No. 4981 49sU Jaargang Zaterdag 21 Sept. 1935 Uw di' EERSTE BLAD. Toor de Zondag. AVOND EN MORGEN. Kostelijk voedsel naar de mestvaalt. De man, die woord hield. Texelsohe Berichten DE COCKSDORP. KERKNIEUWS. op Texel huis aan huis gelezen. TEXELSCHE COURANT Het was een heerlijke zomeravond en wij liepen stil de gekruide geuren in de ademen langs de zoom van het bosch, De laatste zonnestralen schenen de aarde te groeten, met een schoone belofte voor de dag van morgen. Plotseling stonden we stil. Wat was dat? Een on hoorbaar bewegen, een rhythmisch op en neder gaan, nu en dan een plekje kleur, opflitsend in de laatste flikkering van de zon. We zagen nauwlettend toe. Achter de zware boomgroepen schccn zich een open plek te bevinden, waar een aantai jonge meisjes zich had vereenigd en ge reid ten dans. Een spel was het niet; daar voor waren de bewegingen te rustig en te harmonisch. Het was óf ingestudeerd ót atgesproken, maar het maakte de indruk van elkaar te voelen en te begrijpen. Wa ren't „trekkers", die samen 'n zwerftocht hadden ondernomen, en die straks een on derkomen zouden zoeken in een jeugd herberg of kamphuis, waar alle weelde is buitengesloten en alles berekend op eenvoud en gezonde, jonge levensdurf? Hoe het zij, die aanblik was verkwikkend en deed het hart goed. Gelukkig. De jeugd kent haar eigen behoeften, zint op haar eigen middelen, gaat haar eigen weg. Na de druk en de inspanning van proefwerk en exa mens heeft zij behoefte zich in contact te stellen met het onbegrensde, met de vrije natuur. Geldzorgen kwellen haar niet. Zij heeft geen zachtere kussens noodig dan het groene mos, geen schoo- nere muziek dan het lied uit eigen boe zem, geen fijnere spijzen, dan die zij zelt weet te bereiden. Wat zjj bovenal zoekt is vrijheid; vrijheid ook om van gedachten te wisselen met anderen, die jong zijn, die ook staan aan de gouden poort van het leven. Zij dragen een nieuwe wereld in zichzelt, een wereld van goedie voor nemens en blijde levensernst. Zij zijn de krachtige kiemen, die ontluiken onder de verdorde bladeren, zij zijn de nieuwe loten aan de oude stam. In hen zoeken de eeuwige denkbeelden naar nieuwe vor men en het opwaarts streven naar nieuwe bevrediging. Hoe zuiver, hoe heerlijk spontaan is die jeugdimpuls van de laatste jaren, die onbedwingbare behoefte naar buiten, naar de nimmer opdrogende, eemvige bron. ZONDAG, 22 September 1935. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiraNiniii VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Het geldt, dat stom is, Maekt recht dat krom is. MAANDAG. Beter goedt verlooren, Dan maedt verlooren. DINSDAG. Wie de liefde wil, aanvaarde het kruis. Jan Ligthart. WOENSDAO. Indien de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen; maar sterft hij, dan draagt hij veel vrucht. DONDERDAG. Slechts wie alleen kan wezen, kan voor zijn naaste iets beteekenen. R a p p o 1 d. VRIJDAG. Rijck met de praet, Heeft selden daedt. ZATERDAO. Soet in de schijn, En bitter zijn, Dat is niet fijn. Een vierde van de boonen-aanvoer kon een dezer dagen op de groentenveihng 's Gravenzande verkocht worden, drievierde kon geen enkele koopier vinden. Een gedeelte ervan kon worden be stemd ter distributie onder de werkloozen, enz.; het restant verhuisde naar de mest vaalt. En even over onze Oostelijke gren zen snakt men naar de boonen, die hier vernietigd worden. Men zou er graag 'n stevige prijs willen betalen, alshet geld er maar uit kon. In twee dagen tijd bleef aan de vei ling 's Gravenzande 32000 Kg. boonen onverkocht. Zoo gaat het dagelijks inhei Westland. Het onverkochte gaat naar de mesthoop. En de kleine hoeveelheden, welke van de hand kunnen worden ge daan, komen veelal niet boven de mini mumprijs van 4 ct. per Kg. Vijt en dertig jaar geleden Had hij 't levenslicht aanschouwd. Maar Jacobus Pieter Jansen Was nog altijd ongetrouwd. Evenwel, te langen leste Wijzigde zich Jacob's zin; Ernstig en bedachtzaam zocht hij Naar een levensgezellin. Eén der vrienden van Jacobus Ried hem een brunette aan, Die wel honderd duizend jxipjes Ergens op een Bank had staan. „Om haar geld een meisje trouwen", Zei Jacobus Pieter toen, „Was beslist het allerlaatste, Wat ik ooit zou willen doen". 'k Moet u zeggen, dat Jacobus Woord gehouden heeft die keer: Jacob trouwde de brunette Ennu doét hij ook NIETS MEER. GIFTEN ESPERANTO MONUMENT. Mej. N.N., Oudeschild t0.35. Totaal ontvangen t723.93>/2. Totaal uitgegeven 767.07. Nog te kort t 43.13V2- Secr.-penningm.: Joh. M. Duinker, den Burg. Postrekening 216684. VERLOTING „VERDO NIGRO". De prijzen van de op Dinsdag gehou den verloting zijn gevallen op lot no.: 11, 25, 52, 64, 85, 117, 153, 193, 213,, 373, 458, 499, 550, 563, 590, 591, 593,, 613, 617, 625, 668, 675, 724, 733, 742, 831, 841, 853, 907, 1044, 1049, 1065, 1097, 1100, 1114, 1201, 1223, 1238, 1253, 1263, 1275, 1392, 1407, 1476, 1507, 1595, 1592, 1616, 1679, 1727, 1735, 1775, 1776, 1837, 1845, 1869, 1875, 1983, 1994. Het Bestuur dankt allen, die meegehol pen hebben deze verloting tot een waar succes te maken. In het biezonder de vele firma's, die prijzen inzonden en De Graaf's Lunchroom, voor het beschikbaar stellen van de zaal. De prijzen kunnen worden afgehaald in De Graaf's Lunch room. HET NUT. De ledenvergadering van het Dep. Texel der Mij. tot Nut van het Algemeen, Woensdag in hotel Texel gehouden, werd, door 16 personen bijgewoond. Na een kort openingswoord van de voorz., de heer W. B. Oort, en lezing der notulen door de heer J. C. Visser,, secr., bracht Ds. Vis verslag uit van de door hem als afgevaardigde bijgewoonde alg. vergadering. Eerst gat spreker een keurig overzicht van de openingsrede van de heer Mr. Zalm, voorz. van het Hoofdbestuur. Hier in wera de grootsche taak van het Nut nog eens duidelijk uiteengezet. Wij moe ten ons grondige kennis van het heden verschaften en trachten een eigen oordeel te vormen. Geen slaatsche navolging. Een nieuwe tijd breekt zich onstuimig baan en meer dan ooit sta thans het Nut op zijn post. Het heeft de aantrekkelijke taak bij te dragen tot bevordering van het volksgeluk. Met waardeering mag worden gewaagd van de goede invloed van lees bibliotheken en Nutsavonden. Een schat van lichtbeelden kan in bruikleen worden bekomen. In een sfeer van vertrouwen alleen echter kan het Nut goed werk verrichten. Het moet blijven streven naar verzachting van strijd en van lijden; naar samenvoeging van wat vereent en uitban ning van hetgeen verdeelt. Mej. Gerhardt sprak over jeudlittera- tuur; Ds. Fetter over het Nederlandsche volkskarakter, dat zich tijdens het voor spel van de Tachtigjarige oorlog zou hebben gevormd en langzaam gegroeid is. Als voornaamste karaktertrekken noemde Ds. Fetter burgerlijkheid, zuinig heid, netheid, niet erg gepassioneerd, be halve op kerkelijk gebied. Ons streven moet zijn de goede karaktereigenschap pen te behouden en te versterken. „Men- UIT DONKER AFRIKA Bij deze toto schrijft Pater M. J. Witte, mis sionaris in Br. O. Afri ka, ons: Dit is mijn voorloopi- ge vrachtauto, tot de tij den beter worden. Op de achtergrond mijn eveneens voorloopig kerkje, dat echter twee maal zoo lang is als de foto doet zien en waarin zich Zondags bijna 250 menschen proppen, be halve wie buiten moeten blijven. sclien" te zijn zij ons eerste streven. Daarna moeten we trachten ontwikkelde nicnschcn te worden. Ds. Fetter eindigde met een citaat van Boutens: Mij is iedere dag verloren, die uw lokstem (die der toekomstidealen n.I.) niet verstaat. Tenslotte gat Ds. Vis nog een over zicht over de beteekenis van de Nutsbiblii- otheek voor het dorpsleven, hetgeen heel leerzaam was. Hierover had de heer Krab bendam gesproken. Hartelijk dankte de voorz. Ds. Vis voor zijn uitstekende verslagen. BEWAARSCHOOL. Als secr. van het Bestuur der Nutsbewaarschool, bracht de heer H. Kraai verslag uit: Financieel gaat het de school steeels beter, al zijn de gel delijke zorgen nog niet van de baan. Het aantal leerlingen steeg van 33 tot 45. Aug. 1934 werd ntej. A. Prins tot assis tente van mej. A. Roeper, directrioe, be noemd. Hartelijk wordt dank gebracht aan de vele goede vrienden van de schoep, vooral aan tooneelvereen, U.D.I. en aan mevr. Oort. In Aug. werd cenig sjveeltuig aangeschaft. Voor rekening van de Doopsgez. Gemeente, eigenares van het gebouw, werd dit wat gerestaureerd. Voorz. dankte de heer Kraai voor dit ver slag. BESTUUR. In de plaats van mevr. Oort werd tot bestuurslid Nutsbewaar school benoemd mevr. Hellema; de heer A. Broekman werd herbenoemd. De heer G. J. B. Mulder werd herbenoemd als bestuurslid Nutsbouwstichting. Als opvolger van de heer W. B. Oort, bestuurslid van het Departement, werd Ds. A. Vis benoemd. WINTERPROGRAMMA. Na eenige discussie werd dit programma opgemaakt: 1. Gezelschap Kommer Klein. Dit zal in Oct. optreden met eenige één-acters. Bij radio-luisteraars is Kommer Klein geen onbekende. Daar de kosten hoog zijn, f125.zullen de leden een kleine entreeprijs moeten betalen. 2. Dr. Van der Sleen, een knap ge leerde en een stoutmoedig wereldreizi ger, die bij foto's ot film van zijn erva ringen zal vertellen. 3. Dr. Ph. Ritter Jr., bekend radio-spre ker, een deskundige op velerlei gebied, aangenaam causeur. 4. Mej. Menagé Challa, bekend door haar vroeger optreden hier. Het Bestuur is bevoegd het programma te wijzigen. Zoo kan het zijn, dat om fi- nancieele redenen maar drie avonden ge geven worden. Ook werd nog genoemd mevr. Marie Cuperus, die o.m. een cau serie over en declamatie van Nederl. lie deren op haar repertoire heeft. De heer W. Jouwersma gaf de wen- schelijkheid te kennen van een lezing over een ot ander muzikaal onderwerp, opdat de kennis op dit gebied die algemeen, heel gering is vermeerderd worde. Het bestuur zal deze goede wenk ter harte nemen. LEDENTAL. Naar de heer Jac. Roe per, penningm., meedeelde, bedraagt het ledental thans 104; vorig jaar 118. De biezondere avonden en de geringe con tributie, f2.in aanmerking genomen, rekent het bestuur op aanmerkelijke toe name. Bij de rondvraag bracht Ds. Vis na mens de Nutsleden hartelijk dank aan de voorz. voor het vele en goede, in het belang van het „oude" Nut met zoojeug- l-*-r JONGE HARTEN. We geven hier nog een sjaelbeeld uit de film Jon ge Harten, welke op Texel vervaardigd wordt. Van links naar rechts Hans (Adr. van Hees), Annie (Rim Otte), Peter (Leo de Hartogh) en Maja (Lizzy Dernburg). Het slechte weer der laatste dagen be lemmert het filmen geducht. Ook aan de haven wer den opnamen verricht. dig enthousiasme verricht. De heer Oort dankte voor deze woonden en sj>rak de wensch uit, dat vooral in deze donkere tijd veel kracht ten goede van het Nut zou uitgaan, in het biezonder ook in het belang van de werklooze jongeren. Het Bestuur zal alsnog overleggen, wat a.s. winter voor de werklooze jeugd kan worden gedaan. De heer J. C. Visser, secr., brengt even eens dank aan de voorz., die weldra de gemeente verlaten zal en herinnert aan hetgeen tijdens het voorzitterschap van de heer Oort tot stand werd gebracht. Genoemd werden: zes woningen te Oude schild, uitbreiding bibliotheek; Nutsbe waarschool. Ook Mevr. Oort had in het werk voor de school een groot aandeel. Ook haar bracht spreker daarvoor dank. De voorz. zeide erkentelijk te zijn voor deze vriendelijke woonden en bracht de lieer Visser dank voor de altijd prettige samenwerking. Hierna volgde sluiting. SPORTNIEUWS. Bezoek Assendelft Adsp.: Zaterdag om ruim 5 uur arriveerden onze gasten en onder een kleine onweersbui vond de in kwartiering plaats. De avond zouden de jongens met elkaar doorbrengen. Zondag kwart over tien bonden de C- elftallen de strijd aan en het is een aar dige wedstrijd geworden, met veel animo werd er gespeeld en dikwijls heel goed. Uitslag 0—0. Daarna volgden de B-elftallen. Het begin liet goied spel zien, maar A. werkte zich los, een ver hoog sohot valt juist over de handen van Lolle in het doel, terwijl even later de achterhoede een toutje maakt. Met 20 staan we achter. Het sj>el biji T. wordt onzuiver, terwijl de A-sj>elertjcs goed spel te zien geven. Ge lukkig, dat Lolle z'n dag had. Jaap, Her man en Wim Langeveld gaven behoorlijk partij, de overigen vielen tegen. Texel A Assendelft A was een goede wedstrijd met T. als de sterkere. T. neemt de leiding door Klaas K. A weet spoedig gelijk te maken. Door een et- tectbal wordt dan de A-keeper verschalkt 2—1 voor rust Spoedig hierna weet A. gelijk te maken, maar dan domineert T. het meest. Het brengt de stand op 52. De wedstrijden werden in sportieve geest gespeeld, zooals we dat gewend zjjn. Voor Assendelft zoowel als voor ons 'n bevredigend resultaat. Elk een gewonnen, een gelijk gespeelde en een verloren wed strijd, dus elk 3 punten. Na afloop sprak de heer Berkhout, een der Assendielft leiders, namens de adsp.- afd. woorden van dank voor de gastvrij'- heid en voor het genotene. Hij bood, als herinnering een zilveren Zaansch Mo lentje aan. Dat dit ten zeerste gewaar- ideerd wordt, is te begrijpen. Met een dankwoord van de T-voorz. werd dit ge deelte besloten, 's Middags kreeg ieder vrijaf. De jongens wisten zich uitstekend te vermaken. Precies op tijd was ailes present. We zagen opgetogen gezichten van de gasten, van de Tex. adsp. en van pleegouders. Aan allen, die medewerkten, breng ik namens de besturen van Assendelft en Texel hartelijk dank. D.D. De Kerkvoogdij tjf.r Herv. Gemeente Eierland heeft van de Synode der Ned. Herv. Kerk bericht ontvangen, dat haar een subsidie van 12000 is" toegekend uit het Fonds voor Noodlijdende kerken en personen voor pastoriebouw. Daar de benoodigde gelden nog lang niet bijeen zijn, heeft het kerkbestuur, in overleg met de kerkeraad, besloten, een commissie te benoemen, die zal trachten door een bazar en een verloting het ont brekende bedrag bijeen te brengen. Deze commissie zal gevormd worden door vertegenwoordigers van kerkeraad, kerkvoogden, notabelen en kiescollege en voorts van elk der vereenigingen. Voor zitter is de predikant.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1