DE DOUWE EGBERTS BIJ DE FOTO'S De Nieuwe Texelsche Courant VOO No. 4990 49s"Jaargang Woensdag 23 Oct. 1935 y^::!T.,,n ,1 XT? tKWALITEITSr SYMBOOL GEURIGSTE ROOKTABAK EERSTE BLAD. Van ^eek tot week De Strijd duurt voort £pkU FRIESCHE HEEREN BAAI en BAAI-TABAK Texelsche Berichten is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. U1TG.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.li. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel. 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1.losse nrs. 4ct. ADVERT ENT1ES: 15 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt dr.emaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer V* uur later.) 24 25 26 27 28 29 30 Oct 6,52 7 25 7,54 8,27 8 57 9,26 10 02 RI|WIELEN e.i RIITUIGEN 5 27 Genève beraadslaagt, Rome vecht Wie van beide vordert het hardst? Te Genève slaat nreii spijkers met koppen, voor zoo- dat aan de groene tafel mogelijk is. Dat valt niet te loochenen. Maar de Italianen hebban drie belangrijke plaatsen in de provincie Tigre bezet: Adoea, Adigrat en het heilige Aksoem. Hun troepen ruk ken voorwaarts uit het Noorden, uit het Oosten, uit het Zuiden. Hun vliegtuigen leistenen de Abessinische krijgslieden (en anderen) van wie er talloozen dit strijd middel nog niet kenden, en dus ook bet gevaarlijke ervan niet beseften en niet wisten te ontgaan. Waar de bodem te zacht is om de scherven der bommen tot hun recht te laten komen, verspreiden de projectielen der Italiaansche vliegtuigen giftige gaswalmen, die de slachtoffers van buiten en van binnen tegelijkertijd ver branden. Deze barbaren kan immers de westersche beschaving niet snel genoeg worden ingeprent? De demoraliseerende uitwerking op de Abessinische troepen kan moeilijk uitblijven. Toch vernemen we, dat de Abessiniërs op alle fronten hardnekkig tegenstand bieden, voo zoover dat past in het beleid van hun aanvoer ders. Want dezien geven blijk in te zien, dat het voor hen beter is uitgestrekte ge bieden los te laten, en terug te wijken, op de rotsvesting, die het hart van hum land vormt, dan de Italianen de gelegen heid te verschaffen de Abessijnsche legers in het voor hen gunstig terrein te ver-I nietigen. Vechtend gaan de Abessiniërs achteruit, gebruikmakend van iedere kans, om door de vijandelijke linie heen te slui pen, en de tegenstander in de rug, op zijn verbindingslijn te bestoken. Maar voorzichtig volgen hen ook de Italianen. Want men kan met vliegtuigen nu een maal geen gebied bezetten. De infanterie moet ze achterna. DE VERLIEZEN. Ernstige slagen zijn de Abessiniërs nog niet toegebracht. De Italianen zijn bereid dat te erkennen. Het getal der gevange nen is, ondanks de felle strijd in hef Noorden, ook volgens Italiaansche 'be richten, slechts klein. Dat de Italianen in het Noorden, waar de belangrijkste be slissingen moeten vallen, slechts langzaam vooruitkomen na hun eerste succes, kan echter ook weer evengoed een gevolg van voorzichtigheid zijn, als van het verzet van de vijand. Voor de Italianen in het Noorden doe men reeds de rotswanden op, met hun smalle passen, waar de strijd zonder tanks en vliegtuigen en zonder zware artillerie, man tegen man, zal moeten worden uit gevochten. Het probleem van de verove ring is voor de Italianen evenmin opge lost met de verovering van de reeds be zette punten, als het probleem van de ver dediging voor de Abessiniërs reeds zijn critiek karakter verloren heeft, door een niet slecht geslaagde terugtocht. Het wreede stadium van de strijd moet nog intreden als men dan de operaties van de vliegtuigen boven de weerlooze ves tingen buiten beschouwing laat. Intus- schen zenden beide partijen hun berichten de wereld in en die berichten klinken van beide kanten niet geheel overtui gend. Of iedere Abessiniër, die er 'de voorkeur aan geeft achter de Italiaansche liniën zijn vee te blijven Weiden, daar mede een goed onderdaan van Italië, en een betrouwbaar bondgenoot is geworden lijkt ons twijfelachtig, evenals de ver halen over de, in grooten getale deser- teenende .Askari'Sj (die de pers geregeld van Abessinische kant bereiken. Men wedijvert in fantasie, waarbij totnogtoe de Abessiniërs een voorsprong lijken te behouden. DE MOORD-MIDDELEN. Nog is de oorlog in zijn eerste stadi um. Men heeft niet overdreven, toen men ons't primitieve karakter van de bewape ning van een groot gedeelte van het Abessijnsche leger beschreef. Zelfs in hun overwinningsberichten laten de Abes siniërs nog aan lans en hartsvanger een groot gedeelte van de eer. Volgens bui- tenlandsche deskundigen heeft de Abes siniër nog niets verloren van zijn han digheid in het gebruik van deze prae- historische wapenen. Maar kan men er een groot land mee verdedigen, tegen een hypermodern, zeer talrijk leger? Abes- sinië heeft te lijden gehad onder het em bargo, dat het beroofd heeft van de mo gelijkheid, in het laatste stadium voorde oorlog, toen het ernst leek te worden, zich van voldoend wapentuig te voorzien. We nemen gaarne aan, dat er desniette min heel wat het land is binnengekomen. Maar is ,de Abessiniër even knap in het vechten met „beschaafde" moordwerktui gen, als hij het is met zijn „barbaarsdie" blanke wapens? GENEVE BERAADSLAAGT Wij wenden ons nu tot de „vreed zame" behandeling van het conflict te Genève. De beslistheid van houding te genover Italië is daar steeds sterker ge worden. Aloisi heeft met zijn groote rede voor de Assemble voor een verloren zaak gevochten; in ieder geval voor een zaak uie te Genève verloren was. Het is ook moeilijk pleiten, als men heen moet pra ten over het feit, dat zijn eigen land de oorlog begonnen is, het feit, waar het nu juist op aankomt. Ijskoud is de rede van Aloisi ontvangen, al had men ook algemeen sympathie voor de wijze, waar op de spreker trouw op zijn post is geble ven in een aangelegenheid, waarin hij zelf heel merkbaar geen geloof had. Slechts weinige bondgenooten heeft Aloisi ge vonden. Oostenrijk achtte zich, uit dank baarheid voor de gewapende steun, die het bij Italië gevonden had, toen het, bij gelegenheid van de moord op Doll- tuss, gevaar liep, door Duitschland over weldigd te worden, verplicht zich aan de zijde van Italië te scharen. Hongarije deed dit ook, waarschijnlijk omdat het vóór het recht van expansie, desnoods met ge weld wilde diemonstreenen. Later is er nog Albanië bijgekomen, de feitelijke va zalstaat van Italië. Geen van de Alba- neesche vertegenwoordigers heeft er zich toe willen leenen, ten gunste van Italië te spreken. Het hoofd van het kabinet is zelf moeten komen om acnteraf nog zijn protest tegen de veroordeeling van Italië uit te spreken. Staten, aan wier vastbe radenheid men getwijfeld had, toonden groote beslistheid. Het bleek, dat de al- gemeene neiging was het handvest van de Volkenbond nu met kracht toe te pas sen. Men kon dit doen, omdat Enge land bereid was, het eventueele, mili-< taire risico van een dergelijk beleid op zich te nemen. Intussohen sprak niemand nog van militaire sancties. Als men het woord sancties georuikte, dacht, en denkt men nog steeds enkel aan economische maatregelen. ITALIË EN ENGELAND. De Engelschen zijn bij dit alles de drijvende kracht gebleven. Zij hebben de Franschen genoopt, kleur te bekennen. Dit ging Laval voortdurend zeer tegen de zin. Hij heeft tot het laatst gepro beerd, en hij probeert bet nog steeds weer opnieuw, Mussolini tot onderhande lingen te bewegen. Dit echter is tot nog toe ijdele moeite gebleven. Mussolini wil doorvechten, zelfs al zal het hem in oor* log met Engeland brengen. Men is te Rome niet naïef genoeg, om te gelooven, dat men het Britsche Rijk zou kunnen verslaan. Maar men zegt er: „Mochten wij een oorlog tegen Engeland verliezen^ dan zou dit slechts de eerste Punische oorlog zijn. Wij zullen terugkomen, een, twee keeren, zoo vaak als het noodig is, om tenslotte het trotsche Albion klein te krijgen. Wij zullen de meesters zijn van de Middellandsche Zee en van een nieuw, Romeinsch wereldrijk". Dit zijn gevaarlijke illusies, die alle kans hebben, Italië noodlottig te worden, niet echter dan nadat zij heel veel ongeluk en ver warring in de wereld hebben aangericht. Zal het Italiaansche volk MussolinT, nadat hij zijn eerste „Punische oorlog" verloren heeft, nog de gelegenheid geven een tweede voor te bereiden? Heel waar schijnlijk lijkt dat niet, gegeven de histo rische voorbeelden. ANNO 1753 ffl Mannen, over wie men spreekt. £8 Boven Minister-President KONDYLIS, die voorbereidingen treft voor de terugkeer van ex-koning George, thans in Londen vertoevend, op de Grieksche troon. April 1935 reeds besloot de regeering een volks stemming over het herstel der monarchie te laten beslissen. Intusschen is het nog niet zeker, dat Kondylis slagen zal. Midden Majoor G. ATTLEE, die George Lansbury opvolgde als leider van de En- gelsche Arbeiderspartij. OnderMaarschalk BADOGLIO, chef van de Generale Staf van Italië, die het com mando over de Ital. troepen in O. Afrika zou hebben overgenomen. AANBESTEDING. B. en W. zullen wederom aanbesteden het vervoer per vrachtauto van huisvuil, beer, materialen, enz. Zie adv. DOE WAT MOET. We herinneren er nog eens aan, dat leder bezitter van een radiotoestel ver plicht is .daarvan ten postkantore aan gifte te doen. Wie het verzuimt, stelt zich aan inbeslagneming bloot. Aangifte- tormulieren zijn op gemeld kantoor koste loos verkrijgbaar. TEEKENCURSUS. Voor ambachtslieden en voor hen, die dat worden willen, bestaat ook dit sei zoen hier gelegenheid tot het volgen van een teekencursus. De lessien worden ge geven door de heer J. Tiessen (direc teur van Gemeente-werken). Zie adv. in dit nummer. DE COCKSDORP. DE STORM De storm deed Zaterdagnacht het zee water tot plm. 2 meter boven volzee stijgen. Dit is de hoogste stand sinds de afsluiting van de Zuiderzee hier waargenomen. Van het Noorderstrand werd weer een geduchte hap afgenomen. Bij het huisje van Van Heerwaarden verdwenen een 10-tal meters grond. Sedert Januari van dit jaar werd daar ongeveer 25 meter van de kust door de zee verzwolgen. Bij het reddingboothuisje be draagt de afname in die tijd 30 M. Het dijkje bij het Eierlandsche huis werd beschadigd, doch niet ernstig, dank zij de geringe golfslag door de allandige wind. Het Buitenveld achter de vuurtoren liep onder. De consumptietent van de heer Kalf, die nog op het strand stond, werd wegge slagen. TEXELSCHE COURANT LICHT OP ZATERDAGAVOND

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1