodig, waartoe ook een be roep op u wordt gedaan. De vereen, hoopt dat u met tnilde hand kunt en wilt ge ven, teneinde dit schoone werk in stand te kunnen houden. De collecte wordt vol gende week gehouden. TEXEL EN DE RUITERSPORT. In het weekblad Het Paard, officieel orgaan van diverse verèenigingen en ijl stellingen op „paardengebied", treffen we deze week een enthousiast verslag aan van de eerste ruitertocht van de Ned. Ruiter-Toeristenclub naar Texel. Het kan wederom niet nalaten bij te dragen tot bevordering van het vreem delingenverkeer. In de aanhef reeds spreekt 't van Texel, „het eiland van de rust, de vogels en van de vriendelijke menschen". Kan een vreemdeling nog veel meer verlangen Texel wordt een dorado genoemd voor wielrijder en wandelaar niet alleen, maar ook voor de ruiter. Wie voor niet teveel geld zijn zomer- vacantie wil doorbrengen in een gezond oord, temidden van een nog onbedorven bevolking; wie wil genieten van mooie ruitertoenten, wil fietsen langs uitstekend aangelegde rijwielpaden of wil wandelen of luierc'n in duinen, welke nergens af gesloten zijn, hij richte de steven naait Texel, het vogeleiland. (Nergens afge sloten Red.) Aldus de heer Alma, secr. N.R.T.C. in Het Paard. Hoogst vleiende critiek, die al dadelijk nuttig effect heeft, want reeds komen vandaag en morgen twee groepjes ruiters en amazones naar Texel. Dat de paarden, welke hier gehuurd worden, aan de eisch voldoen, kunnen we tevens meedeelein. Het verslag spreekt er met lof over. Het paardenmateriaal wordt goed verzorgd genoemd; de harnachementen bleken ook goed onderhouden. Alles wees er op, schrijft de heer Alma, dat de Landelijke Ruiters van Texel hart voor hun paarden hebben. Een pluim krijgt ook de heer Frederiks, dierenarts alhier, die als „de volijverige ruiterconsul der N.R.T.C." de ruiters be langrijke diensten bewees. DOE HET VEILIG. Bij Avenhorn heeft een auto een man, die juist uit zijn woonwagen stapte, ge dood. Een collega, ontstak hierover in Woede en gaf een motorrijder, die hij voor de dader hield, een klap met een steen op het hoofd, waardoor de mam licht gewond werd. De woonwagenbewo ner was gehuwd en vader van 12 kinderen. Bij het baden verdronken de 15-j. M. Leytens, te Raamsdonk, de 12-j. Wely te Harderwijk (twee jaar geleden ver dronk zijn twee jaair oudere broer), do 37-j. M. Dietstraten, gehuwd en vader van twee kinderen, te Goirlie. Leert toch zwemmen. Door achteloosheid ontspoorde eet» trein bij Orsk in Rusland. Tien dooden. Uit de dagbladen van Woensdag: De Betuwe werd geteisterd door on weer. Zetten en Hemmen trof tevens 'n wolkbreuk en zware hagel. Groote schade aan de oogst. Amsterdam. Het gerechtshof heeft, bij gebrek aan overtuigend bewijs vrij gesproken de 24-j. electricien te Hoofd dorp, verdacht van moord op zijn p'oeg- vader. Eerst was hij tot 10 jaar veroor deeld. A'dam. De tentoonstelling Kleuren pracht, in het Vondelpark, nu gesloten, trok 60.000 betalende bezoekers. Wageningen. Een boekhouder hier, die door valsche handteekeningen een bank voor f12000 benadeelde, kreeg 30 mnd. gevangenis. Te Zelhem werd de hoeve Ebbcrs door de bliksem vernield. Het 7-j. doch tertje werd gedood. BOSCHBRAND. De Burgemeester van Texel brengt in herinnering, dat het ingevolge het door Burgemeester en Wethouders uitgevaar digde „Voorschrift ter voorkoming van gevaar voor bosch-, heide- en helmbran- den" verboden is tusschen 1 Maart en 1 October in de naaldhoutbosschen bin nen deze gemeente sigaren, cigaTetten of pijpen te rooken, brandende bij zich te hebben of weg te werpen of aan te steken. Op overtreding van dit voorschrift is bij artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht straf bedreigd, bestaande 'in hechtenis van ten hoogste 14 dagen of geldboete van ten hoogste f 100. Texel, 10 Mei 1935. De Burgemeester voornoemd, W B. OORT. BENOEMING LID VAN DEN GEMEENTERAAD. De voorzitter van bet centraal stem bureau voor de verkiezing van de leden van den Raad der gemeente Texel maakt bekend, dat vanaf heden ter secretarie der gemeente voor een ieder ter inzage is- nedergelegd, zijn besluit tot benoeming van een lid van den Gemeenteraad, nood zakelijk geworden door het niet-aanne- mien der benoeming door den 'heer L. VAN HOORN. Texel, 26 Juni 1935. De voorzitter voornoemd, W. B. OORT. Betuwe. Aardbeien kunnen hier met moeite 8 ct. per Kg. opbrengen. Op 25 Juni bood men voor kersen 20—34 ct. per Kg. A'dam. De directeur van het Centr. Genootschap voor kinderherstellingsoor den en vacantiekolonies geniet f6000 a f7000 salaris, die propagandist f2800 a f3300. Penningmeester Ketelaar vindt bet voor een Genootschap met 446 afd. en 11 koloniehuizen niet te veel. Wij wel, althans dat van de directeur: meer dan f 100 in de week. Te H.-Hugowaard is de hoeve van C. Zuurbier door de bliksem verwoest. Weinig kon gered. Verzekering dekt de schade. Te Egmond is het eerste werk van de herbouw van de abdij van Egmond, de priorij, door Z.D H. Mgr. Aengenent, bisschop van Haarlem, ingewijd. Te Vaassen is door de bliksem hoeve Kloeselman afgebrand en de 46-j. vrotuv van de veehouder iii haar bed gedood. De man kwam in de vlarrtiuen om. Te Oss is de 37-j. mej. v.d. E., moe der van 7j:ven kinderen, wegens brand stichting om %an het verzekeringsgeld te komen, gearresteerd. Ze bekende. Londen. In het Lagerhuis verklaarde de minister van marine, dat Duitschland verklaard heeft, nimmer meer een onbe perkte d-uikbootemoorlog te zullen voeren. Italië gaf in elf mnd. voor zijn sol daten, enz. uit O.-Afrika 845 milliocn lire uit. Het geld kon veel beter zijn besteed. Palestina. Vier mannen en 'n vrouw, die een voetreis maakten door de woes tijn langs de Roode Zee, zouden bij ge-, brek aan voedsel en water omgekomen zijn, indien een voorbijvarende motorboot hen niet had opgemerkt. tan tf TEXELSCHE COURANT ZATERDAG HISTORISCH. 09 9 09 0 99 v^aAAi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1