No. 4972 48s,eJaargang Woensdag 21 Aug. 1935 De Nieuwe Texelsche Courant rtli! nrlKl»-. Van week tot week EERSTE BLAD. Duister Duitschland. Na mijn laatste bezoek aan Texel. De huidige positie van de wolmarkt. Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UI TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. TeL 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. HOOGWATER ter roede van Texel v.ra (nam. ongeveer V» uur later.) 22 23 24 25 26 27 28 Aug 2,41 3.57 5,37 6,58 8.02 8,52 9 32 RIJWIELEN en R1ITUIGEN 8 52 ZATERDAGAVOND. Steeds drukkender wordt de toestand in Duitschland. De wilde jacht op katholie ken, joden, monarchisten, conservatieven, oud-strijders, krijgt een spookachtig ka rakter. Men geeft nergens meer uitstel of pardon, tenzij in de strijd tegen de pro- testantsche kerk voorloopig. Want ook daartegen is nu de machinerie, onder rui-/ nister Kerrl, in gereedheid gebracht. Zij heeft alleen nog niet gewerkt. Toen men begon grieven te uiten tegen bepaalde, provinciale afcleelingen van de Stalen Helm, kon ieder reeds voorzien, wat nu gebeurd is: In razend snel tempo is deze organisatie, en is de positie van de krin gen en de gedachtenwereld, welke zij ver tegenwoordigde, geliquideerd. Tenminste wat hun openbaar bestaan betreft. De bezittingen van de Stalen Helm zijn in, beslag genomen en vele van de leiders, die eens het nationaal-socialisme hun hulp en bondgenootschap hadden aange boden,. zitten in concentratiekamp of ge vangenis. De jacht op katholieken wordt een ware klopjacht. Uit het zuiden, waar de beweging ontstaan, maar voor een groot gedeelte reeds uitgebrand is, komen de bruine zwermen naar Ber lijn, om daar door de overheid georgani seerde en beschermde betoogingen te houden. Deze vermogen slechts de be perkte belangstelling van de Berlijmers op te wekken. Het zij tot hun eer gezegd. De beschrijving van de tafereelen te Berlijn wekt niet alleen gevoelens van sympathie voor de groepen, waartegen deze „Kultur-Demonstrationen" gericht zijn, maar ook van mededoogen voor de ontspoorden, die men deze dingen laat bedrijven. Dat zijn de jonge lieden, uit Beieren aangesleept, om de hoofdstad eindelijk „moreel te veroveren". Daar zijn de mannen van de lijfwacht van Hit- Ier, die door hun groot getal en door hun „krijgshaftige" begeleiding, de jonge veroveraars zelfvertrouwen en ont zag moeten verschaffen, 4000 van deze zwartgekleede wachters zijn er rondom Hitier, ter bescherming van zijn leven. Zij zijn, volgens de Haagsche Post, waar- ALFRED ROSENBERG. De Duitsche „Reichsschriftleiter", wiens heftige uitvallen jegens de Duitsche ka tholieken. de inleiding vormden tot de strijd tusschen nationaal-socialisme en katholicisme, welke thans in alle heftig heid is ontbrand. Hij is o.m. de schrijver van het boek „Mythen van de 20e eeuw" dat het heidendom verheerlijkt en van katholieke zijde vooral fel bestreden wordt. Volgens de Neue Ziircher Zeitung zou Rosenberg's boek gebaseerd zijn op theo rieën, „die reeds eerder door een geestes zwakke zijn neergeschreven". aan we deze regels antieenen, uitgezocht, uit de vertrouwdsten onder de vertrouw den, want de wrok is diep en breed ge worteld, ook in de eigen gelederen van de nationaal-socialistische partij, en uit vele verborgen hoeken loert het gevaar. Die vierduizend zijn rijzig van gestalte, wel gekleed, welgevoed, vvelbetaald. Zij vor men de muur om de dictator, en zij staan verder voor heel biezondere doeleinden ter beschikking der partij. In deze dagen is hun taak, met de jongelieden uit het Zuiden, na eerst met trompetgeschal de aandacht der voorbijgangers te hebben opgewekt, van hun wagens uit kreten van smaad tegen de katholieke kerk en tegen de Joden door de straten te schreeuwen. „Deutschland ervvache, Juda verrecke", klinkt het nog steeds, alsof de vervolgingswaan, die het nationaal- socialisme tegenover de Joden kenmerkte, nog reden van onverminderd voortbestaan heeft. Het hoogtepunt van deze „verove ringsveldtocht" was de groote rede, welke Julius Streicher, de bezetene uit het Fran kenland voor een zeer talrijk publiek in Berlijn hield. Het Duitsche volk heeft de oorlog moeten dragen en de diepe ellende daarna. Waarmede heeft het ver diend, dat zijn lijden nog niet ten einde mocht zijn, maar dat het deze ontzettende ontaarding om zich heen moet dulden, die aan de diepste vernedering van Ne- bukadnezar schijnt te herinneren? De vervolging der Joden, en ook steeds meer der katholieken in Duitschland, neemt steeds onrustvvekkender vormen aan. Heeft men het erop gezet, in 1936 de gasten van de Olympische Spelen een „judenreines" (van Joden gezuiverd) Duitschland voor te zetten Uit het Duit sche water worden de joden geweerd, uit badplaatsen en vacantieoorden bij hon derden tegelijk opgedreven, veelal op een bevel, dat binnen een etmaal moet zijn uitgevoerd, en dat met bedreiging van vo gelvrijverklaring gepaard gaat. Wij weten immers, wat het beteekent, als in Duitsch land de overheid meedeelt, „niet meer voor iemands veiligheid te kunnen instaan". Van de markten worden zij verdreven. We maakten reeds melding van het ver- uod van huwelijken tusschen Ariërs en niet-Ariërs". Onder de deskundige wen ken in Das Schvvarze Korps, het blad der S.S. van 7 Augustus, heeft men kun nen lezen, dat iedereen een Jood kan aan houden, die zich in het openbaar met een Duitsche vrouw laat zien, of die verder zijn ergernis wekt. „Boeien of binden is slechts in de uiterste gevallen geoor loofd". Gevaar voor een aanklacht we gens vrijheidsberooving loopt de aanhou der nooit. In de „Westdeutsche Beobach- ter" verscheen een advertentie van Otto Fimgler uit Keulen, waarin deze meedeelt, dat hij zijn verloving met Else Maalweg heeft afgebroken, omdat zij haar uitzet bij Joden gekocht had, en een verlovings advertentie had laten verschijnen in een blad, dat ook joodsche advertenties op nam. Met een dergelijke vrouw kon hij niet gelukkig worden, meent deze „rid der" aldus bekend te moeten maken. Wee de jood, die een ophitsend of sma dend papier van zijn muur of raam scheurt. Ook katholieken zijn reeds we gens het verwijderen van hun huis van „op bevel van de gouwleiding" aange plakte, voor hun Kerk diep beleedigende biljetten, tot maanden gevangenisstraf ver oordeeld. Ook stoffelijk schijnt er het een en ander aan het volmaakt geluk te ontbre ken. In de mijnwerkerswereld is reeds onrust geweest, vanwege de heerschende ellende. Dat deze geruchten niet zonder grond zijn, blijkt uit het bevel van Hit- Ier, dat er levensmiddelen moeten worden verschaft, ten gunste van de mijnwerkers die van hun loon niet kunnen bestaan. Dus niet voor werklooze mijnwerkers, maar voor werkende! Reuter, meldde deze week, dat aardapppels 60 pet., vruchten 3050 pet., eieren 20 pet., vleesch 20 60 pet. sedert verleden jaar in prijs ge stegen waren. Suiker is bijna dubbel zoo duur. Aan allerlei voedsel, aan vleesch, en vooral aan varkensvleesch, is er een groot tekort. Vele slagerswinkels zijn maar ze kere uren open. Men heeft de slagers tot lagere prijzen willen dwingen, heeft er velen gevangen gezet, maar het was on begonnen werk. Is het wonder, dat op deze manier de ontevredenheid al meer stijgt? Daarbij legt „de partij" telkens nieuwe belastingen op. De jongste gedwongen bijdrage in de Berlijnsche fabrieken is bestemd voor de verspreiding onder de arbeiders van Julius Streicher's Stiirmer. Dwangabonnement dus. Tegelijkertijd werd een landgenoot opgepakt, omdat hij een exemplaar van dat blad aan zijn be trekkingen in Nederland had gestuurd. Naar buiten is men er dus minder trotsch op. DOOR DR. JAC. P. THIJSSE. Het nieuwe natuurmonument Thijsse's Fiiemveid sluit zich aan bij Büttikofers Mieland en Molenmieland, welke reeds bezittingen zijn van de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten. Hierdoor vindt de Vereen, gelegenheid om vol strekte vogelbescherming uit te oefenen in dit deel van het lage land van Texel, gelegen tusschen de hoogten van den Burg en den Hoogen Berg eenerzijds en die van Spang en Oosterend aan den anderen kant. Men zou dit lage land wel kunnen noemen het dal van de Jan Aye sloot. Maar nog eerder is het te beschouwen als een oude inham van de zee. De bo dem is op menige plaats nog modderig en zilt, zoo zilt zelfs, dat heele plekken be groeid zijn met zeekraal en andere weer geheel kaal zijn. Deze zilte bodem met de daarin lerende organismen en de eigen aardige plantengroei, schijnen biezonder gunstige omstandigheden op te leveren voor het broeden van t;il van weide- en moerasvogels en daardoor is thans de buurt van Dijkmanshuizen tegenwoordig op zijn minst wel even belangrijk als het zoo beroemde Waalenburg, eer daar de nieuwe bemaling zijn intrede deed. Ik acht het van groote beteekenis, dat hiermede het oude land van Texel weer onder de aandacht komt. Het groote pu bliek zoekt zijn genoegen tegenwoordig het meest aan het strand, in de duinen en in de Staatsbebossching. De echte kenner van natuur- en landschapsschoon echter moet ook wel groote bewondering hebben voor de fraaie dorpen, de overal verspreid liggende boerderijen met hun begroeiing, de aardige landwegen met de tuinwallen en de oude boschjes, waartoe we ook Ide eendenkooien mogen rekenen. Toen ik Inog aan den Burg woonde, waren mijn liefste wandelingen die in Noordhaffel en Zuidhaffel en naar Meijer- boomsbosch, de Blauwe Poort, de Zes honderd, Bakkersboschje, den Hoogen berg en langs allerlei voetpaden kris kras door het Oude Land. Nu is reeds veel schilderachtigs in dit gebied te loor gegaan. Het gemeentebe stuur heeft onbegrijpelijkenvijs het zoo mooie Diepvvaal vernederd tot vuilnisbelt en daardoor een der fraaiste wandelingen bij den Burg gedegradeerd. Het afvalwa ter van de Zuivelfabriek verpest een groot deel van het Lage Land. Een groot aantal voetpaden zijn vervallen of afgesloten. Voor het rollend verkeer is op Texel uitmuntend gezorgd; het is een lustoord voor automobilisten en fietsers. Maar, en dat is heel gelukkig, men begint tegen woordig weer meer te wandelen en .laar- om is het wel van groot belang, dat Texel ook de belangen der wandelaars gaat be hartigen. In dit en andere opzichten zou een krachtige vereeniging voor vreemde lingenverkeer uitstekend werk kunnen ver richten. Het dempen van Diepwaal is niet meer goed te maken, doch laat men voor al dit pad niet verder bewandelen. Heel Nederland worstelt met het vraagstuk van vuilverwijdiering. Laat Texel hierin ook niet te lichtvaardig handelen. Op den duur dunkt mij, zal men er toe moeten komen om de lichte afvalstoffen te verbranden in behoorlijke verbrandingsovens en de zwaardere te verzinken in de diepe Texelstroom. Zulke maatregelen moet men er voor over hebben, om de zilver- stroom der vreemdelingen naar het eiland te blijven lokken. Toen ik vijf-en-veertig jaar geleden op Texel kwam wonen, had den wij het heel wat eenvoudiger en het eiland was eigenlijk heel wat mooier. Of ik dien toestand weer zou begeeren Neen, zooals het nu is lijkt mij de som van menscheiijk geluk grooter. Texel is groot. De rumoerige zoeker naar licht en lucht en beweging vindt er ruimte ge noeg, maar laat ook nog ruimte genoeg over aan de stille zoekers van verfijnd natuurgenot, van kunstzinnige waardee ring, van belangrijke natuurstudie. Men kan er nog tientallen kilometers onge stoord wandelen. Doch zonder behoorlijke regeling en goede organisatie dreigen er groote ge varen. Wat het duinlandschap betreft, kunnen wij gerust zijn. Daar regeert het Staatsboschbeheer met groote wijsheid en met welwillende behartiging van de meest uiteenloopende belangen. Maar, nog eens, de rest van het eiland is van minstens even groot belang en rereischt nog meer zorg en wijsheid. Alles komt tenslotte neer op de ware liefde van de Texelaars voor hun eigen eiland. Moge die liefde waken bij de merkwaardige veranderin gen, die Texel in den laatsten tijd onder gaat en waarbij het vreemdelingenverkeer in zoo hooge mate is betrokken. MMMNHHMRmRHMMMHMMMMI ABESSIJNSCHE KRIJGSLIEDEN. We stellen u hier twee leden van de Abessijnsche Dankalastam voor. Deze stam is in het voeren van guerilla-oorlog uitstekend bedreven en kan het de Itali- aansche soldaten, indien onverhoopt een oorlog mocht uitbreken, ondanks primi tieve wapenuitrusting nog lastig genoeg tnaken. Naar men ons van welingelichte zijde meldt, is de positie van de wolmarkt se dert de laatste Londensche veiling wel cenigszins gewijzigd. Mocht het voor dien op de Engelsche binnenlandsche veilingen moeilijk zijn geweest de zelfde wolprijs als vorig jaar te bedingen, na de Londensche veiling zijn de prijzen op deze binnenlandsche veilingen ongeveer pari bij die van 1934. Voor wat de afzet van Nederlandsehe wol betreft, moet er op worden gewezen, dat bijna uitsluitend door de tusschen- handelen dan nog meest voor speculatieve doeleinden aankoopen worden gedaan. De binnen la irlsche industrie schijnt zich voor een groot deel met Australische wollen (Nieuw-Zeeland) voorloopig te hebben gedekt. Het moge waar zijn, dat de productie in de wollandeii op het Z. halfrond iets geringer is te verwachten dan in voorafgaande 4 jaren, niet vergeten mag worden, dat de afzetmogelijkheden voor Nederlandsehe wol door de heta- lingsmuei ijkhedeu met Duitschland en de valuate van de Belgische franc tamelijk zijn verzwakt. Wel worden door de drie Centrale Land bouworganisaties steeds nieuwe pogingen gedaan om de afzet in 't binnenland te ver- grooten, tot nog toe schijnt van Depar tementale zijde weinig hulp te verwachten. Eenigermate wordt gehoopt, dat nu een ministerie van Landbouw (en Vissche- rij) zal worden ingesteld, hierin een ken tering ten goede zal komen. Als vvolprijzen, thans in diverse pro vincies, besteed, noemde men ons: Noord-Holland: prima partijen 55 ct. doorsnee partijen 50 ct. Gelderland (Betuwe): 40 ct. Groningen: Texelsche wol 50ct.; kruis- lingen 35—40 ct. Zeeland: 3035 ct. ZOO SPRAK. LORD SNOWDEN (oud-minister, Eng.): Mussolini wil de Volkenbond uit dagen. Indien de Bond deze uitdaging niet aanneemt, zal hij verdwijnen en zal de wereld terugzinken tot „de heerschap pij van het beest". Niet alleen doen de andere mogendheden niets om Italië te gen t;e houden, doch zij helpen Italië door zijn oorlogsvoorbereidingen te ver gemakkelijken en Abessinië te beletten zich van de noodige verdedigingsmidde len te voorzien. Feitelijk wordt Abessinië dus onverdedigbaar gelaten, om het Italië gemakkelijk te maken. De internationale complicaties, welke hiervan het gevolg zullen zijn, zijn te ver- scnnKJoelijk om aan te denken. Zonder twijfel zullen ernstige moeilijkheden ont staan in de koloniën van de Europeesche mogendheden. Indien Mussolini succes beeft met zijn AbessLnisch avontuur, zal zijn volgende stap zijn, van Oostenrijkeen Italiaansche provincie te maken. In de huidige situatie liggen alle elementen voor een nieuwe wereldoorlog besloten. TEXELSCHE COURANT LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1