4983 49s,e Jaargang Zaterdag 28 Sept. 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. Omgang met Anderen. iiiiiiiiiiiiiiinniniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuNiiiin ffiffifflffiffiffiffifflffiffi y ffifflffiffiffiffiffiffiffiffi SB van marij maar er kwam ffi fflffifflffiffiffifflffifflffl y fflffifflfflffiffiffiffiffiEB ffi m 4 6 6 6 4 1 18 2.2 0 EB EB fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl y fflfflfflfflfflfflfflfflfflffl ffi ffi ffi ffl Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. EXELSCHE COURANT •Woe moeilijk het moge zijn te leeren gfean met onszelf, nog veel moeilijker Kt met anderen om te gaan op een, ze, die ons geweten bevredigt. De ^ch is aan alle kanten omringd door trei/'gers, die met hem in aanraking men en op de een of andere wijze or hem worden beïnvloed. Zal die died zijn ten goede of ten kwade? |®e hooger de mensch staat, des te ■ter is de kans dat hij op anderen ■goede zal inwerken; maar die zede- hoogheid moet dan een geheel ge- mnen standpunt zijn en onbewust moe- iBal zijn woorden en handelingen daar- ■de stempel dragen. Hij kan b.v. op (•schillende wijzen een gave uitreiken; I kan het zoo doen, dat hij de ontvan- vernedert en verbittert, maar ook dat blijde dankbaarheid die ontvan- r aanspoort er het beste gebruik van te Ben Hij kan iemand op een fout op- erkzaam maken op harde, ongevoelige on of wel met zachtheid en vermijding l alle kwetsende woorden. Hij kan lltand zoo voorthelpen, dat hij de prik- :jtot eigen initiatief van lieverlede It verdooven; maar ook zoo, dat het :sef van verantwoordelijkheid bij de ■er opnieuw gewekt en de kracht her pen wordt, die scheen te zijn uitgeput •JFdreigde verloren te gaan. Hoe zeer komt een breed en zuiver :ardpunt vooral aan de opvoeding ten ■Je. De opvoeder kan zijn eigen eer «Streven. Hij kan trachten zijn eigen Bk'beelden over te planten, zijn idea- door het kind te laten verwezen- jken; maar hij kan ook met eerbied et jonge wezen gadeslaan, waken en zichten en slechts daar de helpende! laid uitstrekken, waar een gezonde locli zwakke jonge last moet worden ■teund of een edel karakter aan zich :eit ontdekt. Op hoe verschillende wijzen tan men de bedroefde troosten. Men kan :ijn best doen om af te leiden en daar- ioor zijn leed doen vergeten, maar men can ook trachten hem de oogen te openen zoor de zegen, die in elke smart ligt be- ■ten, zóó, dat zelfs zijn droefheid hem! can medewerken ten goede. Men kan de schuldige, die zich heeft vergrepen, min achten en uitstooten; maar men kan ook trachten hem op te heffen en nieuwe hoop doen ontkiemen in het verslagen hart. Bt alles kan men echter niet zonder aan zichzelf te hebben gearbeid. Laat ons niet meenen, dat wij aan anderen.' ■rmogen te geven, wat wij zelf nog niet Bzitten. Eerst van een gerijpt, beza digd en gelouterd gemoed kan datgene llitgaan, wat voor een ander tot zegen l^gn gedijen. I ZONDAG, 29 September 1935. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Wie bang is zich te branden, trede niet op gloeiende asch. MAANDAG. In kwade tijden verschijnt de held. Japansche Spreuk. "DINSDAG. iNiets is gevaarlijker dan een goede raad, gevolgd door een slecht voorbeeld. I WOENSDAG. Velen wachten pp de ouderdom om deugden te verwerven, maar vruchten worden niet rijp onder de sneeuw. Melati van Java. DONDERDAG. Volgen wij de bevelen der gewoonten op, wij moeten waken, dat wij nooit de' slaaf der gewoonten worden. Gebruik steeds uw oordeeL VRIJDAG. Waar de munten klinken, zwijgen de wijsgeeren. Z u i d-S 1 a v i s c h e Spreuk. ZATERDAG. "1 P6 boeien der gewoonten zijn aanvan kelijk te zwak om ze te gevoelen, totdat zij te sterk zijn geworden om nog te kun- nen worden verbroken. ff Een vrouw is buigzaam, teer en ffi kwetsbaar gebleven naast haar EE strijdbaarheid. Zij werd de kame- ffi altijd een oogenblik waarop dit ffi ffi smartelijk bleek te zijn, in elk ffi ffi vrouweleven. Emmy van Lok- ffi -EE horst in „De Telegraaf". tg WETTELIJKE TIJD. Burgemeester en Wethouders van Texel brengen ter openbare kennis, dat de zo mertijd dit jaar zal eindigen op 6 OCTO BER a.s., te drie uur in den morgen, dus in den nacht van Zaterdag op Zon dag. In verband hiermede zullen de toren klokken Zondagmorgen drie uur een uur worden achteruitgezet. Texe|, 27 September 1935. Burgem. en Wetli. voornoemd. De Secretaris. De Rurgemeester. JONKER. W. B. OORT. ABESSINIE. Ingeval het tot een oorlog mocht ko men tusschen Italië en Abessinië, zullen ook de Abessynsche vrouwen ten strijde trekken. We beelden een 27-jarige inboor- linge at met de primitieve wapenrusting waarmee de strijd zou moeten worden gestreden. m EEN TEXELAAR ffi ffl PER FIETS DE WERELD IN. ffl ffl ffi ffifflffiffiffiffiffiffiffiffi y fflffifflffifflfflffifflfflffi (Vervolg) XVII. ZARAGOSSA. Na nog een dagje doorgepeddeld te hebben bereikten wij Zaragossa. In het eerste hotelletje, dat wij aantroffen, na men we onze intrek. We verfrischten er ons en trokken daarna de stad in, waar wij al spoedig eenige Esperantisten ont moetten, die ons op onze wap deling door de stad, die vele kathedralen en histo rische gebouwen rijk is, vergezelden. Een mooie stad is Zaragossa. Je bent er niet gauw uitgekeken. Ook de Esp.-beweging staat er uitstekend voor. Na een lange wandeling hebben wij in het clubgebouw van een der vereen, voor bijna 100 Espe rantisten gesproken. In vier lokalen wordt hier gelijktijdig Esp.-onderwijsge geven en het is een lust op te merken,; hoe actief men hier werkzaam js. Twee dagen zijn we hier gebleven en weer wa ren het onze vrienden,, die er voor zorg den, dat het onvergetelijke dagen werden. Wiij trokken overal heen en in de prach tige parken en aan de oever van de Ebro hebben wij opnieuw gevoeld, dat Espe ranto wel een kunstmatige taal is, maar een taal toch met een ziel. Eén ding is in Spanje heel vreemd. De vergaderingen beginnen pas om 10 uur en als alles afgeloopen is, vindt men het gewoon om nog een paar uurtjes te wandelen. Ik geloof werkelijk, dat men te middernacht hier meer men- schen op straat aantreft dan des daags om 12 uur. De eerste avond hadden wij geen sleu tel meegenomen en ons hotel bleek toen gesloten. Door tusschenkomst van de nachtwaker, die lekker bjij zijn vuurtje zat te dutten, koudon wij gelukkig ons bed opzoeken en er nog eenige uren uitrus ten van het vele wandelen en trammen. Doch slechts enkele uren, want reeds vroeg wachtten onze vrienden ons weer op, om verschillende musea met ons te bezoeken. Hoogst voldaan namen wij daarna afscheid. BARCELONA. Toen ging het in de richting Barcelona. Veel veranderde het landschap niet. Hoog- en laagvlakten, boomgaarden en bergen wisselden elkander af. De nachten brachten we op de bekende manier door. LANDBOUW EN VEETEELT. OVER MELKCONTROLE EN RUNDVEEFOK. Uit het jaarverslag van de Coöp. Zuivelfabriek „De Eendracht", door IR. L. DE VRIES, Rijksveeteeltconsulent. Eenige tijd terug ontvingen wij het jaarverslag 1 Mei 1934-1 Mei 1935 van de Coop. Zuivelfabriek „De Eendracht" G.A. te Texel. In dit jaarverslag troffen wij een lijst aan van de leveranciers, gewone leden en leveranciers overmelk, met vermelding van het lidmaatschap van do oontróle-vereen., van de fabrieksoontróle, de geleverde melk en het gsmidd. vetgehalte van die melk. Dit staatje trok onze belangstelling en zijn we nader gaan bestudeeren. Het re sultaat hiervan en onze conclusie meen den wij aan de redactie van de Texclsche Courant te moeten toezenden, opdat de Texelsche melkveehouders en -fokkers het zullen lezen en, naar wij lioj>en, er naar zullen handelen. Allereerst geven wij het resultaat van onze nadere bestudeering in de vorm van onderstaande tabelletjes. Vetgehalte Zuivelfabriek Gewone lever, aantal 25 O/o 3 o/o en lager 25 14.5 3.01 t.m. 3.10 o/0 28 16.— 3.11 t.m. 3.20 o/0 41 24 3.21 t.m. 3.30 o35 20 3.31 t.m. 3.40 o;0 30 17 3.41 t m. 3.50 0/0 7 4 3.51 o/o en hooger 6 3.5 Hieruit blijkt voldoende, dat het aantal veehouders dat melk levert, met een te laag vetgehalte, op Texel veel te groot is. Hierin kan en moet verbetering ge bracht worden. De practijk heeft voldoende bewezen, dat, een vetgehalte van gemiddeld 3.50 pet., zeg 3.40/3.60 pet., gemakkelijk ver- eenigbaar is met een behoorlijke plas melk. Men bedenke wel: hoe hooger het gemidd. vetgehalte bij handhaving van zelfde hoeveelheid melk, de productie kosten per Kg. botervet lager worden. Van alle leveranciers_, f ovennel kers uit gesloten) van de Eendracht hadden er in 1934-'35 nog geen 8 pet. een vetgehalte Leden contróle-veneen. aantal °/o 0 Fabrieks- contróle aantal 0 15.— 22 22 22 15- 4 8 8 13 10 5 1 0- 0/0 18- 29 22 11 KAAS is de allerbeste eiwitbron. Voorziet uw radio-storingen ver oorzakende apparaten van con densatoren. Van lekke banden hebben we geen last gehad en slechts éénmaal bezorgde 's morgens vroeg een regenbuitje ons „stroomend water" om ons te wasschen. Wat ons op weg naar Barcelona wel opviel was het groote aantal soldaten en gewapende agenten, dat zich overal op de weg en in de dorpen bevond. Wel tienmaal per dag wenden we aange houden en werden onze spullen gecontro leerd. We waren thans in Catalonië en het was hier het schijnt traditie verre van rustig. De Cataloniërs spreken geen Spaansch en voelen zich een geheel apart volk. Zij steken het niet onder stoe len ot banken. Dat bemerkten wij later maar al te goed in Baroelona. Ter gele genheid van de nationale Catalonische feestdag, welke juist gevierd vver/j,, toen wij in Baroelona aankwamen, was de be waking vertiendubbeld. Overal soldaten en agenten. In het postkantoor en voor alle officieele gebouwen stonden soldaten met de bajonet op het geweer. Ons eerste werk bij. onze aankomst was de Esp. groep opzoeken, voor welke wij 's avonds zouden spreken. De ontvangst was al even hartelijk als overal. Voor on derdak was reeds gezorgd. De secretaris, een ingenieur, was onze gastheer; hij heeft uitstekend voor ons gezorgd. Na de eerste Esp. avond, toen wij voor een volle zaal spraken, wilden wij Barcelona eens bij nacht zien en zoo trokken wij met onze nieuwe vrienden de stad in, waar het was immers feest op de gezondheid van Catalonië gedanst, ge dronken engevochten werd. Pe stand van 3.40 pet. en hooger. Bij de controle- vereen. is dat beter, 11.1. bijna 19 pet. en bij de fabriekseontróle slechts ruim 2 pet. Absoluut noodzakelijk is op Texel een geregelde productiecontröle, oin die die ren met laag gehalte te vinden en waneer de tijd van opruiming er is, deze (/prui men. Voorts is absoluut noodzakelijk het gebruik van stieren, afkomstig van moe ders en grootmoeders met best vetge halte. De practijk dier fokkerij heeft ook voldoende bewezen, dat verbetering van vetgehalte een van de eigenschappen is, welke zeer gemakkelijk is te verbeteren. (Wordt vervolgd.) rxirxirxtrxirxirxjLi."irxirxirxi 11 uaaatIJ»JaaC(Bl®liJtiaEO ffi ffl ffi FORTUNA ROEPT U ffl Een lot uit de Groote Jubileum- ffl Verloting-Polder Eijerland (goed- ffl gek. bij Min. Besluit 26-7-1935, gj no. 863) geeft kans op o.a.Sim- Si Si plex-motorrijwiel, Philips-radio S3 ffl of rijwiel. Prijs 50 ct. Trekking ffl ffi 15 October. DAME IN SPAANSCH NATIONAAL COSTUUM. dat bijna mijn moedertaal geworden is, overal over ons eiland, ons monument en mijn ervaringen met Esp. te vertellen. Voor Spaansche Esp. vertellen is buiten gewoon prettig, want ze zijn alle bie- zonder hartelijk en behujpzaam. Geen theevisitehartelijkheid maar echt gemeend. Met heerlijke herinneringen aan dit schoone land met z'n vriendelijke bewo- beelden werden streng bewaakt en het ners zijn wij thans onze spullen aan het was verboden om met meer dan drie J inpakken. Gisteravond hebben wij twee personen samen te „groepen". Dit was j maal gesproken en omdat het regende voor ons een lastig geval, want onver wacht ontmoetten wij enkele Esperantis ten, en bleven wij, een kleine groep vor mend, even staan praten. Dadelijk kwam er echter een agent op de proppen en wij moesten de beenen nemen, want er vielen reeds dadelijk klappen. Zoo !js- Catalonië nu eenmaal. Er heerscht hier, een heel merkwaardige revolutionaire geest. Geweldig groot moet hier het aan tal communisten en anarchisten zijn. Twee dagen zijn we in Barcelona ge bleven en twee dagen hebben wij volop genoten, gegeten en in een „echt" bed geslapen. Voor drie Esp. groepen heb ben wij gesproken en ik moet zeggen, dat het mij steeds gemakkelijker afgaat. Had ik in 't eerst het bekend zweet desenz. op het voorhoofd, thans vind ik het prettiger dan ooit, om in het Esperanto, werden „de heenen .sprekers" door taxi chauffeurs, ook Esp. sprekend, van de eene club naar de andere gebracht. NAAR DE PYRENEEËN. Thans wacht ons een zware, maar wondermooie tocht. We gaan naar het Noorden, naar de Pyreneeën en naari Andorra, de lilliputter-republiek, hoog in de bergen. Naar Andorra leidt slechts één pad, en wat men ons over dit pad' verteld heeft, hebben onze banden niet ge hoord. Maar dat is minder, want nu reeds weten wij, dat Andorra, wild en woest, simpel als in de Middeleeuwen, een moeilijke reis door de Pyreneeën (met of zonder wegen), ja, alle moeite,; dubbel loont Wat ons deze bergen zul len brengen, hoop ik u in volgend num mer te vertellen. SIEM DE WAAL C.Hz.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1