No. 4978 48"e Jaargang Woensdag 11 Sept. 1935 JUBILEUM-NUMMER EERSTE BLAD. m m Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT EB EB EB Ons jubileumnummer moge u Si EB voldoen. Naar volledigheid kon- EH EB den we niet streven; wèl is ge- EB ES tracht het toch te doen beantwoor- ES [S den aan de verwachtingen van de ES IS meeste onzer lezers. Hartelijk EB IS danken we de heeren, die door EB ffl het schrijven van een artikel of EB 31 het in bruikleen afstaan van oude EB EB documenten met de uitgave van EB EB dit feestnummer toonden in te EB EB stemmen. 31 EB Critick hooren we gaarne, mits EB 31 ze tot verbetering kan leiden. 31 EB EB EBEBEBEB31EBEEEBEEEB II EB31 EB EB ES 3131313131 ongeveer 394 H.A., werden gegund aan de heeren Simon Keijser, Iheter Kuiper en Paulus den Bleijker. 'Perceel 4, deel uitmakende van de pol der het Noorden, groot ongev. 604 H.A., werd opgehouden, omdat het hoogste bod, gedaan door de heer Adolt Demmers Abrahamszoon, te laag wend geadht. In 1872 is genoemd perceel 4 aange kocht door het Bestuur van de 29 Ge meenschappelijke polders op Texel, Ge noemd bestuur ging in 1875 tot inpolde ring over. Door verkoop van bovenaangehaalde perceelen, zijn de eigendommen van Eier- land buitendijks gelegen tot ongeveer 1400 H.A. verminderd. Hiervan zijn plm. 1173 H.A. aan de Vereen, tot Behoud van Na tuurmonumenten in Nederland, verhuurd. Eenige belangrijke werken, welke in de loop der jaren zijn uitgevoerd: 1866. Beharden van de hoofdweg vanat de haven te de Cocksdorp tot schei dingslijn Waalenburg, (lengte plm. 10 K.M.) 1904. Aanleg van een inlaagdijk aan de noordpunt van Eierland. 1909. Overgegaan tot het beharden van de zandwegen. 1909. Openstellen van de Hoogezands- kilsluis. 1912. Beschoeien van de laad- en los plaats te de Cocksdorp, hetgeen toen door het toenemend scheepvaartver keer noodig bleek te zijn. 1918. Wordt overgegaan tot bemaling van de polder door stichting van een zuiggasgemaal, met een gemidd. wa- terverzet van 90 M3. p. min. 1921. Voor het uitbaggeren van de hoofidwateriiigen wordt een motor baggermolen aangekocht, waarmede ongeveer 5 jaar in de polder en in de vaargeul buitendijks is gebaggerd. 1928. Verzwaren van het binnenbeloop van de duinen bij strandpaal 33. 1930. Aanleg van een inlaagdijk in de omgeving van strandpaal 33, ter lengte van 410 M. 1931. Verbeteren (asfalteeren) van de ruim 9 K.M. lange hoofdweg. 1932. De Eierlandsche zeedijk vanwege de Zuiderzeewerken verhoogd. 1933. Het zuiggasgemaal vervangen door een electrische installatie, waarvan het gem. waterverzet 150 M3. p. min. be draagt. Het zielental bedroeg in 1837 565. Het bestond uit: 3 opzichters, 8 zetboeren, 38 boeren knechts, 50 arbeiders, 6 herders, 3 trans portrijders, 11 timmerlieden, 6 metse laars, 2 opperlieden en sjouwers, 4 vlas werkers, 5 smidsbazen en knechts, 4 wa genmakers en knechts, 2 zadelmakers, 2 verversbazen en knecht, 6 zetschippers, 2 kleermakers, 4 kasteleins met knechts, 2 bakkers en knecht, 1 sladhjter, 1 onderwij zer, 2 ambtenaren, 1 veldwachter, 1 post, 91 vrouwen, 293 kindenen, 17 meiden. RobLe §ODd Cmux dks Entrkks] drTkx*l et nr. Flip. ifu mjj-yut tu Ttnrntj if <v Bitircs uUtfunf L-a Pjj-'C/ JVft ll flAtili XtT-\L /tJU f>«v (WK Sahle rcrximmrxi^nrxirxirxintT nnnnCEauCElEEElxilEEE rT)rT3r^rT3rTirTirTiryirTirT3 EB ffl m UIT DE GESCHIEDENIS ffi 83 VAN POLDER EIERLAND. ffl gjiün'iike;ia?iehe?iejm ei aiiaaGBGDCKiastBCBGiaGD door L. VAN HOORN. Opzichter en secr.-penningmeester. Nadat in Februari 1835 door een viertal heeren, wier namen reeds eerder in de Tex. Courant zijn meegedeeld, was over gegaan tot aankoop van ongeveer 5800 H.A. schorren en slikken, welke aan het Rijk behoorden, werd op 21 April 1835 met de indijking van een gedeelte dier gronden begonnen. In September van dat zelfde jaar is bovengenoemd werk gereed gekomen. Hierdoor waren ruim 3300 H.A. die de polder Eierland groot is, aan de zee onttrokken. Uit het bovenstaande blijkt, dat de Eierlandsche dijk, welke een lengte heeft van ongeveer 11 K.M., met de zich daar in bevindende 2 zeesluizen, binnen vijf maanden tijds is voltooid. Na de indijking is men begonnen met de ingedijkte gronden in cultuur te bren gen. In Augustus, dus nog vooor de dijk gereed was, en in September 1835 werden er op een zestal stiikken land, tezamen 26.5 H.A. proeven met winter-koolzaad genomen. Deze proetstukken lagen langs het kanaal en maken nu deel uit van de hotsteden Maurick, Vruchtbaaroord en Padang. Hoewel het koolzaad door droogte en later tengevolge van het niet tijdig afstroomen der sluizen, door het hooge binnenwater veel geleden had, bracht het nog 343 mud op. In de nazomer van 1835 en de daarop volgende winter werd Eierland door aan leg van wegen, slooten en greppels inge deeld, tot welke verdeeling men de Zanddijk als basis nam en op evenwijdige atstand van deze rechte lijn twee strek kende wegen, de Hoofdweg en de Post weg deed aanleggen. Door aanleg van vier dwarswegen is Eierland regelmatig in sectiën van 200 H.A. verdeeld: elke sectie is weder verdeeld in 10 gelijke perceelen, die dus cilc zo H.A. groot zijn. De per ceelen tusschen de Ruigedijk en de Rog- gesloot zijn 312V- M. lang en 32 M. breed en die tusschen de Roggesloot en het Eierlandsche Huis 250 M. lang en 20 M. breed. De Hoofdweg is 14 M., de Postweg en de dwarswegen zijn 10 M. breed. Aan de indijking hebben plm. 1500 per sonen gewerkt. Op 17 Febr. 1836 werden tijdens het stormachtige weer, waarbij het buitenwa ter een stand had bereikt van 1.90 plus volzee, eenige schade aan de nieuwe dijk teweeggebracht en de in aanbouw zijnde boerderijen Weltevreden en Buitenzorg vernield. Het Hoofdbestuur, de Sociëteit van 'eigendommen van Eierland, bestond uit vijf personen, van wie directeur was: N.J. de Cock, te Rotterdam: 1835-1844. A. Blussé van Oud-Alblas, te Dor drecht: 18441845. W. van Rossem, te Rotterdam: 1845— 1851. Hierna is de sociëteit van eigendommen van Eierland ontbonden. Naast genoemd hoofdbestuur heeft van 1841 een Dijkcollege bestaan, waarvan de heer L. J. Kikkert dijkgraaf is geweest. Dit college is tegelijk met het ontbinden van de sociëteit opgeheven om plaats te maken voor een voorloopig bestuur van Eierland, waarvan de heer F. van Wage- mngen, te Dordrecht, dijkgraaf was. In 1853 is de polder Eierland bij Konink lijk besluit van 18 Augustus gereglemen teerd en werd de heer Van Wageningen door de koning tot dijkgraaf van Eierland benoemd, welk ambt door hem tot 1864 werd vervuld. Daarna zijn de volgende heeren dijk graaf van Eierland geweest: G. A. van den Berg, Dordrecht 1864 1873. H. Bakker Wz., alhier: 18731888. D. C. Loman, alhier: 18881897. J. T. Zijm, alhier: enkele maanden van 1897. Van laatstgenoemde datum tot 1898 va cant. H. Flens, alhier: 18981925 (overleden 19 Aug. 1925.) R. P. Keijser Johz., sinds Nov. 1925. Toen in 1853 de polder Eierland ge reglementeerd was, is tot het benoemen van een opzichter-penningmeester over gegaan. Deze gecombineerde betrekking werd vervuld door: Joh. Lokker, te Dirksland: 1853-1857. J. van Putten, te OoIJgensplaat: 1857 —1884. A. P. Noordijk, alhier: 18841902. Daama is bovengenoemde gecombineer de betrekking, waaraan in 1873 de betrek king van secretaris was toegevoegd ge splitst in die van secr.-penningmeester en in die van Opzichter. W. P. Lap, alhier: 1902—1911. A. J. Noordijk, alhier: 19111919. De betrekking van opzichter werd door J. Kalis van 19021919 vervuld. Van 1919 zijn de betrekkingen van secr.-.penningmeester-opzichter wederom gecombineerd. Dezie gecombineerde be trekking werd vervuld door: C. Pereboom, alhier: van 1919-1920. K. Troost Hz., te Knollendam: 1920— 1924. Van 1924 door L. van Hoorn. Het tegenwoordig bestuur bestaat uit: R. P. Keijser Johz., dijkgraaf. C. Kievit, C. J. Geense, Joh. de Graaf Johz. en A. Garritsen, heemraden. KI. Kalis, C. Witte Pz., P. Prins, G. Leber, Jn. Roeper Jbz. en J. G. Flens, hoofdingelanden. L. van Hoorn, secr.-penn.-opzichter. Door reglementswijziging is in 1912 een college van hoofdingelanden be noemd, cue de werkzaamheden van de stemgerechtigde ingelanden van de polder hebben overgenomen. In 1845 is door het hoofdbestuur van voornoemde Sociëteit overgegaan tot vei ling van een gedeelte der nog aan de polder behoorende buitengronden, hetgeen in vier perceelen plaats had, t.w. Perceel 1 deel uitmakende van het poldertje De Volharding, groot bijna 67 H.A., hetwelk in Oct. 1926 is overstroomd, werd gegund aan P. Langeveld Klaaszoon. Perceelen 2 en 3, deel uitmakende van de polder Eendracht, gezamenlijk groot «SifflffilSfflffitSffiffl II fflfflfflfflfflffifflffifflEfi EB EB UIT HET PROGRAMMA EB ffi WOENSDAG 11 SEPT. 1935. ffl Si 10 uur voorrrt: Vergadering met EB EB de ingelanden in de feesttent. SI EB Opening tentoonstelling door EB 83 de heer R. P. Keijser, dijkgraaf. BB BB 2 uur nam.: Kinderspelen voorde SI 83 schooljeugo van De Cocksdorp EB 83 en Eierland. EB EB 8.30 uur: Strijd om de vrouw. EB ffi DONDERDAG 12 SEPT. 1935. ffl EB 10 uur voorm.: Aanvang Histori- EB EB sche en allegorische optocht. EB BB 2 uur n.m.: Diverse wedstrijden, SI SI als hinderniswedstrijd te paard, EB ffi inleggeld 40 ct.hinderniswed- EB SI strijd voor heeren; zakloopen EB EB met hindernissen voor dames; EB Si broodjeshappen voor dames en 85 SI heeren, inleggeld 15 ct. ES EB 8.30 nm.: Strijd om de man. BB EB WW®®®®®!®®® ti GHGHGK®5KGH®Slf®fiE OUD-DIJKGRAAF LOMAN f R. P. KEIJSER De tegenwoordige dijkgraaf. OUD-DIJKGRAAF H. FLENS f SECR.-PENN. L. VAN HOORN Tevens opzichter van polder Eierland.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1