PRESTO wascht zuiver voor andehhaiven stuivehf ZEEPPOEDER No. 4967 48s,e Jaargang Zaterdag 3 Aug. 1935 EERSTE BLAD. Toor de Zondag. LATEN RUSTEN. Polder Eierland 100 jaar. Uw advertentie in dit blad wo op Texel huis aan huis gelezen. Menigmaal komt in bet woelige leven de dringende roepstem tot ons: gord u aan. Zet uw volle werkkracht in be weging en tracht wat vóór u ligt te vol brengen, zelfs als schijnt het u eerst on mogelijk toe. Deze roepstem te volgen is zeker in vele gevallen hoogst lof waardig; maar ik wil er ditmaal eens op wijzen, dat er ook gevallen kunnen zijn waarbij het „laten rusten", vooral ais het slechts tijdelijk is, nog een die pere wijsheid en een juistere schatting van eigen vermogens verraadt. Door zetten geldt voor een groote deugd; toch kan het wel eens een fout zijn. Het is dan, als we, na lange, vergeefsche po gingen, de overtuiging krijgen, dat we de gegeven moeilijkheid op het oogen- blik niet kunnen overwinnen. Dan is er. iets biezonder heilzaams in om er tijde lijk geheel van af te zien en het te laten rusten; en er is geen betere manier ont hiertoe te geraken, dan dat we iets an- dersf zoo mogelijk iets geheel nieuws, op touw zetten en daaraan onze volle aandacht wijden. Gelukt ons dit, dan komt die omweg, die we ons getroost liebben, ons later zekerlijk ten goede, terwijl we, door te willen dwingen, juist gevaar zouden hebben geloopen, de ont wikkeling tegen te houden. We beelden ons nog veel te veel in, dat wij groei en ontwikkeling geheel in onae hand hebben en rekenen te weinig op de inwendige werking, die aan de uitwendige tegemoet moet komen. Zoo lang er geen samenwerking is tusschen die heiden, kunnen wij weinig meer doen dan de landman doet, die het zaad uit strooit over de akker. Daarin alleen ligt nog geen levensbe lofte besloten. Het komt er ten zeerste! op aan, of de bodem genoegzaam toebe reid is om het zaad te ontvangen. Maar is dit het geval, dan en dit is het won-) der dan geschiedt de groei ongemerkt, zooals de Duitschers zeggen: „über Nacht". En het is buitengewoon ver rassend als we na eenige tijd dezelfde» moeilijkheid opzoeken, waarop we eer tijds zijn gestrand en bemerken, dat we haar nu meester kunnen wonden en haar zonder moeite kunnen oplossen. Daar zijn weinig dingen, Iaat ik rustig zeggen, daar zijn er geen, die zoo vreugdegevend en weldadig zijn als geestelijke groei; omdat daaraan verbon den is het klare, rustige besef van iets, dat blijvend is en ons onvervreemdbaar eigendom. Evenwel het verkrijgen er van laat zich evenmin overhaasten als dat we met vrucht zouden kunnen ingrijpen in de geleidelijke ontwikkeling van een jeugdig wezen. We verplaatsen geen kind van de laagste klasse der school naar de hoogste, vóórdat het de tusschenliggende met sucoes heeft doorloopen. Al wat we het zouden toevoeren, vóórdat het er rijp voor geworden was, zou het later als ballast van zich afwierpen. Overal, maar bovenal in de geestelijke ontwikkeling, rijn er graden, waarmee we niet genoeg rekening kunnen houden; hoe meer we dit echter doen, des te helderder blijven hoofd en denkvermogen en des te meer zal ons onze arbeid schenken. ZONDAG, 4 Augustus 1935. ZOO SPRAK. OENERAAL SMUTS (Z.-Afrika): Er bestaan in de wereld slechts twee wegen om een geschil uit te maken: de weg van het geweld en die van onderling over leg. We hebben die van het geweld ge probeerd tot het uiterste, en gezien dat dit de wereld bracht tot één onafzienbare puinhoop. De wereld kan alleen voor de algeheele ruïne bewaard worden, door de andere methode te probeeren: die van VREDE, RECHT EN ONDERLINO OVERLEG. LAVORO FASCISTA (Ital. blad): De Engelsche beschaving vertoont teekenen van verval en is door haar egoïsme ver oordeeld. Als Engeland handel in wa pens drijft met het barbaarsche Abessi- nië, om de kosten van zijn zware industrie de bestrijden en daardoor tevens de weg verspert voor een jonge staat als Italië, kan openlijk gezegd worden, dat de be schaving van Engeland ten doode is opge schreven. (Vervolg). Verder bepaalt het koopcontract inzake bet postvervoer op Vlieland: i D. dat in de schuren van liet Eijerlands- huis aan de postkar een behoorlij xc berg- of staanplaats zal moeten worden aange wezen, zullende beide postpaarden al daar des winters gestald en op gewoon voeder onderhouden worden en des zo mers in het weiland grazen of op de stal len evenals de paarden der bewoners van bet huis verpleegd wordenhet een en ander tegen billijke betaling. E. dat de verzorging en oppassing der paarden zal verblijven aan de postiljon; de postpaarden noch de postkar zullen zonder zijn toestemming niet tot ©enig an der einde (doe!) gebruikt mogen worden. Artikel vier: Wanneer het bij art. 1 voorziene geval van aanwas of aanslib van grond mocht plaats grijpen, zullen de koopers de aan sluiting van hetzelve aan hun perceel niet vermogen te weren of te keeren en zal het Rijk ot het Domein alsdan het recht heb ben de aansluiting geheel of ten deele te doen ophouden door het doen graven van afscbeidingsslooten of het daarstellen van afschutsels en heiningen. Artikel vijf: De aanvaarding der bij deze acte afge stane gronden wordt geaclj^ te hebben plaats gegrepen op de eerste Januari van 1835, sedert welke tijd alle baten en schul den van deze eigendommen ten voordeele en voor rekening der koopers zullen ko men. Zij zullen alzoo gehouden zijn de pacht- or huurcontracten, welke van deze gronden en van de landhoe\en mochten be staan en in het biezonder die pachten, welke op de 24e Januari 1833 door de Heer Agent van het Domein te Alkmaar ten overstaan van het gemeentebestuur van Texel, ingevolge behoorlijk gere gistreerd proces-verbaal van evengemelde dagteekening van de onderwerpelijke on roerende goederen, voor de tijd van zes jaren, eindigende de 19e Maart 1839, met de daarbij genoemde pachters te zijn aan gegaan, gestand te doen; onder het genot der paebtpenningen, welke daarvan, te be ginnen met de betalingtermijn, verschij nende op de 30e November eerstkomende, zullen verschuldigd .wezen, zoodanig, dat alle pachtpennlngen van vroegere beta- lingtermijraen, verschenen of achterstallig, ten bate van het Rijk zullen blijven. Alle grond- en andere dergelijke reëele lasten van de verkochte goederen, zullen door het Rijk of het Domein tot en met de laatste December 1834 worden aange zuiverd en voldaan en alzoo sedert de eerste Jan. 1835 voor rekening en ten laste der koopers komen. (Wordt vervolgd.) IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlinilllinilllllll VOOR HOOFD EN HART ZONDAG. Hoe hooger een mensch is geplaatst in de maatschappij, des te grooter is zijn verantwoordelijkheid tegenover zichzelf en zijn omgeving. Er zijn geen voorrechten zonder plichten. MAANDAG. De benijder liegt achter onze rug, de vleier in ons gezicht. DINSDAO. De wijze zwijgt over zijn voorspoed. WOENSDAG. Uit de wijze, waarop hij zijn ontspan ning zoekt, leert men iemands karakter kennen. DONDERDAG. Hoe onbeduidend de meeste zorgen zijn, bemerken wij eerst, als de echte, groote zorgen komen. VRIJDAG. Menige gedachte wordt ons eerst hel der, als wij haar uitspreken. ZATERDAG Trap het koren niet plat, om een klap roos te plukken. VAN DE BOEKENPLANK. Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll (voorhanden in Boekhandel Parkstraat). Zweefvliegen, theorie en practijk, door W. van Neyenhoff en ir. C. Oyens. Met veel illustraties. 108 blz. f0.95. Oude Nederlamdsche volksdansen, ver zameld door A. Sanson-Catz en A. de Koe. Met muziek. 54 blz. f0.90. Kerels in Grande), door Walter Brand- ligt. Roel Houwink schrijft van dit boek: Dit werk is ffisch als de morgenwind, jong, moedig. Het verlost ons van "hope- looze downgedachten. 176 blz. f2.25. Oeb. f2.70. HERBERT GEORGE WELLS. BIJ DE FOTO. H. O. Wells, een Engelsch romanschrij ver, werd 22 Sept. 1866 te Bromley in| Kent als zoon van een beroepscricketer geboren. Hij studeerde te Londen in de biologie, maar wijdde zich later geheel aan de letteren. Hij behoort tot de meest gelezen en meest besproken schrijvers van deze tijd en neemt in de litteratuur een geheel eigen plaats in. Zijn eerste werken behandelen natuurwetenschappelijke fan tasieën, o.a. De onzichtbare man, vvelk boek verfilmd werd en ook psychologisch belangrijk is. Van zijn latere werkendra gen verscheidene nog een fantastisch ka rakter, maar het sociale element dringt daarin het technische op de achtergrond. Talrijk zijn zijn verhalen en brbchures, ge schreven naar aanleiding van de wereld oorlog. (o.a. Meneer Britling.). f Gij en de Natuur, door Paul Karlson, vertaald door mr. P. J. A. Boot. Mo derne natuurkunde voor iedereen. Met 173 illustraties. 378 blz. f3.50. Oeb. f 4.50. Wellevendheid. Gedrag in het algemeen en in gezelschappen, bezoeken, maaitijden, familieleven, brieven en verzoekschriften, titulatuur, enz., door H. H. J. Hendrix. 62 blz. f 0.90. De Opstandigen, door Jo van Ammers- Küller, Oosdkoope, maar toch zeer ver zorgde uitgave. 482 blz. f2.30. Trekvogels, door A. F. Binsbergen. Met 60 foto's op kunstdruk. Prachtboek voor natuurvrienden. 104 blz. f4.90. TEXELSCHECOURA mm

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1