No. 4973 48s"Jaargang Zaterdag 24 Aug. 1935 3 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. DE OPEN DEUR. HOE ANDEREN TEXEL ZIEN. Texelsche Berichten 1 iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiniiiiiiiiininiiiiiiiiniiiiiuiiiinii eb m y TJ. JOH. DITO. m si fflffifflffiffiffifflffifflffl y sea®®®®®®®® Uw advertentie irn dit Wad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Fanny Hurst vertelt in „Imitation of life" van een zeventienjarig meisje, dat als eenig kind bij haar ouders een stil, terug getrokken leven leidt. De vierde in het gezin is een kostganger, een midden-der tiger, 'n man van puntige netheid, en een dor-methodische levenswijze. Het jonge meisje, voor wie zijn aanwezigheid in de kleine kring sinds jaren een vanzelf sprekendheid is geweest, voelt niet de ge ringste belangstelling voor hem. Nu en dan prijst de moeder zijn huiselijke deug den, die voor haar gemakkelijk zijn, en het meisje merkt op, dat het geldelijk voordeel van zijn inwoning gebruikt wordt om voor haar en haar vader het leven met allerlei kleinigheden te veraan* genamen. Vrij plotseling sterft de moeder en het meisje moet trachten deze te vervangen, wat haar des te zwaarder valt, daar de moeder haar stelselmatig buiten alle huis houdelijke beslommeringen heeft gehou den. Bovendien is vader verwend en veel- eischend. Het leven is moeilijk voor het jonge ding en als na een klein jaar de vader" haar meedeelt, dat de kostganger haar tot zijn vrouw verlangt, komt de verloving en kort daarna het huwelijk tot stand zonder verzet, maar ook zonder eenige warme gevoelens van de kant van het meisje. Het gaat zioo vanzelf, in onbe wuste, kinderlijke berekening: haar le ventje was zoo gekoesterd geweest, de kleine vreugden, waaraan een stil jong meisje van het einde der vorige eeuw behoefte heeft, waren altijd voor haar bereid. Moeder, die nooit Iets voor zich zelf verlangde, scheen te kunnen toove- ren in dit opzicht. Ook hiermede was het plotseling uit, want in de handen van het onervaren jonge meisje was het kleine komen nauwelijks toereikend voor de be hoeften van het gezin en vader's vele kleine pretenties. Alle kleur was uit haar vriendelijke leventje verdwenen. Als de schrijfster ons wil doen gevoe len, dat het gedaan is met de warme be slotenheid van dit kleine levenj zegt zij: „En de deur stond open. En nu tocht het". Dit is een levendig beeld dat wij on middellijk in ons opnemen en dat ons bij blijft. Och, in vele, vele levens staat de deur open. En haft tocht. Wij krijgen koude voeten en huiveren. Wij voelen ons be- VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Wilt gij geluk vinden in het leven, open dan tot geven uw hand, tot toege ven uw gemoed, tot vergeven uw hart. MAANDAG. Vergeef hen, die u kwaad doen. Wie weet hoe velen u dagelijks iets vergeven. "DINSDAG. Tracht sterk te worden, niet opdat ge zelf sterk zoudt zijn, maar om de mensch- heid te kunnen helpen. Annie Besant. WOENSDAG. Zich bezig te houden is genieten. Le digheid is smart. Voltaire. DONDERDAG. Zeer veel menschen bedillen enkel om niet voor onwetend door te gaan. Zij welen niet dat toegevendheid het kenmerk is van de hoogste beschaving. C armen Sy lva. VRIJDAG. De ziel is een vuur dat onderhouden moet worden en dat verkwijnt wanneer het zich niet vergroot. Voltaire. ZATERDAG Van het oogenblik af dat ge uzelf be ter acht dan anderen, omdat ge anderen, dient, houdt ge op te dienen. A r u n d a 1 e. 38 E8 ES FORTUNA raadt: Hard loopen. ES ES Wilt spoedig loten koopen. ffi ffl m ES Een lot uit de Groote Jubileum- ES SS Verloting-Polder Eijerland (goed- ES II gek. bij Min. Besluit 26-7-1935, jg ES no. 863) geeft kans op o.a.Sim- ES ES plex-motorrijwiel, Philips-radio ES ES of rijwiel. Prijs 50 ct. Trekking EB ES 15 October. ES slist onbehagelijk. Hier hapert het aan gezondheid, daar is het 't uitblijven van succes in het werk, achteruitzetting of ontslag, ginds zijn het moeilijke familie verhoudingen, ziekte in het gezin, een onwillig kind, tegenslag in zaken Er is altijd wat. En als het ons gelukt de deur dicht te krijgen, dan is het nooit voor lang, want al gauw komt er iemand, binnen, die de deur open laat staan en die iemand kan allerlei namen hebben, een naam, zoo fantastisch, en vreemd, als alleen het leven die bedenken kan. Het is weer uit met de gezellige warmte in ons leven en het knusse gevoel van geborgen en veilig te zijn, iets, waar eigenlijk ieder mensch naar verlangt, die de hang naar het avontuurlijke te boven is. Er is zelden een tijd' geweest, waarin het gevoel van onveiligheid zich zoo sterk aan de menschen opdringt als tegenwoor dig. Niet bij duizendtallen te tellen zijn degenen, die zich onafgebroken bedreigd gevoelen door het boven hun hoofd han gend zwaard van Damocles. Zoo ondra gelijk is deze durende dreiging, dat het tenslotte bijna een verlichting is, als de slag dan eindelijk valt. En men kan het navoelen, als een onder werkloosheid ge bukt gaand man de verzuchting slaakt: één ding heeft het werkloos-zijn vóór, er kan je, wat het werk betreft, niets meer afgenomen worden. Bijna iets van veilig heid zit er in dit weten. Neen, er zijn niet veel levens, waarin de deur veilig gesloten blijft. Het tocht bijna overal. En het zal wel zoo moeten zijn. Tocht beteekent niet altijd en alleen ge vaar voor kouvatten. Tocht is ook lucht- verversching, verdrijving van bacillen, voorkomen van dufheid en slaperigheid. Of tocht ons kwaad doet, hangt niet af van de tocht, maar van ons weerstands vermogen. Het gevaarlijkste is tocht voor hen, die weinig in de frissche lucht komen en stil zitten in warme, benauwde kamers. Wij mogen niet in ons verlangen om safe te zijn, een safe maken van ons le ven, anders is het logisch gevolg dat wij verstikken. Safety-first, die gulden regel voor het verkeer, mogen wij niet van toepassing malken op ons leven. De verzoeking daar toe is groot, ontzaglijk groot, en wie zal met de hand op het hart kunnen zeggen, dat hij altijd moed hield onder de bedrei ging en dapper bleef onder de slag? O, die open deur, waardoor altijd iets binnen komt, wat het ook zij. Die open deur is noodig voor ons menschen, want niet al te veilig mogen wij ons gevoelen. De onrust moet ons wakker houden en waaksch. ZONDAG, 25 Augustus 1935. INGEZONDEN OM VREDES WIL. De Alg. Synode Comm. der Ned. Herv. Kerk noodigde alle kerkeraden uit de voorgangers te verzoeken onderstaande oproep van de kansel voor te lezen De Oecumenische Raad in Nederland, verontrust door het feit, dat regeerin- gen van verschillende landen, daarbij ge steund door hare volken, gedurende de laatste tijd openlijk een politiek voorstaan, die weder in strijd met Je aanvaarding van het Volkenbondsverdrag en andere verdragen het geweld als het eenige middel tot oplossing van geschillen be schouwt en versterking der bewapeningen de eenige weg tot nationale veiligheid acht; met bezorgdheid constateerend, dat de wereld weder met een nieuwe oorlog bedreigd wordt, die voor het leven der volken van heillooze gevolgen zal zijn, en van onmetelijke schade voor de zaak van het Evangelie van Jezus Christus; roept alle leden der bij hem aangesloten Kerken en de gansche Christenheid in Ne derland op om in het diepe besef dat de Christenen mede schuldig staan aan en verantwoordelijkheid dragen voor de tusschen de volken heerschende geest van wantrouwen, naijver en haat zich voor God te verootmoedigen en in Zijn kracht zich opnieuw aan te gorden om aan de verscheurde wereld de weg des Evangelies, van verzoening, samen werking en broederschap te toonen en met alle kracht te strijden tegen die geestelijke machten, wier heerschappij de gemeenschap tusschen volken, rassen en klassen ondermijnt, de waarachtige vrede wegneemt en wier streven onver- eenigbaar is met de dienst van G04, die door Christus ons roept om in de ge meenschap des Heiligen Geestes getuigen te zijn van Zijn Koninkrijk. Liefhebbers van een oude cul tuur zoeken en vinden er zwerf- steenen en scherven van urnen uit de eerste tijd onzer jaartel ling. Ruimte-zoekers beklimmen de oude tonen van den Burg of het uitkijktorentje bij de Eierlnnd- sche lichttoren, waar men een onvergetelijke aanblik geniet van dit gaaf brok natuurkind. Waar men de beruchte Eicrlandsche gronden ziet, waar men op een verre zandplaat de robben zich ziet koesteren in de warme zon. Dan zijn er nog de planten en de bloemen, in 'n zoo rijke ver scheidenheid en bontheid van vorm en kleur, dan men sommi ge plekjes verlaat met het geviel: Zóo was het paradijsland, teen alles goed was. Maar ook met een groot gevoel van dankbaar heid voor de Schepper, Die het zoo schoon te bloeien zette, dat het een le vend geworden paraphase werd op het „Looft den Heer, gij planten en krui den". Texel, de staalkamer van Gods bloemenkas, vooral in de bekende Muien, waar de flora de bezoekers de verrassendste vondsten bereidt. Bloemenliefheb bers velveten ook nimmer een tocht naar het jonge duinmeer „De Geul" in de omgeving van den Hoorn, waar in de zomer liet water verdwijnt onder een sneeuwblank kleed van waterranonkels. Een land als een mooie droom, waaraan men niet heimwee blijft terugden ken totdat men er weerkeert. (Uit: de Maasbode; foto J. P. Strijbos.) BURGEMEESTER VERSTEGEN De Burgemeester van Koog aan de Zaan, de heer A. G. A. Verstegen, een Texelaar van geboorte, heeft per 1 No vember a.s. ontslag gevraagd wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd. J.V. EXCELSIOR. De Jongemannenvereeu. Excelsior te Amsterdam, maakt met de Prinses Juli ana, het instructievaartuig van het Onder wijsfonds voor de Binnenvaart, een va- cantietocht van een week. Maandagavond komt ze naar Texel, Dinsdag wordt over het eiland een fietstocht ^gemaakt en Woensdag wordt weer vetrokken. Ook een bezoek aan Terschelling en Gaasterland o.a. staat op het programma. speelt voor de geluidsfilm Men meldt ons uit Amsterdam, dat bij de bespeling van het carrillon op het Ko ninklijk Paleis op de Dam op 19 Aug. - voor het eerst na de groote schoon maak door de Filmfabriek Profilti, den Haag, diverse opnamen werden gemaakt. De heer J. Vincent, beiaardier van het Koninklijk Paleis, speelde eenige num mers, en daarna zijn oud-leerling, de heer Tj. joh. Dito, muziekleeraar op Texel, beiaardier van het Reddingsmonument de Den Helder. TEXELSCHE BOLLEN. Op de veiling H.B.G. G.A. te Lisse, werden deze week deze prijzen besteed: Tex. Von Sion: 325—400 p.k. 2.50—3.00; 400-500 p.k. 1.S02.80; 500-600 p.k. 1.50-2.45; 600 —700 p.k. 1.40—2.— 700—800 p.k. 1.10 —1.60; 800—900 p.k. 0.90—1.50; 900- 1200 p.k. 0.75—1.05. Tex. Golden Spur: 325-400 p.k. 2.00—2.95; 400—500 p.k. 2.10—2.95; 500—600 p.k. 1.85—2.05; 600 -700 p.k. 1.50-1.80; 700-800 p.k. 1.30 1.70; 800—900 p.k. 1.05—1.40. m Veiling Hobaho, 8—15 Aug.: Tex. Von Sion: 400 p.k. 2.80; 500 p.k. 2.35; 550 p.k, 1.80; 750 p.k. 1.35; 1000 p.k. 1.10; 1200 p.k. 0.90; 1400 p.k. 0.65. Tex. Golden ï>pur: 400 p.k. 2.60; 500 p.k. 2.05; 600 p.ki 1.60; 750 p.k. 1.25; 1000 p.k. 0.85. ZOOALS DE ESKIMO'S Een moeder in Cliftonville, Engeland, die bij het winkelen het meenemen van 'n kinderwagen te omslachtig vond, besloot haar kind op de manier van de Es kimo's in een rugzak te dragen. De baby schijnt zich wel op zijn gemak te gevoelen, maar of'taan kind en mama op de duur bevallen zal meenen we te mo gen betwijfelen. y SltSfflfflfflffiffiffifflS] SI Si SI HET HELLEND VLAK. SI Si 51 Laat ons er irn naam der men- 51 51 schelijkbeid op aandringen, dat 51 51 onmiddellijk de vrede wordt afge- 5) BB kond'ig'd, dat de plebicieten zullen 5J 51 worden gehoucsen en de gren- 51 51 zen geopend. Een energieke voed- 51 51 selcontroleur zoude op dit oogen- 51 51 blik aan Centraal Europa de wet BB 51 kunnen voorschrijven, het onzin- ffl 51 nig gebazel over nationalisme 53 51 doen ophouden, millioenen men- 51 51 schenlevens redden, en het land 5 51 behoeden voor terugkeer naar 51 51 middeleeuwsche verwording. 51 51 Manchester Guardian. 51 5151535151515!535153 y ffl53$S3SIffifflffiffiffl y 53 53 53 DE OLIFANT: 51 1. In het steenen tijdperk; ffi gg 2. In de Middeleeuwen; 5 51 3. In de Twintigste Eeuw. 53 SB ffi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1