Oe Nieuwe ïexelsche Courant KING fiil No. 4964 48ste Jaargang Woensdag 24 Juli 1935 Van veek tot week EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten Polder Eijerland 100 jaar. Hoe anderen Texel zien. PEPERMUNT A'S Het beste dagelijkse middel ter opwekking en verkwikking TONNEMA C'E SNEEK 1 Uw advertentie in dit blad word! op Texel hui» aan hurs gelezen. 19 c 16 '9, 15 25! 25, 25, 10 26. TEXELSCHE COU is sinds 1 Juli 1930 bi dit blad opgenomen. UITG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 et Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. I (nam. ongeveer Va uur later.) 25 26 27 28 29 30 31 Juli 4,30 5.52 7,12 8,22 9 10 9,51 10 28 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9.39 ZATERDAGAVOND. I JODEN-VERVOLGING. Wanneer in een volk bepaalde harts I tochten sluimeren, zooals in Duitschland I het anti-semitisme, dan zijn deze meer I malen door de machthebbers uitgebuit om I de aandacht van onaangename zaken af te I leiden. Zoo moet er dunkt, ons, ook een I reden voor zijn, dat de officieele Duitsche I instanties haar best doen om het anti- I semitisme opnieuw te doen oplaaien. Er I is sprake van groote ontevredenheid on I der de arbeiders wegens de voortdurende I verlaging van loon-en. Moeten ze met I plunderingen, ten koste van cle joden wor I den zoet gehouden Hoe het zijhet I is ongekend en ongehoord, zooals een I rijksminister de massa in Duitschland te- gen de Joden tracht in te nemen. We doe- I Ien hier op Dr. Goebbels, die veertien I dagen geleden in een toespraak tot d1 Berlijnsche S.A.-mannen het volgende I grapje verkocht: „Men zegt mij, aldus Dr. Goebbels, I dat de Joden óók menschen zijn. Goed, dat is waar. Een vloo is evenwel óók een I dier, doch daarom nog geen aangenaam, I dier. Joden zijn menschen, maar daarom I nog geen aangename menschen". Is het wonder .dat de massa onder zulke regeerings,,leiding" uit de band springt? Vorige week heeft arisch gepeu pel in het centrum vain Berlijn de Joden gemolesteerd, mishandeld, ze uit trams en autobussen, uit taxi's en particuliere voertuigen gesleurd; ze werden café'suit geranseld; winkels werden geplunderd. Bij dat alles stonden S.A.-mannen, voor zoover ze niet meededen of leiding gaven aan het gepeupel, werkloos toe te zien. De vele vreemdelingen, die op het oogen- blik te Berlijn vertoeven, waaronder En- gelsche oud-strijders en ruiters, die aan de komende Olympiade zullen deelne men, hebben zich mateloos geërgerd en dat zal wel de reden zijn, dat de offici eele instanties 's anderen daags de ge beurtenissen hebben veroordeeld, na cle joden er als provocateurs de schuld van te hebben gegeven. S.A.-mannen mogen na hun arbeid nog slechts in uniform op straat komen, om ze aldus kenbaar te doen zijn, wanneer zij zich zouden mis dragen. Intusschen ziet het er voor de Joden weer bar slecht uit in Duitschland. MOOIE PRAAT, MAAR DE DAAD? Engelsche oud-strijders, die een be zoek aan Berlijn brachten, zijn daar en thousiast ontvangen -en Hitier heeft de deputatie persoonlijk te zij neut verwel komd. De oud-strijdersvereenigingen in verschillende landen oefenen een aanmer kelijke invloed ten goede uit op de poli tiek hunner regeeringen en wel voor vreedzame doelstellingen. Daarom ook stimuleert o.m. de Engelsche kroon prins de uitwisseling van internationale bezoeken dezer menschen. Von Ribbentrop sprak de Engelsche delegatie in Berlijn toe, wees op haar belangrijk practisch werk en sprak de hoop uit, dat ze ook nationaal de gevoelens zouden inprenten aan al hun landgenooten, de oud-strijders van alle landen, want dan zou weldra- het oogenblik daar zijn, dat Frankrijk, tngeland en Duitschland elkaar de broe derhand wilden reiken. Schoon gezegd, maar.... wat zoeken de Duitse hers aan vrede en vriendschap naar buiten, terwijl ze menschen in eigen land barbaarsch vervolgen, alleen omdat ze van een andere overtuiging zijn, of van een andere religie dan wei een ander ras. ZOO IS (U weet TEXEL. wel waar.) EEN PAUSELIJK PROTEST. Wil men vrede en vriendschap, dan be ginne m-en met zich het vertrouwen van anderen waardig te maken. Het Vaticaan heeft alle reden om zich te beklagen over de wijze, waarop de Duitsche regeering het gegeven woord heeft gehouden en daarvan was vorige week 'n officieele pau selijke protest-nota te Berlijn het gevolg, waarin werd opgekomen tegen de voort durende schending der bepalingen van het gesloten concordaat, met name door de sterilisatiewet, de beletselen, aan de gees telijkheid opgelegd, om te prediken naar opvatting van de katholieke moraal en de aanvatten op de vrijheid van de katholieke vereenig in gen en de katholieke pers. „OM DE SCHANDE UIT TE WISSCHEN". De Italiaansche regeering heeft ten be sluite van haar oorlogsvoorbereidingen de mobilisatie van nog twee Italiaansche di visies gelast en het transport aangekon digd van ©enige honderden bommenwer pers naar O.-Afrika. De volgende maand gaat Mussolini naar Eritrea -om er de troepen toe te spreken en aan te moedi gen. De Italiaansche pers komt er thans rond voor uit, dat de oorlog tegen Abes- sinië zal worden geforceerd, ten eerste om ©en rijk koloniaal gebied te verove ren, maar ten tweede, om de schande van Aidoea (waar Italië in 1896 klop kreeg) uit te wisschen. Men hoopt op hetzelfde slagveld de Abessiniërs vernietigend te kunnen slaanO, beschaafde Eeuwi De week is overigens politiek-rustig ver- loopen, zelfs de nationale „feest"-dag van- 14 Juli in Frankrijk is dit jaar niet tot een moordpartij geworden. RAMPWEEK VOOR DE K.L.M. Drie vliegtuigen in zeven dagen tijds. Negentien dooden. Het noodlot. De fatale zeven dagen van 14 tot en met 20 Juli zullen in de annalen van de K.L.M. als de zwarte week geboekt wor den. Het Noodlot heeft in „Kwikstaart", „Maraboe" en „Gaai" een onbarmhartig vonnis geschreven over Idealisme, Stout moedigheid en Levensvreugd. De zoeken de mensch trotseert gevaren, om naast de platgetreden paden, nieuwe mogelijk heden te openen. In de roes van zijn eerste successen waant hij zich Koning van het luchtruim en trekt heel een volk in energie en levensdurf omhoog. Maar die vliegende mensch blijft een tegennatuurlijke schepping, afhankelijk van het levenloos mechanisme, dat slechts door de vonken van zijn vernuft tot duize- ze ling wekkende hoogten wordt verheven. In de schittering van zijn triomf blijft de Natuur hem vijandig en zij herneemt voor honderd procent haar rechten, zoodra een kleine technische lacune de kans daartoe biedt. Dan worden luchtkasteelen tegen de harde werkelijkheid van een aardsch bestaan gesmakt. Dat is het noodlot van de vliegende mensch. Zwaar drukken de schaduwen van deze zwarte week over het werk van de K.L.M. een brok nationale trots, dat ons doet weenen of jubelen, maar waar wij nimmer afstand van doen. Want ook de zwaarst beproefde mensch zal zich weer oprichten zoolang hij weet voor een ideaal te strij den, dat waard is om er zijn leven aan- te wijden. Het is goed de harde lessen, die op sombere mijlpalen gegrift staan, nimmer te vergeten en conclusies te trekken, die het „safety first" binnen 't menschelijk- mogelijke kunnen waarborgen. Zij sterken slechts een volk, dat niet versagen wil op de weg, die het gekozen heeft, om te sla gen. Directeur Plesman kan er verzekerd van zijn, dat het leed van de K.L.M. in stille sympathie door duizenden gedeeld wordt. O KOOKT ELECTRISCH Niet duurder dan op andere wijze O We vervolgen ons overzicht van de geschiedenis van polder Eierland met de publicatie van een hoogst interessant do cument en wel met de „Acte van koop en verkoop met regt van privilegie, door de Weled. gestr. heer W. K. van Gennep, Insp. der Domeinen, aan -de Heeren P. LANGEVELD Kz., W. LANGEVELD, M. L. PLOOSTER en N. J. DE COCK, elk voor een vierde van de op Texel in het noordelijk gedeelte -der Provincie Holland, onder het Arrondissement Alk maar, gelegen dominiale gronden van den Staat, bekend onder de benaming van het buitenveld en het Eijerland, ter grootte van 5793 bunders, 92 roeden en 30 lellen, met -de daarop staande drie pachthoeven voor eene somme van NEGENTIG DUIZEND GULDEN in dato 21 Februarij 1835". De acte werd opgemaakt door de no tarissen Adrianus Petrus de Lange en zijn ambtgenoot S. A. de Moraaz, beiden te Alkmaar. De heer Paulus Langeveld Kz. woonde te Giessendam, Willem Langeveld te Hardinxveld, Marcelis Leendert Plooster te Ameide. Deze drie heeren waren allen aannemers van publieke werken. De heer Nicolas Joseph de Cock, woonde te Rot terdam en was scheepsreeder aldaar. Hiet verzoek, om het buitenveld te wil len v-erkoopen, ging uit van de heeren Langeveld en Plooster. Het was gericht aan Koning Willem 111, die bij besluit van 29 Dec. 1834 gunstig op dat voor stel besliste. De acte bevat een zeer nauwkeurige op gaaf van de grond-en, welke de staat ver kocht. Z-e werden begrensd: aan de west kant door de palen langs het duin; aan de Z.W. en Z.O. kant door de palen, die nende tot afscheiding 'der polders de Koog, Waal-en burg en Oosterend; aan de N.O. en O.-kant tot aan gewoon laag water I ot wel aan -d-e reede van Texel en het Eierlan-dsch Gat. Bij -de koop waren inbegrepen de op voormelde gronden staande „dominiale" hoeven. Dat waren toen: De beloften omtrent de landelijke schoonheid van Texel worden bij een bezoek aan -dit eiland volkomen ingelost. De rondrit over het eiland voert nu eens door grazige weiden, waar de merkwaar-, dig afgeknotte schaapskooien, met de rug in de Westenwind, als vaarteekens staan uitgezet, langs blinkend duin en eindelijk naar de wijde ziee met witte branding-ra tels, die van alle zijden het eiland b-ej spoelt. Wat de vacantiegange-r ook wenscht: Texel heeft 't. En heel biezon- der is de geur van Texel, waar zich de zilte adem der zee mengt met -de reuk der dennen, de geur van het hooi en het kruidig aroom der droomende muien. Uit: Noordholl. Dagblad. Indien alle ouders hun kinderen als versnapering niets anders gaven dan dan zouden er minder kleine maagjes van streek en minder bleke gezicht jes zijn. liet Zanddijkshuis, het Eierl-andsche huis en de Kwelder. Aan de voorwaarden, waarop de over dracht plaats had, ontleenen we het vol gende. Art. 1. De gronden worden verkocht als tiendvrije eigen-dom, zoodanig en in dier voege als dezelve door het Rijk zijn be zeten; vrij van alle hypotheken en alle privilegiën. Alle eventueele uitwassen en aanslib ben van grond, welke aan de afgestane eigendommen mochten aan- en opkomen, zullen verblijven aan de Staat of het Do mein, zonder dat d-e koopers daarop aan spraak mogen maken, zelfs al ware het, dat door invoering eener latere wetge ving deze aanwassen en aanslibben aan de koopers mochten worden toegekend. Onder de verkoop zijn niet begrepen de gebouwen, door de pachters daarop voor eigen rekening geplaatst. Deze blijven hun eigendom en de koopers zullen hen te allen tij-de vrij en onverlet laten om die gebouwen weer te doen wegnemen en af breken. Vul nooit een waterketel e.d. wanneer deze ingeschakeld is. GENERAAL VIRGIN. Vroeger hoofd van de Zweedsche mili taire luchtvaart, thans een der voornaam ste adviseurs van de Keizer van Abessn nië in militaire zaken.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1