mm KING Oe Nieuwe Texelsche Courant No. 4968 48s"Jaargang Woensdag 7 Aug. 1935 Van ?^eek tot week Gemeenteraad van Texei EERSTE BLAD. Uw advertentie in dit blad wad op Texel hui» aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1-5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m. (nam. ongeveer V» uur later.) 8 9 10 lï 12 13 14 Aug 2,47 3 42 4,51 6,19 7,35 8,37 9 31 RIJWIELEN en R1ITUIGEN 9.19 ZATERDAGAVOND. OORLOG IN ABESSINIE? Te Genève staat nu de Abessinische kwestie in het middelpunt van de belang stelling. De Raad is bijéén, om een procedure van bemiddeling uit te vinden Vooral Franschen en Engelschen laten zich veel daaraan gelegen liggen, maar de opvattingen omtrent de beste methode loopen te Parijs en te Londen nogal sterk uiteen. Parijs wil Italië tot het uiterste ontzien en heeft nog steeds hoop met een zacht lijntje het verste te komen. Heel anders denkt men er te Londen over. Daar wil men reeds onmiddellijk duidelijk maken, dat Italië, als het zijn oorlogszuchtige bedoelingen doorzet, met de volle kracht van het statuut van de Volkenbond te doen krijgt. Er staan nu eenmaal bij deze aangelegenheid voor Engeland groote belangen op het spel. Deze zijn 't echter niet alleen meer, die de houding van Landen bepalen. Er komt onrust in de gekleurde wereld tegen het optreden van Italië. Niet alleen in Japan is de openbare meening onrustig gewor den, maar hetzelfde valt in Britsch- Indië te constateeren. Men vreest, ook voor gisting in de wereld der Afrikaan- sche negers, ja, men hoort in dit ver band zelfs het woord „heilige oorlog" gebruiken. Voor Engeland moet het op liet oogenblik niet onaangenaam zijn, als beschermer van een gekleurd volk te kunnen optreden. Het kan zich daar mede weer sympathie verwerven bij de niet blanke onderdanen van het Britsche Rijk. Frankrijk echter kan deze kant van de zaak ook niet geheel onverschillig laten. Zooals het er steeds groote betee- kenis aan hechtte, als beschermer te gel den van de Islam, zoo zal het ook de negers ,die voor de koloniale en militaire macht van Frankrijk zooveel beteekenen, gaarne te vriend willen houden. Men merkt verder, dat België niet ongevoe lig is voor de gevolgen, welke een Ita- liaansche veroveringsoorlog in Abessinië voor de Congo-staat kan hebben. 'ONZEKERHEID IN ITALIË. Het blijkt steeds duidelijker, schrijft de Haagsche Post, dat de geestdrift in Italië voor de koloniale oorlog maar zeer be trekkelijk is. Ook in fascistische kringen denkt men heel verschillend over deze aangelegenheid. Men beweert te Genève, daarover zeer stellige berichten te hebben. Mussolini maakte zich onder de lieden, die hij eerst tot grootheid heeft laten komen, en toen zij hem te machtig wer den, terzijde schoof, tal van vijanden- Er zijn Italianen, die zéggen, dat hij met dit avontuuir zijn positie wel eens op het spel zou kunnen zetten. Zij wijzen op de te genspoed, die hem, zoo voorspoedig in zijn binnenlandsche politiek, in zijn bui- tenlandsche beleid steeds heeft vervolgd, en zij zien daarin, zooals te verwachten was, een slecht voorteeken voor het ver loop van deze geschiedenis. Mussolini laat zich door dat alles echter niet afschrik ken. Hij laat zwermen booze artikelen, door allerlei getrouwen en waarschijnlijk zelfs daar hemzelf geschreven, los tegen de Engelschen en tegen de Volkenbond. Deze zijn van een heftigheid, die ons vreemd aandoet en die in merkwaardige tegenspraak is met de overgevoeligheid die Mussolini zelt tegenover de critiek der buitenlandsche pers aan de dag legt. Mussolini heeft te kennen gegeven, zich aan de besprekingen te Genève, waaraan Italië toch wel degelijk deelneemt, niets gelegen te laten liggen. Hem interesseert de politieke en diplomatieke kant van de kwestie niet meer, zoo heet het, maar alleen nog de militaire zijde ervan. Als de duoe niet volkomen van streek is, KOOKT ELECTR1SCH GEEN VUILE PANNEN. kunnen wij niet aannemen, dat hij liet ern stig meent. Hij is niet in de positie van Japan, dat het zich kon veroorloven, zich van die irest van de wereld niets aan te trekken. Als Engeland wil doortasten, staan liet geduchte middelen ter beschik king. HET SUEZ-KANAAL. De kwestie van liet Suez-kanaal kamt steeds meer naar voren. De maatschappij, die het kanaal beheert, zou, onder Engel- sche invloed, weieens het transport van traepen en benoodigdheden voor het leger van een oorlogvoerende staat langs die korte weg kunnen verbieden. We doelden nier reeds op in vorig nummer. Wel zal een dergelijk verbod in strijd zijn met het oude statuut der maatschappij, dat juist zegt, dat het kanaal te allen tijde voor alle schepen van alle naties zal openstaan, maar er is reeds een precedent geschapen, toen de Russische oorlogs schepen, die tijdens de Russisch-Japansche oorlog naar 't Oosten voeren, om daar de vloot van admiraal Togo slag te leveren, verlof werd geweigerd, om de weg over Port Said te nemen. Verder wordt be toogd ,dat de oude bepaling krachtens de verplichtingen, die de leden van de Volkenbond met de aanvaarding van liet handvest van de Bond zijn aangegaan, die Bond het recht te verleenen, instructies uit te vaardigen voor het gebruik van het Suez-kanaal, in geval van agressie, welke ten nadeele van de aanvaller, de bepalin gen der maatschappij kunnen opheffen. Zaterdag kwam de Volkenbondsraad in slotzitting bijeen. Besloten werd de ver- zceningsprooedure te hervatten en 4 Sept. weer bijeen te komen. Abessinië heeft verklaard, zich zonder voorbehoud neer te leggen bij de beslissing van de arbitrage- commisie. UMBERTO NOBILE. Generaal Umberto Nobile, bij het hoo rnen van wiens naam we onwillekeurig denken aan de mislukte Noordpoolvlucht, met de Italia, vertoefde sinds ge ruime tijd in Sovjet-Rusland; hij maakte deel uit van de Italiaansche luchtvaart- delegatie. Thans is hij teruggeroepen, daar hij met het opperbevel over de Ita liaansche luchtvaart zal worden belast. De mislukte pooltocht met de Italia dateert van 15 April24 Juni 1928. No bile behoorde tot de weinigen, die het veege lijf konden redden. Zooals u zich herinneren zult, is de Noorsche poolreizi ger Roald Amundsen, die 12 Mei 1925 met zijn luchtschip Nor ge over de Noordpool vloog, in 1928 omgekomen bij zijn pogingen om meerdere leden van Nobilé's expeditie te redden. GEMEENTEREKENING. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de reke ning der inkomsten en uitgaven van de gemeente, over het dienstjaar 1934, is overgelegd, aan den Raad, en gedurende veertien dagen, van heden tot en met 17 Augustus aanstaande, ter gemeente-se- cnetarie voor ieder ter lezing ligt en, tegen betaling der kosten, algemeen ver krijgbaar is gesteld. Texel, 3 Augustus 1935. du/gem. ea Wethouders voornoemd, W. B. OORT. De Secretaris, JONKER. Zitting van Zaterdag 3 Aug. 1935, aan vangende te 3.15 uur. Voorz.: de heer W. B. Oort, burge meester. Secr.: de heer C. Jonker, gem.-secr. Afwezig met kennisgeying, wegens bie- zondere omsta ndigheden, de heer Jb. Daalder. Voorz. merkt op, dat allen zijn treurige omstandigheden kennen en zijn afwezig heid dus te billijken, is. Allereerst wordt aan de orde gesteld: 1. Onderzoek geloofsbrieven. Ze worden door een hiertoe benoemde Commissie, bestaande uit de lieeren De Graaf, Lap en Epe in orde bevonden, waarna de raad met alg. stemmen tot toe lating van de nieuwbenoemde raadsleden besluit. Vervolgens wordt de openbare vergade ring voor plm. een half uur geschorst voor besprekingen, niet voor publieke tri bune (één toehoorder in de persoon van de heer D. Bakker Gz.en krant bestemd. Na heropening komt aan de orde: 2. Ing.kom.n stukken. Mededeel! ïgen. A. Procesverbaal van de opneming van kas en boeken van Je gemeente-ontvan ger op 20 juni. In kas moest zijn en werd ook bevonden f 2043.04. B. Indertijd, zegt de voorz., werd door de heer S. C. Eelman voorgesteld een DOORBRAAK tot stand te brengen tus- scben Weverstraat en Wilhelminalaan, ter plaatse waar oen dubbel woonhuis voor de heer J. C. Plaatsman zou warden ge bouwd. Het wórd in Je raad ter sprake gebracht (Niet in openbare raad. Red.) maar voud geen steun. Dhr Eelman bleef bij zijn voorstel, dat nadien door een aantal personen blijkens hun handteeke- ningen werd gesteund. Wij beloofden aan de heer Eelman, dat we het plan nog eens in de iraad zouden brengen en doen dat bij dezen. Wij blijven van ineeniiig, dat de aangeduide plaats niet geschikt moet wor den geoordeeld; bovendien zijn de kosten voor deze tijd te hoog en zou voor gelijk bedrag elders beter geslaagd kunnen wor den. Daar komt nog bij, dat de bouw van de huizen intusschen voortgang vindt. Een verbinding Willi.laanWeverstraat achten B.enW. wel van belang en nuttig maar niet urgent. De raad voegt aan deze verklaring geen woord toe, en gaat daarmee blijkbaar ac- coord. C. Het Bestuur van V.V.V. Texel te De Koog en cenige benadeelden zonden aan B.enW. en raadsleden 'n adres, zoodatE aldus de voorz., het niet behandeld be hoeft te worden. Toch willen we het hier even ter sprake brengen. Het stuk is in zeer ongepaste toon gesteld. Zonder ern stige reden is de strijd tusschen de beide V.V.V.'s weer fel opgelaaid. Het is drin gend noodig, dat de eendracht hersteld wordt en het algemeen belang meer be hartigd wordt. Er wordt niet alleen geld vermorst door dubbele administratie en reclame en dat in deze tijd van groote financ. nood maar ook de vreemde ling lijdt er onder, die ons de rug dreigt toe te keeren. Terecht besloot de raad danook maar aan één vereeniging subsi die toe te staan. Aan de verderfelijke tweespalt moet een einde komen. Ver schillende bemiddelingspogingen bleven zonder resultaat. Mooi Texel heeft hard gewerkt; dez^ vereen, is niet onfeilbaar, maar dit kan voor de Raad geen aanlei ding zijn om zijn koers te wijzigen. De vergadering applaudiseert en zwijgt verder, waaruit de voorz. afleidt, dat ze met het gesprokene volkomen instemt. 3. Aanbieding rekening Algemeen Weeshuis over 1934. Wordt in handen gesteld van de heeren Henkes, Keijzer en Dros. 4. Idem rekening Algemeen Armbe stuur over 1934. Wcirdt in handen gesteld van de heeren Dros, Keijzer en Bruin. 5. Idem gemeente-rekening over 1934. Wordt in handen gesteld van de heeren Epe, Leber en Dogger. 6. Goedkeuring verlies- en winstreke ning en balans van de N.V. T.E.M. De Commissie, met het onderzoek be last geweest, de heeren Epe, Keijzer en Dogger, adviseert tot goedkeuring en, zooals voorgesteld, het bruto-winstsaldo ad f39979.73 als volgt te bestemmen: CSTWV'-r\'.:2 rmunt HET OPENEN VAN EEN BUS KING Dat is voor Uw winkelier één van de prettigste dingen, die hij voor U kan doen. Want hij weet, dat de koper van KINGtpepermunt een te vreden klant betekent en hij geniet zelf mee van het heer lijke aroma. PEPERMUNT Afschrijving op bezittingen 26283.90 Storting in reservefonds voor vernieuwing en extra afschrij ving 9945.83 Dividend, 7.5 pet. van het volge storte aandeden kapitaal ad f50.000 3750.— Totaal 39979.73 Extra afschrijving uit het Res. fonds 11138.21 Waardoor liet Res. fonds voor vernieuwingen extra afschrijving zal bedragen 10638.08 ffiffifflEHEfflffifflfflSl II EBÏBEBffl&BEBEBffiEBSi Het MUSEUM te den Burg is Hp EB op ALLE werkdagen geopend van 53 ffl 9.30-12 uur. ZONDAGS NIET. 53 EB Entnee 15 ct.; kinderen 5 ct. 53 S3 53 53515153EB EB EB EB EB EB iHi 5353g:5ii£535353Efiffi 7. Benoeming afgevaardigde naar de alg. ledenvergadering van de N.V, T.E.M. Benoemd met elf stemmen de heer Epe, met tien de heer Dros. De vergadering heeft 5 Augustus plaats: om 9 uur v.m. Statutenwijziging; om 9.15 uur jaarverga dering met als laatste punt rondvraag. Weth. Parlevliet: Rondvraag is een raar ding. Die wordt toch wel soepel op gevat? Voorz.: Ik hoop het. Dhr Henikes had ten opzichte van de T.E.M. nog een wensch; hij zal die na de open bare raad kenbaar maken. 8. Verkoop bouwterrein. We schreven hierover reeds uitvoerig. Het gaat om verkoop van 2320 vk. M. aan de Emmalaan voor f4000 aan dhr Jb. Graaf. Kooper is verplicht vóór 1 Jan. 1938 vijf woningen op het gekochte land te bouwen. Koopsom moet voldaan vóór 1 Oct. 1935. De raad gaat er meteen mede accoord. Er wordt geen woord over gerept. 9. Opdracht postvervoer met verplich ting autobusdienst dein Bergde Cocksdorp. Zooals bekend gaat het om f3500 sub sidie. De raad maakt geen bezwaar en hecht aan liet voorstel zijn zegel zonder een enkele op- of aanmerking. KOOKT ELECTR1SCH Niet duurder dan op andere wijze TEXELSCHE COURANT LICHT OP —O VV»ttl«4IM«a ICINAIC TONNEMA C'E SNEEK

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1