De Nieuwe Texelsche Courant No. 5002 49st0 Jaargang Woensdag 4 Dec. 1935 Gemeenteraad van Texel EERSTE BLAD. U« atofcntk ta (It bètl w« op Texel hu» smi huis akw is sinds 1 Juli 1930 hi dit blad opgenomen. UI TO.: N.V. Boekhandel en Drukkerij v.h. Langeveld en de Rooij Den Burg. TeL 11. ABONNEMENTEN: f0.75 per kwataal; buiten den Burg f 1.losse ars. 4ct. ADVERTENTIES: 15 regels 60 cent iedere regel meer 12 ct. Eenzelfde adv. voor viermaal ineens opgegeven wordt driemaal berekend. HOOGWATER ter reede van Texal v.m (nam. ongeveer Va uur later.) 5 6 7 8 9 10 U Dec 3,22 4.45 6,03 7,02 7,47 8,32 914 R1IWIELEN en RIITU1GEN 4 21 Zitting van Zaterdag 30 Nov. 1935, aanvangende te 3 uur 10. Voorzitter: de heer KI. Vlaming, loco burgemeester. Secr.: de heer C. Jonker, gem.-9eer. Aanwezig alle leden. Op 'de publieke tribune één belangstel lende, na punt 4 op de agenda: nihil. Na punt 4 werd n.l. de openbare vergade ring geschorst en het duurde wel meer dan een uur, eer de openbare behandeling werd hervat. Zooiets overleeft de altijd geduldige pers alleen. Voorz. opent de vergadering en stelt na lezing der notulen aan de orde: 2. Ingekomen stukkan. Mededeelingen. A. Schrijven van 't Prov. Bestuur blijkens hetwelk bij K.B. van 5 Nov. met ingang van 15 Nov. tot Burgemeester onzer ge meente benoemd werd de heer MR. A. F. KAMP. De beëediging had 11 Nov. plaats. Ik hoop, zoo voegt de voorz. hieraan toe, dat Mr. Kamp de rechte man op de rechte plaats zal Blijken te zijn. B. Adres van mej. de wed. C. Koop man en 17 anderen, bewoners van Schil- dereind en Sehilderweg met het verzoek aldaar twee STRAATLANTAARNS te willen plaatsen. Over 250—300 M. is men er des avond van licht verstoken. Voorz. stelt voor, op het meest noodzake lijke punt een lantaarn te plaatsen, wan neer de begrooting dat toelaat. Dhr Bruin: De lintbebouwing gaat me te ver. We kunnen toch niet overal lantaarnsi plaatsen. Ik wil adressanten geen moei-, lijkheden in de weg leggen, maar zou de lintbebouwing toch geremd willen zien. Dhr Epe: We moeten het verzoek niet inwilligen. Anders werken we lintbebou wing in de hand. Dhr Parlevliet: Voor zoover het verzoek gedaan wordt door bewoners van huizen, welke niet verder staan, dan zich het gemeentebouwterrein bevindt, is het niet onbillijk. Het paadje voor de' huizen op de gemeentegrond mag ook wel wat opgeknapt worden. De raad vereenigt zich hierop met het prae-advies. C. Adres van de Ned. Bond van Ar-i beiders in het Land- en Tuinbouwbedrijf, Ned. Chr. en R.K. Landarbeidersbond met het verzoek o.a. boven de kasuitkee- ring f 1steenkolentoeslag te verkenen en pas uit de werkloosheidskas te laten trekken, wanneer werken door b.v. vorst onmogelijk is. De afd. Texel van ge noemde bonden hebben aan dat verzoek hun adhaesie gehecht. De R.K. Landarb. bond verzocht tevens een gunstiger rege ling voor de kostwinners in de werkver schaffing met groote gezinnen. Voorz.: Hoe sympathiek we tegenover een brandstoffentoeslag ook staan, gezien het streven der regeering om de werk verschaffing door een voor haar voordee- liger steunregeling te vervangen, moeten wij u adviseeren geen kolentoeslag te geven. Een steunregeling zou een strop voor de werkloozen worden, financieel en moreel. Verhoogen wij de uitgaven, voor de werkverschaffing met een kolen- toeslag, dan verhaasten we de invoering van een steunregeling. Weth. Kager: Inderdaad schuilt in het jjeven van een kolentoeslag het gevaar van invoering eener steunregeling. Persoonlijk sta ik zeer sympathiek tegenover de ver zoeken. De heer Henkes Ik vind toch, dat de billijkheid duimen dik op dat verzoek ligt. Er zijn werklooze menschen van 60 jaar en ouder; voor hen zou een steunregeling een zegen zijn. Nu drijft de honger hen naar de voor hen ongeschikte werkverschaffing. Een kolentoeslag kan m.i. op financ. grond niet verworpen worden. Dhr Leber Overschatten BenW het gevaar bij invoe ring eener steunregeling niet? De wen- schen zijn m.i. niet overdreven. Ik wil BenW verzoeken in de eerstvolgende ver gadering, welke immers spoedig tegemoet kan worden gezien, met een prae-advies te komen. Dhr Parlevliet: Ik ben het met dhr Leber eens. Gevraagd wordt zoo weinig mogelijk te laten trekken uit de kassen en zooveel mogelijk te laten wer ken. Maar de gemeente betaalt aan de kassen f7500 en mag er dus wel wat vam terugzien, zoowel in het belang van de gemeentefinanc. als in dat der arbeiders. De houding van de Minister, die er niet wat extra's voor over heeft, wanneer de werkloozen kunnen werken, vind ik onbe grijpelijk. Gelukkig hebben we hier nog 'n comm. voor steun in natura, die over tamelijk wat goederen beschikt. Bovendien kan goedkoope margarine en blikvleesch worden bekomen. Wat de kolentoeslag be treft, zeg ik met dhr Leber: Laten B.en W. hierover prae-advies uitbrengen. Vol gens mij, zal dhr Henkes, die een steun regeling wenscht, zich afvragen: Wat heb ik gedaan, wanneer die er werkelijk mocht komen. Een steunregeling alleen voor oudere werkloozen invoeren staat de re geering niet toe. Ik zou er erg voor zijn. Een steunregeling zou voor driekwart van de werkloozen nadeel geven. Daarom zal ik alles doen om invoering daarvan te beletten. Dhr Bruin: In veel kan ik mij met de heeren Parlevliet en Leber vereenigen. Ik meen, dat Minister Slingen berg een steunregeling voor de werkloo zen de beste oplossing vond omdat ze bet Rijk minder zou kosten. Maar nu gaat hij toch inziei\, l'a* ',e* Leter is, de werk loozen werk te laten doen. Kan er naast de werkverschaffing geen steunregeling worden ingevoerd? Ik acht ook het geven van een fl.kolentoeslag wel doenlijk. Willen B.enW. dat nog eens onderzoe ken? Voorz.: De voorstellen zijn ons sympathiek, maar, zooals gezegd, we vreezen, dat de regeering ons een steun regeling, opdringt, wanneer we er op in gaan. Dhr De Waard: Ik sluit mij bij de heeren Leber en Parlevliet aan. Graag wil ook ik, dat wegens de inge wikkeldheid van de stof hierover een prae-advies uitgebracht wordt. Voorz.: Bij andere gemeenten vergeleken, verkeert de onze nog in gelukkige omstandighe den. Wij krijgen meer van het Rijk dan gemeenten met een steunregeling. Aan werkverschaffing keert het Rijk 30 mil- lioen uit, aan steun 98 millioen. Een gunstig prae-advies is van B.enW. niette verwachten. We durven de werkverschaf fing niet duurder te maken. Dhr Par- vliet: B.enW. moesten eens on-officieel in Den Haag informeeren, of onze werk verschaffing bij invoering van een kolen toeslag gevaar loopt. Er is misschien wel een achterdeurtje. Voorz.: We kunnen de kosten voor werkverschaffing be zwaarlijk hooger maken. Dhr Dogger: Ik protesteer tegen de veronderstelling, dat werk, in de werkverschaffing uitge voerd, maar Iabberdepis en het geld, daaraan besteed, weggegooid. Ik meen dat zoo tusschen de regels door te lezen.i Voorz.: U kunt ook lezen, wat er niet staat. Na deze discussie, welke een uur duurde, concludeert de voorz., dat de raad accoord gaat met het voorstel^ Parlevliet. Het gemeentebestuur, aldus spr., zal trachten meer aan de weet te komen, dan het weet. 3. Advies inzake verlaging jaarwedden Burgemeester, Secretaris en Ont vanger. Ged. Staten vragen het oordeel van de Raad, omtrent een verlaging, ingaande 1 Jan. a.s. van de jaarwedden van Bur gemeester, secr. en ontvanger. Komt deze verlaging tot stand, dan zal de jaarwedde van de Burgemeester hoogstens bedragen 14275.waarop aan pensioensbijdragen wordt ingehouden f 357.37. voor de secre taris f3800,. pensioensbijdrage f 336., en voor de ontvanger f2422.50, inhouding voor pensioen f242,25. Alsdan zal, ver geleken bij 1932, het netto bedrag van de maxiniumjaarwedde verminderd zijn voor de Burgemeester met f882.37, voor de se cretaris met f836 en voor de ontvanger met f519.75. De maximum-jaarwedden worden be reikt na 4 twee-jaarlijksche verhoog in gen: De aanvangsjaarwedden liggen bij toepas sing van de 5 pet. korting voor Burge meester en Secretaris f720 en voor de Ontvanger f630 onder het maximum. Naar Ged. Staten opmerken, ligt het in de bedoeling der regeering op de sala rissen van het Rijkspersoneel ook een verlaging van 5 pet. toe te passen. B.enW. stellen voor aan Ged. Staten te berichten, dat de raad met 5 pet. veria-". ging van de jaarwedden van Burgemees ter, Secretaris en Ontvanger instemt, wan neer alsdan die wedden in een redelijke verhouding staan tot die van het perso neel in 's Rijks dienst. Zjj zouden hieraan willen zien toegevoegd, dat de verlaging niet behoort in te gaan voor de datum waarop de regeling de vereischte Ko ninklijke goedkeuring zal hebben verkre gen. Zonder discussie goedgekeurd. 4. Bouw woning voor het Ihoofd der o.I. school te Oudesdhild. Zie ook vorig nummer hierover. De kosten, groot f4500, kunnen voor f3500 bestreden worden uit de gereserveerde koopsom van het voormalige schoolge bouw met ambtswoning en voor de rest uit de opbrengst van voor enkele maan den verkocht bouwterrein. Zonder discussie goedgekeurd. 5. Regeling maximum aantal vergun ningen voor verkoop van sterken drank in het klein en maximum aan tal verloven A. Het wettelijk maximum voor verToven A voor verkoop zwak-alcoholische dranken bedraagt hier 31. In werke lijkheid zijn er 11. De raad heeft de be voegdheid eens in de vijf jaar dit jaar voor het eerst de Kroon voor te stel len, het maximum te verlagen. B.enW. stellen voor geen voorstel tot verlaging te doen. Eveneens stellen zij voor, het max. aantal vergunningen voor verkoop sterke drank geleidelijk verlaagd van 31 op 15 ongewijzigd te laten. De raad gaat er mee accoord. 6. Vaststelling uitbreidingsplan voorde Koog met bebouwingsvoorschriften. Alvorens hierover te beslissen, wordt de O'penb. vergadering geschorst. Na plm. een uur, worden de besprekingen in liet openbaar voortgezet. Over het uitbrei dingsplan wordt echter met geen woord meer gerept. Zonder hoofdelijke stem ming gaat de raad accoord met liet voor stel tot vaststelling te besluiten. Aan het prae-advies ontleenen we nog: Door de ontwerper van het plan, archi tect Wieger Bruin is uitvoerig de gang van de opbloei van de Koog als Bad plaats nagegaan. Hij heeft getracht de factoren te bepalen, die tot die opbloei hebben geleid. Vanuit dit inzicht dient z.i. de ontwikkeling van de Koog te wor den geleid, voorzooveel een uitbreidings plan dat kan. De invloed daarvan strekt zich slechts uit over die factoren, die verband houden met liet gebruik van de grond. Er is gestreefd naar de vorming van een grootier de Koog, waarin de geest van het tegenwoordige kan blijven leven; dat een gezonde eigen aard be houdt, dat harmonisch zich blijft voegen in het landschap zich blijft uitstrekken langs de duinvoet. De factoren, welke de ontwikkeling van De Koog gunstig beïnvloeden, dienen door het plan zooveel noodig te worden beschermd en zoo mogelijk te worden vergroot. Het natuurschoon dient ont zien en beveiligd: de duinen worden van bebouwing nagenoeg vrij gehouden, de bosschen nagenoeg intact gelaten. Het door het uitbreidingsplan bestreken ge bied, dat niet bestemd behoefde te wor den voor woonwijk, behoudt zijn natuur lijke bestemming, maar vastgelegd bij bebouwingsvoorschrift. De bestaande kom dient te worden uit gebreid, langs de overige wegen dient verspreide bebouwing te worden toege laten. De aanleg van een nieuwe hoofdweg is voorzien, en wel, een weg, die in het' Westen van het dorp van de hoofdweg aftakt en een nieuwe toegangsweg vormt naar het strand, minder steil dan de be staande. Hij is daarmede verbonden;op drukke dagen ware éénrichting-verkeer in te stellen. In het dorp loopt deze weg langs de Oostzijde van een brink, die een zeer aantrekkelijk dorpsch centrum kan worden. Een bestaande spreng is omge legd en tot gestrekte vijver verbreed^ die als brandkom ook practische waarde 'zal hebben. Langs deze brink is gesloten be bouwing toegelaten; café's, pensions en winkels zijn er aan de drukke zijde op hun plaats. Van het knooppunt met de Dorpsstraat gaat bovendien een breede fraaie weg Oostwaarts, ongeveer aan de Dorpsstraat evenwijdig. 'Hij loopt uit op een terrein, dat bestemd is voor een openbaar gebouw, waarbij gedacht is aan een kerk(je). Een terrein in het dorp is zoo mogelijk voor school bestemd en bovendien Bet voormalig kerkhof aan de buitenkant der bebouwing. Langs de Dorpsstraat en grootendeels langs de brink is gesloten bebouwing toegestaan en de vestiging van „gebouwen voor ne ring en bedrijf". Overigens is de bebou wing gelijk reeds traditie is open bedoeld in verschillende mate. De aan trekkelijkste terreinen langs de duin voet, aan de buitenkant van'het dorp zdjn bestemd voor vrijstaande huizen op vrij groote terreinen. De terreinen zijn in het algemeen vrij diep; het dorp blijft er ruim door en gemoedelijk. De woon- wegen zijn niet breed, met de aanleg van een smalle verharding kan voorloopig worden volstaan. Boombeplamting op de hrink en langs vele wegen is vooivÜcn; zij wordt mogelijk bij toenemende bebou wing en groei van de bosschen aan de Westzijde. Rioleering zal te ecnigcr tijd noodig worden. De terreingcsteldheid maakt die op vrij eenvoudige wijze moge lijk. Het zooveel mogelijk vrijhouden van de duinen is een levensbelang voor de ontwikkeling van de Koog als eenvoudige bekoorlijke badplaats. Hiet zou door ver gaande bebouwing der duinen zijn ka rakter verliezen en het dorp zou er dooi worden gedeprecicend. Overigens moeter mede worden gerekend, dat in gelukkig niet nabije toekomst afslag der duinen kan optreden. Bij de duinen is een (school)-sportterrein opgenomen. Be hoefte aan verdere sportterreinen is niet wel te voorzien. De aard van de badplaats verzet zich volgens B.enW. niet, mits op een behoorlijke afstand van de strandweg, tegen een vooreerst handhaven van het kampeeren achter de voorduincn. Voor de oprichting van permanente zomerwoningen moet volgens hen geen gelegenheid worden geboden. Deze bic den al heel spoedig een armtierig aan zien en zouden het peil van de Koog en van Texel aanmerkelijk drukken. Hierop is dan ook niet gerekend. Waken voor de welstand bij de opbouw van de Koog is een levensbelang voor de ontwikkeling der badplaats. 7. Benoeming commissarissan N.V. T. E. M. Er moet worden voorzien in vier vaca tures. In de jdaats van oud-burgemees ter Oort wordt met alg. stemmen Mr. A. F. Kamp benoemd. Dhr Bruins, teclui. comm., aftredend doch herkiesbaar, wordt met alg. stemmen herkozen. In de plaats van oud-wethouder R. P. Keijser wondt met zeven van de 13 stemmen dhr Epe benoemd (zes stemmen op dhr Vlaming). Als opvolger van de heer Smit Kleine, die overleden is, wordt met 11 van de 13 stemmen dhr De Lugt benoemd (één stem op dhr Vlaming, één op dhr De Waard.) De heeren Epe en De Lugt ne men hun benoeming aan. De beide an dere heeren zullen met hun (lierbenoe ming in kennis worden gesteld. 8. Rondvraag. VISSCHERIJ. Dhr*Van der Vis vraagt ot B.enW. geen uitnoodiging ontvingen voor de vergaderingen te Hypolitushoef en Den Haag, uitgeschreven door de Bond van Visschersveneen. Hij informeert verder, of B.enW. die vergaderingen niet belangrijk genoeg vinden en, zoo ja, of zij in de toekomst die vergaderingen dan willen bijwonen. Voorz. ant woordt, die de eene vergadering niet kon worden bijgewoond door gebrek aan tijd, terwijl die op Wieringen paar B.enW. ter oore kwam niet zoo belangrijk zou zijn. Vroeger werd zoo'n vergadering door Weth. Parlevliet wel eens bijge woond. Wij waren van de urgentie niet op de hoogte, zegt de voorz. Dhr Par levliet merkt op, dat B.enW. die vergade ringen behooren bij te wonen, omdat er op visscherijgebied belangrijke dingen te gebeuren staan. (Pufverbod, vergrooting maaswijdte, enz.) Onze N oord zeek otter- vloot mag er zijn, vervolgt spr. Ze be hoort, meen ik, tot de beste in den lande. Ze getuigt van ondernemingsgeest, durf, initiatief, maar de toestand wordt al moeilijker. Er is sprake van stichting van vi.schconservenfabrieken. Onze visschers werd door de Zuiderzeesluiting alles af genomen. Zou het niet op onze weg liggen de Minister te vragen, of op Texel niet zoo'n vischconservenfabriek kan wor den gevestigd? Vrijheid, blijheid en brood is onze visschers ontnomen. Kun nen B.enW. niet een audiëntie aanvragen Dhr Van der Vis merkt op, dat in die vergaderingen ook over steun aan de gar nalen gesproken is. Voorz. zegt toe voortaan aan die vergaderingen aandacht te zullen schenken. Hijzelf is lid van een, visscherij-comm. voor de Waddenzee, welke spoedig een breedvoerig en be langrijk rapport uitbrengt. Dhr Dogger juicht het toe, dat nu eens iemand, buiten de visscherij staande, hier de heer Parle vliet, het voor de visschers opneemt. Er wordt met ons gesold, zegt spr. heftig, als een kat doet met een muis. Misselijke dingen worden ons in de schoenen ge schoven. Ook wordt beweerd, dat het wier ziek is. Ook dat rapport zal wel weer nul op request wezen. Voorz. protesteert, TEXELSCHE COURANT LICHT OP

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1935 | | pagina 1