No. 4977 48"e Jaargang Zaterdag 7 Sept. 1935 jgg J&T? EERSTE BLAD. Voor do Zondag. Strijden en Berusten. Uit de „Texelsche" film Jonge Harten. Schapenfokdag 1935. Stamboek- en premiekeuring „En het kwam, zooals het komen moest". Klinkt het niet fatalistisch, dit korte, veelzeggende zinnetje, waarmede een he kend Duitsch schrijver een zijner romans laat eindigen? Is men niet geneigd te denken, dat wanneer dit gezegde waar heid bevat we maar rustig bij de pak ken kunnen gaan neerzitten in afwachting van de dingen, die komen zullen? Want niet waar, het komt immers toch alles, zooals het komen moet, dus waarom nog gestreden, waarom nog getracht het goede te doen, waarom er nog idealen en illusies op na te houden en voor de verwezenlij king daarvan te vechten? Zou de schrijver dit bedoeld hebben? Zou hij de mensohen hebben willen aan sporen tot een doffe berusting, tot een, zich zonder meer onderwerpen aan het noodlot, tot het buiten werking stellen van hun eigen energie Natuurlijk niet, dat kan hij niet gewild hebben. Vechten moeten wij allen, willen wij ons staande houden in het leven. Zelf vooruit leeren komen in de wereld, zelf ons weer omhoog werken, wanneer het ons tegenloopt, zelt trachten onze fouten en slechte eigenschapppen te overwinnen en strijden voor onze idealen. Zelf sterk zijn, wanneer we verdriet op verdriet krijgen te dragen; wanneer ons onrecht wordt aangedaan, wanneer het lijkt alsot iedereen tegen ons samenspant. Dan niet ons gewonnen geven en in willoos onder, gaan zieggen: „Und es kam wie es kom men musste". Neen, vechten, worstelen om het hoofd boven water te houden. Maar dan ook niet in verzet komen tegen het leven, dat voor ons zoo mee- doogenloos en onrechtvaardig lijkt, zoo hard en veeleischend, terwijl het ande ren zoo goed gezind schijnt en hun als het ware het geluk in de schoot werpt., Niet in opstand komen, maar de tanden op elkaar zetten en moedig voorwaarts gaan onder datzelfde motto, dat dan ech ter beteekent: een dapper aanvaarden van de strijd om ons uit te werken boven 's levens moeilijkheden; een berusten in bet weten, dat we niet kunnen zonder tegen slag en verdriet, want ze maken ons sterk en we hebben ze noodig voor onze groei, omdat ze er zijn om overwonnen te wor den. Pas wanneer we de noodzakelijkheid van hun bestaan inzien en begrepen heb ben, dat hun doel is, ons vooruit te bren gen, paS dan kan ons levensopschrift worden: „Und es kam wie es kommen musste", want dan hebben deze simpele woorden een diepe, wijze beteekenis voor ons gekregen en zijn ze in staat om ons op ide been te houden in momenten van twijfel en wanhoop, wanneer wij op het punt staan die strijd op te geven. ZONDAG, 8 September 1935. UlllltHlllHIUIlUHIinUllfmiUttlllUHIiHfflEHmilfiJI llllllllllll VOOR HOOFD EN HART. uminiiiiHiiiiumiiiiiiimiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ZONDAG. De grootste kunst van de ouderdom is, zich te herinneren, dat men jong is ge weest, zonder te vergeten, dat die jeugd voorbij is. MAANDAG. De eenige weg om een vriend te ver werven is: wees er een. DINSDAG. Niets brengt der deugd grooter hulde dan het vertrouwen, waarmede men zich richt tot personen, wier braafheid men door en door kent. Men voelt, dat men er geen gevaar bij loopt; als zij niet altijd in staat zijn hulp te bieden, dan is men toch zeker goedheid en medelijden te zullen vinden. Abbé Prévost. WOENSDAG. Er is niets zoo licht, of het zal u zwaar, vallen, zoo gij het onwillig verricht. DONDERDAO. Om leider te worden, moet men eerst toonen geleid te kunnen worden. VRIJDAG. Een woord op de goede plaats en op de juiste tijd is een daad. ZATERDAG. Iedere kleine daad van het dagelijksch. leven werkt vormend ot misvormend op het karakter. Vul nooit een waterketel ejd. wanneer deze ingeschakeld is. ANDERS DAN ANDERS. Een beeld uit film Jonge Harten. Dus uit de film, welke zooals bekend, grootendeels in het Texelsche duinland schap wordt opgenomen en waarvan reeds eenige honderden meters in Texels Bios coop werden proefgedraaid. De resulta ten waren tot heden buitengewoon. Het Texelsche landschap komt in deze film mooi tot zijn recht en dit zal ieder of hij filmbewonderaar is ot niet veel ge noegen doen. Het wordt op deze wijze een pracht stuk V.V.V.-reclame, terwijl ook de artikelen over Texel en Jonge Harten in de groote bladen niet zonder propagandistische waarde zijn. Naar een der regisseurs ons verzekerde, is het de bedoeling van Jonge Harten een film te maken, anders dan de andere Hol- landsche films. Het publiek, zoo zei hij, legt zekere moeheid aan de dag tegenover Het weer werkte aanvankelijk niet mee. In de vroegte viel de regen bij stroomen en de Z.W.-wind deed voor het verdere deel van de dag de loodgrijze lucht in aanmerking genomen weinig goeds ver wachten. Jammer voor het tentoonstel lingsmateriaal, dat bij regen zooveel min der oogt; voor het publiek, dat somwijlen onder het geboomte of in de hotels moest schuilen; jammer voorde organisatoren en keurmeesters, die het aan zorg en moeite niet lieten ontbreken en minstens met mooi weer hadden mogen worden be loond. Omstreeks half twaalf klaarde de hemel op, de zan brak door en toen was er licht, en glans op Ide Groeneplaats, waar van, Texels wo'lveestapel het allerbeste bijeen was gebracht. DE OPENING. Het was al over halt tien de regen buien hadden daar schuld aan toen in een samenkomst van bestuursleden en keurmeester namens Tex. Schapenstam-' boek, L.T.B. en H.M.v. L., de heer A. J. Keijser, voorz. afd. Texel H.M. van L., een Woord ter opening van deze Fokvee- dag sprak. Spreker verwelkomde in het biezonder de heer Ir. L. de Vries, Rijksveeteeltcon- sulent en de heeren keurmeesters van elders. Helaas, vervolgde spr., kan onze oud- voorz., de heer C. Keijser Hz. niet tegen woordig zijn- Hij wordt te den HeLder verpleegd in het hospitaal, waaruit we ho pen, dat hij spoedig hersteld ontslagen mag worden. De aanvoer op deze fokveedag is groot, vooral in de rubrieken geregistreerd. Dit is, in aanmerking genomen, de slechte bedrijfsuitkomsten, een verheugend teit. Het getuigt immers van de liefde van de fokkers voor hun bedrijf. Moge de kwaliteit goed blijken en een goede prijs gemaakt kunnen worden. Spr. vervolgde met na mens L.T.B. en H.M.van L. zijn geluk- wensch aan te bieden aan het jubileerende Texelsche Schapenstamboek (25 j.) De heer Govers, zei hij, kan er van overtuigd zijn, dat wij zijn goede werk ten zeerste waardeeren. Als stoffelijk blijk hiervan bieden wij namens L.T.B. en H.M. van L. aan het Tex. Schapenstamboek een foto van Texel aan (foto Van Agtmaal, groot formaat, in lijst; stelt voor hoeve-Keesom, met schapen, te den Burg). We hopen, dat het Stamboek nog veel tot de bloei van het Texelsche schapenbedrijt mag bij dragen. Hiermede verklaarde de voorz. de tok- veedag voor geopend. TOESPRAAK E. Dz. GOVERS. De heer E. Dz. Govers ving aan met dank te brengen voor de felicitatie en zeide het stoffelijk blijk van waardeering op hooge prijs te stellen. De foto zou op het bureau te Alkmaar een eereplaats krij gen en een blijvende herinnering zijn aan het eilano, waarmee het Stamboek door zooveel banden verbonden is. films, gebaseerd op oude tooneelsuccessen ot op overbekende romans. Wat wij wil len is een film, die het publiek iets nieuws biedt. Jonge, tnssche spelers, amateurs, in de goede zin van het woord, met ge ringe salarispretensies. Een oorspronke lijk scenario. Een ruim gebruik van de decoratieve mogelijkheden van het prach tige Hullaodsche landschap. Beperking van de studio-opnamen tot het uiterste. Dat is de weg, die de Nederl. film-in dustrie zal hebben te volgen. Of dit lukken zal? De omstandigheden zijn alleszins gunstig. Ons kiekje brengt een tragisch geval in beeld: Peter (Leo de Hartogh) draagt Maja (Lizzy Dennburg), die van haar paard gevallen en bewusteloos geraakt is, naar het kamp. Ik dank u voor de prettige samenwer king met het Stamboek. Ze dioet me den ken aan de woorden, die Minister Ruys in 1927 te Hoorn sprak: De geestelijke belangen mogen apart beter te behandelen zijn, de zakelijke belangen brengen de menschen van allerlei kleur bijeen. De kleur van de leden der Federatie tot Ver betering van de Wolhandel moge uiteen- loopen, de wol van de schapen blijft wit En, zoo sprak Minister Ruys, zoo moge het blijven. Vervolgens gaat de heer Govers de ge schiedenis van de Fokveedagen na. Ze zijn voortgekomen uit de z.g. Rammenda- gen. Wanneer ik denk aan de dagen, 25 jaar terug, toen we met een collectie van diverse typen te voorschijn kwamen, waar van Texel al spoedig „tabak" had, blijkt wel duidelijk, hoe belangrijk we vooruit gegaan zijn. Zie nu de uitgebreide ru briek gereg. schaj>en eens in de catalogus. Nu beschikken we over heel wat gegevens. Dank en hulde verdienen de voormannen op Texel, de heeren C. Keijser Hz., die wie deze dag noode missen; diens broer en de heer R.Joh. Keijser. Zij hadden een belangrijk aandeel in de opbouw. Spr. herhaalt de al vaker gegeven waar schuwing: Komt met gereg. materiaal. Van de 38 ongereg. dieren behoort meer dan de helft aan fokkers, die a9n registra tie deden. Is dat juist? Hoe ging het met de onger. rammen? In de rubriek 1-j. 2 B-rammen, in de rubriek 2-j.2 B-ram men, maar bij oudere niet een meer. Men zij gewaarschuwd. Opbouw is noodig, ojxlat het Texelsche schaap de plaats behoudt, welke het heeft veroverd. Aan de grondslag, waarop zijn goede kwaliteiten rusten, mag geen paal ontbreken. Het laatste Provinciale Stamboek, het Zeeuwsche, heeft zijn naam gewijzigd in Texelsch Schapenstamboek in Zeeland. Het is nu in ons land alles het Texelsche schaap, wat de klok slaat, uitgezondera het Friesche melkschaap en het Lincoln- schaap. Zeeland was de laatste provincie, met een prov. stamboek. Wij moeten voortbouwen op wat reeds bereikt werd. We voerden de laatste maanden weer Texelsche schapen uit naar Portugal, Z. Amerika en elders en denken er over een partij gratis yiaar China te zenden om ook daar aan het Texelsche ras grooter bekendheid te geven. Ieder steune dit streven naar steeds verdere opbouw van wat ons zoo lief is, n.I. van de teelt van; het Texelsche schaap. Hiermede eindigt de heer Govers. Voorz. dankt hem voor deze woorden en verklaart, dat het Stamboek steeds alle medewerking en bereidheid tot sa menwerking zal ondervinden. Voorkom radio-storingen. VOOR PAARDEN. Woensdag had Texel niet alleen zijn schapenfokdag, maar ook zijn paardenkeu- ring. De stamboekkeuring had plaats van wege de „Nationale" en was opcngestelu voor inerriën van drie jaar en ouder, type landbouwtuigpaard. Aan de premiekeuring konden worden onderworpen: een-, twee- en driejarige merriën, afstammelingen van de vroeger op Texel gestationneerde hengst Obelus, no. 308 N.S.T.G. I)e keuring ving om elf uur aan en en nam twee en een half uur in beslag. De jury bestond uit de heeren A. W. Heidema, den Haag, en L. Zijlmans, Hoofddorp. DE UITSLAO. Er werden drie éénjarige merriën aan geboden, waarvan er twee elk een premie van 110,verwierven, n.I. een bruine wit voet van J.M.Bakker, en een zwarte van W.Dijksen, beiden P.H.Polder. De pre mie voor de eerste werd voorwaardelijk toegekend, omdat de merrie niet is inge schreven in het veulenboek van het N.S. T.G. De andere premie werd definitief toegekend. Het gehalte van het aangeboden mate riaal, zoo luidde het oordeel van de heer Heidema, was matig bevredigend. Dit gold ook voor de beide volgende rubrie ken. Het aantal aangeboden tweejarige mer riën bedroeg zes, waarvan er vier herzien en twee geprimeerd zijn, n.I. een zwart bruine van Jac. Keijser, Hooge berg, 115,- (voorwaandelijk, als zijnde niet ingeschre ven in het veulenboek) en Vamke, van P. Lap, dien Hoorn, 110,(definitief) Voor inschrijving in liet stamboek wer den zeven merries aangeboden, waarvan er één werd ingeschreven, n.I. de 3-i Ukelmia, van Gebr. Schumaker, de Koog met premie van fl 5, DE KEURMEESTERS. We deelden reeds mee, wie als keur meesters zouden optreden. Het waren de heeren C. A. Witte, H. Hin en A. Bijman voor rubrieken 5—8—17. C. Kuip, S.J.Keijser en K. Bregman voor 3-12-6. P. Lap, Jac. Hin en G. Appel voor 2-7-4-11. D. Hin, A.S.Kikkert en H.J.Keijser voor 9—15—14. Jac. Brans, J.M.Bakker en A.Brak voor 1—13—10—16. Op één na waren de commissies samen gesteld uit twee Texelaars en een keur meester van elders. Hun taak was verre van makkelijk, en het duurde danook ge ruime tijd eer alle prijzen (geen geld prijzen) waren toegekend. DE UITSLAG. GEREGISTREERD. 1. EENJARIGE RAMMEN (11 inzen dingen. '1. F 1412, Jb. Lap Kz., den Hoorn 2. F 1420, A. Eelman Dz., Oosterend 3. J. v. F. 9941, J.Hoogenbosch, Z.-haffel 2. TWEEJARIGE RAMMEN (5 inz.) 1. F 1298, M. Witte Jz., Eierland. 2. F 1370, C. de Wit, PH Polder 3. F 1297, H.J.Keijser, Molenbuurt. 3. OUDERE RAMMEN (18 inz.) 1. F 1418, P. Brans, Oost 2. F 1246, Gebr. Bakker, Spijk 3. F 1227, Jac.Eelman Dz., Oosterend 4. SCHAPEN, die gemiddeld minstens 1.6 lam wierpen, met een ramlam (7 inz.) 1. F 10425, Gebr. Bakker, Spijk 2. B 11388, Jb.Eelman Gz., Oosterend 3. B 9733, Jb. Lap Kz., den Hoorn TEXELSCH E COU RANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1