iderlo. 4965 48,te Jaargang Zaterdag 27 Juli 1935 Q J GoeJ t erf K srs Voor de Zondag. WEEST WELGEMOED. Polder EieHand 100 jaar. S '935 1934 35266.52 54916.47 1118.50 drukwerï LevorJert Uw omzet Uw advertentie ia dit blad mfd» op Texel huis aan hui* gekem. Burg EN: 'dminai, op Tel 1 negen^ EERSTE BLAD. i den EXELSCHE COURANT IA T. Een paar woorden wensch ik te richten >t diegenen onder onze lezers, die neer-i achtig, droevig, mismoedig gestemd zijn. Ik denk nu niet aan groote smart, te- e'n over welke slechts een eerbiedig zwij- ,d meegevoelen past. Ik denk aan de i, der speldeprikken van het dage- s'ch leven, waarvoor wij allen vatbaar |jn waardoor wij ieder op zijn beurt af Ttoe geplaagd worden, maar die wij het :e doen zooveel mogelijk welgemoed dragen. 3e tijd, die wij beleven, geeft er aanlei- g toe, dat wij allerhande 'klein 'leed iervinden en dus is het thans meer dan t noodig, ons er tegen te verzetten, sl meer: er ons boven te verheffen. ROm met een algemeen voorbeeld te be- 'innen: de heerschende noodzakelijkheid •'an bezuiniging. Die is zeker niet pleziie- K Doch is al wat niet plezierig is, en reden om zich daardoor ter neer te aten drukken? Kan de zaak niet be- «houwd worden als een proef op onze «erkracht, op onze vindingrijkheid, op >ns eerlijk aanpassingsvermogen, een ■oef, die tot vreugde leidt, als wij haar net goed succes doorstaan Indien wij ons ontberingen hebben te 'troosten, zijn die dan waard ons te tstemmen, en aldus, na het van buitem elegde gemis, er nog een innerlijk i bij te voegen? Doen wij niet beter, s te verdiepen in de vreugde, die wij :l, dan in dingen, die wij niet hebben Er zijn in de plagerijen, waarmee de isistijd" ons lastig valt, andere en er gere dingen dan de noodzaak tot bezuini ging. Ik zal er geen in het biezonder noemen. „Elk moet zijn pakje dragen", en het komt er niet zoozeer op aan, waar in dat bestaat, als op de wijze, hoe men Kt draagt. Het geldt altijd tweeërlei eensdeels veerkracht om de toestand zoo- Kei mogelijk te verbeteren, anderdeels innerlijke vrede om zich, met opgeheven ■oofd in het onvermijdelijke te schikken. Sets goeds blijft er doorgaans nog wel óvereen aanleiding om zich aan vast te ■lampen tot een blijmoediger belichting van gegeven omstandigheden. Niemand iegge, daartoe niet in staat, van nature Jvaartillend aangelegd te zijn, maar streve er dan naar, die aangeboren druk te bo-; ven te komen. Soms is het een gezond-- heidskwestie, die men zou kunnen over winnen door zich een gezondere leefwijze an te wennen; doch wij hebben allen on- lenceslijke zieken gekend, die het op dit iad een heel eind ver gebracht hadden, oms ook is het, dat men in te enge iring rondkijkt, inplaats van zich een lerfrisschende horizonverruiming te ope- len. Niemand is te oud voor zelfopvoe- ling; voor duizenden is vroomheid, in nelke geloofsvorm ook, hierbij een sterke ïteun, die wijding geeft aan eigen in spanning. I 't Is merkwaardig, dat neerslachtige renschen heel graag tevreden personen m zich heen hebben, maar zichzelf niet nspannen om tot een beter geestelijk venwicht te komen. Wie onder alles wat leze tijd ons oplegt, welgemoed weet te blijven, doet 'n dienst aan zijn heele om geving: straalt in een kring, kleiner of grooter, iets af van zelfverkregen gees telijke zonneschijn. ZONDAG, 28 Juli 1935. „Als gij over oorlog spreekt, verspil tegenover lieden, die deze onvermijdelijk achten, uw tijd dan niet met te zeggen, dat zij mis dadig zijn, maar zeg hun, dat zij krankzinnig zijn". (Jean de Bloch, Tweede Vredesconferentie 1907) iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniii VOOR HOOFD EN HART. |||iii;||||| liiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZONDAG. Klaag over de wereld, want zij is nog jjniet goed. Maar zorg, bij uw klagen, dat jge iets voor haar doet. L a u r i 11 a r d. MAANDAG. De koude hand van de argwaan strijkt verwoestend als de nachtvorst over de teederste bloesems des harten. C. von Wolzogen. DINSDAG. Liefde is de grootste kunstenares: zij schept vormen voor het onzichtbare, gelijk Z1J denkbeelden legt in het stoffelijke. OP TEXEL, HET VOGEL EILAND. (Penteehening van Sj. Kuperus.) JAARVERSLAG T.E.M. '34 (Vervolg.) Vast recht f54916.47 Stroom 35266.52 Meterhuur 1118.50 Winst op electr. apparaten 19.87 Totaal 913.21.36 De eledrificatie van Eierland vorderde in 1934 de navolgende bedragen: Loonen 410. Vrachten 87.60 Materialen: kabels, moffen, eind- sluitingen, enz. van materialen- rekening 2589.63 Totaal 3087.23 Stir oomverkoop De inkomsten aan stroomverbruik, vast recht en meterhuren bedroegen over de laatste drie jaren: 1932 Stroomverkoop 48481. Vastrecht 45630. Meterhuren 7688. Stroomverkoop Vastrecht Meterhuur Totaal 1933 33367.— 51435. 1089. 101799. Totaal 85981.— 91301.49 De daling van de inkomsten in 1933 met f 16000 is het gevolg geweest van de tariefsverlaging, welke met 1 Jan. 1933 ingevoerd werd. Ten opzichte van 1933 zijn de inkomsten in 1934 gestegen met rond f5500. MIDDENSTANDERS. Een abonnement bij N.V. PROVINCIAAL BELANG. Handelsinformatie- en Incas- sobureau voor de Midden- stand, opgericht 1864, biedt in deze tijd groote voordee- len. Een volledig prospectus, waaruit zulks duidelijk blijkt met een ex. van de 14-daag- Q 2 sclie zeer verzorgde courant wordt op schriftelijke aan- vrage p.o. verstrekt. N.V. PROVINCIAAL BELANG, Amstelstr. 14, Tel. 32000 (6 lijnen) AMSTERDAM C. Voor Middenst. Fed. en Bonden O kan een speciale overeenk. getrof- fen worden. qnnzznzczzn WOENSDAG Domheid dringt zich naar voren om ge zien te worden. Wijsheid houdt zich op de achtergrond om te zien. DONDERDAG. Zeg nimmer ,,'t raakt niemand, alleen mijzelf, wat ik met mijn leven doe". Dat is niet zoo. Uvv leven is u geschon ken als een toevertrouwd goed voor velen buiten u zelf. VRIJDAG. De grooten brengen het groote tot stand, de goeden wat duurzaam is. M. von Ebner-Eschenbach. ZATERDAG. Aan niets denken wij meer dan aan het geen wij gaarne zouden vergeten. (Vervolg.) Artikel 1 van de Koopacte bepaalt nog: Ook is in deze koop liet duin niet be grepen. Dit blijft aan de Prov. Holland behooren. Artikel 2 houdt in, dat de koop geschiedt onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat de koopers de daartoe geschikte gronden binnen 8 jaar zullen bedijken. Blijven ze in gebreke dan zal het Rijk of het Do mein de grond weer terugnemen zonder tot schadeloosstelling verplicht te zijn. De bedijking moet geschieden volgens een door het Dep. van Binnenl. Zaken goed gekeurd plan. Tevens zullen de koo pers verplicht zijn de gronden, voor zoo ver daaraan onderworpen, jaarlijks be hoorlijk van hel inplanten te voorzien en deze in goede staat te houden. Artikel 3 bepaalt, dat het Rijk of het Domein het recht van overpad op of over de afgestane gronden naar eventu eel door aanwas of aanslib verkregen gronden behoudt. „Ook moeten de koo pers te allen tijde gedoogen, het van ouds her bestaande postrid over de afgestane grond op het Eijerlandshuis en van daar op Vlieland". Tevens zijn de koopers ver plicht hiertoe steeds voor een behoorlijk bruikbare weg te zorgen. Ook moet de pachthoeve het Eijerlandshuis te allen tijde als posthuis blijven dienen zooals tot dusver bij het Domein gebruikelijk en zal voortdurend voor een behoor lijke aanleg van de postschuiten gezorgd moeten worden. Ten aanzien van het postvervoer naar Vlieland, werd in de koopacte nog be paald: A. dat de koopers zullen zorgdragen, dat de pachters of bewoners van het Eijer-- landshuis, als zijnde de naaste woning nabij de plaats, alwaar de Vlielandsche postschippers des nachts aankomen, bij voorkomende gelegenheid en zooveel in hun vermogen is, aan die schippers alle verlangd wordende hulp en bijstand ver- leenen B. dat het voorschreven Huis, zoowel bij nacht als bij dag zal moeten open zijn om de postpaketten van en naar Vlieland te kunnen ontvangen, zullende bij afwe zigheid van de postiljon, de pachters of bewoners op hun verantwoordelijkheid die paketten moeten bewaren en dezelve aan hem ongeopend en ongeschonden over handigen. C. dat de postiljon van het Oude schild naar het Eijerlandshuis ter laatst gemeld© plaatse om niet zal moeten wor den gehuisvest, doch zijn eigen slaap- fournitunes zal moeten medebrengen, zul lende hij, door de bewoners van het Huis, tegen billijke betaling in de kost worden genomen. (Wordt vervolgd.) DRUKKERIf TEXELSCHE COURANT. NAAR HET CONCOURS TE WARNS. Biezonder fraai weer heeft de tocht van de vier Texelsehe vereenigingen naar het Warnser concours begunstigd, terwijl bovendien het resultaat over het geheel genomen, boven verwachting was. De deelnemende Vereenigingen waren:' 1. HERV. KERKKOOR, den Burg, dir. mevr. Visscr-Dewald, vrij nummer Wie gelied der Herders, van Schubert. Ie prijs met 291 punten. 2. DE LOFSTEM, Oosterend, dir. C. Bremer, vrij nummer: De Kleinste, van J. N. Bosch. Ie prijs met 290 punten. 3. HARMONIE, den Hoorn, dir. U. D. Bouwsma, vrij nummer: Morgen-Hymne, van Zjjdorlaan. 2e .prijs met 259.5 punten. 4. CRESCENDO, Eierland, dir. C. M. Plomp, vrij nummer: Ave Maria, van A. van Schravezande, 2e prijs met 258.5 punten. Deze vereenigingen kwamen alle uit in de 4e afd. zang met als verplicht nr. In 't Voorjaar, van Hendr. Altink. Om voor een eerste prijs in aanmerking te kunnen komen, moesten minstens 288 punten zijn behaald, v,oor 2e minstens 234. De Chr. Muziekvereen. Excelsior,Oos terend, dir. C. Bremer, kwam met Sta voren, Blauwhuis en Witinarsum in de 3e afd. Fanfare uit en behaalde met 294, punten de le prijs. Vrij nr. was: L'Ami- tié, van Filsfils, verplicht nr. Scènes Champêtres, van Labole. In de vroege morgen van Woensdag, omstreeks zes uur, werd Texel verla ten. Ongeveer 180 concours-deelnemers (sters) en plm. 150 gasten hadden zich op de Marsdiep ingescheept. Het werd een heerlijke tocht. Om halt negen pas seerden we de schutsluizen bij Korn- werderzand. Daar was wel een half uur mee gemoeid. Tegen half elf begroetten we het oude stadje Stavoren, vanwaar we met autobussen Warns bereikten. Daar zou om elf uur het concours beginnen. Warns was in feesttooi. Vlaggen en ©erepoorten gaven het dorpje een vroo- 1 ijk aanzien. Het was ook een feest van belang, vooral voor Warns, dat liet con cours uitschreef ter gelegenheid van het 25-jairig bestaan van de Chr. Zangvcreen. Harmonie aldaar, een zeer goede vereen i- ging, die in de loop van haar bestaan wel 19 maal ©en eerste prijs won, waarvan achtmaal in de Eare-afdeeling en vier maal in de afd. Uitmuntendheid. Omstreeks twee uur was het concours voor de Texelsehe deelnemers afgcloo- pen, zoodat er nog ruimschoots gelegen heid was om iets te zien van het mooie Gaasterland en de Friesche meren Het verlrek uit Stavoren was bepaald op zes uur. Onder groote belangstelling van het Stavorensch publiek, vingen we tie terugreis aan. Om half acht gingen we door de afsluitdijk en om 10 voor tien, was Oudeschild weer bereikt. Ook deze terugreis verliep in de beste stemming. Muzikanten en zangers (sters) lieten zich niet onbetuigd, terwijl ook „de strijd om de man", een genoeglijk gezelschapsspel, ©en prettige afwisseling gaf. Wel poog den enorme zwermen muggen, die de af sluitdijk als bolwerk gekozen bleken te hebben, roet in het feestmaal te werpen- maar de vreugd werd niet verstoord en we behouden aan deze Wairnsdag als ge heel de meest prettige herinneringen. We eindigen met te vermelden, dat bij aankomst te Oudeschild bij monde van de heer N. Maat, aan mevr. VisserDe- wald, ©en fraai bouquet werd aangeho- den als tastbaar blijk van genegenheid en van waardeering voor de vele moeite, zich jegens het kerkkoor getroost. Een huldiging, waarmee allen bleken in te stemmen. FEODOR SJALJAPIN. De wereldbekende Russische zanger (ge boren 1 Maart 1873), die, nu hij volkomen hersteld is van de ernstige ziekte, welke, hem aangegrepen had, in de grootste ste den der wereld weer met veel succes op treedt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1