No. 4959 48"eJaargang Zaterdag 6 Juli 1935 Voor de Zondag. Zomersproeten verdwijnen in EERSTE BLAD. Eerbied voor zichzelf. Brandgevaar door het broeien van hooi. Texelsche Berichten N.V. Tex. Electriciteit Mij. Uw adverttatie ia dit blad op Texel huia aan huh 23 ce- 30 ct et Dtenbo-— elend. I Eerbied voor zichzelf is geen hoog- "1 moed, het is veeleer het besef van ver- voc antwoordelijkheid voor de edele kern, die in elk onzer aanwezig is en die wij hebben aan te kweeken en tot ontwikke J) ling te brengen. Zonder dat besef zijn wij ons niet volledig bewust van onze Ifjgr waarde als mensch,' van het doel van ■ons aardsche leven. En toch hoe zei iden geven wij ons hiervan voldoende re- kenschap. Hoe zelden dringen wij 'door tot de volheid van dat begrip en span nen ons in om ons leven daarmee in ■overeenstemming te brengen. Kunnen wij er ons dan over verwonderen, dat aan zoo velen het leven doelloos schijnt, dat zij aan een voortzetting er van niet Ikunnen gelooven, dat er, wanneer de genoegens der wereld hun aantrekkelijk heid beginnen te verliezen, een levèns- Imoeheid over hen komt en de wanhopige vraag hun op de lippen rijst: Is dat alles ivoor niets geweest? Neen, het is niet voor niets geweest. JDiat kan althans de hoog ste bedoeling niet zijn. En in de grond weten wij dit heel goed, al staat het ons niet duidelijk voor oogen. Wij wisten het wellicht béter dan ooit toen wij, j jong en .sterk als wij waren, aan 'de ingang stonden en de lange weg nog vóór ons ,lag. Alles scheen voor ons open te 'bloeien, de bloemen geurden en de vogels Izongen. Hebben wij wellicht toen, op den stralende Mei-morgen, een klokketoon vernomen, .die in ons nog maar half ontwaakt gemoed het voor gevoel wekte, dat wij tot iets hoogs werden geroepen De toegangen- tot ons hart waren nog wijd geopend, de weer klank was nog zoo zuiverKonden wij die indrukken van onze jeugd maar voort durend vasthouden. Maar wat geschiedt? Langs de vlekkelooze kinderhemd ko men wolken drijven, het zonlicht wordt verduisterd, de eens zoo stralende dagen worden in nevelen gehuld. Er gaan tij den over ons heen, zonder dat wij ons om het reine visioen bekommeren of in staat zijn liet op te roepen. Het blijft wel leven, diep in ons binnenste, maar liet is geheel op de achtergrond geko men. Want liet leven stormt op ons in en eischt onze aandacht en overstelpt ons met tot nog toe ongekende gewaarwor dingen. Zoo sterk is wel eens de stroom, dat wij ,ons zelf verliezen, dat wij ons laten meesleepen daarheen, waar wij ons met thuis gevoelen. Dan opeens kan het zijn, .dat in ons een heimwee ont waakt, dat in een oogenblik van stilte het vizioen van onze kinderjaren weder voor ons .oprijst, dat het is als hoorden wij nogmaals de klokkestem: Heb eer bied voor u zelf. Blijf uw roeping ge trouw. Dan begrijpen wij, dat wij, door alles heen, de eerbied voor het hoogste in ons moeten trachten te bewaren. Zon der dat zijn wij verloren. Slechts de eerbied voor onszelf kan ons de weg doen vinden en te eerbiedigen wat hun hoog wijzen om ook in anderen datgene te ste is en wat ook zij hebben te bewaken als hun kostbaarste schat. iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiniiiiffliiiRH IHI VOOR HOOFD EN HART. iinnnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii ZONDAO. Niets verontschuldigen wij zoo licht als dwaasheden, om onzentwil begaan. MAANDAG. Men ontmoet zijn lot dikwijls op we gen, die men inslaat om het te vermijden. DINSDAG. Het is alleen door arbeid, dat het den ken gezond gemaakt kan worden, en al leen door denken, dat de arbeid geluk kig gemaakt kan worden. Ruskin. WOENSDAG. Verstand is een edelsteen, die het schoonst glanst, wanneer hij in deemoed gevat is. DONDERDAO. Niet wat wij beleven, maar hoe wij op nemen wat wij beleven, bepaalt ons lot VRIJDAG. Wantrouw degenen, die nooit hun koel bloedigheid verliezen, nooit lachen, nooit een ongerijmdheid zeggen of een dwaas heid uithalen; die zich nooit vergissen; verrekenen of vergeten. ZATERDAG. Zoolang ge een woord in 't hart be- s|ujt, zijt gij zijn heer, naar rede en recht, maar laat ge 't door uw lippen 111L neemt u gevangen als zijn knecht. Arabisch spreekwoora Op plechtige wijze werd te Parijs het 300-j. bestaan van de Fransche Academie herdacht. Hierboven het Instituut, waar de Academie sinds 1806 zetelt. BOSCHBRAND. De Burgemeester van Texel brengt in herinnering, dat het ingevolge het door Burgemeester en Wethouders uitgevaar digde „Voorschrift ter voorkoming van gevaar voor bosch-, loeide- en helmbran- den" verboden is tusschen 1 Maart en 1 October in de naaldhoutbosschen bin nen deze gemeente sigaren, cigaretten of pijpen te rooken, brandende bij zich te hebben of weg te werpen of aan te steken. Op overtreding van dit voorschrift is bij artikel 429 van het Wetboek van Strafrecht straf bedreigd, bestaande 'in hechtenis van ten hoogste 14 dagen of geldboete van ten hoogste f100. Texel, 10 Mei 1935. De Burgemeester voornoemd W. B. OORT. Burgemeester en Wethouders van Texel vestigen bij deze de aandacht van de landbouwers in deze gemeente op de maatregelen van voorzorg, die, naar het oordeel van deskundigen, op ervaring ge grond, genomen kunnen worden tegen 't brandgevaar door het broeien van hooi. In hoofdzaak komt dit oordeel op het volgende neer: Allereerst gelijk trouwens bekend is, is het noodig, dat het gras werkelijk hooi zij, alvorens het wordt binnengehaald. Maar dit is ten opzichte van krachtig hooi niet genoeg en bij regenachtig weer ook niet altijd mogelijk. Daarom is in de tweede plaats noodig dat een behoorlijke hoeveelheid zout in het hooi gestrooid wordt en lagen oud hooi of stroo er tusschen worden aange bracht. Zout verhoogt bovendien de smaak van het hooi. Het oude hooi en vooral het stroo nemen hiertoe zeer in voedingswaarde toe. Beide, het zout en de lagen oud hooi of stroo, temperen de broei. In de derde plaats behoort elke hooi tas van tenminste één luchtkanaal te zijn voorzien, dat gemakkelijk te vervaardigen is van stevige mandenmakerstwijgen of eenig eenvoudig latwerk. Het is vrij zeker, dat zich geen gevaar lijke broei meer zal voordoen, waar de drie bovenomschreven maatregelen zijn genomen. Tenslotte achten zij het wenschelijk te wijzen op den inhoud van artikel 158 van het Wetboek van Strafrecht, waarbij o. a. straf bedreigd is tegen hem, aan wiens schuld brand te wijten is en wel: le. gevangenis straf of hechtenis van ten hoogste drie maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, in dien daardoor gemeen gevaar voor goe deren ontstaat. 2e. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden, in dien daardoor levensgevaar ontstaat. 3e. gevangenisstraf of hechtenis van ten hoogste een jaar, indien het feit iemands dood tengevolge heeft. Texel, 28 Juni 1935. Burgem. en Weth. voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, JONKER. W. B. OORT. JAARVERSLAG 1934. (Vervolg.) BESTUUR EN PERSONEEL. In de Raad van Commissarissen is door het overlijden van de heer F. A. Smit Kleine, een vacature, als technisch-com- missaris ontstaan. De Raad van Commissarissen bestaat uit de leden: W. B. Oort, gedelegeerd-commissaris; R. P. Keijser Cz. en P. J. Verberne, commissarissen; A. G. D. Bruins, tech- nisch-commissaris; C. Jonker, secreta ris; P. A. de Rode, directeur. Het personeel bestaat uit: een boek houder, een kantoorbediende, een chef machinist, drie stokers-machinisten, een monteur-meteropnemer en een invaller stoker-machinist. Door ziekte kon een stoker-machinist gedurende 10 dagen geen dienst doen. Met lof kan van de plichtsbetrachting van het personeel gewag worden ge maakt. CENTRALE. Het machinevermogen in de centrale opgesteld bestaat uit: 2 stationaire locomobielen van 200 pk, elk aandrijvende een draaistroom-genera tor van 175 kVA, 6000 Volt en 2 compnessorlooze dieselmotoren van 715 pk, direct gekoppeld met draaistroom- generatanen van 540 kVA, 6000 Volt. Het onderhoud aan de machines bleef tot het normale beperkt, ernstige machine- defecten hebben zich niet voorgedaan. De locomobielen waren 888 uren en de motoren 7985 uren in bedrijf. De electriciteitslevering is in het afgeJ loopen verslagjaar tengevolge van storin gen aan de machines niet onderbroken geweest. De hoogspanningsschakelinrichting in de centrale bleef ongewijzigd. Bedrijfs storingen zijn niet opgetreden. H.S. KABELNETTEN. De hoogspanningskabels zijn in Juli met hooggespannen gelijkstroom be proefd, fouten zijn bij deze beproeving in de kabels en verbindingsstukken niet opgetreden. De kabels zijn nog uitstekend. Voor de uitvoering van deze beproevin gen zijn de verschillende plaatsen een paar uur spanningloos geweest, behalve den Burg, welk net vanuit de centrale ge voed kan worden. Ten behoeve van de electrificatie van Eierland, wend transformatorzuil Midden- Eierland (Hoofdweg hoek Wageningen- weg) door een hoogspanningskabel 3x16 qmm, ter lengte van 1685 M., aangesloten op de hoogspanningskabel richting de Cocksdorp 3x16 qmm gelegen in de Postweg; en de transformatorzuil Zuid- Eierland op het vliegveld „de Vlijt" aan. de Postweg werd eveneens op de hoog spanningskabel, richting de Cocksdorp aangesloten, waarvoor 70 M. hoogspan ningskabel 3x16 qmm noodig was. In het hoogspanningsnet traden geen storingen op. De bedrijfsspanning is 6000 Volt, de ka bels zijn geschikt voor 10000 Volt. (Wordt vervolgd.) HET VERMISTE SCHIP. Het S.O.S. dat wij via ons zend station ten verzoeke van de heer Boek- hold uitzonden heeft aan zijn doel beantwoord. Het schip, gebouwd door de heer Boekhold en nadien varende onder de vlag van Texels Crisis-Comité aan hetwelk het vaartuig ter verloting werd afgestaan blijkt in veilige haven te zijn. binnengeloopen. Het werd opgelegd in de haven (lees garage) van de heer Smit aan de Waalderstraat, en zal, zoodra het weer opgekalefaterd is, weer zee kiezen. P.S. In wiens etalage te den Burg mag het tentoongesteld worden? Het is onge twijfeld voor velen een attractie. Wie van de leden van ons Crisis-Comité spant zich nu eens in om de loten kwijt te ra ken Wij werken graag mee door het kosteloos plaatsen van advertenties. DOOD WATER. De eerste Nederlandsche dramatische film, Dood Water getiteld, was een der hoofdnummers, welke de heeren De Jong Maandag in hun afscheidsvoorstelling ver toonden. „Dood Water" daarmee werd de afgesloten Zuiderzee bedoeld, die hon derden visschers eens een stuk brood gat, maar nu maar weinig of geen visch meer te vangen geeft. „Dood Water" uit technisch oogpunt een meesterwerk, een film met wonder-mooie staaltjes van totografie en buitengewoon gelukkige vondsten, ook uit filmisch oogpunt be keken. Wel was het tempo niet altijd zoo vlot als we het gaarne hadden gezien zonder afbreuk te doen aan het geheel, zouden eenige tafereelen bekort kunnen worden. Als historisch document was de proloog van groot belang. De voorge schiedenis van de afsluiting en de werk zaamheden aan de dijk werden op klare wijze uitgebeeld. Ernst Busch zong daarbij de verklarende tekst. Maar, zoo vragen we ons af: waarom geen proza hier en waar om geen flinke Hollandsche mannen stem? We zijn verre van chauvinistisch, maar zouden, waar het een nationale ar beidsprestatie bij uitnemendheid betrof, toch gaarne boven een zanger hoe goed op zichzelf met Duitsch accent, 'n zuiveren forsch Hollandsch sprekende Hollander gehoord hebben. Toch doet dit aan de goede indruk, welke wij van deze film als geheel meenamen, geen af breuk. „Dood Water" is een film vol rijke beloften voor wat de toekomst ons van mannen als Gerand Rutten en A. von Barsy nog brengen zal. Van Helden der Golven zouden we wil len vermelden, dat deze film wel een zeer goed denkbeeld geeft van 't leven in een duikboot met zijn beperkte behuizing, zijn samenstel van machinerieën, waarvan le ven en dood van de bemanning afhanke lijk zijn en van de afschuwelijke ge volgen, welke een duikbootoorlog na zich sleept. Moge de wereld hiervoor gespaard blijven. korten tijd geheel door Sprntol. Bij alle Drogisten. Pot 90 ct., Tube 50 ct. Zeep 60. IIIIUIIIIIIIllllllllllllHllllllllllllllllllllllillllllllllllllll RIJMELARIJTJE. KINDER-LOGICA. Kleine Reier stong te skreèuwen Bee de alitochtse-hrèèg. Snot en kwiele, een merakel En ie gong gien poöt meer weg. „Weerom skneèuw je viroeg een durp'ling Die de snottert deer zag staan, „Hu", riep Rei, „ik hod 'n duppie, Dót is in de tocht gegoan". „Skreèuw maar niet, jó, zee de durp'ling, Kiek, hier hè je öl een aar, „Dank", zee Reier, maar hee brulde Nag er-is zoo hard zoówaar. „üorfelingen" riep de goeierd, „Ben je nag niet in je sós?" „Nee", zee Reier, hevig blèrend, ,,'k Woo nou dót 't 'n kwartje wós." HUIB DE RIJMELAAR. SPORTNIEUWS In verband met de nieuwe voorschriften der Intern. Athletiek Federatie, zal bij de Olympische Spelen te Berlijn een nieuw model horden worden gebruikt. TEXELSCHECOURA DRIE EEUWEN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1