m DIJSIROOP No. 4997 49sle Jaargang Zaterdag 16 Nov. 1935 J S£JT? Voor de Zondag. Harde Noten. AKKERs Uit de Geschiedenis van Polder Eierland. EERSTE BLAD. Wat zal ik Lezen? tegen: Hoest. Griep, Bronchi fis. Asthma Texelsche Berichten Ziedaar een vraag, die ons vergezelt door geheel ons leven. Niemand zal de groote invloed van het lezen durven ont kennen, en het kind, dat zich geleidelijk door de onbekende letterteekens een weg baant, beseft niet, welk een wereld van eindelooze belangrijkheid het zich daar door opent. Welk een heerlijke tijd als men zich vereenzelvigen kan met zijn helden en heldinnen en zoodanig medeleven met hun omstandigheden en lotgevallen, dat men leeft in een wereld van verbeelding* waarbij de dagelijksche omgeving het schijnt te moeten afleggen. In die tijd is men uiterst vatbaar voor blijvende indruk ken en worden vaak zuivere idealen opge vat. De verscheidenheid is groot. Wat zal ik lezen? Wat zult u lezen? Ook wie oud geworden is en zijn leven grootendeels achter zich hoeft moet zich die vraag blijven stellen. Verlang steeds 't allerbeste en kies, zoo ge zelf niet vin den kunt, een vertrouwensman, die u de weg kan wijzen. Neem het beste. Dat is het ware. Zulke boeken zijn de getuigenissen van hen, die zelf hebben neergelegd hun ervaring, hun levensstrijd, hun triomfen en nederlagen, hun genietingen en hun leed. Ben men- schenleven, zelfs het eenvoudigste, is al tijd belangrijk en bevat punten van verge lijking, want in de grond zijn wij elkaar zoo gelijk. Belangrijk is het, op te mer ken, hoe de geest zich een weg baant on der de puinhoopen van verouderde vor men door en als een klare bron telkens opnieuw te voorschijn springt, getuigend van onvergankelijk leven. ZONDAG, 17 November 1935. iiiii;ii:ii!iiiiiiiiiiii!Hi!iiiiniuiiiuii!:ii!iiii!iiuii:iiii VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Liefde is zoo iets goeds, omdat ze de menschen zacht maakt en de eigen wil, de egoïstische wil, doet buigen naar het verlangen van de ander. MAANDAG. Men kan geen nut stichten bij alle menschen, maar aan allen kan men goed heid geven. "DINSDAG. Waarom zich schamen om schuld te be kennen? Men wil daarmede toch zeggen, dat men heden wijzei- is dan gisteren. Pope. WOENSDAG. Menschenliefde is de eigenschap, die een volk van de duisternis naar het licht brengt. DONDERDAG. Alles wat de mensch iets ontneemt van zijn gevoeligheid, ontneemt hem een deel van zijn grootheid. Lamartine. VRIJDAG. O Loutervlam, mijn beide handen, wil ik vol eerbied om u slaan, schut voor uw wankelend bestaan, en hoeden voor uw verder branden. Leopold. ZATERDAG. Gevallen bloesems komen niet aan de tak terug. Japansch spreekwoord. AFGUNST. Afgunst is een soort van lof. John Gay, in Fables 1, 44. Nijt krijt van spijt, waar eene rijt. Cats. Afgunst is een zeker kenmerk van een slecht karakter. La Rochefoucauld. Een mensch heeft nauwelijks iets of wat, of andere menschen ergert dat. Wilh. BusCh. Tracht de afgunst gelijk te geven, u harer waardig te maken. E. Wertheimer. Het geheim der verrassende werking van Abdijsiroop berust voor een groot deel op de vele daarin verwerkte „genees kruiden", waarvan de bijzondere genezende eigenschappen reeds in de oudheid aan enkele „ingewijden" bekend waren. ZOO SPRAK..- BALDWINj Engeland: Wij zullen de vrede zoeken door onze hechte steun te blijven schenken aan de Volkenbond en de beginselen der collectieve veilige heid. Engeland heeft geen nieuwe bewa peningswedloop uitgelokt, maar zorgt al leen voor eigen veiligheid. Instrudiën voor den Landbouw, gegeven voor den Jare 1838 door den Gedelegeerde Commissaris van het Hoofdbestuur van Eijer- land P. Langeveld den len April 1838. Over de bewerking van het land voor de meekrapteelt lezen we: Het stoppel- land wordt met drie paarden zeer diep op winter voorgeploegd. Vroeg in het voorjaar, wanneer de landerijen opge droogd zijn, slecht men het veld zoo fijn mogelijk. Daarna worden de meebedden geploegd en wel negen op de 7.58 ellen, wanneer de bedden worden geblokt ter bewaring der vochtigheid. Kort voor het planten, eenige uren, worden de bedden met een lichte egge geslecht en daarin de kiemen gezet, telkens vier naast elkan der (een slag genoemd) en met tusschen- ruimte van 31 Nederl. duimen tusschem elke slag. Het plukken geschiedt door vrouwen of aankomende jongens onder opzicht van een plukbaas (a fl.E>e- zelve genieten een daggeld van 60 et. Na geplukt te zijn, snijdt men de planten met een scherp mes af, zóó, dat er twee geledingen van de wortel overblijven. Vóór het zetten der kiemen worden deze gemodderd (in aangemaakte dikke mod der) omtrent een handbreedtie. Het zet ten geschiedt het best in daggeld onder vertrouwd opzicht. Elke zetter geniet een loon van fl.—de voorman tien oent meer.. Het overdekken der meekrap met de ploeg vereischt zorgvuldigheid, ten einde de wortels niet te kwetsen. Daar toe behoort veel oplettendheid, evenals bij het delven veel oefening. (Wordt vervolgd.) WIELRIJDERS. Laat, wanneer gij bij avond rijdt, uw licht schijnen, maar niet recht vooruit. Dat verblindt weggebruikers, die van de an dere kant komen en kan groot gevaar opleveren. De politie let er streng op. Richt uw lantaarn omlaag, wanneer ge niet op de „bon" wilt komen. LEERZAME AVOND. Hij zag de steden van vele men schen en leerde hun aard kennen. Deze historische woorden van niet min der dan Homerus zijn volkomen van toe passing op Siem de Waal, over wiens reis door Europa en N.-Afrika we al zooveel hebben geschreven. Wie verre reizen doet en daarbij zijn oogen de kost geeft, kan daarvan heel wat vertellen en Siem kan dat niet alleen, maar doet het graag en verstaat de kunst het prettig* boeiend te doen. Met genoegen gaf hij gevolg aan de uitnoodiging, om Woens dagavond in hotel Texel zijn weder waardigheden te vertellen aan de leerlin gen van de hoogste klassen der o.l. school en hun ouders. De opkomst was vrij groot. De leiding berustte bij de heer H. Kraai, hoofd der school, die in zijn openingswoord met waardeering ge waagde van Siem's ondernemingslust en volharding, van zijn goede opmerkings gave en zijn stralend optimisme. Siem stak vervolgens van wal en lichtte zijn verhaal met meer dan 100 foto's, meest eigen werk, toe. De fam. G. J. B. Mulder stond hiertoe welwillend haar epidiascoop af, welke zeer goed dienst deed. Het was voor jong en oud een prettige en leer zame avond, waarvoor de voorz. aan het slot aan onze jeugdige Esperantist-we reldreiziger gaarne dankt bracht. VOOR ONZE SCHAKERS. Zoo sprak Dr. Lasker. Aan een lezing, welke dr. Lasker te Delft over schaken en de wedstrijd Euwe- Aljechin hield, ontleenen we: Theoretisch is alles omtrent het schaak spel bekend. Er bestaan geen geheimen meer. Het gaat nu om psychologische fac toren. Er is een moreele factor van groote waarde. Door verliezen wordt het moreel van de speler op de proef gesteld. Het kan worden verzwakt, maar heeft de ver liezer ingezien, waardoor hij verloor, dan kan dit zijn zelfvertrouwen versterken. In het andere geval treedt demoralisatie in Maar ook uit het behalen van vele en langdurige successen kunnen demoralisee- rende, verzwakkende gevolgen voort vloeien, zooals critiekloosheid en over schatting van eigen kracht. Er is niets gevaarlijker dan een reeks successen, waarvan er vele niet verdiend zijn. Aljechin is daar een voorbeeld van. Zijn geweldige successen sinds 1928 heb ben hem een overmatig zelfvertrouwen gegeven. Nu komt hij tegen een speler van een landaard, waarvan de vasthou dendheid in de loop van honderden 'jaren is gehard. Een geweldige moreele vast heid is het gevolg daarvan. Aljechin komt tegen deze speler uit op een moment, dat hij geweldig, (ook onverdiend) succes heeft geboekt. Hij heeft groot zelfver trouwen, maar onvoldoende voorzichtig heid en zelfcritiek. De wedstrijd is een botsing tusschen twee „moreele" persoon lijkheden. ♦Illlll Er staan vandaag zeker geen ♦jjjijj effedenkoersen in de krant? ♦iiiiil Hoe weet je dat? ♦illiil Omdat ik nog geen onver- ♦lllili togen woord van je gehoord heb. TEXELSCHE COURANT -■ 00 00 RASTER De voornaamste uil het 20-tal kruiden zijn: Drosera rotundifolia, Herba Althaeae, Aconitum napellus, Juglans regia, Herba Serpylli, Herba Maté, Herba Marubii, Herba Melilolt. Deze kruiden bevatten legen aandoeningen van de ademhalingsorganen genees krachtige stoffen in hun natuurli)ke samenstelling, waardoor zi) gemakke lijk door het lichaam kunnen worden opgenomen. Hun werking is snel en veelzijdig. Zij schaden hel gestel niet, daar ze geen sporen in hel lichaam achter laten, in tegenstelling met de z.g. nieuwere „chemische" middelen. De schitterende werking van deze kruiden-siroop, die Abdijsiroop is, wordt thans nog krachtig versterkt, nu Apotheker Dumont op bijzondere wijze daaraan heeft toegevoegd de krachtig „hoest-bedwingende" stof „codeïne", zónder dat de natuurlijke werking der kruiden wordt vermin derd. Integendeel, door deze gelukkige combinatie wordt zij nóg doeltreffen der. 'n Betere samenstelling tegen aan doeningen der ademhalinas-organen, de ondervinding zal het U bewijzen, is ondenkbaar. Grijp dus vol vertrouwen naar ,,'s werelds béste hoest-siroop"! 'KOOP EUWE—ALJECHIN.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1