No. 4989 49s" Jaargang Zaterdag 19 Oct. "-35 XT? Voor de Zondag. EERSTE BLAD. Het Goede Doen. De Hoofd-spionne van de Negus. fexe!sche Berichten ii. We komen nog even terug op onze overdenking van vorige week. Wat kunnen wij uit onze kleine krach ten tegenover het groote kwaad, dat in de wereld woedt? Daarin wordt onze goede bedoeling immers toch terstond verteerd. Hebt ge wel eens 'n groote brand gezien, en dan daartegen het werk van de brand weerman? Daar klimt hij omhoog langs de lange ladder, dat kleine, donkere fi guurtje tegen de laaiende vuurgloed. Wat zal hij vermogen met zijn enkele water straaltje in die helsche vlammenzee Maar hij waagt het en hij doet zijn werk, omdat hij weet van onderop steeds ge voed te worden uit de breede waterstroo- men, die het vijandig element eens over meesteren zullen. En omdat hij ver trouwt, dat van alle zijden op dezelfde wijze de anderen, zijn makkers, bezig zijn en dat zij aldus met elkaar het kwaad zoo niet hier geheel overweldigen, dan toch tot stilstand brengen en beperken kunnen. Zoo weet de ernstige mensch dat hij in zijn strijd met en voor het goede, door breeder kracht geschraagd en opgehouden wordt en dat deze mee door hem en anderen overwinnen zal. Het is de genade, van wie zich in de breedste zin des woords „geloovigen" weten (al noemen zij zich zoo wellicht niet) aldus te strijden en te arbeiden op weg n^ar een uiteindelijke overwinning. Wat in de verte de bedoeling is, zij vragen er mees tentijds niet naar. Hoe ver de betere toe komst ligt en of zij die nog zullen schou wen, laat hun menigmaal onverschillig. Zij weten maar één ding, dat zij zelf in dit geval tot deze taak geroepen zijn, onderdeel van een groot geheel. En zij trachten uit alle kracht die te volbrengen. Zij tobben er ook niet over of zij daar voor wellicht te zwak of te slecht zijn. Als menschen van onze tijd doen zij, en al doende voelen zij de heilige kracht in zich vermeerderd. „Maak eerst u zelf goed en wanneer allen dit gedaan hebben, zul len wij een goede samenleving geboren zien", is een in haar eenzijdigheid vol komen onjuiste en straks noodlottige levenswijsheid. Terwijl de enkeling naar eigen innige verbetering blijft streven, gaat hij al vast in de wereld uit om daar voor beter te strijden. En al arbeidende: voelt hij heiliger leven in zich opstaan Er is geen beter methode om het kwaad uit het eigen hart te verdrijven., dan door in de wereld zonder veel bedenken het goede te doen. Eerder dan omgekeerd zal voor een actief geslacht als het onze de levensheiliging van buiten naar binnen, werken. Laat ons het goede doen, wij zelf, nu, hier. Alleen dan zal het tot stand ko men Ook in onze harten. ZONDAG, 20 October 1935. niiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiimiiHHniiiiiiuiinmimii VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. De ware vreugde wandelt op aarde evenals de ware wijsheid. Door weinigen gezien, door vrede vergezeld. MAANDAG De moraal is de wetenschap bij uitne mendheid; zij is de kunst goed te leven en gelukkig te zijn. Pascal. DINSDAG. Te leven in de harten, die wie achter ons laten, wil zeggen: onsterfelijk zijn. WOENSDAG. Vergeet de uren, waarin ge verdriet ge had hebt; maar vergeet niet, wat ge toen hebt geleerd. DONDERDAG. Geet steeds gehoor aan uw geweten; dat is uw rechter. VRIJDAG. Het kan gebeuren, dat u een onverdiend verwijt treft. Vergeet het hem, die zich vergiste, en bedenk, hoe dikwijls ge een verdiend verwijt ontgaat. ZATERDAG. Uren van zelfbezinning zijn heilzaam,, al zijn ze soms pijnlijk. Vul nooit een waterketel e.d. wanneer deze ingeschakeld is. RECENSIES VAN EIGEN LAND. Vanwege het Cri sis Zuivelbureau werd ter voorlichting van de Nederl. huisvrouwen een fraai verzorgd boekje uitgegeven, bevattende meer dan 100 recepten voor spijzen en dranken, welke met weinig moeite en kosten en toch smakelijk met melk of room, boter en (of) kaas kunnen worden bereid. Eenige interessante beschouwin gen over onze voeding, geschreven door Prof. dr. L. K. Wolff, hoogleeraar te Utrecht en Prof. dr. E. van Leersum, oud directeur Ned. Instituut voor Volksvoe ding, zijn mede zeer lezenswaard. De bekende kunstenaar H. Verstijnen ver zorgde de illustraties. WINGS ACROSS CONTINENTS. De uitgever Andries Blitz, te Amster dam, doet ons ter recensie toekomen een Engelsch boek, getiteld Wings Across Continents en gewijd aan de K.L.M.-lijm Amsterdam—Batavia. Het is een boék, zooals we er nog geen onder de oogen kregen; het is rijkelijk voorzien van zeer goede foto's en teekeningen welke die nen ter illustratie van de breedvoerige kostelijk gedocumenteerde beschrijving van de luchtroute SchipholBatavia. Vrij wel iedere vraag, betrekking hebbende op deze K.L.M.-dienst vindt de lezer in dit traaie boek beantwoord. Een routekaart, zooals we in dit boek aantreffen, hebben wij ook nog nimmer zoo duidelijk gezien. Ook de kleine plaats jes en riviertjes, welke de meeste atlas sen niet vermelden, kunt ge op de diverse kaarten vinden. Een welkom bezit voor ieder, die de K.L.M. vogels trouw volgt op hun vluchten tusschen Indië en het moederland. De druk is uitstekend ver zorgd. y fflfflffiffifflfflfflfflffiffl s ffl ffl EEN TEXELAAR ffl ffl PER FIETS DE WERELD IN. ffl ffl ffl fflfflfflfflfflffiffiffifflffl y ffifflfflfflfflfflfflfflffiffl XXL Monte Carlo Genua Milaan Riva Italiaansch-Oostenrijk- sche grens. Van een speelbank, een vruchtbare vlakte, een won derlijke weg, veel soldaten en nog meer. Dat wij in Monte Carlo de beroemde, (beruchte) speelbank gezien hebben, „Het Casino", spreekt vanzelf. Hoeveel geluk kige maar ook wanhopige menschen zou den de drempel van dit gebouw niet zijn mysterieus voorkomen reeds overschreden hebben? Hoeveel millioenen zouden hier reeds gewonnen ot verionen zijn?. Veel tijd om de Bank te laten „springen" heb ben wij niet gehad, want vlak bij Monte Carlo sprong mijn band en de rejiaratie nam zooveel tijd in beslag, dat wij ons bepaalden tot het bewonderen van de prachtige auto's der filmsterren, die voor het Casino wachtten. Veel menschen wa ren er nog niet binnengegaan (het was tegen de avond) en de reusachtige salons, schitterend bekleed en bewerkt, hebben wij niet volgepropt met speel- zuchtigen kunnen aanschouwen, want voor het geheel donker was, wilden wij de Fransch-Italiaansche grens nog pas- seeren. Een uurtje trappen en wij waren zoo ver. De Italiaansche douane was niet erg lastig, en na getoond te hebben, hoe veel geld wij bezaten, reden wij de Ita liaansche Rivièra binnen, niet zoo mooi als de Fransche, maar wel veel natuur lijker. De Fransche Rivièra met haar charmante badplaatsen lag weer achter ons en wij hadden al weer veel moois gezien. En tocher is iets, dat alles 'intsiert. Erger dan waar ook. En dat zijn de reclameborden. Passeert men b. v. een bocht met een prachtige steile rots, dan is deze in het oogloopenl ont sierd, Ja, ik zou schrijven „behangen" met reclameborden voor Shell, Texaco, bustehouders, enz. Soms 10 of 12 borden broederlijk bij elkander. Neen, de Itali aansche Rivièra is in dit opzicht schoo ner; de mooie plekjes zijn er niet weg- gebouwd of weg,,behangen". Misschien komt het, doordat de kust hier steiler is en zich niet zoo voor bebouwen leent. Het is er in ieder geval niet half zoo druk als aan de Fransche Rivièra. Wij sliepen hier voor de laatste maal onder de palmboomen, zwommen de volgende morgen voor het laatst in de Middell. Zee en zetten toen onze reis door Italië voort, steeds die zee volgend naar Ge nua. Voor het eerst sinds onze reis kre gen wij 'smiddags een fiksche regenbui, Maar daar het niet koud was zijn wij hoewel wij spoedig „door" waren, toch LIBELLEN. U kent ze toch, lezer, die mooie 45 ets. boekjes van de Baarnsche uitgevers Bosch en Keuning? We hebben er al meer uw aandacht op mogen ves tigen. In de Libellen-reeks vindt ge elck wat wils, getuige dit drietal, dat de uit gevers ons deden toekomen. Tot de re- ligieuse lectuur behoort het boekje getiteld Maria, de Moeder van onze Heer, en Haar beteekenis voor deze tijd. Een rijk onderwerp, dat de schrijfster Wilma in het klein bestek van dit boekske be knopt behandelen moest, maar niettemin op een wijze, die de belangstellende le zer kan boeien. Voor wie zich voor folklore interes seert en in het biezonder voor Flakkee, moet Libel no. 35, Flakkeesche Schetsen, een welkome gast zijn. Voor negen stui vers een boekje, waarin J. Kleeuwens in dialect eenige aardige verhalen opdischt, die een vriendelijke kijk geven op land en volk. Tot de practische boekjes behoort de Libel, aan de „schoonmaak" gewijd. Nu de najaarsschoonmaak in volle gang is, mag dit boekje actueel heieten. Hoe maak ik dit schoon? Hoe repareer ik dat? Hoe kan ik die muur, dit zeil, deze gor dijnen opknappen? Óp tal van vragen geeft dit boekje van S. van Dam en S. Manger een afdoend antwoord. Vraagt het uw boekhandelaar eens ter inzage. ESPERANTO. Aan het in September te A'dam ge houden Int. Botanisch Congres namen eenige honderden personen uit diverse deelen der wereld deel. Of alle deelnemers Esperanto spraken? Nog niet, maar het komt zoover zeker. maar dooi gepe ddeld. Daar het bleef re genen, namen wij bij Genua onze intrek in een allerliefst hotelletje, waar onze spullen gedroogd konden worden. Vroeg waren wij reeds in Genua en eenige uren later namen wij afscheid van de Middell. Zee, welke wij voor een flink deel rond- getrapt hadden. Toen zetten wij weer koers naar het N. Een k'eine bergrug deed ons 5 K.M. loopen, wat in dit geval maar een „bultje" voor ons was en toen gle den wij naar beneden, de Poovlakte tege moet, waar wij de boeren nog lustig za gen maaien, zaaien en oogsten, wamt in de warme Po-vlakte met haar vruchtbare grond zaait men het gansche jaar door. .Milaan hadden wij spoedig bereikt. Over vlakke wegen reden wjj verder. Weeneu was nu ons doel voorloopig, maar die stad lag nog 1000 K.M. van ons ver wijderd. Na Milaan kwamen de bergen weer en de 180 K.M., welke wij in de Po-vlakte per dag gemakkelijk aflegden, liepen toen tot 130 terug. Het Meer van Riva hadden wij spoedig bereikt en daar maakten wij kennis met de wonderlijke weg, welke langs dit blauwe meer is aan gelegd. Buitengewoon. Niet langs of over de rotsen loopt de weg, maar er door heen. Ikzoudeze weg een meesterwerk, een kunststuk, het best kunnen vergelij ken met een enorme K.M.-lange galerij. In de wand zijn groote luchtkokers ge maakt, welke uitzicht geven op het meer. Aan het einde van het meer ligt Riva, dat voor de oorlog aan Oostenrijk behaorde. Prachtig ligt het daar, door steile bergen omgeven. Hier aten wij ans laatste mais- broodje met spiek en toen trokken we een nieuw berglandschap, de Dolomieten, binnen. De weg leidde nu door het dal en steeg geleidelijk. Hier reden wij in het vroegere Oostenrijk. De Italiaansche groet „Saluti", verwisselde voor het hartelijke „Gruss Gott". Door zindelijke dorpjes trokken wij verder, de Brennerpas tegemoet. Opvallend groot werd het aan tal soldaten; dicht bij de grens bevonden er zich duizenden. Talrijke malen werden wij aangehouden en werden onze passen gecontroleerd. Moeilijkheden hebben wij echter nimmer ^ehad. Zonder pech trok ken wij verder. De warmte was thans voor goed verdwenen. De bergtoppen hadden alle een wit mutsje op. Een char mant en liefiijk berglandschap was het, dat wij thans doortrokken. Óok heb ik nog nimmer zooveel kerkjes en kapelletjes gezien als in deze streek. Heel eenvou dige gebouwtjes met heel spitse kerkto rens. Zoo naderden wij de Brennerpas, welke 1400 M. hoog is. Door de krachtige wind in de rug en de langzaam oploo- pende weg konden wij tot over de 900 M. fietsen. De laatste 2 uurtjes echteri moesten wij loopen. De grens loopt pre cies over het hoogste punt en na eenige tormaliteiten trokken wij Oostenrijk bin nen. SIEM DE WAAL C.Hz. (Wordt vervolgd.) Woezere Manen, aldus heet de hoofd- spionne van de Negus, die in het bezit is van de hoogste militaire orde van Abessinië, de Ster van Ethiopië. De be kende Engelsche kolonel Lawrence heeft haar „ontdekt" en maakte reeds in 1917 van haar diensten gebruik om belangrijke berichten over de partij-oneenighedeu in het land zelf te verkrijgen. Ze is geboor tig uit Amhara en was hofdame van keizerin Zauditoe tot deze stierf. Sedert de tegenwoordige keizer de troon besteeg, heeft hij haar een pensioen toegekend. Bij de eerste moeilijkheden bij Wal Wal volgde zij als bedelares verkleed de mili taire transporten om het oppercommando te Addis Abeba op de hoogte te houden. In de nacht wist zij door de vijandelijke voorposten tc komen en enkele uren later was de bevelhebber van de Abessinische grensbezetting in kennis gesteld van het oprukken der Italianen. Kort daarop sloop ze in begeleiding van een aantal Abessinische soldaten tot vlak voor de Italiaansche troepen, waar op zij zoogenaamd op de vlucht ging en vervolgd werd. Dc Italiaansche schild wachten hielden haar voor een van hun eigen spionnen en toen zij de eiscli stel de, onmiddellijk naar hun commandant geleid te worden, aangezien ze een ge wichtige boodschap had. Ze werd toen naar het Italiaansche hoofdkwartier ge bracht, waar men evenmin argwaan koes terde, zoodat zij uit eerste bron verschil lende dingen kon waarnemen. Vandaar zag ze kans opnieuw naar haar land te ontsnappen en de staf belangrijk mate riaal mede te deelen. In Maart j.l. moet zij, volgens de Haagsche Post, waaraan we deze biezonderheden ontleeiien, haar groote slag geslagen hebben. Tusschen Abessinië en Japan werd onderhandeld over een militair verbond. Het was de Italianen gelukt, de tekst van het ont- werp-verdrag te pakken te krijgen. Dit oorspronkelijke stuk bevond zich in het Italiaansche gezantschap in Addis Abeba. Het is niet bekend op welke wijze Woe- zero Manen te werk is gegaan, maar in elk geval schijnt bet een feit te zijn, dat ze het gezantschapsgebouw is binnenge komen en bet kostbaar document nog dezelfde avond weer in bet Abessinische ministerie van oorlog wist terug tc bren gen. - DR. LANG. De Anglic. Aartsbisschop van Canter bury, Dr. Lang, die bij herhaling in felle bewoordingen de strijd van Italië" tegen. Abessinië veroordeelde en voor krachtige maatregelen, een oorlog desnoods, tegen de aanvaller pleitte. JUBILEUM. Men schrijft ons; Zondag 20 October bestaat de naai- vereeniging „St. Luduina" 25 jaar. Dit teit zal door de leden feestelijk worden herdacht en terecht. Deze vereeniging, welke zich ten doel stelt het vervaardigen van kleeren voor kerk en armen van de Parochie te den Burg, is zeer nuttig ge bleken. Mevr. H. A. C. Willemsen heeft in 1910 met goedvinden en medewerking van de Z.Eerw. heer pastoor Lagerweij de vereeniging opgericht en is tot 1915 presidente geweest. Zij werd opgevolgd door mej. G. Vinken, die haar functie tot op heden vervult. Tevens mag worden vermeld, dat mej. G. Vinken en mej. A. Pieper van den beginne af ijverige lieden zijn. Zij vieren dus met de vereen, haar zilveren jubilé. Moge de „St. Luduina" nog lang bestaan daartoe in 'staat gesteld door de weldoeners der vereeni ging tot steun van kerk en armen der Parochie. TEXELSCHE COURANT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1