M la (Mo. 4988 49s,e Jaargang Woensdag 16 Oct. 1935 n |0e Nieuws Tpxèlsche Courant r4 v-tsTjU i EERSTE BLAD. De Strijd om Abessinië en om de Wereldvrede. ingezonden Texelsohe Berichten Zo'n Aspirientje helpt toch maar! Uw advertentie in dit blad wordt op Texel huis aan huis geleze». EXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 In rfft hkari fUlTO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v h Langeveld en de Rooij Den "el. 11. Burg. Tel ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal buiten den Burg fl.—losse nrs. 4ct ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv voor viermaal ineens opgegeven wordi driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vj uur later.) 17 18 19 20 21 22 23 Oei |l .42 0 04 0,59 2,04 <35 4 55 6 03 LICHT OP RIIWIELEN en RIITUIOF.N 5 42 Rome juicht. Het draagt zijn bescha- II ving over Oost-Afrika, de beschaving, die I het ltaliaansche volk zoover boven andere '■volken verheft, dat Mussolini met ver- achtende verwondering de vraag stelt, hoe men zijn Romeinen te Genève op gelijke voet kan behandelen met een volk van I barbaren en slavenhouders, als de Abes- Isiniers z-ijn. Dragers van die beschaving I zijn de vliegtuigen, die de oorlog ge- ta opend hebben met een tocht over armie- I lijke uit leemen hutten en huizen bestaande I „steden" van noordelijk Abessinië, vvaar- bij zij pamfletten en bommen meedroegen I om indruk te maken op de bevolking, en, I naar het heet, slechts bij vergissing, hier j? en daar bommen inplaats van propagan- p da-biljetten hebben losgelaten. Maar was deze vergissing niet gerechtvaardigd? De B ltaliaansche vliegtuigen maakten immers „slechts" verkenningstochten, en de Abes-i siniërs hebben er toen, met hun beschei- den schiettuig, het vuur op geopend. Wat zou er gebeuren en terecht! alsmor- t? gen Britsche vliegtuigen verkenningstoch- I ten mochten ondernemen boven Itali- aanscli gebied? Niet lang echter hebben de ltaliaansche vliegers zich tot j,ver- kennen" bepaald, als zij dit ooit een V oogenblik werkelijk hebben gedaan se- L dert de dag, die, naar het nu heet, reedsi maanden te vopen was vastgesteld, voor I het begin van de „verdedigingsoorlog'" I van Italië. Zij hebben de vestigingen in I het grensgebied geducht bestookt, zoodat de arme, geteisterde en verschrikte bewo ners zich uitstrekten op hun daken ter be- I tniging van onderwerping. Wij hebben dit laatste tenminste iin ltaliaansche berichten gelezen. Tegelijk met deze verkenningen zijn de ltaliaansche troepen opgerukt, in de wildernis van het Oosten en het Zuid- Oosten, om daar strijdkrachten van de Abessiniërs vast te houden, en uit het Noorden ter bereiking van het eerste doel: De bezetting van Adoea. Dit doel is reeds bereikt. Zwakke Abessinische strijdkrachten hebben daar dappere, maar bij voorbaat als vergeefsch beschouwde weerstand geboden. Het heeft de Europeesche militaire raadgevers der Abessiniërs niet geringe overredingskracht gekost hen ervan af te brengen het gebied van Adoea met alle macht te verdedigen. Glorieuze herinne ring uit 1896 lokte hen, daar de strijd met de Italianen te hervatten. Ternauwer nood 25 K.M. van Adoea ligt ook Ak- soem, hun heilige stad, waar de vorsten van het land gekroond en begraven plach- 1 lady ALICE SCOTT. Het huwelijk met Prins Henry zal 6 Nov. a.s. in de beroemde Westminster Abdij te Londen worden voltrokken. ten te worden. Maar de buitenlandsche deskundigen waarschuwden dringend: Se dert 1896 was er veel veranderd. De Italianen naderden niet alleen, beschut door de lessen van het verleden, met ont zaglijk veel sterker strijdkrachten, maar ook voorzien van de n euwste uitvindin gen op het gebied van de oorlogskunst, en volgens de methoden, waarvoor het gebied van Adoea 'zTch nog zeer goed leende. Mocht Abessinië daar eengroote, maar gebrekkig gewapende en slechts zeer ten dee Ie op de moderne strijd voorbe reide legermacht opstellen dan kon het zeker zijn een verpletterende nederlaag te lijden waaraan een al te belangrijk gedeelte van hun leger ten offer zou vallen. Het moet de Negus, om het mo reel der zijnen, veel zelfoverwinning, en ook van zijn kant weer groote overre dingskracht hebben gekost, om het door herinnering en door traditie geheiligde gedeelte des lands aan de vijand vrijwel prijs te geven. Maar het is geschied, ze ker tot groote teleurstelling der Itali anen, die nu weten, dat het geduchte,, in de guerillastrijd bij uitstek gevaarlijke zwarte leger hen onverzwakt en zeker niet ontmoedigd, opwacht, waar zij tus- schen angstwekkend steile berghellingen door zeer nauwe dalen zullen moeten trachten, het hoogland van Abessinië te bereiken. Daar, tusschen de rotsen, die tot twee, drie en vierduizend meter hoogte opstijgen, in ravijnen, langs welker wan den geen Europeesche troep zich bewegen kan, maar die van Abessiniërs zullen we melen, in verzengende hitte, en in een terrein, waarin geen tanks en geen vlieg tuigen meer kunnen baten, zullen zij moe ten trachten, de vijand terug te dringen. „Een millioen man en tien jaren", heeft Graziam, de nationale held van de paci ficatie van Tripoli gezegd. Voorloopig jubelt Rome nog, om de uitwerking van de luchtoommen, om de uitwissching van de schande van Adoea, om de verovering van Adigrat. Rome heeft zeker ternauwernood besef, van de beproevingen, die in het Noorden de troe pen in de strijd met terrein en vijand, in het Oosten en Zuid-Oosten in de strijd met klimaat en de „franctireurs", die meedoogenloos de verbindingslijnen be stoken, te wachten staan. Wel heeft het reeds bereikte al bloedige offers gekost. De denkenden onder de Italianen hebben hoop gekoesterd, dat na de wraak voor Adoea gemakkelijk een schikking te tref- ten zou zijn, gunstig voor de ltaliaansche belangen, onder de indruk van de mo gendheden op de Negus. Als aan de mili taire eer maar eerst was voldaan, en de Abessiniërs misschien een verpletterende nederlaag hadden geleden, hoefde het af schuwelijke avontuur, waarmede Italië de wereld trotseert, niet meer te worden voortgezet. De mogendheden zouden blij zijn, er zoo gemakkelijk af te komen.' Reeds heeft dan ook Mussolini te Londen en te Parijs stappen laten doen. Enge land stelde hij voor, de maritieme maat regelen van bejde partijen in de Middel- landsche Zee gelijktijdig op te heffen. Had hij dan geen voorstelling van de grimmige vastberadenheid, waarmede hij, door zijn dreigende grootspraak en zijn eerzuchtige plannen in het gebied der Roode Zee, de Engelschen had gebracht? Noch het ltaliaansche volk, noch Musso lini schenen te beseffen, in welk een moeras zij terecht zijn gekomen. Zij hadden het zou onmiddellijk blij ken niet slechts Abessijnsche rechten ot Britsche belangen geschonden, maar de heele wereld in de laatste rest van geloof in de vrede gekwetst. Mussolini, met daverende woorden de stem van zijn eigen, waarlijk niet gering verstand over schreeuwend, had niet ingezien, met welke gevoelens en overwegingen hij in onver- PRINS HENRY. De Hertog van Gloucester, Prins Henry, de derde zoon van de Engelsche koning, zal in het huwelijk treden met Lady Alice Scott biddelijke strijd was geraakt. Hij had het recht van de sterkste, het beginsel van, de veroveringsoorlog, voor zich zelt op- geëischt. Mussolini heeft wellicht ge hoopt, voldoende bescherming voor zijn avontuur te vinden in de heerschende vrees voor Duitschland. Maar Duitschland toonde hem een koele houding, toen hij weer toenadering zocht, en Duitschland deed niets, om Italië gelegenheid te geven partij te trekken van die vrees. De wereld, vooral voor zoover zij haar ver zamelpunt vindt te Genève, kon zich deze nieuwe toepassing van 'iet recht van de sterkste niet laten welgevallen, en hoefde dit ook niet, dank zij de houding van Enge and. We schreven over de maatregelen, welke thans tegen Italië getroffen zullen worden en over de vrees voor het Rijk van Hitier: Het schijnt niet te vree/en, dat Duitsch land partij kiezen zal voor Italië. Hierop wijst o.m het feit, dat Polen vóór sanc ties heeft gestemd. Men verwacht, dat Duitschland zich, evenals Amerika reeds deed, neutraal zal verklaren, en de uitvoer van oorlogstuig zal verbieden. De huidige toestand is evenwel, zooals de Haagsche Post schrijft, gevaarlijk. Een mislukking van de actie tegen Italië zou uiteenspatten van de Volkenbond ten ge volge kunnen hebben. Dan zouden we weer een stelsel van vijandige bond genootschappen krijgen, verderfelijker nog dan vóór 1914. Worden er maatregelen tegen Italië als overtreder van het Volkenbondspact genomen, dan kun nen zij allicht aanleiding geven tot strijd, daar Mussolini in de rol van „in het nauw gedreven kat", eer tot de wanho pigste middelen zi/n toevlucht zal nemen, dan dat hij zich zou overgeven. Wamt in het laatste geval zou hij ternauwernood nog kunnen voortbestaan. Het spel vim de dictator mag niet falen. De Engelschen, die het voornaamste risico te dragen krij gen, weten zeer goed, moetan we aan nemen wat zij beginnen. In ieder geval is er reden om, bij alle voldoening over het feit, dat de Volkenbond meer kracht toont, dan iemand voor kort meen de, dat hij bezat, de naaste toekomst met groote beklemming tegemoet te zien. Van niet gering belang is intusschen, dat er een voor de vrede in W.-Europa buiten gewone toenadering tusschen Londen en Parijs tot stand schijnt te komen. Pijnen van rheumatiek- aanvallen maken U soms machteloos. Neemt bij de eerste ver schijnselen van zo'n aanval Aspirin. 0Ook U komt dan tot de conclusie: Uitsluitend verkrijgbaar In de oranje-bandbulsjes van 20 tabl. 70 ets. en oranjezakjes van 2 tabl. tO ets. BIBLIOTHEEK—EIGEN GEBOUW. Op de laatstgehouden bestuursvergade ring van het „Eigen Gebouw" te Oude- schild is besloten een bibliotheek te stich ten. Veel geld om boeken te koopem ijs niet aanwezig, doch er zjjin reeds vele boeken gegeven en ook is een aantal tóe- gezegd. We roepen alle sympathiseeren den op om ons werk te steunen en ons geld of boeken te zenden. Velen hebben wel een ot meer exemplaren, die na en kele malen gelezen te zijn, terzijde wor den gelegd en geen dienst meer doen. In onze bibliotheek kunnen ze velen nog ge notvolle uren bezorgen. Het behoeven niet alle socialistische boeken of boeken met een sociale strekking te zijn, ook andere goede boeken zijn welkom Wij hopen, dat velen aan ons verzoek gevolg zullen geven. De boeken kunnen worden ingeleverd bij Jac. Brum, Oudeschild of Gr. Wassenaar, Eierland. Het bestuur van het Eigen Gebouw. KERSTFEEST OP ZEE. (Ned. Zeemanscentrale.) Mogen wij een ieder in den lande weer herinneren aan de verzend ng der Kerst- kisten naar de schepen, die hun Kerst feest niet thuis kunnen vieren? Tot aan Kerstmis toe is alles welkom, zooals: leesboeken, sokken, spelen, scheurkalen ders, pijpen, tabak, tijdschriften, sofa kussens, dikke wollen dassen, zakdoeken, sigaren, versnaperingen, muziekinstru menten, kooigordijntjes, wanten, choco lade. postpapier, pullovers, enz. enz. N.B. Pakjes voor dit doel worden o.m. welwillend in ontvangst genomen door Mevr. BrasserSchoorl, Middenstr. 45, Den Helder. TEXEL EN DE VOGELTREK. In het Zaterdagavondbijvoegsel van het Handelsblad van 5 Oct. schrijft Bes- sel van 't Wondt over Texel als pleister plaats voor trekvogels. Hij wijst er op, dat ons eiland hiervoor zoo gunstig ligt. namelijk juist op de vaste weg, wielke de trekvogels gewoon zijn te vol gen de vogels houden de kust en vol gen, bepaald om eenig houvast te heb ben, vaste geografische lijnen, z.g. trek- wegen maar ook omdat ons eiland in de vorm van slikken, schorren en zand platen, zooveel geschikte voedselterreinen biedt. KOOKT ELECTR1SCH geen stof, walm of onaangename lucht. ««4« GRUNO-ROOKWEDSTRIJD. Donderdag 31 Oct. wordt door de be kende Gruno-tabaksfabrieken, Gronin gen, in Pen's Schouwburgzaal een rook- wedsfrijd georganiseerd, waaraan een ieder zonder kosten deelnemen kan. Ieder deelnemer ontvangt in eigendom een lange Goudsche pijp en een half ons Gru- ino-tabak en wie nu na het sein van de scheidsrechter: „Geeft vuur" zijn pijp het langst brandend weet te houden, ontvangt een der fraaie prijzen, uitgestald in die etalage van het Sigarenmagazijn—M. van Harn: een rookstel, aschbak, klokje, enz. Nadere biezonderheden omtrent deze wedstrijd, waarvoor veel belangstelling zal bestaan, volgen per adv. MELK BEVAT ALLE VOEDINGS STOFFEN. CONSULTATIEBUREAU. We brengen hiermede onder de aan dacht van belanghebbenden, dat het con sultatiebureau voor Zuigelingen op 18 Oct., dus op Vrijdag a.s., op de bekende uren een extra zitting houdt, doch uitslui tend voor reeds bij het Bureau ingeschre ven kindenen van EEN TOT ANDER HALF JAAR. De eerstvolgende gewone zitting is be paald op Vrijdag 15 Nov. in plaats van op 1 November. We zullen u tijdig inlichten voor het geval deze datum nog gewijzigd mocht worden. M U weet, dat de adviezen kosteloos wor den verstrekt, maar zult zeker niet nalaten als blijk van waardeering voor dit Bu reau een bijdrage naar vermogen in de daarvoor bestemde bus, in de zaal aan wezig, te werpen ZOO SPRAK. DR. C. G. LANG, Angl. Aartsbis schop van Canterburry (Eng.): Men staat thans voor een crisis. In een we reld, waarin de chr. wet der liefde klaar» blijkelijk niet voorop gesteld wordt, zul len georganiseerde acties wellicht toch nog ijdelneid en hebzucht kunnen belet ten onrecht te doen en de verschrikkingen van een oorlog onder de meiischen te brengen. Derhalve is het onvoorwaarde lijk plicht, tot de chr. orde bij te dragen. GEORGE LANSBURY (Eng. soc.dem. parlementslid): Woorden helpen thans niets. Ik vvensch, dat de kerken thans in naam van God openlijk zeggen dat een oorlog godslastering is. In de jongste oor log hebben niet alleen katholieken katho lieken doodgeschoten, net alleen pro testanten protestanten, maar ook schoten Joden op Joden en Mohammedanen op Mohammedanen. En dat gebeurt thans opnieuw. W. F. DETIGER, directeur van de gemeente-arbeidsbeurs te Amsterdam Er wordt 'door duizenden arbeiders, zoowel in overheidsdienst en semi-overheids- dienst (speciaal bij het onderwijs en in, administratieve beroej>en) als in particu liere dienst, arbeid verricht na ot in be zette tijd, welke ontroofd wordt aan de bedrijfsarbeider, er wondt klakkeloos bui- tenlandsch fabrikaat gekodht, er worden, klakkeloos buitenlandsche grondstoffen gebruikt, die door Nederlandsche produ centen zouden kunnen worden vervan gen. Dit alles beteekent onnoodige ver meerdering der werkloosheid in ons land, dit alles is een misstand, waaraan zoo spoedig mogelijk een einde moet wor den gemaakt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1