No. 4962 48,u Jaargang Woensdag 17 Juli 1935 Van ?iveek tot week EERSTE BLAD. Texelsche Berichten Wrnm wmmm UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Lange veld en de Rooij Den Burg. Teh 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer V» uur later.) RljWIELEN en RIITUIGEN 9,47 NEDERLANDSCH CALIFORNIE. „Nederlandsch Califomië". Dit is de naam van het hotel-restau rant, dat in de recordtijd van nauwelijks twee maanden verrees in De Nieuwe Aan leg, het bekende bosschage tusschen de Koog en de Staatsbosschen. Het verrees daar voor rekening van de heeren Kok (va der en zoon) en Bakker, uit den Haag, bij wie tevens idle exploitatie van deze royaal opgezette onderneming (berust. De heer Bakker is in het hotel-bedrijf geen onbekende, daar hij eenige jaren op Cura sao een dergelijke onderneming heeft be teerd. Gevolg gevende aan d(e uitnoodiging van de directie waren we Zaterdagmiddag tegenwoordig (bij de ppening van het hoofdgebouw, waaraan de Jaatste dagen met koortsachtige haast is gearbeid om op tijd gereed te kunnen zijn. Die eerste indruk was alleszins gunstig. Het hoofdgebouw beslaat een opper vlak van 12 bij 27 meter. Het reikt tot 10 M. hoog en past zich met zijn witte muren, zijn met roode pannen gedekt zadeldak en bovenaan met hout betim merde voorgevel heel goed aan bij de omgeving, gelijk ook door de Advies- comm. voor Bouwontwerpen (beter be kend als Schoonheidscommissie) werd ver- eischt. Op de begane grond vijnden we de conversatie- en eetzaal, in het midden met inlaid belegd en als dansvloer te ge bruikenter zijde met Verto (touwmat) niet minder keurig gestoffeerd. Ook die meubileering getuigt van smaak len een, practische kijk. Verder bevinden zich hier: de telefooncel met dag- en nachtverbin ding, vier logeerkamers, keuken, provi siekamer, kegelbaan (thans nog niet ge reed) en toiletten. Van de oonversatiezaal uit ziet men door de groote open ruimte in het mid den van het plafond, omgeven door 'n balustrade, de logeerkamers op de eerste verdieping, 20 in getal. (Er is plaats voor 40 a 50 gasten.) Tevens bevinden zich op deze eerste verdieping een tweetal dou chekamers, toiletten, enz. Op de derde verdieping zijn de vertrekken voor het personeel. Het heele gebouw wordt electrisch ver licht; alle kamers geven uitzicht op de bosschen, duinen en (of) weilanden. Ze zijn alle voorzien van stroomend water. De electr. stroom wordt in een apart gebouwtje opgeweld met behulp van een 38-p.k. ruw-olie Lister-Diesel-motor en 'n 31 k.V.a Heemaf dynamo en dient zoowel voor licht- als krachtdoeleinden (water pompen, ijsmachine, enz.) Op onze vraag waarom de T.E.M. hier niet als leveran cier kon optreden, werd geantwoord, dat de kosten alleen voor de kabelaanleg al zoo hoog waren, dat deze oplossing ge zocht moest worden. De installatie is van ruim voldoende capaciteit en op aanslui ting van meerdere gebouwen berekend. De artistieke wijze, waarop (de zaal wordt verlicht, verdient aparte vermel ding (lampen van beschilderd glas - in koper gevat - vervaardigd naar speciale ontwerpen) Bij Nederlandsch Califomië behoort een boschje met wandelpaden, pricelen en een vijver. Een automatische grammo foon, welke vier uur achtereen zonder toezicht spelen kan, geeft muzikaal ver tier. Kosten noch moeite zijn gespaard om het gebouw in practisch, hygiënisch en aesthetisch opzicht aan de Verwachtin gen te doen beantwoorden. De ligging midden in De Nieuwe Aanleg, waar tal van boomen zijn gerooid om voor het gebouw plaats te maken, mag zeker ge lukkig worden genoemd. Van de Minister Ruijsweg af is Ned. Califomië het best te heieiken. Van de Koogerweg af (in gang weg bij bord kampeerterrein C. v.d. Werf) minder goed, doordat deze weg zoo slecht begaanbaar is; over verbete ring van deze weg zal met het polder bestuur overleg worden gepleegd. Over het reeds in aanbouw zijnd rust huis zullen later mededeelingen volgen. Dit seizoen komt het zeker niet gereed. Als uitvoerders werden ons genoemd: metselaar C.Keijzer, electricien A. de Wilt, loodgieter Agter, stoffeerde rij N. V. Ph. Vlessing. Timmer- en schilderwerk werden in eigen beheer uitgevoerd. De directie verzocht ons ten slotte nog te willen meededen, dat Ned. Cali fomië niet alleen hotel wil zijn, maar ook café-restauirant voor wie na fiets- of wandeltocht in het lommer der boomen of in de ruime frissche zaal een prettig zitje en een koele dronk verlangt. Het is te voorzien, dat het Ned. Califomië aan bezoekers niet zal ontbreken. Zater dag werden we nog onthaald op eenige heerlijke spijzen uit de fijne keuken, wel ke een goede indruk gaven van des koks capaciteiten. Alles bijeen een degelijk gefundeerde onderneming, welke, onder goede leiding, mede haar deel zal genieten in de baten, welke het toenemend toerisme Texel in de schoot werpt. Van bevoegde zijde deelt men ons nog mee, dat die heer C.Boon Pz., wiens naam in verband met de bouwplannen in de Nieuwe Aanleg bij herhaling werd ge noemd, tot deze nieuwe, op zichzelf staande onderneming in geenerlei be trekking staat. SlEAt DE WAAL C.H.z. Voor de derde maal per rijwiel de wijde wereld in. Esperanto Parolata. Zondagmorgen 7,50 zal Sicm de Waal Texel wiederom verlaten. Dan start hij voor zijn derde en grootste wereld-rij wiel toer. Zijn eerste reis was die naar Keulen. Zijn tweede had in het biezonder Stock holm ten doel, maar op de terugweg ging hij even bij Berlijn, Parijs en Brus sel a»an. Maar nu hoopt hij, op z'n Union, alle records te breken. (Van zijn tochtje naar Brussel, dat hij onlangs op een enkele dag even maak te omdat hij toch in de buurt, in Den Haag n.l., logeerde, rept hij niet eens). In het kort verteld luidt zijn voorloopig reisplan als volgt: Den Helder, Amsterdam, Ede, Nijme gen, Keulen, de Rijn langs tot Bazel, Luzern, verder (tot Rome) in gezelschap van een Zwitsersch Esperantist, student aan een seminarium; St. Gothardt-pas, Fi- renze, waar hij ook gezelschap krijgt van een Esperantist uit Weenen, student in de rechten, die hem op het grootste deel van zijn verdere tocht vergezellen zal; Rome, uitstapje o. m. naar tie iklrater van de Vesuvius, Palermo, de Middell. Zee over naar Tunis, Algiers, Marokko, van Casablanca per boot naar Spanje, per fiets verder, ook naar Portugal en Andorra, Zuid-Frankrijk, Noord-Italië, Oostenrijk, te Weenen afscheid van de Weensche student, Tsjecho - Slowakije, Duitschland, België TEXEL. Een geweldige onderneming, welke Siem naar we hopen en vertrouwen weer tpt een goed einde zal brengen. Stellig verheugen onze abonnees (en wij niet minder) er zich nu reeds op, dat zij weer regelmatig zullen kunnen lezen wat onze globe-peddelaar straks zooaï hoort en ziet en ondervindt. IIII+ Jong vrouwtje: Ik zoek een llll^ geschikt cadeautje voor een jonge 1111+ schrijver Illl^ Bediende: Een prullenmand mis- llll* schien? HORTHY, Rijksregent van Hongarije. MUSSOLINI, Italië's Dictator. ZATERDAGAVOND. WAAR OORLOG DREIGT. Met de vredeskansen in Abessinië staat het thans volstrekt hopeloos. De Abes- siniërs zijn door bijna de heele beschaaf de wereld verlaten en straks zullen zij aan beschaafd geweld ten ander gaan. Een beroep van de negus op Amerika, op grond van het Kellogg-pact, heeft ook geen baat gebracht. De Amerikaan- sche regeering kikte in haar antwoord' niet op de verwijzing naar het Ameri- kaansche Kellogg-product maar verwees naar de Volkenbond, waar beide partij en, Italië en Abessinië, lid van zijn, doch waarmee de Vereen. Staten niets hebben uit te staan. Uncle Sam wascht zich de handen in onschuld. Van Genève is heelemaal geen uit komst te verwachten in dit geval. Het b) ij let integendeel, dat Frankrijk en Italië het vrijwel met elkaar eens zijn. Ern lbnl Saoed, de heerscher over Arabië, heeft te Addis Abeba, de hoofdstad van Abes sinië, te kennen doen geven, dat hij en zijn rijk in het conflict neutraal wenschen te blijven. Alleen Engeland neemt het nog voor Abessinië op, maar waarlijk niet uit vre delievende motieven alleen. De Engelsche megeering is bang, dat Italië zich te ste vig aan de Roode Zee zal vestigan. Maar ook Engeland durft op het oogenblik geen hooge toon meer tegen Mussolini aanslaan nu het ervaart, dat geen enkele andere mogendheid zich in de anti-Ita liaan sche actie naast de Engelsche re geering durft stellen. Mussolini heeft te kennen gegeven, dat elke bemiddelingsactie vergeefsch zal zijn. Hij wil de strijd en erkent zijn verove ringsdoelstelling. Zelfs heeft hij een de zer dagen een vertrekkende divisie open lijk aangevuurd om de smet van Adoea in Abessinië (waar de Italianen destijds een zware nederlaag leden), te gaan uit- wisschen. De aankondiging van de oorlog is er dus al; het wachten is nog slechts op „droog weer" om de strijd te be ginnen. De Oostenrijksche regeering heeft, zoo als bekend, besloten aan de Habsburgers hun vroeger in beslag genomen particu lier bezit terug te geven en het verbain- ningsbesluit in te trekken. Het eerste is een zaak waarmee het buitenland niets te maken zou hebben, ware het niet, dat men in deze maatregel een eerste stap ziet naar het herstal van de Habsburgers op de troon van Oostenrijk. En zulk her stel wenscht men hier en daar niet. Iit Frankrijk is men er gloeiend tegen en de regeeringen van de Kleine Entente hebben zelfs verklaard, dat zulk herstel oorlog tegen Oostenrijk zal moeten be ttekenen. Deze landen, die zich met Oos- rci.njksch grondgebied hebben verrijkt, vreezien n.l. een opleving vaft de Oosten- i:jksche nationale geest. De Oostenrijk se!.e regeering heeft intusschen te ken nen gegeven, dat ze de politieke rust niet za. versturen en dat voor haar de kwes- i.e van het herstel van de monarchie :aet actueel is. Het schijnt intusschen, dat Joego-Slavië en Roemenië zich zoo beangst maken, om deze zaak, dat zij te Sinaia een sa menkomst belegden, waar besprekingen werden gevoerd tusschen Koning Carol v in Roemenië en Prins-Regent Paul van Joego-Slavië (voogd over Koning Peter) Ook familieaangelegenheden zullen daar o r sprake gekomen zijn. Zooals men weet keft Koning Carol gescheiden van zijn •.rouw Helena, die een zuster van ex-ko- mng George van Griekenland is. Deze ex-koning heeft zich een dezer dagen van zijn wederhelft, ex-koningin Elisabeth, de zuster van koning Carol, laten scheiden. Het „ex" domineert in deze families wel heel sterk. EX-KONING GEORGE van Griekenland. GIFTEN VOOR HET WITTE KRUIS. Wed. K., den Burg fl.S., den Burg f5.— P.D., Oosterend f2.50; F.K., Ou- deschild f2.—. EXAMENS. Aan de Biez. Kweekschool voor Onder wijzers (-essen) te den Helder werd Henk Bakker Rz., alhier, bevorderd van de le naar de 2e klas. RIJKSPOSTSPAARBANK Aan het postkantoor te den Burg-Texel werd gedurende de maand Juni 1935 Ingelegd f 8530 35 Terugbetaald 6826,36 Derhalve meer inuelegd dan terugbetaald 1703,99 Het aantal nieuw uitgegeven spaarbank boekjes bedroeg 9 GENERAAL VIRGIN, een Zweed, Instructeur van Abessinië's legermacht. EIERLAND. EIERLANDS EEUWFEEST. De viering van het feest ter gelegen heid van Eierlands 100-jajrig bestaan is bepaald op Woensdag 11 en Donderdag 12 September a.s. en zal plaatshebben op een perceel land van de heer C. de Graat, gelegen achter de woning o.m. van het hoofd dier school, de heer B.T. Zondervan. Op dit terrein zullen volks- en kinder spelen worden gehouden. Ook zaf er een houten gebouw warden opgetrokken voor de tentoonstelling van akkerbouwproduc ten uit de polder. Het aantal loten van de te houden lo terij is op 2500 stuks, de prijs op 50 oent bepaald.Zij, die aan de achterzijde van de loten een adv. zouden willen plaatsen, gelieven zich te wenden tot de heer C.Stoepker, Eierland. THXELSCHE COU RANT 18 19 20 21 22 23 24 Juli 11.06 11.48 12,40 1.- 1.42 2.27 3 2'. LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1