JVu sCe /wijs IS V JJe tver&ingi. i& verhoogd/ No. 4985 49s,e Jaargang Zaterdag 5 Oct. 1935 'Vhvv de Morst' Uóov de Morst" ce 32 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. EEN ZIEKBED. 2( not 5r ol ffi iat 3 !ffifflffifflfflfflffl 41 fflfflfflfflfflfflffifflfflffi BB ffi De vanouds beroemde AKKER's ABDIJSlkOOP is een naiuur-genees- middel, daar de werking in hoofdzaak berust op de geneeskracht van extracten uit reeds in oude lijden bekende „genees-kruyden". AKKER s ABDIJSIROOP, bereid volgens oud recept, is dus een aan de natuur ontleend geneesmiddelDit verklaart de gunstige werking Een lepel AKKER'S ABDIJSIROOP werkt thans 2x zoo snel als voorheen! ^en °n?e®venaarc*e weid"n9 tegen: hoest, bronchitis, kinkhoest, verwaarloosde ver- ou eid, griep, influenza, keelpijn, asthma, enz, enz. De verlaagde prijzen zijn thans i 75 ct. F 1.25 F 2.00 F 3.50 De grootere flacons zijn bij voortgezet gebruik voordeeliger Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis gelezen. ÏEXELSCH E COURANT P de nnen ditiej RT. de 64 Stil ligt de zieke op zijn legerstede; noodgedwongen krijgt hij tijd, aan vele hngen te denken, waartoe zijn druk be- itaan hem anders geen gelegenheid liet. tij is voor een wijle als het ware uit het ïven teruggetrokken; hij speelt de rol .an toeschouwer inplaats van deel te ne- nen aan de strijd om het bestaan. En tooals de veldheer, die op een afstand ie botsing van de twee vijandelijke le xers gadeslaat, zich rekenschap geeft van ïlle wendingen van het gevecht, terwijl ie soldaat, die een werkzaam aandeel daaraan neemt, alleen bedacht kan zijn ap eigen verweer en levensbehoud en Dver de uitslag van zijn pogen geen oor deel te vormen vermag, zoo is het ook de zieke thans mogelijk de strijd om «i pet bestaan te overzien, nu hij voor een, oogenblik geen |deel meer uitmaakt van de worstelende menigte, nu hij niet ineer onweerstaanbaar medegevoerd wordt door het geweld van die stroom. Tot stilstand gekomen heeft hij gele genheid een blik te werpen op de afge- :gde weg, zijn oog te laten dwalen tot e verre horizon. Op dat ziekbed, in de in ge, stille uren van gedwongen rust, taat het hem vrij, in de beslotenheid van; [het ziekenvertrek, de toekomst voor te ereiden; terwijl hij nog machteloos ter- eerligt, kan hij in gedachte reeds de nieuwe gedragslijn afbakenen, die zijn erstand of zijn geweten hem voorschrijft Zeel kan zoo volbracht wordeneen juistere waardeering van het karakter on er huisgenooten, die zorgend om ons leen waren, wordt verkregen; de zieke gint beter de waarde te beseffen van; n vriendelijk, medevoelend woord; de limlach van de bezoeker, die toegelaten' 2 wordt, is voor hem als de zonnestraal, die op de medegebrachte bloemen valt, ld ie men voor zijn venster heeft neergezet. 2 jopdat zijn oogen zich eraan kunnen ver- ykwikken. En het nieuwe gevoel van af- jafhankelijk-zijn, tegelijkertijd met de vaardeering van het onuitputtelijk ge luld, waarmede hij verpleegd wordt, temmen hem zachter tegenover zijn me- lemenschen. Wie zoo op zijn ziekbed gedachten van wijsheid en clementie op zich liet inwer- cen, die zoo, tijdelijk van de wereld af gezonderd een beter inzicht kreeg op eigen en anderer karakter, die zal het ten zegen worden en het zal in zijn herinne- ïng blijven als een keerteeken op de weg 'es levens. ZONDAG, 6 October 1935. ffiffiffiffifflfflffiBBffiffi 4* fflffiffifflffiffiffifflffiffl ffi m FORTUNA ROEPT U ffl Een lot uit de Groote Jubileum- ffi Verloting-Polder Eijerland (goed- ffi ffi gek. bij Min. Besluit 26-7-1935, ffi ffi no. 863) geeft kans op o.a.Sim- ffl on 3 ffi plex-motorrijwiel, Philips-radio ffl ffi of rijwiel. Prijs 50 et. Trekking ffi ffi 15 October. gj i 2 es 4 lies, iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUHiinui III VOOR HOOFD EN HART. iiiiiiiHniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniuiiiiiiii ZONDAG. .Niets van het leven moogt gij schu- us -ilwen of verwerpen. Gij moet alles ver- nüreinen' Fr- van Eed en. MAANDAG. Slechts wat gij zijt, bepaalt uw waarde. Niet wat gij hebt. DINSDAG. Is het geluk iets anders dan een hoog en edel levensdoel gevonden te hebben ln'rt I Couperus. e WOENSDAG. 6 f de mensch met de aanleg be- - a klimt de hoogste top, maar hij, die zijn ia1 - lverm°gens goed gebruikt, beklimt de top. H DONDERDAG. Wacht nooit het gunstige oogenblik af, tam maar schep het. 666 ldJ f VRIJDAG. M,1 Voorwaarts moeten we, of we willen h n!et; onz€ tred zal vaster zijn als we wer d steeds vooruit, niet achteruit blikken. M ZATERDAG. I. Uoe of onderneem niets, zoolang ge toornig zijt- Ge zoudt immers ook niet ;ijn Swoedt? Steke" ZOO'ang de storni n°S ilgt VOEDT U GOED. DRINKT MELK. lllllllHIIIIIUIIIU|||UUlU)|||||||||||j|||||U|U mmiriiiimrrmnrmtxi mm mmmXCCCCIfiliblSnfi ffi ffl ffi EEN TEXELAAR ffi ffi PER FIETS DE WERELD IN. ffi Cl GEGBtXIGB[$lCB33GKHBl3P v (Vervolg) NAAR DE PYRENEEËN. Hartelijk uitgeleide gedaan door onze Baroeloneesche Esperantisten verlieten we, na drie prettige dagen deze prachtige stad met zijn ruime straten en schitte rende gebouwen om in de richting van de Pyreneeën verder te trappen. Even buiten Barcelona werden wij door sol daten aangehouden. Onze papieren moes ten weer worden gecontroleerd. Lang duurde dit oponthoud niet, want de Spaansche bladen hebben enkele' mooie stukken over de „fietsende Hollander" en Max geschreven, en de uitknipsels blijken bij iedere aanhouding (en hier in Catalonië gebeurt dat nogal eens) niet in ons nadeel te zijn. De weg steeg langzaam en heel in de verte staken de Pyreneeën hun machtige toppen reeds in de lucht. Na enkele uren waren wij reeds tot 600 M. geste gen en op deze hoogte trapten wij door tot Tripoll, waar wij in de eerste de beste straat, die wij inreden, een Espe rantist (figuurlijk) tegen het lijf liepen ot liever, reden. Het gevolg was geen kloppartij, maar een hartelijke uitnoodi- ging om bij hem de nacht door te bren gen, wat natuurlijk gaarne werd aanvaard Het was echter reeds zeer laat, toen wie eindelijk de kapok opzochten en het was niet vroeg, toen wij de volgende morgen van deze Spaansche Esperantist afscheid namen. De weg wordt nu steiler en slechter, de bergen naderen we meer en meer. De dorpjes worden schaarscher, de riviertjes steeds talrijker. Na 60 K.M. krijgen we de eerste bergpas, maar heel geleide lijk begint de weg te stijgen, zoodat we bijna tot 1800 M. hoogte in het zadel kunnen blijven. Het uitzicht is hier won dermooi; de bergen zijn inet prachtige dennen begroeid. Ik geloof, dat ik nog nimmer zulk frisch groen heb gezien als m de Pyreneeën. Dan naar beneden, het dal tegemoet. 20 K.M. behoeven onze onderdanen geen dienst te doen en met flinke vaart reden we het laatste Spaan sche stadje, dat wij aan zouden doen, binnen, juist op tijd om voor een regen buitje te schuilen, iets wat lange tijd niet noodig was. Gelukkig reden we weer langs een klein en snel vlietend beekje verder de bergen in. Tusschen hooge rot sen door kwamen wij 's avonds in de laatste Spaansche nederzetting aan. Het was koud en daarom huurden wij er voor weinig peseta's een kamer. Vroeg trok ken wij verder, Andorra tegemoet. De Spaansche douane bezorgde ons weinig moeite en spoedig hadden we de borg som voor onze rijwielen weer in ons be zit ANDORRA. Toen reden we de republiek Andorra binnen. Spanje lag achter ons. Het land met zijn dorre hoogvlakten, zijn vruchtbare dalen, talrijke kasteelen en ruïnes, ge heimzinnig aandoende molens en niet te vergeten zijn hoffelijke bevolking. Spanje is weliswaar in menig opzicht nog primitief, maar als ik mij niet vergis, dan is er thans een drang in het volk, om ten koste van alles zijn beschaving op een hooger peil te brengen. Het prachtige wegennet, dat thans reeds over Spanje is uitgespreid, getuigt er van. Spanje heeft ons veel laten zien en ge leend. Onvergetelijk zullen de dagen zijn, die wij er doorbrachten. Van de spreek woordelijke luiheid en trots hebben wij weinig gemerkt, wel, zooals ik schreef, van het verlangen om het land vooruit te brengen. ANDORRA. Langs een smalle en slingerende weg trokken wij steeds dieper tie Pyreneeën in, steeds langs een snelstroomiend beekje met aardige' bruggetjes. Toen volgde een scherpe bocht en daarna een groot bord met opschrift: ANDORRA. Een nieuw land reden wij binnen. De weg was slecht, soms zieer sledit, maar een Union met Radium-banden stoort zich daar weinig aan. Ook werd de weg steeds smaller en al spoedig versperd door een reusachtig koppel schapen, incest zwaar gehoornd en van bellen voorzien. Heel rustig moesten wij afwachten, dat de die ren ons voorbijgetrokken waren en dat duurde nogal eenige tijd. Toen trokken wij weer verder, steeds maai- stijgend, de hoofdstad tegemoet. De weg er heen was wondermooi. Een smalle weg was het, een klein riviertje er langs en alles nauw opgesloten tusschen hooge en steile bergen. Hoe heel anders dan in Zwitserland, waar iedere prachtige berg cen De genezende, hoesislillende, slijmoplossende en kalmeerende werking van de kruiden-extracten, welke AKKER'S ABDIJSIROOP zoo beroemd gemaakt hebben, is door 'n nieuwe toevoeging van den bekenden Apotheker Dumont nog sterker, nog sneller, nog krachtiger en nóg doeltreffender geworden! 3 dagen gebruik 6 dagen gebruik 12 dagen gebruik. 24 dagen gebruik €iÈkersQêidysirockp±

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1