HeelTexel No. 4999 49ste Jaargang Zaterdag 23 Nov. 1935 TEXELSCHE COURANT EERSTE BLAD. Voor de Zondag. Eigenwijsheid. WEET HET, ALS HET STAAT IN DE Texels»:he Berichten Gemengd Nieuws Uw adwrtentie in dit blad waalt op Texel huis aan huis gateaan. Wanneer een knaap, die tot nog toe gemakkelijk is te leiden geweest, plot seling begint een eigen wil te toonen omdat hij in de omgang met zijn mak kers allerlei denkbeelden heeft opgedaan, waarmee hij voor de dag komt, als had hij de wijsheid in pacht, dan valt het ons niet altijd gemakkelijk aanstonds tegen over hem de juiste toon te vinden. Wij beschuldigen hem, en met reden, van eigenwijsheid; maar wij hebben hier ten slotte toch slechts te doen met deeigen- wijsheid van een kind, dat nog niet weet, wat er in de wereld te koop is en w<a behoeven er ons niet ongerust over te maken, dat deze hebbelijkheid van blij vende aard zal zijn. De eigenwijsheid van volwassenen is vrij wat bedenkelijker en gevaarlijker tevens; want bij haar is het in het jjeheel niet zoo zekér, dat ze zal verdwijnen, zooals ze gekomen is. Immers het is zeer wel mogelijk dat we haar on- bewust herbergen, terwijl ze ons toch het grootste nadeel berokkenen kan. Ze kan aanleiding geven tot kortzichtige be sluiten, waarover we naderhand bittere spijt zullen gevoelen; maar dat is nog niet het ergste. Het ergste is, dat zij, die eigenlijk zelden nog de naam van wijsheid verdient, ons onwillekeurig dwingt om op een gegeven punt te blijven stilstaan en aan onze vooruitgang een schier on overkomelijke hinderpaal in de weg legt. Niets staat zóózeer het in zich opnemen van ware wijsheid in die weg als de in beelding, dat men ze reeds bezit. De eerste, meest versche indrukken, die we als kind ontvangen, gaan verre» weg het diepst; en het schijnt waar te zijn, dat die indrukken niet eerst aan vangen bij het tijdstip, dat we als het vroegste in onze herinnering kunnen te rugroepen, maar reeds lang vóórdien. Vóórdat we ons van indrukken bewust beginnen te worden, schijnen we ze reeds op te nemen in ons onderbewustzijn en zulks te vollediger, omdat hun in die le vensperiode niets wordt in de weg ge legd. Maar laat ons tot ons uitgangspunt terugkeeren. Het ligt voor de hand, dat datgene, waarnaar kwe voortdurend heb ben te streven is: ootmoed. Ootmoedig en ontvankelijk moeten we zijn van bin nen, opdat daar liet zuiveringsproces kun ne plaats hebben. De deuren onzer ziel moeten we wijd geopend houden. Geen eigenwijsheid mag de toegang versper ren. Er is zooveel, zoo oneindig veel, dat tot ons spreken wil indien wij slechts bij machte en van goeden wille zijn om te luisteren en te verstaan. ZONDAG, 24 November 1935. VOOR HOOFD EN HART. ZONDAG. Het komt er niet zoo zeer op aan, hoe men de dingen zegt; veel meer, hoe men ze denkt. MAANDAG. Op de juiste wijze geven leert men alleen door langdurige oefening. Kent men eindelijk het geheim, dan wordt het geven ons tot de grootste levensvreugd. DINSDAG. Waak in de familiekring over uw hu meur, in gezelschap over uw tong, in de eenzaamheid over uw gedachten. WOENSDAG. Het meest droeve scheiden, is het af scheid, dat geen p'ijn meer doet. DONDERDAG. De begeerte om groot te schijnen, heeft reeds menigeen klein gemaakt. VRIJDAG Of wij hartstochten hebben, staat niet aan ons. Wel of wij ons er door zullen laten regeeren of niet. Rousseau. ZATERDAG. Niet het vele dat ge doet, is goed, maar het goede dat ge doet, is veel. III LANDBOUW EN VEETEELT. TEELTBEPERKING EN STEUN. Ook voor oogstjaar 1936 wordt de be perking van de tarweteelt tot 1 3 van het bouwland gehandhaafd. De teelt van an dere akkerbouwgewassen, het vorige jaar onbeperkt, zal ook thans niet worden be perkt. Alleen zal nader worden nagegaan, hoe de afzet van erwten verloopt, waar na eventueel een beperking hiervoor zal worden vastgesteld. Voor consumptieaard appelen zal liet maximum uit te poten op pervlak bepaald blijven op 100.000 H.A., terwijl ook in de oppervlakten, voor vlas, cichorei en suikerbieten toegestaan, geen wijziging zal worden gebracht. Steunre geling voor spinazie- en radijszaad is in voorbereiding. Het oppervlak te steunen fabrieksaardappelen zal, wegens degroote voorraden aardappelmeel, moeten wor den verminderd tot 20.000 H.A., behou dens zeer biezondene omstandigheden. De landbouwers zullen evenwel goed doen, zich op het genoemde oppervlak in te stellen. (Officieel bericht.) In Noond-Scharwoude, Zuid-Schar- woude, Oudkarspel, Broek op Langendijk, St. Pancras en Koedijk is door ongekend sterk optreden van de bladluizenplaag. de teelt van de bewaarkool (het hoofdpro* duct in deze streek) bij zeer vele tuin-< bouwers geheel en bij anderen grooten- deels mislukt. De gevolgen zijn niet te overzien. Door deze ramp zijn de meeste tuinders thans van inkomsten geheel ver stoken. Australië. Wellington, 22 Nov. Het zeer koude en regenachtige voorjaar heeft gemaakt, dat de productie van gevogelte en eieren met twintig prooent is afgeno men en heeft bovendien vertraging ver oorzaakt in het scheren der schapen, het geen de hoofdbron van inkomsten is in Nieuw-Zeeland. ESPERANTO. Frankrijk. Aan het 15e Int. Esp. Congres van de Wereldbond van Arbei ders-Esp. S.A.T. te Parijs namen 400 personen uit 14 landen deel. Volgend jaar wordt het congres te Manchester ge houden. Tsjecho-Slowakije. Dr. E. Gruber te Reicbenberg werd beëedigd als Espe- ranto-vertaler bij de behandeling van rechts.aken. Hij is de eerste in de Esp. beweging. In Nederland viel de heer M. de Waard te Rotterdam, die eer te beurt. Letland. Van de schrijver Rud. Blau- manis, die hier veel naam maakte,, wer-> den eenige werken in het Esperanto ver taald, waardoor zijn pennevruchten niet tot Letland en de kenners van de taal van dit land beperkt behoeven te blijven. Oostenrijk. Het 28e Congres van de Esp. Wereldbond wordt in 1936 te Wee- nen gehouden en wel in het voormalig keizerlijk slot, de Burg, aldaar. Reeds meldden zich bijna 250 personen aan. Men verwacht vertegenwoordigers uit plm. 40 lauden. ZOO SPRAK. MINISTER DR. COLIJN: De heer Westerman wil opheffing van het N.S.B.- verbod voor ambtenaren, omdat deze zoo vaderlandslievend zijn. Maar als men ons 'land zegenen wil met een staatsbestel, lijnrecht ingaande tegen onze historische ontwikkeling en onze eeuwenoude rechten en vrijheden, is dit een zonderlinge va derlandsliefde. LA GUARDIA, burgemeester van New- York, die weigerde voor een nieuwe brug Duitsch staal te laten gebruikenHet eeuige artikel, dat wij op het oogenblik) uit het Hitlerland kunnen invoeren, is haat. Daarvan willen wij niets in ons land hebben. ALFR. ROSENBERG, leider van het buitenl. bureau der N.S.D.A.P.: Het nat. socialisme is geen geestelijk werékl-im- perialisme; het hoopt, dat verwante sy stemen met elkaar zullen samenwerken. Die ontwikkeling wordt door het natio- naal-socialisme bevordert en op die wijze wü het medewerken aan de strijd om de vrede. Zoekt u iets in heerenklee- ding? vroeg de bediende van een groot modemagazijn aan een heer Neen, ik zoek iets in dames- kleeding. Ik ben mijn vrouw kwijt. HELENE MAYER, de Duitsche Olym pische sohermkainpioene, zal, hoewel van joodsche afstamming, toch aan de Olym piade te Berlijn deelnemen. Iedere Texelsche Schapenhouder worde lid van de Vereeniging, welke zich in het biezonder ten doel stelt De bestrijding van het rotkreupel. Contributie: 1 ct. per schaap of lam. Aanmelden bij H. Fnederiks, dieren arts, secr. der Vereen. TEXELS NATUURSCHOON. We ontleenen aan een artikel, dat dr. Jac. P. Thijsse in verband met de 60e; verjaardag van de heer Mr. P. G. van Tienhoven in de Telegraaf schreef, het volgende Zaterdag 16 Nov. werd Mr. P. G. van Tienhoven gehuldigd in Oisterwijk, waai de gemeente te zijner eer een monumen tale bank liet plaatsen aan het Van Es- schenven. Die huldiging heeft voor ons een biezoudere heteekenis, waar we als bijzaak wel even de aandacht op mogen vestigen, n.l. het feit, dat natuurbescher ming ook leidt tot plaatselijke welvaart en tot werkverschaffing. Woeste gron den kunnen als zoodanig soms meer op brengen, dan wanneer zij ontgonnen zou den worden, zoodra maar hun schoonheid en uitgestrektheid voldoende zijn om tal rijk bezoek te kunnen verwerken. Daar kan de Veluwezoom ook van meepraten. En TEXELS natuurschoon is tegenwoor dig practisch haast van evenveel waarde als zijn schapen of zijn landbouw of zijn visscherij. Dit zijn argumenten, waar wij liever niet in de eerste plaats mee aan,# komen, maar die toch voor eenvoudige zielen van nut kunnen zijn. Melk is het beste wat er is. Ze geeft je veerkracht, houdtje frisCh. DE HAARLEM- EN HEEMSTEDEFILM. Het Nieuwsblad van het Noorden schreef over deze in vorig nr. aangekon digde film o.m., dat ze een duidelijk over zicht geeft van de groei en bloei van dei Vereen, tot verpleging van lijiders aan vallende ziekte, van de verpleging onder liefdevolle en bekwame leiding. Uit de film bleek verder, hoe het aantal toevallen der lijders was verminderd. Herstelde pa tiënten, die weer de maatschappij in kun nen, genieten nog lang de nazorg der Vereen. Haarlems Predikantenblad schreef: Tijd noch moeite is gespaard om in deze film het beste te bereiken. Tot in de kleinste biezonderheden krijgt men een kijk op het leven en werken op de Gestichtsterneinen. Men ziet patiënten komen en genezen, patiënten vertrekken, we maken kennis met het collecteerend werk, maken een bloempje9dag en een collectantenfeest mee, enz. Haarlems Dagblad schrijft: De film bestaat uit vijf deelen en is vervaardigd onder leiding van de reizende broeder J. Kortenhoeven. Ze is met smaak, liefdeen diepe kennis van zaken - alleen te vin den bij hen, die het werk door en door kennen opgenomen. OOSTEREND. SCHOOLNIEUWS. Blijkens een adv. in dit nummer kun nen wegens plaatsgebrek vóór 1 April 1936, geen kinderen tot het „kleuter schooltje" meer worden toegelaten. E£tDCBl£[Sbt.'[21[21CK!EKI II EHCKIS![SüAEKWPRWSI V roaaoiEEnacEcnnatYicn si is EB Het ongeduld heeft vleugels 83 EB en streeft het doel voorbijliet 81 EB voornemen pakt zijn koffer en 81 Eg komt te laat; de wil gaat te voet EB 81 en bereikt zijn doel. EB eb m fflfflffifflfflEBEBfflBiffl O iSEBEBffltfifflffiiSEBEB Uit de dagbladen van Dmsdag: NED. WOL MIJ. Uit de Dinsdag gehouden aandeclh. vergadering, kunnen we meedeelcn, dat het dividend bepaald werd op zeven pet.; vorig jaar drie. Of de sancties op de toe stand der Mij. invloed zullen hebben, kon voorz. niet voorspellen. Wel wordt de positie z.i. elk jaar ingewikkelder. Waalwijk. De Fed. van Schoenfabri kanten, moet wegens hooger grondstof- prijzen de schoenprijzen 15 20 pet. ver- hoogen. Den Haag. Wie een Abessinische post/egel wenscht, sture fl.onder motto Postzegel Abess. naar het Ned. Roode Kruis, Den Haag, postgiro 22120. Amsterdam. In het Amstelhotel werd Mr. P. G. van Tienhoven, voorz. Ned. Veneen. tot Behoud van Natuur monumenten, gehuldigd ter gelegenlieid van zijn 60e verjaardag. Voor weten schappelijk werk in en voor natuurmonu menten wena een fonds gevorihd van wel f6500, genoemd naar de jubilaris. Was TEXEL bij die huldiging vertegenwoor digd. Red. Zweden. Sinds 1929 nam hier de pro ductie van electr. energie toe van 4967 millioen K.W.U. tot 7000 K.W.U. De vraag werd grooter door verdere me chaniseering der huisindustrie en door GUNSTIGER TARIEVEN. KOLONEL JULIAN. i Abess. De Britsche negervlieger Ju lian, die dienst nam bij de luchtmacht van de Negus, heeft zijn ontslag genomen en keert naar Amerika terug. Hij verklaarde, dat de Abessiniërs hem teleurgesteld hebben. Italië. Te Rome wenden betoogin gen gehouden tegen Engeland, „de groot ste schelm van de Volkenbond", volgens de hetoogers. Italië. De -pers verwacht, dat de sancties de industrie nieuwe wegen wij zen, welke ook na de sancties gevolgd kunnen worden en zoo blijvend voordeel zouden geven. Italië. Te Milaan werden be leed i- gende opmerkingen over Engeland op de trams geschilderd. Reuter. Italië wil in 1941 een wereldten- stelling organiseeren. Vereen. Staten. Green, voorz. Arb. Fed., waarschuwt tegen vervoer van oor logstuig naar Italië, daar dit z.i. tot een zeeliedenstaking kan leiden. PATER COUGHLIN. Amerika. Pater Coughlin, de „radio priester" van Detroit, heeft zijn aanval len op Roosevelt's politiek inzake land bouw, munt en arbeidsverhoudingen her vat. TEXELSCHE COURANT 99 m 99 99 9 99

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1