De Hieuwe Texelsche Courant m.9> "vmmwam Aspirin Wé No. 4998 49s,e Jaargang Woensdag 20 Nov. 1935 Van 'rveek tot week EERSTE BLAD. Texelsche Berichten !-: 3# RAS SEYOEM, PER 'A ONS TEXELSCHE COURANT is sinds 1 Juli 1930 kn dit blad opgenomen. UITO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tet 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg fl.losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vi uur later.) 21 22 21 24 25 26 27 Nov 4.54 5.45 6.30 7,12 7 47 8,30 9.12 LICHT OP IdIWIELEN en RIITUIC.EN 4 36 ZATERDAGAVOND. VAN HET FRONT IN AFRIKA. Maandag begon de wedloop tusschen de oprukkende Italiaansche troepen in Abessinië en de uitwerking der sancties, die vijftig staten op Italië toepassen. In het Zuiden komen de Italianen snel/ vooruit, veel sneller dan de Ahessiniërs mogelijk hebben geacht. In het Noorden is het tempo langzamer. Makale is daar bezet, maar nu moet ook eerst een recht tront worden gevormd, opdat niet Abes- sijnsehe troepen door de Ital. linies heen glippen en deze van achter bestoken. Ern stig verzet hebben de troepen nog niet geboden. Zij Toonen een heheersching, van hun eigen overstelpende moed, die weinigen van hen hadden venvacht. Maar tenslotte kan de vijand slechts door stand houden worden gestuit. Of zij daartoe in staat zullen blijken, onder het geweld der Italiaansche Iuchtbommen, in de hel van de gassen, die als nieuwste snufje van de beschaving, welke de Italianen hun willen brengen, op hen zullen komen aangerold? Zij zoeken het terrein, dat voor hen het gunstigst is, waar de tanks niet meer bruikbaar zjjn en waar de vliegtuigen in de rotsen moeilijk hun prooi kunnen ont dekken en nog moeilijker zullen kunnen treffen. Maar Hoe zal het er tegen die tijd uitzien met het moreel der zwarte troe pen? De Abessijnsche grootmachtigen ge ven dienomtrent geruststellende verzeke ringen. Men moet voor hen hopen, dat die verzekeringen meer vertrouwen ver dienen dan hun oorlogsberichten. Uit het Zuiden, in de richting van Harrar gaat de opmarsch der Italianen, zooals gezegd, oneindig veel sneller dan uit het Noorden. En daar lag het niet in de bedoeling der Abessiniërs, zoo hals over kop terug te wijken. Hun bedoeling is geweest, daar reeds spoedig verzet te bieden. Maar de bombardementen en beschietingen uit de lucht, het geweld van de tanks en de Italiaansche artil lerie, zijn hun te machtig geweest. Zoo hebben de Italianen verrassend snel Gor- rahei kunnen bezetten, dat voor hen de toegangspoort Ts tot de provincie Har rar. De belangrijke karavaanwegen van 't Zuiden komen daar bijeen. In de strijd hebben de Abessiniërs ©enige van hun belangrijkste aanvoerders verloren. Zeer zeker zullen de Italianen niet gespaard blijven voor verliezen, die de guerilla van de vijand" van hen zal jischen. Dit echter zal hun verder doordringen met kunnen tegenhouden, als de Abessiniërs er niet in slagen, met de groote troepenmacht, een der aanvoerders van de Negus in'tf N. Uw adfierientie m dit blad wevtft op Texel huis aan huis gelezen. waarover wij zooveel hebben vernomen, eindelijk de opmarsch het hoofd te bie den. De woestijn der verschrikkingen ligt nu achter de Italianen. Door aanleg van wegen trachten zij de gevaren en beproe vingen van die streek voor hun tran^por- 'ten te verminderen. Maar zooals in liet Noorden naderen zij steeds meer het wilde gebergte. Intusschen heet het nu, dat modern wapentuig van allerlei soort Abessinië binnenstroomt. Zullen echter de dappere troepen van de Negus er vol doende partij van kunnen trekken? Zij, die geduchte krijgers zijn met speer en ponjaard, zijn het nog niet met machine-/ geweer en ander geschut. WAT DOET ITALIË? De stemming in Italië is heel erg tegen Engeland gekant. Maar ook jegens de andere staten, welke deelnemen aan de sancties, is de verhouding alles behalve vriendelijk. Groote geestdrift is er in het land voor het gebruik van echt Italiaansche produc ten. Men voorspelt zelfs, dat men ook na het conflict zal doorgaan met de sta ten, welke sancties toepassen, zooveel mo gelijk uit te schakelen, zoodat dit sanctie-muisje dan een lang staartje heb ben zou Intusschen heeft Italië tegen de sanc ties protest aangeteekend, echter naar het zich laat aanzien zonder resultaat. Italië wordt verwezen naar het Volken- bondspact en uitgenoodigd ie bedenken, dat het zichzelf al die onaangenaamheden op de hals heeft gehaald. DUITSCHLAND EN ENGELAND. Duitschland heeft naar het verklaart „ter voorziening in eigen behoeften" de uitvoer van zekere artikelen verboden. Ook van katoen, rubber en van ijzer in, allerlei vormen. Een leelijke tegenvaller voor de Italianen. Men vraagt zich af, of Hitier door dit uitvoerverbod Engeland vriendelijk heeft willen stemmen - Of er voor die vriendelijkheid veel grond aanwezig is, mag betwijfeld wor den. Immers: 1. Engeland heeft een zijner consuls in Duitschland moeten terugroepen, daar hij de Duitsche regeering niet aangenaam was; hij had n.I. teveel van de Duitsche. herbewapening verteld. 2. Engeland heeft de Londensche cor respondent van een Duitsch dagblad uit het land gewezen, daar hij zich metmazii propaganda onledig hield. 3. Londen weigert cnedieten, maar Duitschland gaat door met de houw van kanonnen, tanks, oorlogsschepen, enz. 4. Duitschland begint steeds luider ko loniën op te eiscben. Engeland zou voor namelijk in aanmerking komen om daar aan te voldoen. En toch is de verhouding tusschen beide groote mogendheden nog niet van zoodanige aard, dat ze onrust baart. Ge lukkig niet, het ziet er in ons armzalig wereldje al somber genoeg uit. GENERAAL MARAVIGNA, ItaL aanvoerder aan het N.-front. CHINA EN JAPAN. Dreigende berichten komen uit het Verre Oosten. Te Sjanghai is een passa< gierend passagier doodgeschoten; men weet niet waarom en door wie. Maar dit feit is reeds genoeg als vonk in een, met politiek knalgas overladen atmosfeer. Het gevolg was, bezetting door Japanners, als mede paniek in, en uittocht van duizenden uit de Chineesche stad, wat na de erva ringen van 1932 waarlijk niet te verwon deren is. Een reactie is ook weer, dat een opgewonden menigte van Chineezen een Jap. porseleinwinkel teisterde. Nieuwe Japansche verontwaardiging en nieuw broeiend gevaar. Het is duidelijk, dat de Japansche militairen de vingers jeuken, om nu zoo ruim mogelijk partij te trek ken van de omstandigheid, dat de Brit- sche vloot voor het grootste gedeelte in de Middellandsche Zee moet blijven. Dat maakt deze incidenten extra bedenkelijk. ZESTIG JAAR GETROUWD. Zondag vierden de heer en inej. Zijm Zijm, wonende iin de Gasthuisstraat, hun zestigjarig huwelijksfeest en het spreekt vanzelf, dat het daarbij aan harte lijke bewijzen van genegenheid niet heeft ontbroken. Niet alleen de familie, maar ook buren en kennissen lieten zich ni|efl onbetuigd. Onmiddellijk nadat het echt paar zich 'smorgens naar de kerk had he geven, waren er goede vrienden aan het werk getogen, om de straat met vlaggen, een feestelijk aanzien te geven niet al leen, maar ook de woning van het meer- dan-gouden paar. Met groen en bloemen werd ze fleurig getooid, terwijl je aan de groote jaartallen van zilver, in carton, uitgesneden, meteen kon zien, wat hier gaande was. Bij het thuiskomen uit de kerk werden bruigom en bruid opgewacht door een groep jongens en meisjes, die het jub-i- leenend paar een feestlied toezong, en door een deputatie van de buurt, namens welke de heer D.Keijser Sz. ©en toespraak hield en een cadeau een enveloppe met inhoud en een paar fraaie kussens overhandigde. Ook waren er nog drie kinderen van de neer W. van Heerwaar- den, die een toepasselijk vers opzegden en bloemen aanboden en we zouden het bijna vergeten wijzelf, die van dit alles immers een verslagje moesten uit brengen en voor Texels Filmarchief ook al vanwege de Texelsche kap, moet u weten, welke het bruidje zoo keurig staat, maar welke kappen Texel jaarlijks helaas in aantal ziet afnemen ©enige meters hebben vastgelegd. Des avonds bracht Texels Fanfare een serenade. Er was teen nog meer volk op de been dan 's morgens. De heer Jb. Schrama, voorz., bood namens het corps gelukwenscben aan, waarna de oudste zoon van het echtpaar -dank bracht voor de groote belangstelling. Voor Texels Filmarchief zouden wc gaarne opnamen vervaardigen van alle Texelsche ingezetenen, die haar kap nog dragen, bij voorkeur in haar eigen omge ving. We hebben er reeds verscheidene vereeuwigd, maar Texel telt er mèèr. Mo gen wij ook rekenen op de medewerking van haar, die wij nog niet bezochten? HET TEXELSCHE SCHAPENBEDRIJF. Een onderhoud met de Minister. Een dezer dagen heeft ©en deputatie van het hoofdbestuur der H.M.van Land bouw, bestaande uit de heeren: I'. Sta pel Cz., C. Dekker en Ir. T. P. Huisman, resp. voorzitter, ondier-voorzitter* Cn se cretaris, een onderhoud gehad met de Minister van Landbouw en Visschcrij. Dit onderhoud was aangevraagd naar aanleiding van de in Alkmaar gehouden Algcni. Vergadering, en nadat in eenige Bestuursvergaderingen de punten waren vastgesteld, welke hij dit onderhoud naar voren zouden worden gebracht. Wij geven hier een samenvatting van hetgeen in het belang van de Texelsche sehapenbedrijven bepleit werd Er zijn speciaal op Texel veel bedrij ven, die de schapenfokkerij in zoo over wegende mate beoefenen, dat de rundvee houderij eu akkerbouw van minder belang zij n. Deze bedrijven profiteeren weinig van andere steunmaatregelen, terwijl voor de schapenhouderij niets wordt gedaan, be houdens de noodzakelijke regeling voor de export-contingenten. Deze' bedrijven gaat het al jaren zeer slecht en de Standsorganisaties in Noord- Holland deden needs een voorstel, hier eenige afzonderlijke hulp te verkenen. Van dit voorstel is nimmer iets gekomen. De bedoelde bedrijven kunnen moeilijk worden omgezet in rundveehouderij of akkerbouw. Dit zou ook, gezien het enorme belang om dit centrum der waardevolle schapenfokkerij in tact te houden, ook niet te verdedigen zijn. Wij verzoeken dringend de welwillende aandacht van Uwe Excellentie voor ge noemd verzoek, ten behoeve der Texel sche Schapenhouderij. Moge dit onderhoud een gunstig resul taat hebben. van zijn grondstoffen, de voortdurende en zorgvul dige analyse tijdens hef fabricafie-proces door eersteklas deskundigen, garanderen een product van naam. v p y Het product van vertrouwen. Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbuisjes ven 20 tabl. 70 ets. en oraniezakjes van 2 tebl. k 10 dl*

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1