[en No. 4969 48""Jaargang Zaterdag 10 Aug. 1935 M9 Voor de Zondag. ïur rk it EERSTE BLAD. ZIJT GIJ DIE MENSCH lel 11111 ^an :>nt- Uw advertentie in dit blad word' op Texel huis aan huis gelezen. -! llem ïelis kker rood and. str 13. Van altijd nieuwe opvoedingskracht zijn voor de mensch de leeringen der natuur; der natuur, met haar onvervalschte echt heid, haar onveranderlijke wetten, haar j gelijke waardeering van wat groot of klein is in onze oogen. De mensch is dan het veiligst .wanneer hij zich aan haar' vasthoudt, wanneer hij zich aan dezelfde wetten gebonden voelt, aan dezelfde machten gehoorzaamt als zij. Wat is het, dat een plant noodig heeft; wat is voor haar levensbehoefte, indien I zij haar schoonste bloei zal bereiken, en Hhet lieflijkste geven wat in haaT is?Het is voorzeker zonneschijn en regen, het is I een bodem, die voor haar geschikt, een I klimaat, dat voot haar weldadig is; maar bovenal is het ruimte om haar wortels te kunnen uitstrekken, zoodat ze zich Jiep in de aarde genesteld voelt en daar aan de sappen kan ontleenen, welke ze voor haar voeding noodig heeft. We zien wel dikwijls deze voorwaarde ontbreken, maar nimmer ongestraft. De plant in een ongeschikte bodem, in een haar vijandig klimaat is niet in staat te gedijen; al gaat ze niet dood, ze kwijnt, haar leven is ongezond. Van lieverlede schrompelt ze ineen, het ongedierte heeft vrij spel, ze Iaat haar aangevreten blaadjes hangen, ze komt niet tot haar recht. En de mansch? Hoe vaak komt het voor, dat wij menschen ontmoeten, die de- 1 zelfde indruk maken als de slecht tie- vo(1 rende plant. Ziek zijn ze niet, maar ge- p| zond evenmin; ook bij hen schijnt het Ie- i ven niet tot zijn recht te kunnen komen. Het is alsof iets ze belet zich door de levenssapppen te laten doorstroomen. Wij denken hier geenszins aan hen, die 1 ij - 1 den of krank zijn, neen, we hebben het oog op hen, wier organen gezond zijn en die dus in staat zouden zijn veel meer zuivere lucht te verwerken, veel meer le vensvreugd te genieten, veel meer blijd- loorii schap van zich te doen uitgaan. Wat ontbreekt hun? Wellicht kpst het hun moeite, hun toestand te doorzien, met al het onbevredigende en onverant woordelijke ervan en zoeken ze daardoor .niet met alle macht er verandering in te brengen. Lang niet altijd kan hij in het lichaam worden bestreden; dikwijls is de oorzaak te zoeken in een gebrek aan zielsrust. Immers, ziel en lichaam zijn be- P stemd om in harmonische samenwerking te leven; een gezond lichaam behoort te chee' war^en geleid en gesterkt door een ge zonde ziel. En voor de gezondheid van de ziel is het absoluut noodig, dat zij diep wortelt in een bodem van vertrou- wen. Is zij genoodzaakt, zich in een be perkte ruimte te bewegen, dan voelt zij zich beklemd en onzeker; onwillekeurig - .drukt zij op het lichaam en roept daar allerlei onaangename gewaarwordingen te voorschijn, die op zichzelf niet veel be- teekenen,' maar die volkomen in staat zijn de levensvreugd te vergallen. In die toe stand bevinden zich helaas duizenden, die in deze tijd het anker van hun gelolof hebben gelicht en nu te weinig doelbe wust rondzwerven op de levenszee. O, mochten ze de deur hunner ziel openzetten, opdat het eeuwige binnen kunne stroomen. Het kleine worde weg gevaagd door het groote, de ziel zoeke het lichaam te genezen. ZONDAO, 11 Augustus 1935. lit o kart :xel VOOR HOOFD EN HART. cori pi ZONDAG. Verlangens, die u trekken in de rich ting van uw plicht, moet ge steeds volgen. MAANDAG. Elke gewoonte, die onze ontwikkeling tegenhoudt, is verkeerd. DINSDAG. Doe u niet anders voor dan zooals gij zijten men zal u waardeeren zooals gij zijt. Streef daarom steeds naar ver betering en naar verheffing des gemceds. WOENSDAG. Men ziet geen fouten voor ze begaan zijn. Voorkomen is beter dan genezen. DONDERDAO. Zeg niet alles wat ge weet, maar weet alles wat ge zegt. VRIJDAG. Een rechtvaardig mensch is niet hij die niemand kwaad doet, maar vel hij die macht bezittende, om iemand te benadee- len, dit nalaat, uit eerbied voor liet recht. ZATERDAG. Hoe lastiger een werk is, hoe ernstiger men er zich aan moet geven. ffi BP ffl EEN TEXELAAR ffl BB PER FIETS DE WERELD IN. ffl BB m ffifflffiffifflfflffiffifflffl V. Over de St. Gotthard. Het was Woensdagmorgen 4 uur, toen mijn Zwitsersche vriend en ik de poort van het Studieheim uitreden en hetVier- woudstedenmeer opzochten. De lucht was zeer helder en scherp staken de bergen tegen de hemel af. Luzem lag spoedig achter ons. Ik had er mij uitstekend ver maakt en het Studieheim had mij een goed onderdak verschaft. Deze dag zou voor mij de zwaarste, maar ook de mooi ste warden. Thans immers zou ik de St. Gotthard-pas overschrijden. De zon kwam prachtig op en overgoot alles met een rose gloed. Zoo helder was het weer, dat wij de Jungfrau met zijn èeuwige witte top konden onderscheiden. Ons eerste bezoek gold de Tells-ka- pel, een historische plaats, bekend uit de Zwitsersche geschiedenis. Daarna reden we steeds langs het prachtige meer, waarin de rotsen zich spiegelden. Hoe verder wij kwamen, hoe schooner en machtiger alles werd. De Axenstrasse, een hoog boven het meer in de rotsen uitgehouwen weg, vormde het hoogtepunt. Ook passeerden wij hier een tunnel, in een zijwand van welke men vensters had gehouwen, waardoor een meer dan onvergetelijk mooi uitzicht ge boden werd op het meer, dat tientallen meters recht onder ons lag. Ja, de rot sen, honderden meters hoog en steil uit liet meer oprijzend, moeten een mensch in verrukking brengen. En hoeveel kiek jes ik wel gemaakt heb. 70 K.M. hebben wij langs het meer ge fietst en al die tijd ontdekte ik iets nieuws. Om tijd te winnen, waren wij vrceg van huis gegaan, maar menig uurtje werd versleten met fotografeeren en al maar kijken naar de groene bergen met hun kale toppen, waarop de sneeuw in de zonnestralen langzaam smolt en tientallen bergstroompjes in het leven riep. Om.elf uur kwamen we aan de voet van de St. Gotthard^ aan en hadden we reeds 75 K.M. achter de rug. Hier namen we afscheid, want mijn metgezel verkoos de treinreis door de 15 k m. lange tunnel boven een moeizame klimpartij. Tot op het laatst wilde hij mij overhalen maar een tocht over de ruim 2000 M. hooge berg lokte mij meer aan. Ik had het nu eenmaal :in mijn hoofd, en begon, eigenlijk nog stijf vanwege de Rigi Kulm, de klimpartij. Dank zij mijn prima Union-versnellings- naaf kon ik nog een heel eind fietsen. Toen werd de weg echter zoo steil, dat het niet meer mogelijk was. Mijn ba- Hl ONDERWIJS EN OPVOEDING HOOPVOL. Iemand, die gedurende plm. 9 jaar les geeft aan een Openbare Huishoudschool te Amsterdam, ,schrijft; Volgens mijn bescheiden meening zijn de kinderen wel veel vrijer (wat ik voor hen zelf zeer gelukkig vind) maar ik vind de mentaliteit zoo oneindig veel beter dan vroeger. Juist bij ons practisch onderwijs komt dit zoo tot uiting. Heeft een meisje een verbonden hand, dadelijk zal een ander kind aanbieden, het werk voor haar te doen. Is een meisje door haar lichaams bouw niet in staat, wat zwaarder werk te verrichten, bijna nooit zal een invalster voor dit zwaardere werk uitwijken. Nooit gaan ze (zooals bij ons vroeger schering en inslag was) lachen om een lichaamsge brek, integendeel, kort geleden was er 'n bocheltje in een klasse, een zielig meiske; ze werd door haar klasgenooten volkoi- men-gelijk-waardig behandeld, maar het zware werk werd haar automatisch uit de handen genomen. En dat vind ik toch een pracht geest onder de tegenwoordige jeugd, die er volgens mijn oordeel vroe ger niet was. Er zijn natuurlijk uitzonde ringen, helaas, maar die worden soms door het goede voorbeeld van de rest tot inkeer gebracht. fflffifflffifflBBffiffifflffi y ffifflfflfflfflfflffifflfflffl BB EB g GEEN OORLOG MEER. S gj Even goed als de openbare BE meening erin geslaagd is, paal en BE BE perk te stellen aan het duel, kan g BE zij, als zij dit ernstig wil, 'n einde BE BB maken aan de oorlog. BE EB Lord Cecil, ffi EB ffi romMaamaamrnflnlll gage was hier ook een groot struikelblok. Dan maar loopen. 20 K.M. Even nog dacht ik aan terugkeeran, maar toen ik de eerste rivier van de bergen af hoorde razen, veranderde mijn moeheid in klim- lust. Op 600 M. passeerde ik een groote waterval, welke ik weet niet hoeveel elec- triciteit opwekt bij zijn 20 meter hooge val. Hoe honger ik kwam, hoe machtiger alles werd en menigmaal heb ik stil ge staan om toch maar niets te missen. Steeds hoogesr en steiler werden de ber gen ensteeds dichter hij kwam de sneeuw. Op 1000 M. lag een klein toe ristendorpje en even daarvoor had ik een prachtig gezicht op een gletscher. De St. Gotthard^ voedt vier rivierenRhone, Rijn, Reusz en Tessino. Drie uren was ik (Onderweg, toen ik bdj de z.g. Duivelsbrug aankwam. Reeds van verre hoorde ik het donderen van de vallende watermassa's. Beter naam had men niet kunnen bedenken. Als men van de brug at naar beneden kijkt, langs de loodrechte wanden en daar de kokende watermassa's ziet, die regenwolken metershoog doen opstijgen, dan wordt het je angstig te moede en je gaat eventjes een stap terug. Verder ging liet weer, hooger, hooger. De hoornen hadden het opgegevenal leen gras en mos wilden nog maar groeien. Ja, de boomen waren weg, maar de watervallen hadden het ruischen over genomen De weg werd al slechter, maar daar denk je heusch niet aan. Een merk waardig gezicht is het, zoo naar beneden kijkend zes of zeven wegen onder elkaar te zien liggen. Je kunt dan goed nagaan, hoeveel je moet afleggen, om 100 M. te stijgen. Na vijf uur naderde ik het hoog ste punt. Hoever zou ik nu nog van de sneuw af zijn Het is gek, maar die sneeuw oefende een geweldige aantrek kingskracht op mij uit. Sneeuwballen gooien in de zomer? Een klein paaltje gaf het hoogste punt van de pas aan:2130 Meter. En nu moest ik weer dalen. Daar het lang niet warm was, trok ik mijn jas aan, keek nog even rond en.... legde mijn fiets weer aan de kant neer. Langer hield ik het niet uit. Ik imoest naar de sneeuw. De weg er hee;n was gemakkelijk en niet lang. Een klein stroompje door waden en.... na vijt minuten lag ik in de sneeuw. Ik rolde mij rond. Ik gooide i.n het wilde weg sneeuwballenEen paar natte voeten brachten mij weer tot be zinning. Een foto makeneen sneeuw bal op mijn fiets enmijn doel was hier bereikt. De aftocht was heerlijk. Ruim 14 K.M. gleed ik met groote snelheid naar bene den. Langs steile afgronden en prachtige rotsen. Mijn remmen werkten perfect en het was mijn eigen schuld, dat ik eenmaal een slippertje maakte, dat me mijn spie gel kostte. SPORT NED. ATHLETIEKKAMPIOEN 1935. 10.7 21.4 100 M.: Osendarp sec. 200 M.: Osendarp 400 M.: v.d. Boanen in 51.5 800 M.: Bouman in 1 min. 59.6 sec. 1500 M.: Heymans in 4 min. 22 sec. 5000 M.: Groeneweg in 16 min. 21.2 sec. 4x100 M.: A. V. 1923 in 428 sec. 4x400 M.: A. V. 1923 in 3 min. 30.1 sec. 110 M. horden: W. Kaan in 15.5 sec. 400 M. hordenW. Kaan in 58.8 sec. Hoogspringen: Roelofs met 1.85 M. Ver-springen: Houtman met 6.99 M. Polshoog: v. d. Zee met 3.80 M. Hink-stap: Peters met 14.39'/2 M. Discuswerpen: De Bruyn met 41.64 M. Speerwerpen: v.d. Pol met 63.03 M. 6 min. 5.7 sec. KogeistootenDe Bruyn met 14.56 M. Kogelslingeren: Houtzager met 40.64 M. 1500 M. snelwandelenP. Engelman in 6 min. 5.7 sec. 5000 M. snelwandelen: P. Engelman in 22 min. 41.6 sec. Om zes uur kwam ik in Airoio aan tot groote verwondering van mijn vriend, die mij nog lang niet verwacht had. Het eerste wat ik er uitbracht was: ,,lk heb op 31 Juli sneeuwballen gegooid en ben 2300 M. hoog geweest. Wat zeg je daarvan?" Hij knikte nuchter, eventjes maar, schijn baar niet geïnteresseerd, en wist niets anders op te merken, dan dat hij zoo juist lekker gegeten had Tot volgende keer, Uw SIEM DE WAAL C.Hz. ABESSIJNSCHE DAALDERS. Het geschil ItaliëAhessinic is nog lang niet opgelost. Het schijnt een moeilijke taak de partijen tot vredelievende ge dachten te brengen. In het biezonder komt bet ons voor, dat Italië tegen 't treffen van een minnelijke schikking de meeste bezwaren oppert. De begeerte naar de bodemschatten van Abessimië, die slechts op ontginning wachten, om rijke buit te geven, zouden aan de Italiaansche cam pagne niet vreemd zijn. Het is blijkbaar het geld alweer, dat een land een hache lijk avontuur dreigt te doen ondernemen. Geld! Onze foto geeft een afbeelding van beide zijden van de Marie Theresia- daalder, welke in de landen rond de Roode Zee het algemeen gangbare be taalmiddel zijn. IIIIIIUUIIIIIIHIUIIIIIUIllJIi'IIIIIUIIIIIIItllUIHIIIIIIDI RECENSIES. We ontvingen ter aankondiging een brochure, behandelend „De dwaasheid der koopkracht-theorie" en „De verhouding tusschen landbouw en industrie", uitge geven door de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij. 10 blz. Prijs 5 ct. Wie f2.40 per jaar missen kan en zijn vrouw wil verrassen, belegge dat geld eens in een abonnement op Kers' Keukenge heimen, maandblad voor de Ned. Huis vrouwen, vraagbaak voor economische voedselbereiding. We hebben er al eerder met waardeering over geschreven. Het Juli-nr. staat weer vol interessante stof, frisch en smakelijk opgediend: recepten voor de gewone en de fijne keuken, voor de vegetarische keuken, veel wetenswaar digs over vleesch, tomaten, een koelkastje om zelt te maken, enz. Met elkaar wel 16 blz. Uitg. Wed. P. v. d. Hert, Bussum. Gij kunt ons nr. ter inzage bekomen. EVENTJES LACHEN TEXELSCHE COURAN iiiiiiinniuimnimmm ftA GELB£fi£i3£D[2JÜBGEB2Gfi ®®ffl®®ffl®CEn3EE V ITUTi®®®®®®®® GESEEEBCEiEKEEEEGK il CE CE (SS) [SEE CE LU KUB Cipr cipc

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1