n Brand- akkers Kloosterbalsem No. 4993 49steJaargang Zaterdag 2 Nov. 1935 EERSTE BLAD. Voor de Zondag. Twee Werelden. wonden Texelsche Berichten .Vf* a bedek ze dadelijk met Uw advertentie in dit blad woedt op Texel huls aan huis ge Ie ze». TEXELSCHE COURANT Dat de mensch in twee werelden leeft, een geestelijke en een stoffelijke, zal wel door weinigen worden ontkent. Maar het begrip dringt niet altijd zoo ver in ons door, dat we ons de eene wereld ge scheiden denken van de andere. Toch is dit dikwijls het geval; al mogen we ge- looven, dat ze bestemd zijn elkander een maal volledig te doordringen, we moe ten er ons rekenschap van geven, dat dit eindpunt nog eindeloos verwijderd is. Intusschen leven we voort, maar ons den ken en ons doen houden geen gelijke tred. Somtijds gaat er een gedachte ver uit naar het ideale; ze is het voortbreng»- sel van een geest, die zijn tijd verre voor uit is. Zijn de omstandigheden gunstig, dan wordt die vooruitstrevende gedachte in iets stoffelijks omgezet en staat haar zichtbare uiting daar te midden van een haar nog vreemde, verachtende omge ving. Een voorbeeld, dat vlak voor de hand ligt, is ons schoone Vredespaleis, dat de spotlust wekt van velen, die het ideaal, dat het vertegenwoordigt, met de droevige werkelijkheid in zoo schreeu wende tegenspraak zien. Zij echter, die vast in vooruitgang ge- looven, zij spotten niet; zij werken ge stadig en vertrouwend voort, wetende dat in de geestelijke wereld de eeuwen tellen voor oogenblikken. Dat ze weinig gevolg van hun arbeid ontwaren, verwondert hen niet, evenmin, al vervult het hen met droefheid, dat de wereld schijnbaar zoo weinig vooruitgang in verhouding tot het groote arbeidsvermogen, dat aan haar vei betering wordt ten koste gelegd. Eén ding weten -zij: alleen dié vooruitgang is blijvend en waarachtig, die wortelt in het geestelijk leven. En hij, die arbeider wil zijn aan die vooruitgang, hij heeft allereerst van noode zichzelf te maken tot een werktuig, dat geschikt is voor die groote taak. Een wezen, dat nog met zijn gansche hart hanjt aan de stoffelijke we reld, wiens geloof aan vooruitgang wan kel is., wiens daden nog getuigen van zelfzucht en onbedwongen hartstoohten, kan nimmer het edele werktuig zijn, dat waardig is het werk der volmaking uit te breiden op aarde. Ach, dat we ons meer en meer bewust werden van de zetel van onze macht; en het niet langs wegen beproefden, die ons slechts onze onmacht duidelijk ma ken. We konden ons zelf menige bittere teleurstelling en ontgoocheling besparen. Hoe kunnen we in ernst meenen, dat één mensch of een groep menschen op de wereld in het groot, die zoo overweldi gend is en waar zoovele stroomingen in- druischen tegen elkander, binnen afzien bare tijd invloed zouden kunnen uitoefe nen? Maar we mogen niet versagen. Wan neer we slechts de rechte weg inslaan, en in stil- vertrouwen onze zaadkorrel uitstrooien, in de geestelijke wereld, dan zal elke vooruitgang, ook die kleinste, elk wanbegrip, dat we zien verdwijnen, elke hoop, die we zien verlevendigen, elke liefdedaad, zien vvre zien verrichten, ons; geloof versterken en ons tot vreugde zijn. ZONDAG, 3 November 1935. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Dat we te midden van kleinigheden le ven, doet ons geen kwaad, wel öjls het kleine een stempel op ons drukt. MAANDAG. Hij leeft als heer en meester van zijn eigen ik, en ook gelukkig, die elke avond zeggen kan: ik heb geleefd. H orati u s. DINSDAG. Hoe lang ik leef, hangt niet van mij af, maar dat ik, zoolang ik leef, zedelijk goed ben, staat in mijn macht. WOENSDAG. Wenscht elkander zegen toe, maar vooral, weest elkander tot een zegen. DONDERDAG. Groothartigheid is de kroon aller overige deugden, daar zij alle overige opluistert. Aristoteles. VRIJDAG. Die veel gegeven is, die zal veel ge vraagd worden. ZATERDAG. Ga, begeef u in de volheid der wereld en beproef uw gedachten of ze rein zijn van begeeren en rijk en zuiver aan mede gevoel. Maiie Jungius. DE REIS VAN SIEM DE WAAL EN MAX FREY. 2l JULI. 27 OCT. I9J5 - ,>vuu 1 O O -V a"-"1 S. <^KffwWn r~dki PARIJS Of«AVV..r oh«lv«k» i' toni MC DA -F DtlCJtM» fl AA9KK0 DE ROUTE: Nederland Duitschland Zwitserland Italië Tunis Algerije Spanje Andorra Frankrijk Monaco Italië Oostenrijk - Hon garijeTsjecho-SlowakijeDuitschlandNederland. Totaal 11000 K.M. groo- tendeels per rijwiel afgelegd, van Florence tot bij Praag samen met zijn vriend MAX R. FREY, student in de rechten te Weenen. (1 cM. =220 K.M.) ffl EEN TEXELAAR ffl m PER FIETS DE WERELD IN. EB ffl m XXV. (Slot.) Het was maar een klein hotelletje, waar ik mijn laatste „buitenlandsche nacht" doorbracht. Al dadelijk meende de waard mij, ter geruststelling, te moeten meedeelen, dat bijna alle Joden Duitsch land hadden verlaten; dat er in Duitsch land geen werklooze meer te vinden was; dat de boter- en vetschaarschte in Hol land veel erger was dan in zijn heimat, enz. Teil bewijze hiervan stopte hij mij nog een krant, „Der S.A.-Mann", in de hand. Daar stond dat allemaal in. En dus was het waar (maar wie lacht daar?) Om 4 uur 's morgens zat ik weer op de fiets, naar Munster. Even die be taamde dom zien en dan weer gauw ver der, naar de grens. De douane-beambte had niets in te brengen en de Holland- sche was juist bezigde laatste aard appelen uit de grond te halen en had dus ook niet veel tijd. Over vlakke en schitte rende wegen reed ik bij Groenlo ons land weer binnen. Het Nederlandsch, dat ik na Rome nog maar eenmaal gehoord had, klonk me weer prettig in de ooren. In Deventer wachtte mij nog post. Dat be zorgde me een kleine omweg. Vandaar over de donkere Veluwe naar Ede, waar Esperanto-kennissen mij hartelijk ontvin gen. Hadden de bergen mij fietsen ge leerd of had „die stal" mij geïnspireerd? Ik weet het niet, maar deze dag is, met een afstand van 250 K.M. zeker een re cord-dag geweest. En thans zit de tocht er op. De kaarten liggen voor mij en in gedachten gaat alles nog eens mijn oog voorbij. Waar ben ik alzoo geweest? Hoeveel steden,, hoeveel dorpen Gebergten Het zijn er honderden. Mijn foto's berinneren weer aan alles. Ik beklim „mijn" eerste berg en gooi sneeuwballen. Plotseling ver dwijnt de sneeuw. Rook stijgt op en vuur komt uit de aarde. Napels ligt aan mijn voeten, plotseling zie ik het Vaticaan, maar als ik binnen wil gaan, treedt een Mohammedaan mij in de weg. Palmboo- men doemen op en machtige gebergten slingeren hum toppen in de lucht. Zwaar beladen kameelen trekken mij voorbij, ter wijl hun begeleiders mysterieuze liederen zingen. Een stier staat plotseling voor mij, maar Max steekt hem juist mijn fiets pomp tusschen de ooren. Miss Europa geeft hem bloemen. We gaan samen ver der en onder de palmboomen drinken wij op de goede afloop zoete Spaansche wijn en eten malsche slakken. Nu de Py reneeën in en zweven boven de wolken. Dan val ik in een ravijn, op een dronken man, die door Max onschadelijk wordt ge maakt. „We gaan weer verder", zegt hij plotselingMaar...... vergeef mij mijn droomerij, en laat ik tot de werkelijkheid terugkeeren. Een mooie Tocht ligt achter mij. Mijn Union heeft zich zeldzaam goed gehou den en mijn Radiumbanden waren onver beterlijk. Natuurlijk zijn er minder pret tige dagen geweest, ja, soms ellendige, maar als ik alles onder de loupe neem, dan mag ik niet klagen. Ik beschouw die tegenslagen maar als noodzakelijke rust- poozen tusschen de bedrijven. Veel heb ik gezien en gehoord. De wereld is voor mij zoo heel anders geworden. Heel wat hebben wij ondervonden, veel ervaringen opgedaan. Maar, de schoonste ervaring was wel die, dat op deze 13 landentocht de wereldhulptaal mij nimmer in de steek heeft gelaten; dat overal in de wereld/ reeds duizenden peilers zijn geconstru eerd, door nog veel meer ijverige, ja, vurige pioniers; peilers waarop eenmaal hecht en sterk en onvergankelijk de Es- peranto-brug rusten zal, welke alle be schaafde volkeren dei- aarde veroorlooft op gemakkelijke wijze met elkaar in ver binding te treden. Leve Esperanto, La Lingvo kun Animo, „de taal met een ziel", zooals een dokter te Madrid, met wie ik een onderhoud' had, zeer terecht opmerkte. Met vriendelijke groet aan allemaal en met dank voor uw belangstelling, Uw SIEM DE WAAL C.Hz. zijn pijnlijk, ze genezen moeilijk en laten vaak litteekens na. Behandel ze daarom zorgvuldig, de pijn verdwijnt direct, de wonden of blaren blijven zuiver en genezen tnel. SPORTNIEUWS. Uit de Schager Courant: Ondanks het slechte weer was de wedstrijd N.Niedorp Texel rijk aan spanning. Weliswaar was de thuisclub geen onmiddellijk belang hebbende al had een overwinning haar wel weer in de termen doen vallen, maar de gedachte aan de felle duels van vorig jaar was een aansporing van groot ge wicht. Texel heeft het niet gemakkelijk gehad. De werkelijk goed spelende, een drachtige eilanderploeg heeft pas na zware strijd kunnen winnen (21). Texel had geen zwakke plekken en werkte hard. Bij N.N. was het de voorhoede, die in verhouding tot het aantal kansen onder de maat bleef. Dit heeft de strijd blijk baar beslist. Maandagavond wend voor het laatst onder leiding van de heer Laevey ge traind. Na afloop kwamen bestuur, trai ner en alle spelers bij eikaar om dit teit niet onopgemerkt te laten voorbij gaan. Aan de heer Laevey werd dank ge bracht voor zijn vele en nuttige w<frk en voor de prettige wijze, waarop steeds de oefeningen geleid werden. Als herin nering werd hem een ets, een Texelsch landschap voorstellende, aangeboden. Dit werd in dank aanvaard. De heer Laevey heeft daarna nog woorden van dank ge sproken voor de medewerking, door allen verleend, en zeide, dat het hem een ge noegen was hier te zijn. Na afloop drukte ieder de ocfenmeester de hand. We hopen van de wenken van de lieer Laevey nog meer te kunnen profitoeren, al is het maar eens per maand. Wie helpt mee? Adres: de secr. D.D. Wilt gij kans op ziekte verminderen.? Geeft dan natuurboter aan uw kinderen. KERK EN VREDE. Aan't programma voor de propaganda- avond, door de Veneen. Kerk en vredie te beleggen in de Doopsgez. Kerk op Donderdag 14 Nov. ontkenen we, dat Ds. Buskes zal spreken over Dienstweigc- ren en Dienstdoen; Ds. Papineau Salin) over Jezus Christus en de Oorlog; Ds. Smidts over het onderwerp: „Zijn anti- militairisten landverraders?" Er zal ge legenheid wonden gegeven tot het stellen .van vragen. Bij voldoende deelname rijden autobussen van de buitcndorpen. OUDESCH1LD. SPORTNIEUWS. Zeemeeuwen 1—Helder 4. 43. In een stroomeiide regen Iaat de heer Wit aftrappen. H. past zich aanvankelijk aan het gladde veld best aan en heefl; gauw 2—0 voorsprong. Z. gaat dan eenige gevaarlijke aanvallen ondernemen en is de beter spelende ploeg. Ben kwartier voor rust komt een verdiend tegenpunt 21. Verscheidene malen moet de H.- keeper nog handelend optreden; trouw geholpen door lat en palen blijft het doel voor verdere doorboring bewaard. Ook ons doel beleeft nog benauwde oogenblikken, doch Ben is op zijn post. Rust 21 voor H. Na de rust is het zoo/ goed als droog en moet Z. voor de vrij sterke wind spelen. H. wordt terugge drongen en het heek elftal staat voor doel te verdedigen. Z. is zeer ongelukkig met schieten. Op wonderbaarlijke wijze blijft H-doel voor doorboring gevrijwaard. H. maakt tot overmaat van ramp nog een derde doelpunt uit een enkele doorbraak. Het schijnt voor Z. hopeloos, Z. krijgt een strafschop te neincn. Deze wordt goed genomen, doch het is weer de H-doelman die het harde hoekschot stopt. 20 r»in. voor het einde komt bij Z. ile ommekeer. De H-spelers zijn dood-op en kort na elkaar doelpunten linksbinnen en mid- voor. Dan is de stand gelijk. 33. Ver woed valt Z. aan. Het heele elftal staat? voor het H-doel en eindelijk, een minuut voor tijd, maakt J11.Bruin het verdiende winnende doelpunt, dat ons weer twee kostbare punten bracht. Einde 43. Texel 3Zeemeeuwen 2 1—3. Ook in 'tic returnwedstrijd heeft ons 2e over T. gezegevierd en verdiend. Met de rust was de stand 10 voor ons. Na de rust werd de stand tot 30 opge voerd, waarna Dapper voor T. de stand op 31 bracht. Bravo 2e. Nog even vol houden en het kampioenschap is jullie. Doelman Harm was liet nog lang niet ver leerd. Alzoo weer een goede dag. DE KOOG. Aan het Weekblad van Heilo, dat men ons doet toekomen, ontkenen we, dat te Heilo voor de heer L. Jonker een dubbel woonhuis met winkel en bakkerij werd gebouwd naar ontwerp van de heer L. Igesz, architect alhier. „De architect is er in geslaagd", zoo schrijft het blad, „hier iets aparts en iets moois te maken. Zoo'n prachtig gebouw vindt mqn in geen dorp in de omtrek". RECENSIES UIU<Hlli!illll!ll!lllllfl!lUillll(rtlllllll||||||||ltlllUIII PRACTISCH HANDWERKEN. Het Octobernummer van dit geheel Ne derlandsch Handwerktijdschrift biedt een groote verscheidenheid van handwerken. De omslag vertoont een aardig babypakje, terwijl eenige jumpers volgens de laatste mode en van de allernieuwste wolsoor ten vervaardigd, de dames gelegenheid bieden hun wintergarderobe op practische vvijze aan te vullen. Verdergehaakte kleed jes, aen geweven theemuts en kussenover trek. Speciaal dient nog vermeld de maande- lijksche les in leerbevverking (servetétui van saffiaan). Met een aardige huis kamerlamp voor knutselaars tot slot, vormt dit nummer wederom een aantrek kelijk bezit voor de abonné's. KOOKT ELECTR1SCH 3 oent per KWh.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1