No. 4966 48s,eJaargang Woensdag 31 Juli 1935 Ge Nieuwe Texelsche Couran EERSTE BLAD. Van week tot week Texelsche Berichten I Uw advertentie in dit blad woixH op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 In dit blad opgenomen. UITG.N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. [ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V» uur later.) 1 2 3 4 5 6 7 Aug 10,54 11.27 11,59 12,33 1.— 1,27 2.03 ZATERDAGAVOND HACHELIJK AVONTUUR. Italië staat in het middelpunt van de belangstelling. Of meer nog Mussolii. Niet alleen in militaire kringen, maar ook on der naaste medewerkers van de duoe zijn /ijii velen van oordeel, dat Italië bezig is, zich in een uiterst gevaarlijk avontuur te steken. Met weinig mannen is het niet te doen en een groote legermacht is in Abes sinië niet van het noodige te voorzien. Men w eet daar ook, dat de Abessiniërs tegenw oordig te goede militaire raadge vers hebben om zich in een veldslag in open veld te laten neermaaien. Het i s zeer wel denkbaar, dat de ver ovaing van dat laind Italië meer dooden kost, dan ooit levende Italiamen er hun brood kunnen vinden. Het gaat nu naar een hoogtepunt. In Italië heerscht oorlogskoorts, al is het volk er ook niet gerust op, dat de ver-, overling van Abessinië een peulschil zal blijken te zijn. De teekenen van afkeu ring, die uit het buitenland komen, maken ternauwernood nog indruk, ja, prikkelen eerder de openbare meening. Italië gaat voort, manschappen cm materiaal naar Oost-Afrika te versche pen. En intusschen geven beide partijen hun hart lucht in krachtige woorden. De Italianen verzekeren, dat zij zullen en moeten vechten. En de negus verzekert daartegenover dat hij, ofschoon bereid zijnde tot ©en ruil van gebied, zooals Engeland heeft voorgesteld, tot zijn laatste ademtocht zal vechten, indien Italië toch tot de aanval mocht overgaan. Men heeft hem deze woorden terdege kwalijk genomen in Italië. Deze veront waardiging was wat vreemd: in Italië zelf spreekt men nu vrijelijk van het vaststaan van een veroveringsveldtocht en als de negus daarop antwoordt met de verzeke- ring, dat hij in dat geval liever sterven zal dan zich overgeven, is hij het, die „het masker laat vallen", en met wie nu verder niet onderhandeld kan worden. Te Addis Abeba schijnt men nu ook hevig prikkelbaar. Men heeft het als een affront van Italiaansche kant beschouwd, dat de Italiaansche gezant de negus op zijn ver jaardag niet kwam gelukwenschen. KOOKT ELECTRISCH 3 cent per KWh. HAILE SELASSI, Keizer van Abessinië. KOOKT ELECTRISCH o GEEN STOF EN GEEN WALM Q Abessinië heeft een nieuwe gezant naar Engeland gezonden, die naar de, niet zeer Abessijnsche naam van Dr. Martin luistert. Dr. Martin is te Londen zeer vriendelijk ontvangen. De gezant gaf te kennen, geld te zoeken in Engeland. Hij wil trachten, een leening op te nemen van twee inillioen pond sterling. Of de sym pathie der Britten zoover zal gaan, dat zij liem die verstrekken? In het heele ItaliaanschAbessijnsch geschil begint de geldkwestie nu een rol van beteekenis te spelen. Vooral in Italië, dat, naar dezer dagen werd gemeld, reeds 200 mil- lioen lire aan de expeditie ten koste had gelegd. Dat bedrag lijkt waarlijk nog bescheiden. ITALIË EN HET GOUD. Nu heeft Italië om de aangekondigde oorlog te financieren, een verrassen de maatregel aangekondigd. Het heeft de verplichting opgeheven voor de Itali aansche Nationale Bank, zijn gouddekking op 40 pet. te houden. Br is geen nieuw minimum gesteld. Het is een slecht begin voor een oorlog, die het land heel erg duur kan komen te staan. IN DUITSCHLAND SPANT HET. In Duitschland spookt het geducht. Het uiterste nationaal-socialisme viert hoogtij, en gaat alle weerstrevende elementen te lijf. Graaf Heldorf, die nieuwe politie- president van de hoofdstad, heeft reeds aangekondigd, dat hij Berlijn „zuiveren" zal en voor het nationaal-socialisme zal veroveren. De Jodenvervolging, ook el ders in het rijk, neemt de felste vormen aan. In vele steden worden de namen van; hen, die in een Joodsche winkel gekocht hebben, stelselmatig openbaar gemaakt. Maar het is waarlijk niet alleen tegen de Joden, dat de strijd woedt. Tegen de protestanten moet hij nog beginnen, maar hdj is in voorbereiding. Minister Kern is tot dictator benoemd in deze aange legenheden. De katholieken vooral moeten het ontgelden. Op ieder gebied wordt hun Kerk bestookt. Agenten van Hitier luiste ren naar die preeken. De jeugd wordt vrij wel geheel aan de leiding der geestelijk heid onttrokken. Göring heeft een bevei uitgevaardigd, waarbij de Bond van ka tholieke oud-strijders verboden wordt. Het offensief tegen de katholieken is over de heele linie begonnen en men schijnt alle schroom tegenover het Vaticaan ver loren te hebben. Men weet, dat ook de studentencorpsen en die organisatie van de Stalen Helm er aan moeten .gelooven. Wat moet daarvan het einde zijn? ONWEER IN HET VERRE OOSTEN. De toestand in het Verre Oosten blijft oritiek. Het Japansche leger blijft, altijd weer achteraf gesteund door de regiering, opdringen in China. De Russen worden er steeds onrustiger door, staan aan de grens gereed met een groote luchtmacht, maar zouden zij zich aan zoo'n gevaarlijk avontuur ooit wagen? Evenwel er is reden tot ongerustheid. De Japanners kun nen blijkbaar Buiten-Mongolië niet met rust laten. Zij eischen zelfs, dat dit land zijn troepen van de grens terugtrekt. Óf Mongolië zich daarvan veel zal aantrek ken? Te Tokio zal men niet vergeten, dat Moskou de ongereptheid van Buiten- Mongolië als 'n levenskwestie beschouwt. Men ziet: om kleinigheden gaat het niet. Wie weet, wat er uit dit nieuwe Japan sche avontuur nog geboren wordt. MENEN, 1 Keizerin van Abessinië. EXAMENS. Vakschool voor Meisjes te den Helder: Bevorderd van le naar 2e leerjaar op leiding hulp in de huishouding Sjoeke Posthuma, alhier. OUDE FIETSPLAATJES. We verzoeken u beleefd, uw oude fiets- plaatje, dat morgen door een nieuw ver- wangen moet zijn, niet weg te werpen. Het heett nog eenige waarde. Stopt het bij ons in die brievenbus (Drukkerij Park straat) ot brengt het aan een van de be kende adressen op de dorpen: Kiosk Oom Tom, de Koog; Groenten- handel, BurgeT, Oosterend; A. Backer, Oudeschild; J. F. Zijm, den Hoorn, enz. De opbrengst komt ten goede aan het Sanatorium Zonnestraal te Hilversum en dus aan tb.c.-patiënten van iedere ge zindte, van ieder ras, van iedere kleur. TEXEL EN DE „VIERDAAGSCHE". In geuren en kleuren hebben de dag bladen van de Vierdaagsche verhaald, maar weet ge wel, dat drie Texelaars aan deze groote wandelsportdemonstratie deel genomen hebben? Dat mag in onze kolommen zeker niet onvermeld blijven. De Vierdaagsche werd gehouden op 232425 en 26 Juli. De laatste dag ver ffi ffl ffl EEN TEXELAAR ffl ffi PER FIETS DE WERELD IN. BB ffl Siem de Waal op weg naar Rome. II. Mijn bezoek aan de Keulsche Dom zal ik niet licht vergeten. Een buitengewoon indrukwekkend bouwwerk is dit. Bij de toto vindt u eenige biezonderheden. Vervolgens ging ik in gezelschap van en kele Esperantisten de oude Bisschopsstad in om na een fiksche wandeling in het eigen clubgebouw van de Keulsche tram bestuurders Esperantisten aan te landen. Zij hebben een flinke en actieve vereen i- ging, die al aardig op weg is alle tram bestuurders Esperantist te maken. Lang ben ik hier niet gebleven, want deze avond vergaderde ook de Keulsche Esp. club en zioo trokken wij spoedig naar het hotel, waar deze in vergadering bijeen was. Juist toen wij binnentraden was aller aandacht gevestigd op de.... poppenkast, Esperanto sprekend. Het was vermakelijk te hooren, hoe Jan Klaassen verschillende krachttermen in het Esp. uitdrukte. Na de voorstelling kreeg ik het woord, en, hoewel ik niet dadelijk „rolvast" was, heb ik toch met plezier verteld van ons eiland en speciaal van het Esperanto-le- ven. Onze searetaris bleek ook hier geen onbekende te zijn. Laat in de avond keerde ik, moe, maar hoogst voldaan, in die gastvrije woning van mijn vriend terug. Het was niet vroeg meer, toen ik de andere dag mijn stalen paard weer be steeg, om via Bonn de Rijn op te zoeken. Nu reeds begon een van de mooiste ge deelten van mijn tocht. De Drachenfels kwam al spoedig in zicht en opende de rij van burchten en kasteelen, die ik bij tien tallen zou pas9earen. Sommige zijn zoo angstig dicht op vooruitstekende rotsen gebouwd, dat men zich nauwelijks kan voorstellen, hoe zulk een burcht vroeger veroverd kon worden. De gansche dag reed ik langs de Rijn. Een tiental K.M. vóór Bingen besloot ik de nacht door te brengen. Ik nam mijn fiets op mijn schou ders en na een moeizame klimpartij was ik daarmee op een honderd meter hooge berg. Daar was een klein grasveldje. Mijn slaapzak uitspreiden was het werk van een oogenblik en spoedig droomde ik van roo'r.' 'ders en jonkvrouwen, van min- streels en lijfeigenen Romantischer plekje had ik niet kunnen vinden. De zon v.rseheen reeds boven de ber gen toen ik mijn beddeke opnam en voor zichtig naar he noden ging. Mijn eerste aanlegplaats was nu Mainz, waar die post al op mij wachtie, brieven, het Tesse- laartje, enz. De Riijn liet ik than? rechts 'iggen, en door kleine dorpjes, over de be vols en door dalen bereikte ik Worms. Ik was reeds in de gelegenheid om mijn Union-ver;n_l ingsnaaf te probeeren, want ik moest reeds eenmaal tot 230 M. stijgen. Het was die dag snikheet en de innoud van A. P. Koorn's flesch moest het ge ducht ontgelden. Een enkele keer reed 'n Dailschie kampeerders, soms een Hitier- jongen met mij op en steeds was het, als vroeger in Duitschland, dezelfde vraag: Hoe denkt het buitenland over de Duit- sche politiek? Alles was heel rustig in- Duitschland. Ik zag minder vlaggen en schenen er 2906 personen aan de start, van wie er 104 uitvielen. Ouder de wan delaars, die de gansche 4-daagsche met glans volbrachten, behoorden: de krasse tippelaar J b. Boon, Den Hoorn, die al 68 is inaar nog loopt ais een kievit, en ook nu weer, zelfs op de vierde dag, frisch als een hoentje, in Nij megen terugkeerde en de mi Liens Vlaming (Oostereud en Kalf (Nieuweschild), welke jongelie den voor de eerste maal meetippeldcn en eveneens hun doel bereikten. De heer Jb. Boon was ingedeeld bij de Groep deelnemers van 50 74 jaar, welke 32 personen telde met een gemiddelde leeftijd van 58 jaar. Onze Boon was dus een van de oudsten. Zij legden iedere dag 40 K.M. af, in totaal tweemaal de atstand van Den Helder naar Amsterdam. Een prestatie, waarvoor we onze pet af nemen! Als biezondere onderscheiding werd aan de lieer Boon op grond van zijn hooge leeftijd en het feit, dat hij ook Vorig jaar heeft meegeloopen, de Kroon van de Viendaagsche toegekend. Er waren tippelaars, die voor de 17e maal van die partij waren: Jhr. A. van der Goes, Ritm. le Half Huzaren; A. C. L. Dinkhuisen, den Haag en G. J. van der Ka ij, Elde n. Moge Texel nog vele malen met eere in de lijst van Vicrtlaagsche-winnaaTs wor den genoemd. DE KEULSCHE DOM. Keulen is de grootste stad van het Duitsche Rijnland. Ze telt 740.000 inwo ners, .is een knooppunt van belangrijke spoorwegen en een industriestad bij uit nemendheid. Van haar vele bezienswaar digheden trekt de Dom liet meest de aan dacht. Met die bouw van deze kerk, op getrokken in Gothische stijl (spitsboog vensters) werd begonnen in 1248, maar het duurde tot 1880 eer de Dom als geheel voltooid kon worden ingewijd. Het ge bouw is 135 M. lang, het hoofdschip 61 M. breed, het dwarsschip 86 M. breed. De nok van het dak reikt tot 61 M. (hooger dan die vuurtoren van Huisdui nen), de hoogste twee torens tot 160 M. minder brumhemden dan anders. Maar wat iets nieuws was? Overal hingen doe ken met fel anti-Joodsche opschriften zooals: De Joden zijn ons ongeluk. Een Jood tot vriend is volksverraad. In de badplaatsen las men gedurig: „Joden wen- scheu we hier niet". Bitter humor was er ook, zooals b.v. een groot doek aan, de ingang van een dorp met het opschrift „De weg naar Jeruzalem leidt niet door dit dorp". Deze dag peddelde ik 160 K.M. en daar het bijna regende veroorloofde ik mij de luxe om een kamer te huren. Reeds vroeg was ik weer op weg naar Karlsruhe om vandaar naar het Zwarte Woud door te peddelen. Onderweg had ik nog een leuke ontmoeting met drie fiet sende Hollanders. Een van hen was op weg naar Texel. Het werd warmer. Ik voelde het Zuiden „naderen". Wat mij hier opviel is, dat zooveel vrouwen op het land werken. Het aren lezen is hier nog erg in zwang. Vandaag kwam ik bij een boerderij. Ik vroeg om warm water "voor de thee, maar kreeg „nein" ten antwoord. Ik liet mij lechtcr niet uit het veld slaan en bood in ruil wat Hollandsche thee aan. De uit werking was verrassend. Die thee trok goed en in eenige oogenblikken was ik geholpen. Voor vandaag tot zoover maar weer. Even naar de post en dan stijg ik weer op om het Zwarte Woud te gaan ver kennen. Uw SIEM DE WAAL C.H.z. TEXELSCHECOUR LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIGEN 9 29 ■HM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1