KING De Nieuwe Texelsche Couran No. 4960 48s"Jaargang Woensdag 10 Juli 1935 EERSTE BLAD. Van veek tot week HOOG BEZOEK. Texelsche Berichten Hoe anderen Texel zien. PEPERMUNT Uw advertentie in dit blad op Texel hui» aan hui» geteaan. - is sinds 1 Juli 1930 ki dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkeiij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. TeL 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal buiten den Burg f 1.losse nrs. 4 ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) U 12 13 14 15 16 17 Juli 4,37 5.45 6,41 7,52 8 42 9.32 10 22 ROND ABESSINIE. De wereld geeft op het oogenblik een wonderlijk beeld te zien en als de moge lijkheid van 'n Abessinisch treurspel niet bleef dreigen, zou men het zelfs lachwek kend kunnen noemen. Engeland en Italië scheuren beiden aan Abessinië, de eerste, omdat 't uit Ethio pië blijvende economische voordeelen denkt te putten, de ander omdat het van het land der zwarte bergen een kolonie wil maken. En tusscben beide in staat Frankrijk als een ridder van de droeve figuur. Het wordt dan door de een en dan door de ander gekitteld en het trotsche blazoen van de Volkenbond, dat steeds de wereld werd getoond, zoolang Frankrijk's eigen belang dat medebracht, begint bedenke lijk te verbleeken. Sinds beeft Frankrijk zich voorgedaan als de ridder, zonder vrees of blaam, die immer bereid zou zijn om voor Ge- nève ten strijde te trekken, maar nu zijn belang medebrengt, om te zwij gen en het dreigend opgeheven zwaard in de scheede te steken, laat het doodleuk zijn troetelkind in de steek. BEKENNEN. Engeland doet alles wat het kan om Parijs er toe te brengen, zich achter de Volkenbond, dus achter die Britsche be langen te stellen. Nu Parijs maar steeds de andere kant blijft opzien en niets merkt van de don kere wolken, die zich boven Oost-Afirika samenpakken, heeft Landen zijn Franscb vriend op deze gevaren gewezen en hem op rijn plicht als strijder voor de Vol kenbondsbelangen attent gemaakt. Voor Frankrijk, dat tot dusver de zwijgende rol heeft gespeeld, wordt het nu een beetje lastig. Het moet kiezen tus scben Italië en de Volkenbond. Laat het Italië los, dan loopt Mussolini direct naar Hitier. Verloochent het de Volkeren bond, dan jaagt het Engeland nog meer in de richting Berlijn. Laval heeft zorgen. Londen zet er blijkbaar alles op om de verovering van Abessinië door Hitier te voorkomen. Alle hefboomen worden daar toe in beweging gebracht, en met groote handigheid wordt op het politieke schaak bord gemanoeuvreerd. Thans wordt het bericht lees de be dreiging geTanoeerd, dat Engeland be reid zou rijn ook een afzonderlijk lucht- pact met Duitschland te sluiten. Dit zou voor Frankrijk verschrikkelijk rijn, veel en veel erger dan de vlootover- eenkomst en Londen wacht met 'spanning a'>noe Parijs op deze zet zal reageeren. Op welk paard zal Frankrijk tenslotte wedden Op het Engelsche of op het Ita- liaansche? ZAL AMERIKA BIJSPRINGEN? Ook de Vereen. Staten moeten helpen. Zooals men weet, heeft de Negus het bekende Kellogpact in het geding gebracht en deswege een beroep op Washington gedaan. Ook aan de overkant van de Oce aan zal men er wel weinig voor voelen om ruzie met Italië te makei^. maar aan de andere kant kan men de vraag van Abessinië niet maar zonder meer terzijde leggen, want daarin zou, terecht, een schending van het Verdrag worden ge zien. Wij zijn er echter van overtuigd, dat Amerika wel een foefje zal weten te vin den om zich aan de verplichtingen te onttrekken. Lastig blijft de vraag van de Negus echter zeker. OP HOEVE „SPIJK" VAN GEBR. BAKKER. Deze zwarte meneer is van handigheid niet vrij te pleiten. Of zou Engeland hem bij zijn politiek een handje helpen? Wij gelooven met deze veronderstelling niet ver van de waarheid af te zijn. OOSTENRIJK MAAKT VAN DE ALGEMEENE VERWARRING GEBRUIK. Een der meest innige verlangens van het Oostenrijksche volk, of althans van de vooraanstaande machthebbers, is het herstel. der Habsburgsche dynastie en nu in Europa een grenzelooze verwarring op politiek gebied heerscht, heeft Oosten rijk het gewaagd de eerste schrede te zet ten op het pad, dat noodwendig tot her stel van het koningschap moet leiden. Het parlement heeft aan de vroegere heerschers alle particuliere eigendommen terug gegeven, terwijl ook het edict is 1 verroepen, waarbij de leden van het Habs burgsche huis verbannen werden ver klaard. Wie nu zou denken, dat het herstel van het koningschap in Oostenrijk wel spoedig zaï volgen, kon zich toch nog wél eens vergissen. Het woord van de Jpego-Slavische staatsman: „De Habsburgers beteekent oorlog", is door de geheele Kleine En tente overgenomen en geldt ongetwijfeld nog steeds in dezelfde mate als eenige jaren terug. De nabuurstaten hebben nu eenmaal de uitbreiding van hun grenzen te danken aan de ineenstorting van de Oostenrijk-Hongaarscne dubbelmonarchie en het is te begrijpen, dat zij zich heftig tegen herstel van het koningschap zouden verzetten. Terecht of ten onrechte ziet men daarin het bindende element, dat op een kwade dag de volkeren van Oosten rijk en Hongarije weer onder één vlag zou kunnen brengen tot schade van de landen der Kleine Entente. In Oostenrijk kent men deze stemmin gen en men zal dus met grooie omzichtig heid op het gewenscTite doel afstevenen. Maar dat men er op het meest geschikt geachte oogenblik toe zal overgaan, is wel zeker. Een internationale conferentie van oud strijders te Parijs, waartoe voor het eerst ook Duitschers naar Frankrijk waren ge komen, heeft o.m. een resolutie aangeno men, waarin personen, die tot een oorlog ophitsen, gebrandmerkt worden als ver raders van hun eigen land. De Duitsche hoofdvertegenwoordiger hief op een ge zellige bijeenkomst der congressisten zijn glas op het welzijn der eenige aanwezige vrouw, om in haar alle weduwen, ouders en weezen van de oorlog te herdenken. Ja, als de vrede met proost-redenen kon worden behouden, zouden we nooit geen oorlog meer hebben. TANENDE POPULARITEIT VAN ROOSEVELT. Uit Amerika komen geregeld berichten die wijzen op een tanende populariteit van Roosevelt. Men heeft hem nu eenige jaren laten experimenteeren, zijn meest revolutionaire daden geduld, maar hu blijkt .dat hij met dat alles de welvaart niet heeft kunnen herstellen, laat men fiem in de steek. Overal ontwaakt het verzet en zeer leelijk is vooral, dat de Zuidelijke staten die steeds een hecht bol werk der demooratie rijn geweest, zich te gen zijn politiek gaan keeren. Zijn steunpolitiek schijnt zoo afbrekend te werken op de groote negerbevolking der Zuidelijke staten, dat zich een groot verzet baanbreekt. Daar komt nog bij, dat de staatsschuld tot het hoogste peil in de historie van Amerika is gestegen en men in breede kringen de noodlottige gevolgen van deze politiek gaat vreezen. Roosevelt's positie wankelt. Bovenstaand kiekje, dat wij danken aan de heer A. Epe, boschwachter te De Koog, wend genomen tijdens het bezoek dat Hunne Exc. de Ministers van Binnen! Zaken, Mr. de Wilde, en van Defensie, Mr. Dir. Deckers en Generaal Duymaer van Twist, Woensdagmorgen 1.1. aan hoeve Spijk brachten. Van links naar rechts de he.ren Majoor v. Schelven, Minis ter De Wilde, Minister Deckers, Kapitein Boulogne, Generaal Duymaer van Twist en Kapitein Thielens. Öp de voorgrond de veehouder Bakker, bezig met schapen scheren. De foto rechts is die van de heer P Oolders, seor. van liet Verband Alkmaar van de B.V.L., die de laatst hier gehou den schietwedstrijd organiseerde en voorbereidselen trof voor het bezoek van de hooge gasten. In de kringen van de B.V.L.'ers is dhr. Oolders zjeer populair. Fietsers op het fietspad, wandelaars op het wandelpad. Jammer, dat deze zoo nuttige regel van het verkeer zoo zelden wordt toegepast. Zondagavond is na aankomst van de laatste boot, de reeds bejaarde mej. K., woonachtig aan het Schildeneind, daarvan het slachtoffer geworden, zij het ook, dat zij na aanrijding door een wiel rijdster slechts lichte kwetsuren opliep Zij liep met haar echtgenoot op de Scliilderweg en wel op de hoofdverkeers weg, tusschcn Burgzicht en de hoeve van de heer P. Kikkert, toen het ongeval plaats had. Het werd veroorzaakt door onoplettendheid van een wielrijdster, die in zoo druk gesprek gewikkeld was (het geen meer voorkomt), dat zij geen aan dacht schonk aan het echtpaar K. Mej. K. werd tegen de grond geworpen en licht gewond, maar kon te voet nog haar woning bereiken. We herhalen, dat weggebruikers ver plicht zijn zich te houden aan de weg, welke voor hen speciaal bestemd is. In dit geval was zoowel een fiets- als een wan delpad ter beschikking. Beide partijen trof dus schuld, hoewel de wielrijdster door oplettendheid het ongeval had kunnen voorkomen. ZONNESTRAAL-DAG. Is de zieke op de beenen, En de dokter van de baan. Heeft de brave apotheker Met zijn fleschjes afgedaan. Is de pas herstelde zieke Dan inééns maar weer zóó sterk, Dat hij héélemaal geschikt is Voor zijn dagelijksche werk? Als hij 's Woensdags is genezen, Dinsdag nog op 't ziekbed Lag, Kan hij dan weer aam de arbeid, „Volle kracht" op Donderdag? Dikwijls sukkelt hij nog weken Half-volwaandig in het rond: leder weet, dat „niet meer ziek rijn" Nog niet zeggen wil: „gezond". Steunt door een bijdrage naar vermo gen het nobele werk der vereeniging Zon nestraal. Zooals bekend mag worden ge acht, verpleegt deze vereeniging in haai-, eenige jaren geleden te Hilversum gesticht en geheel naar de eischen des tijds inge richt sanatorium voor Arbeidstherapie, t.b.c.-Iijders van ALLE gezindten en uit GEHEEL het land, om dezie patiënten met hun passende arbeid, het noodige weerstandsvermogen bij te brengen, om weer als gezonde menschen en valide werkers in hun gezinnen en de maat schappij terug te kunnen keeren. ZATERDAG 20 Juli: Zonnestraaldag. P. OOLDERS, Secr. Verband Alkmaar B.V.L. Gelukkig is Texel nog geen drukbe zochte badplaats Red.), daarvoor is het eiland ook te groot. Wie stukjes ongerepte natuur wil zien, wie door de duinen wil dwalen zonder steeds 'n bordje „verboden toegang" of een prikkeldraad versperring tegen te komen, wie van mooie vogelsoorten en planten houdt en deze rustig wil bewonderen wie rustig wil genietenhij of zij make de trip met de firma Van der Schuyt eens mee. Slechts noode gaat men van dit eiland weg, maar: men wéét, waar men de va- cantie zal doorbrengen. Wij geven u de raad: ga mee. U krijgt zóóveel te zien, dat u zich 's avonds niet kan voorstellen, inaar één dagje van huis te zijn geweest. (Uit: Wiering's Weekblad, A'dam.) We danken onze abonnee H. Jansen te Amsterdam voor de toezending van het krantenuitknipsel, waaraan we het boven staande kunnen ontleenen. We ontvangen en lezen tal van kranten, maar natuurlijk komen niet alle artikeltjes over Texel, welke in de pers verschijnen, ons onder het oog. Voor toezending houden we ons steeds vriendelijk aanbevolen. Red. TEXELSCHE COURANT LICHT OP RIJWIELEN en RIITUIGEN 9.56 FRANKRIJK MOET KLEUR DE ENGELSCHE TACTIEK? NOOIT MEER OORLOG. HOOG BEZOEK. DOE HET VEILIG. KING KING-pepermunt ontleent haar opwekkende en ver kwikkende eigenschappen aan't echte natuurproduct. De heerlijke smaak en geurvan KING-pepermunt en haar ongerepte zuiver heid zullen ook U in verrukking brengen. De natuur is niet te ver beteren. TONNEMA Cf SNEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1