No. 4975 48s,eJaargang Zaterdag 31 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. LIEFDEMACHT. WAT ANDEREN VAN TEXEL ZEGGEN. Wat de Texeische Wolkeuring 1935 leerde. OVER OPVOEDING. DE STOUTE STOEL. 1560 1461 1443 1371 1354 1295 Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Daar is niets, dat ons eenvoudiger in de ooren klinkt en dat we gemakkelijker meenen te kunnen inzien en begrijpen dan dat ééne grootste gebod: „Hebt elkander lief". Toch is er tegelijkertijd niets, dat zoo langzaam tot 's menschen diepte doordringt, dat op zooveel hard nekkige weerstand stuit. Hoe dit komt? Doordat de zelfzucht nu eenmaal haar zetel bij ons heeft opgeslagen, de zelfzucht met al wat zij kweekt aan on kruid en woekerplanten: haat, afgunst, wraakzucht, luiheid, gierigheid, ijdelheid Zij allen zouden moeten verdwijnen als sneeuw voor de zon wanneer onze liefde de hoogste liefde was; wanneer zij niet alleen was een verheugenis des harten gelijk aan de winterzon, die het ijsveld bestraalt, maar wanneer zij de kracht be zat om het ijs te doen ontdooien, om het levende water weer te doen vloeien en daarbinnen de sluimerende kiemen te doen ontwaken. Als onze liefde zóó was dan zou zij alles moeten overwinnen, want niets zou tegen haar invloed bestand zijn. Er is helaas zooveel, dat de naam van liefde draagt maar waaraan nog zoo veel zelfzucht kleeft. Vaderlandsliefde is edel en schoon, de liefde van de jongeling tot het meisje zijner keuze is vol van aan trekkelijkheid en lentepoëzie, de liefde van de moeder tot het kind is wellicht hei schoonste wat de aarde geven kan. Zij al len, zij schitteren als heerlijke paarlen aan 's levens kroon. Maar zij zijn het aller hoogste niet. Zoolang zij in zichzelf doel en eindpunt vinden, zoolang zijn zij van de aarde en kunnen de mensch niet daar boven verheffen. Wat ontbreekt er dan aan? De liefde moet een bondgenoot hebben in het geloof: zij moet gelooven aan de hoogere bestemming van de rnensch. Daar aan moet zij haar hoogste aandacht wij den, dat moet de hoofdrichting zijn van haar streven. Al is haar beginpunt de aantrekkingskracht van uiterlijke beko ring, al zijn haar eerste elementen ridder lijkheid, trouw, beschermend mededoo- gen, zij mag daarbij niet rusten. Ze moet zich van lieverlede opheffen tot die hei lige, van zelfzucht bevrijde, reine kracht, die in het voorwerp, dat ze zoekt, datgene erkent en bevordert wat tot hooger leven leidt. ZONDAO, 1 September 1935. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Het is niet mogelijk te leven zonder iets lief te hebben. MAANDAG. Het is geen kunst veel te doen, maar wel: goed te doen hetgeen men doet. DINSDAG. Een sterke lijdt zonder te klagen, een zwakke klaagt zonder dat hij lijdt. WOENSDAG. Het hert, dat gewond is, zoekt het diepst van het woud om te genezen; de lijdende mensch zoeke de eenzaamheid. DONDERDAO. Heb medelijden met de boozen. Ge weet immers niet, wat er in hun hart omgaat. VRIJDAG. Het is gemakkelijk in de jeugd een jong !hart te hebben; zwaarder en schoo ner is 't het hart jong te houden in de ouderdom. ZATERDAG. Wie leeft in de herinnering der zijnen, is iniet dood, slechts afwezig. Dood is hij, die vergeten wordt. Leiden is in last. Kaneltje heeft zich aan een stoel ge- stooten en zet een keel op van belang, terwijl dikke tranen hem over de wangen biggelen. En wat doet moeder nu Ja, het spijt mij, dat ik het moet zeg gen. Moeder doet precies wat zooveel moeders doen: ze gaat naar Kareltje en zegt: „Stoute stoel. Geef de stoel maar klappen". De kleine wreekt zich op de stoel, door er met zijn handjes tegen te slaan. Hier zou juist een prachtige gelegenheid zijn geweest om Kareltje te wennen aan voorzichtigheid en zelfbeheersching. Hij had moeten leeren, dat hijzelf de schuld draagt van de blauwe plek op zijn hoofd. Moeder meent Kareltje's wraakzucht op 't paedagogisch tooneel te moeten voeren. Stoute stoel Neen: domme moeder. Texel is een eiland vol af wisseling. Zelfs binnen een be trekkelijk klein bestek een af wisseling in zulk een mate, dat ieder natuurvriend daar versteld van staat. Je kunt er aan de kust met haar breede strand, zonder dam ot golfbreker, veilig baden. Vrij snel ontwikkelde Koog zich tot badplaats, maar zonder iets van zijn rustige landelijkheid te verliezen. Het eiland telt vele uitnemen de hotels en pensions en bij de Koog een jiaar kamphuizen, waar je tegen billijk tarief logeeren kunt. Voor fietstochten is Texel met zijn 185 K.M. verharde we gen en zijn fietspaden buiten gewoon geschikt. De vogel- en plantenwereld van Texel zijn beroemd tot ver bui ten de grenzen van ons land. De Muy, de Slufter en andere vogelbroedplaatsen zijn stuk voor stuk natuurmonumenten van de eerste rang. De bevolking is zeer gastvrij en het zal wel tot de zeldzaamheden behoonen, dat een hotel- of pensiongast niet de beste herinneringen aan het eiland en zijn bewoners bewaart. Uit: de „Voorwaarts"; toto Slufter van J. P. Strijbos. 7 DOOR E. Door samenwerking van het Centraal Bureau voor de Schapenfokkerij in Neder land en de Nederlandsche Federatie tot verbetering van de Wolhandel, worden dit jaar weder de wolkeuringen voortgezet. Op Zaterdag 17 dezer hield de jury zich op de gewone plaats, belangeloos én be reidwillig afgestaan door de heer C. Keij- ser Hz., met de keuring bezig. Om meerdere redenen toonden de jury leden zich voldaan over het aangebodene. In de eerste jplaats was de keuring met groote correctheid door de heer C. Roeper, hulp-insjjecteur van het Texelsch schapenstamboek voorbereid, zoodat alles als op rolletjes liep. In de tweede plaats was het aantal te keuren vachten met bijna 50 pet. vermeer derd. Wel moet dit pas een ontwaken van Texel heeten, want als wij nagaan, dat in Groningen bijna 500, in Noord-Brabant bijna 400, in Utrecht met nog geen tien aangesloten fokkers bijna 200 vachten ter keuring worden aangeboden, dan komt Texel mijlen ver achter. Eenjarige rammen. Aangeboden 13. Onvoldoende 3. Prijs No. Eigenaar Woonplaats IA 1403 H. C. Dijt, Westergeest 1B 1031 P. Lap Kz., den Hoorn 2e 1410 P. Lap Kz., den Hoorn 3A 1412 Jb. Lap Kz., den Hoorn 3B 1413 W. S. Keijser, de Waal 3C 1416 W. S. Keijser, de Waal 3D 1420 A. Eelman Dz., Oosterend Oudere rammen. Aangeboden 26. Onvoldoende 10. Ie 1248 IJ. Lap, den Hoorn 2e 1029 C. Keijser Dz., Ruiterspi. 3A 1249 P. W. Koning, Oost 3B 1370 C. de Wit, P.H.Polder 3C 1295 M. Zuidewind de Kamp Eenjarige ooien. Aangeboden 62 vachten, w.v. 13 onvol doende, waarvan 12 groepen gevormd werden. Prijs Vader Eigenaar Woonplaats le 1024 Jb. Lap Kz., den Hoorn 2e 1276 IJ. Lap Kz., den Hoorn 3e 1294 C. de Wit, P.H.Polder 4A 965 S. J. Keijser, Hoogeberg 4B 789 P. Lap Kz., den Hoorn 4C 1024 Jb. Lap Kz., den Hoorn 4D 1248 IJ. Lap, den Hoorn Tweejarige ooien. Aangeboden 11 vachten, w.v. 2 onvol doende, hiervan kon slechts 1 voldoende groep worden gevormd, le 1031 IJ. Lap, den Hoorn Oudere ooien. Aangeboden 40 vachten, w.o. 9 onvol doende. Er konden slechts 6 voldoende groepen worden gevormd. Prijs Eigenaar Woonplaats le Jb. Lap, den Hoorn 2A C. de Wit, P.H.Polder 2B Jb. Lap Kz., den Hoorn 3A P. Lap Kz., den Hoorn 3B Jb. Lap Kz., den Hoorn 4e C. de Wit, P.H.Polder Als wij deze lijst wat serieus bekijken, moeten we ervaren, dat de „Lap"pen het gelapt hebben, op het gebied van wol-con trole en productie heel Texel aan hun laars te lappen. Hulde aan die Hoornder familie, die daarmede tevens de Texeische boeren nog eens bewijst, dat de werkers geen schreeuwers en de schreeuwers geen werkers zijn. Het gemiddelde gewicht der 10 voldoen de eenjarige rammen was 6.42 Kg., de GOVERS Dz. Wil Texel het gebied blijven voor leve ring van fokmateriaal, dan zal het een andere weg moeten inslaan, niet achter blijven, doch voor in de rij moeten staan. Doch het meest verheugend feit was de verbeterde conditie, waarin die te keuren vachten verkeerden. Was vuil, vooral stal- vuilaftrek speciaal bij de rammen, schering en inslag, 75 pet. van de rammenvachten ging thans zonder deze bemerking over de keurtafel. Wie deze nog wèl op hun keuringsrapport vinden, zullen wel wil len zorgen, dat ook zij een volgend jaar helpen Texels naam omhoog te brengen. In het algemeen was het rendement (overschot bij wassching) dit jaar bij de aangeboden vachten zeer gunstig. Bij m;er dan een derde der eenjarige ooien b. v. werd 60 pet. of meer getaxeerd (tweemaal zelts 64 pet.) Het kan niet anders, of het streven van deze goed verzorgende schapenhouders zal uiteindelijk een goede nawerking hebben. Laat allen het voor beeld van deze fokkers volgen. De uitslag van de keuring vindt u hier: Gew. Kwaliteit 7.2 mat. prima 7.3 z. goede I 7.0 prima 6.6 goede prima 6.3 mat. prima 6.2 z. goede I 6.1 prima Aantal punten 417 415 405 384 384 382 375 7.9 eerste 459 6.1 z. mat. prima 400 6.2 goede eerste 385 6.9 eerste 383 5.8 goede prima 381 Aantal punten 1506 1469 1441 1339 1332 1321 1248 1375 kwaliteit kon het cijfer 98.6 halen bij 100 voor gemidd. prima en dus de benaming van ruim matige prima verwerven. Dit zeer zeker mooie resultaat doet goede hoop op de nakomelingen hebben. Jammer, dat van de 26 oudere rammen bijna 40 pet aan het wiel sleepte, 2 we gens onvoldoende kwaliteit, 8 wegens on voldoende gewicht. Wel zullen hierbij gevallen zijn, waarin dit op grond van ouderdom en vroegere KONINGIN ASTRID. f Donderdagmorgen is Koningin Astrid van België nog geen 30 jaar oud bij Luzern (Zwitserland) bij een auto-ongeluk op slag ge dood. Haar gemaal, die de auto bestuurde, werd licht gewond. (Zie ook elders in dit blad.) prestaties zal mogen worden verontschul digd, doch voor meerdere, vooral van de 2-jarige, dient het waarschuwingsbord ge plaatst, m.a.w., weest hiermede voorzich tig. Laat een volgend jaar vooral de er kende nazaten niet ontbreken om een con clusie te kunnen trekken. Doch tevens dient het als waarsduiwiug tegen dieren zonder bekende afkomst. Wat weet men daar toch wel van af. Van de lammeren- en wolproductie toch zeker niets dan praatjes zonder houvast. Om als voorbeeld te dienen, geven we van twee fokkers, die bekend staan als goede verzorgers van hun veie, de resulta ten hunner eerste 4 ooien, elk van een zeer goed bekend staand vadendier: Vader 1024 van Jb. Lap. Prijzenwinnaar gedurende meerdere jaren. 6.7 prima met 402 punten; 5.8 goede eerste 360. 6.1 matige prima, 380 punten; 5.4goede prima 351. 6.1 goede eerste, 368 punten; 4.8 ma tige prima 295. 5.6 goede prima, 356 punten; 4.5 goede prima 277. 4 vachten, gemiddeld 6.13 Kg., met 376.5 punten; 5.13 met 320.9 punten. Niettegenstaande de bijna volkomen ge lijke kwaliteit, blijft het gewicht 1 Kg. ten achter, naar de punten gerekend bijna een vijfde der waarde ten achter. Mcdedeelingen van Texels Bioscoop-Theater PETER. De oude Wild (Felix Bressart) en zijn 17-j. kleindochter Eva (Franziska Gaal) worden door de huisbaas op straat gezet en trachten nu als zanger en zangster een stukje brood te verdienen. Het gaat slecht. Gp zekere dag wordt Eva ontvoerd door leen voortvluchtige dief, die haar noopt met hem van kleeren te verwisselen. We volgen Eva verder op haar pad, eerst is ze krantenverkoopster, later bediende in een garage. Ze geeft zich voor jon gen uit en zegt Peter te heeten. Een jonge arts, Robert, vat genegenheid voor de z.g. knaap op en fungeert als „zijn" beschermer. Op zekere dag ontmoet Eva zich noemende Peter de dief van haar japon. Ze krijgt een nieuwe jurk ten geschenke, die ze aantrekt; de japon verandert haar in een bekoorlijk meisje en zoo verschijnt ze onder de oogen van de jonge arts. Ze beweert Peter's zuster te zijn en belooft de dokter aan patiën ten te zullen helpen. De film laat zien, hoe ze hierin slaagt, maar ook, hoe ze, na zich door vermomming toegang te hebben verschaft tot een deftige club, van diefstal wordt verdacht. Het slot is echter vol vreugde en lach. o iPETER is een vermaak-film bij uitne mendheid met als hoofdrol-vertolkster de door haar film POPJE beroemd gewor den Franziska Gaal. RENATE MiiLLER. De bekoorlijke vertolkster van de hoofd rol in de zoo juist gereed gekomen nieuwe Carl Froelich-film.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1