No. 5000 49s" Jaargang Woensdag 27 Nov. 1935 jff.T'* Oe Nieuwe Texelsche Courant Zo'n rheumdtiekl Van '.veek tot week EERSTE BLAD. Texelsohe Berichten is sinds 1 Juli 1930 in dit blad opgenomen. UI TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. Tel 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwartaal; buiten den Burg f 1losse nrs. 4ct. ADVERTENTIES: 1—5 regels 60 oent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texel v.m (nam. ongeveer Vj uur later.) 23 29 30 31 1 2 3 Dec 9.52 10 29 11,09 0 24 1,14 2.13 Rl|WIELEN en RIITUIGEN 4 27 ZATERDAGAVOND WAAR GAAN WE HEEN? Een historische datum. Alle gebeurtenissen 'van de afgeloopen week worden overschaduwd door die van de lSe November. Op die dag heeft de menschheid een weg Ingeslagen, welke zij nooit tevoren heeft betreden. Waar die weg ons zal heenleiden, wij weten het niet, omdat hij nieuw en onverkend is. Wij weten alleen, dat hij door. moeilijk en zelfs door gevaarlijk terrein zal loo- pen, als men hem tot het bittere eindel begaan moet. Jaren lang lag die weg er al, maar bij een groo'.ie, vroegere gelegen heid waren de mogendheden er voor te ruggeschrikt, hem te betreden. Nu kon er niet langer worden geaarzeld, wilde men hem nog ooit kunnen gebruiken. En men wist, hoe bitter het ook zijn mocht 'hem te gaan, zon'er die uitweg was er weinig kans te ontsnappen aan de vreeselijke gevaren, die nu de wereld van verschillende kanten aangrijnzen. De oorlog voorloopig de vreedzame oor log tegen de oorlog, was onvermijde lijk geworden. De volken, met Engeland vooraan, hebben moed gevat, en qp Maandag 18 November zijn de sancties volgens de beginselen van de Volkenbond tegen Italië in werking getreden. Vijftig staten nemen er officieel aan deel, nog eenige staten meer ondersteunen de actie hetzij door een verbod van uitvoer van wapenen naar Italië, hetzij door verder strekkende verbodsbepalingen van uit voer. Het opmerkelijkst is, de gedeelte lijke medewerking van Duitschland. WAT DOET AMERIKA? De houding van Amerika wordt steeds duidelijker. Reeds deelt de regeering mede, niet te kunnen instaan voor de veiligheid van Amerikaansche zeelieden aan boord van schepen, die olieproduc ten vervoeren naar Italië. De vakvereeni- ging van zeelieden heeft de wenk begre pen. Het zal moeite kosten voortaan een bemanning te vinden voor Amerikaansche schepen, die dergelijk transport bezorgen, en zelfs reeds, ze geladen te krijgen in de havens. WINST EN VERLIES IN AFRIKA. Van het oorlogsterrein zijn de be richten verward, zooals steeds. In het Noorden is om goede redenen, die wij nog nader zullen bespreken, de actie tot stilstand gekomen. Waar daar _gevochten wordt en belangrijke acties zijn op gang is het op bedenkelijke plekken, n.I. in de rug van het front van Makallé. In het Zuiden zijn de troepen van Gene raal Graziam in snelle marsch steeds verder noordwaarts opgetrokken, maar GENERAAL KAWASHIMA. Japan's Minister van Oorlog. ZO N ASPIRIENTJE HELPT TOCH MAAR! met kleine gemechaniseerde krachten. Be langrijke punten, die door de Abessiniërs werden bezet gehouden, konden zij niet aanvallen. Dat moeten zij overlaten aan de achterna komende hoofdmacht, die hevig te worstelen heeft met de neer-' stroomende regens, welke zich deze keer tegen alle regelen der kunst niet aani het seizoen storen. Intussclien wordt de verbindingslijn der Italianen in het Zuiden langer en dunner en loopt zij toenemend gevaar door de Abessiniërs te worden gestoord. Deze bestoken waar zij kunnen en naar het schijnt, zijn zij er reeds in geslaagd, daarbij eenige kleine tanks op de Italianen te veroveren. De Italianen kenden echter het risico, dat zij liepen met deze snelle actie en zij heb ben het er op gewaagd. Op tegen slageni zullen zij bij voorbaat hebben gerekend, tij het misschien ook niet op de overvloe dige stortregens. Intussehen is het bij de Abessiniërs ook verre van Tioter tot de bodem. Zij beginnen nu meer ervaring te krijgen in het zich dekken en in het bestrijden van Je luchtmacht. Wapentuig stroomt ook in groote hoeveelheden hup land binnen, nu het embargo tegen hen is opgeheven. Maar hun verliezen zijn nog steeds zwaar, ook belangrijke aan voerders hebben zij reeds te betreuren. En de persoonlijkheid van een aanvoer der is menigmaal liet eenige, wat zijn mannen aan de nationale zaak bindt. Men hoort ook van oneenigheid tusschen ver schillende leiders en soms zelfs van vecht partijen tusschen de troepen onderling. Maar de guerilla-oorlog, waarin zij mees ters heeten, doet zich voor de Italianen meer en meer gevoelen. De Abessiniërs strijden blijkbaar liever achter de rug dan tegen het front van de vijand. En zij verstaan het, hem in de rug te komen. HET NIJPT IN ITALIË. Zooals bekend, werd de Ital. opper bevelhebber in O.-Afrika, Generaal De Bono, teruggeroepen. Maarschalk Badog- lioi zal hem opvolgen. De reden van deze wijziging is niet met zekerheid bekend, maar het schijnt, dat Generaal De Bono niet geheel aan de verwachtingen heeft beantwoord. Van Badoglio wordt in som mige kringen aangenomen, dat hij krach tiger zal toetasten. Italië wil resultaten, zien. De sancties zullen haar uitwerking niet missen en manen tot spoed. De ver bittering Tegenover Engeland, dat men voor de aanstoker van het sanctie-kwaad houdt, neemt toe, naarmate de gevolgen van de strafmaatregelen zich meer doen gevoelen. DE TOESTAND IN CHINA. Engeland zal niet kunnen nalaten, de oogen met eenige ongerustheid op het Verre Oosten te richten. Japan en vooral de Japansche militairen vertoonen nei ging, om de moeilijkheden in Europa voor hun eigen belangen te gebruiken. Het conflict over de moord van de Ja pansche matroos in Sjanghai scheen bo ven verwachting goed afgeloopen, maar het Japansche leger bleek deze moord variant op de beruchte moorden op zen delingen in een vroegere periode van „verdeeling van China" niet eens noo- dig te hebben. Zij ging ongegeneerd haar gang, en eischte zelfstandigheid voor de noordelijke provincies van China. Dit zou natuurlijk een onafhankelijkheid moeten zijn, onder politieke en economische voog dij van Tokio. Nanking kon niet anders doen dan zich schikken. Tot verzet heeft het geen middelen. Tsjiang Kai-sjek, de dictator van Nanking, heeft berustend ge zegd, dat het oogenblik voor offers nog niet gekomen was. Hij verkondigde dit voor het congres van de Kwomintang, in een rede, waarin hij tot geduld aan maande. De eerzucht van Japan zou echter bij deze eerste stap om van Noord- China, gelijk van Mantsjoerije, een nieuwe, Japansche vazalstaat ie maken, niet stil blijven staan. De stemmen uit Tokio klonken onrustwekkend. Nu En- ge'and gebonden is aan de Middelland- sclie Zee, schrikt men in Japan voor niets terug. De beminnelijke glimla.h en de zoetsappige beleefdheid zelfs zijn ver dwenen. Amerika zal niet noodeloos zijn hand in dat wespennest steken. Het heeft zich van de Philippijnen ontdaan, juist om geen gevaarlijke verantwoordelijkheid op moeilijk bereikbare plekken in het Verre Oosten meer te dragen. Japan zal echter wijs doen er rekening mee te hou den, dat Engeland niet eeuwig aan de Middellanidsche Zee gebonden blijft en dat er een sterke maritieme en imperialisti sche herleving in Engeland valt waar te nemen. Driemaal daags gezondheid voor elk: Met kaas, natuurboter en melk. Zondag hebben 14 van de paardrijders die de ruiterstoet zullen vormen op de dag, waarop Mr. A. F. Kamp als burge meester zal worden geïnstalleerd, onder leiding van de heer Joh. Kikkert, van Westergeest, een oefentocht gemaakt. De tocht ging van Jen Burg naar de Dennen, waar diverse manoeuvres naar wensch werden uitgevoerd. Tegen half zes was men weer op de Groeneplaafs terug. Naar verwacht wordt, zullen aan de rui terstoet plin. 30 ruiters deelnemen. HERSTEMMING DERTIG POLDERS. Maandag had de herstemming plaats ter voorziening in de vacatures P. H. Ko ning Sz. en P. Bakker Az., hoofdingelan den Dertig Polders, tusschen de heeren Jan Keijser Augsz., Jan Kikkert Paulus- zoon, Sijbr. Keijser Jacz. en Jan Vla ming Jacz. Het aantal uitgebrachte stemmen be droeg 391. Aantal stemmen van onwaarde 1. Aantal geldige stemmen 390 (voor elk der vacatures.) Hiervan kreeg: Jan Keijser Augsz. 131 Jan Kikkert Pauluszoon 125 Sijbr. Keijser Jacz. 249 Jan Vlaming 251 Alzoo de heeren Sijbr. Keijser Jacz. en Jan Vlaming gekozen. FEESTAVOND VERDO NIGRO. De opkomst was niet groot, toen Vrij dag op de Feestavond van Verdo-Nigro door eenige leden dezer vereen, in Pen's Zaal het kluchtspel in 2 bedrijven Henkie werd opgevoerd. Maar de gezelligheid was daar geen haartje minder om. In tegendeel: het was er „in orde"; een', aardig tooneelstukje en na afloop behoor lijk ruimte om te dansen. De tijd vloog om en „het klokje van gehoor zaamheid", het uur van scheiden kwam, eer men er aan aacht. Na een kort openingswoord van de heer P. Eelman, die de wensch uitsprak, dat de avond een gezellig verloop zou mogen hebben, volgde de opvoering van de klucht waarvan hier de inhoud in het kort met vermelding van de dames en heeren, die hun medewerking verleenden, volgt: Twee studenten, Henk van Straten (H. Vermeulen) en Guus Laan (P. Vermeulen) worden na een boemelnacht door hun be diende (J. Kiewiet) gewekt met de mede- deeling, dat er een telegram is gekomen van Guus' tante (Nel Vermeulen). Zij noodigt hem uit eenige dagen bij haar door te brengen en zal hem zelf komen halen. Maa,r nu had Henk, als .„won- derbaby" uitgedost, aan het bal déelge- nomen en het is in deze kleedij, dat tante hem bij haar bezoek aantreft. „Hin dert niet", bedenkt Guus. We laten hem als uHenkie" doorgaan voqr een jochie van 10 (aar en er kraait geen haan naar. „Henkie" zou z.g. door Guus als a.s. arts worden geobserveerd en was zoo 'n geschikt object, om tante nog wat geld afhandig te maken. Henkie gaat ook met tante mee en maakt dan kennis met haar nichtje Trudi (Annie Dogger), die hem, heel gauw „door" heeft en liefde voor hem opvat. Carla, haar vriendin (Geertje Keijser), Iaat zich ito or Guus het hoofd op hol brengen, en het is al spoedig te voorzien, dat tante's wensch, haar neef en nicht binnen een half jaar getrouwd te zien, in vervulling zal gaan. Intusschen zijn de wederwaardigheden van 'Henkie vele en hoogst vermakelijk. Mina, de dienstbode (Frouwtje Kikkert), speelt de baas over "hem, beschouwt hem nog aTs een echt-klein kind en dient hem meer pap en andere zoetigheid toe, dan hij ver langt. Maar aan het eind komt alles op zijn pootjes terecht. Er werd vlot ge speeld en hartelijk gelachen. Vooral toen Henkie een popje ten geschenke kreeg, waarmee hij allerlei kunsten uithaalde, kwam er aan het lachen geen eind. In de pauze werd een loterij gehouden ten bate van de kas. Een taart, een fruit mand, een bonbonstelletje, geschonken door Dros' Magazijn, en eenige worsten waren de prijzen. Met elkaar: een genoeglijke avond. HET STAVISKY-PROCES. Een foto van mevrouw Stavisky, een der hoofdpersonen in liet geruchtmakende Stavisky-pro ces, en haar verdediger bij liet verlaten van liet gerechtsgebouw te Parijs. OOSTEREND. KERKNIEUWS. Implaats van de heer H. Steigstra, die zich niet meer herkiesbaar stelde voor kerkmeester, wend gekozen de lieer I'. S. Kuiper Gz., die deze benoeming heeft aangenomen. OOST. IJSCLUB OOST. Het bestuur van IJsclub Oost beeft be sloten niet eerder te vergaderen, dan wan neer er kans op winter en goed ijs be-i staat. Het hoopt hierdoor op grootier be langstelling te mogen rekenen. VLIELAND. JEUGDHERBERGEN IN NOOD. Bij het viertal jeugdlierbei^jen, dat najir we vernemen, wegens „malaise" zal wor den opgeheven, behoort ook het Vliclaind- sche „Wandahüs". De 'exploitatie heeft over 1935 een negatief resultaat opge leverd, om welke reden de instelling offi cieel wondt opgeheven. Officieel, want als we wélingelicht zijn zal de exploi tatie „particulier" worden voortgezet. Is, vragen wij, de „malaise" werkelijk de hoofdoorzaak van de minder gunstige exploitatie? Wij betwijfelen "het ten zeer ste. In het algemeen is de crisis hier zoo goed als elders merkbaar, maar er zijn twee biezoiidere redenen aan te wijzen, die voor het „Wandahüs" noodlottig zijn geworden. Ten eerste heeft men de ge breken, die reeds bet eerste jaar aan de dag traden, niet tijdig of afdoende ver beterd. Maar de ergste slag is toege bracht door de verbeterde verbinding met Texel. Men kan wel opgeven, dat er zoo veel honderd mensdhen over liet Eier- landsche Gat zijn gekomen, maar voor Vlieland is alleen van belang het getal dat blijft al is het maar één dag. Ma,ar al deze hondenden komen op het eiland jak keren naar bet andere eind om de vori geilde jeugdherberg te beneiken. Die van Texel kwamen, halen dezelfde dag Ter schelling nog en omgekeerd. Er zijn honderden „trekkers" op deze wijze op Vlieland geweest, die het „Wandahüs" zelfs niet gezien hebben. Geen wonder dus, dat het aantal „nachtverblijven" zoo snel is teruggeloopen. N. Harliir Crt. larliipger OM VOORUIT TE KOMEN „Als er geen ernstige oorzaak is om ons ongerust te maken, tobben wij over nietigheden, een domme, maar blijkbaar onuitroeibare gewoonte". (H.G. Wells.) Hoe meer ge u voor derden interes seert, hoe meer derden zich voor u inte resseeren. Houdt liever de goede dingen, die u ten deel vallen jn gedachten, dan de goedtq dingen die ge mist. Beoordeel uw vrienden naar hetgeen zij zeggen van hun vrienden, niet naar wat zij zeggen van u. Een booze tong praat nooit lang voor een oor, dat niet wil luisteren. (Chineesch spreekwoord.) Het is altijd gemakkelijker ruim van opvatting te zijn tegenover een vriend, dan breed tegenover een vijand. Laat uw eigen tuin niet braak liggen om bij uw buurman het onkruid te kun nen wieden. Wie alles wat geen haast heeft spoedig afdoet, zal meestal volop tijd hebben voor dingen die geen uitstel kunnen lijden. TEXELSCHE COURANT LICHT OP 0 Pijnen van rheumatiek-aanvallen maken U soms machte loos. Neemt bij de eerste verschijnselen van zo'n aanval Aspirin. Ook U komt dan tot de conclusie: Uitsluitend verkrijgbaar in de oranje-bandbulsjes v. 20 tabl. 70 ets. en oranjezakies v. 2 tebl. 10 ets. RUITERSTOET. III

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1